Kiñi zetahanga mwa munahano wamina hamuutwa manzwi a kuli, “Mafelelezo afakaufi!”? Kana munahananga ka za yomuhulu wa bulapeli yayemi fa katala inzaa kutaza ka kuhuwaka ni kunanaulela mazoho mwahalimu inzaa sweli Bibele? Kamba kana munahananga ka za muuna wa musupali yayemi mwa likululu ili yatinile mukanjo inze aitamile lukanda lolutelele mwateka yasweli sisupo sesinani manzwi abulela zakufela kwa lifasi? Kunahananga lika ze cwalo, kukona kubilaeza batu babañwi, halifo babañwi bona bakana bakakanya kamba kutabiswa ki lika zeo.

Bibele ibulela kuli: “Mafelelezo” akataha. (Mateu 24:14) Kezahalo yeswana yeo hape ibizwa “lizazi le lituna la Mulimu” kamba “Armagedoni.” (Sinulo 16:14, 16) Ki niti kuli bulapeli bobuñata buluta lituto zesazibahali ni zelyanganisa ka za taba yeo ili zetahisa kuli batu basike baba ni sepo. Kono Bibele yona ibulela ka kuutwahala hande ka za taba yakufela kwa lifasi, ilikubonisa hande zekutalusa ni zekusa talusi kufela kwa lifasi. Linzwi la Mulimu hape lilutusa kuziba hande kuli mafelelezo a lifasi afakaufi. Mi nto yende ni kufita kikuli liluluta molukona kupunyuhela! Nihakulicwalo, halukaleñi ka kunyakisisa lituto zelyanganisa, kihona cwale luka ziba niti ka za lituto zeo. Ka kuya ka Bibele “mafelelezo” a lifasi kiñi luli?

 ZEKUSA TALUSI KUFELA KWA LIFASI

 1. LIFASI HALINA KUSINYIWA KA MULILO OMUTUNA.

  Bibele ibulela kuli: “[Mulimu] u tiisize mitomo ya lifasi, kuli li si ke la zikinyeha ni hanyinyani.” (Samu 104:5) Liñolo leo hamohocwalo ni mañolo amañwi, alubonisa kuli Mulimu ni kamuta haana kusinya lifasi kamba kulituhelela kuli lisinyiwe!—Muekelesia 1:4; Isaya 45:18.

 2. KUFELA KWA LIFASI HAKUNA KUEZAHALA FEELA KA SIPUNDUMUKELA.

  Bibile ibonisa kuli Mulimu utomezi cimo nako tenyene yakufela kwa lifasi. Bibele ibulela kuli: “Haili ka za lizazi kamba nako yeo, ha ku na ya li ziba, ibe mangeloi a kwa lihalimu kamba Mwana, konji Ndate. Mu zwelepili ku libelela, mu zwelepili ku tona, kakuli ha mu zibi kuli nako ye tomilwe i fita lili.” (Mareka 13:32, 33) Kwaiponahalela hande kuli, Mulimu yena “Ndate” utomezi cimo “nako” yakafelisa lifasi.

 3. KUFELA KWA LIFASI HAKUNA KUTISWA KI BATU KAMBA LIKA ZEZAMAYA MWA MBYUMBYULU.

  Kufela kwa lifasi kukatiswa kiñi? Liñolo la Sinulo 19:11 libulela kuli: “Na bona lihalimu li kwaluhile, mi na bona pizi ye sweu. Mi ya naa i pahami u bizwa ya Sepahala ni wa Niti.” Timana 19 izwelapili kutalusa kuli: “Mi na bona sibatana ni malena ba lifasi ni limpi za bona ba kubukani hamoho ku lwanisa ya pahami pizi ni mpi ya hae.” (Sinulo 19:11-21) Nihaike kuli manzwi ao ki aswanisezo feela, lwakona kuutwisisa kuli Mulimu ukaitusisa libupiwa zahae ona mangeloi kusinya lila zahae kaufela.

Litaba ze mwa Bibele zeama kufela kwa lifasi haki zemaswe kono ki zende

KUFELA KWA LIFASI KUTALUSA

 1. KUFELISWA KWA MIBUSO YA BATU YEPALEZWI KUKONDISA LIKA.

  Bibele ibulela kuli: “Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso o si na ku sinyeha ku ya ku ile; mi bulena bwa ona ha bu na ku shimbulukela kwa sicaba si sili. Mubuso wo, u ka ketula ni ku  feza mibuso kaufela; kono ona u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.” (Daniele 2:44) Sina moselubonezi mwa sisupo sa bulaalu, kukaba ni kusinyiwa kwa “malena ba lifasi ni limpi za bona,” ili baba “kubukani hamoho ku lwanisa ya pahami pizi ni mpi ya hae.”—Sinulo 19:19.

 2. KUFELISWA KWA LINDWA, MIFILIFILI, NI KUSA LUKA.

  “[Mulimu] ki yena ya yemisize lindwa mane ni kwa mafelelezo a lifasi.” (Samu 46:9) “Kakuli ba ba eza niti ba ka yaha mwa naha, ba ba sa nyazahali ba ine ku yona. Kono ba ba maswe ba ka kauhelwa mwa lifasi, ba ba pila ka bupumi ba zwiswe mwateñi.” (Liproverbia 2:21, 22) Bona! Linto kaufela ni li eza ze nca.”—Sinulo 21:4, 5.

 3. KUFELISWA KWA BULAPELI BOBUSAEZI TATO YA MULIMU NI BO BULYANGANISA BATU.

  “Bapolofita ba polofita za buhata; mi baprisita ba busa ka kelezo ya bona. . . . Se mu ka eza kwa mafelelezo ki sifi?” (Jeremia 5:31) “Ba bañata mwa lizazi leo ba ka li ku na: ‘Mulena, Mulena, kana ne lu si ka polofita ka libizo la hao ni ku leleka madimona ka libizo la hao ni ku eza misebezi ye maata ka libizo la hao?’ Kono cwale kiha ni ka ba bulelela kuli: Na li ku ba ni mi zibe! Ha mu zwe ku na, mina ba ba si na mulao!’”—Mateu 7:21-23.

 4. KUYUNDISWA KWA BATU BABASUSUEZA NI KUYEMELA MIINELO YEMASWE YA LIFASI.

  Jesu Kreste naabulezi kuli: “Cwale katulo i tomile fa taba ya kuli liseli li tile mwa lifasi; kono batu ba latile lififi ku fita liseli, kakuli misebezi ya bona ne li ye maswe.” (Joani 3:19) Bibele ibulela ka za sinyeho ya lifasi kaufela yenebile teñi mwa linako za Nuwe muuna yanaa sepahala. “Lifasi la nako yani ne li sinyizwe ha ne li kwahezwi ki mezi. Kono ka linzwi le li swana leo, mahalimu ni lifasi ze li teñi cwale li bulukezwi mulilo mi li bulukilwe cwalo ku isa lizazi la katulo ni la sinyeho ya banyefuli.”—2 Pitrosi 3:5-7.

Mulemuhe kuli “lizazi la katulo ni la sinyeho” lelitaha libapanyizwe kwa sinyeho ya “lifasi” yenebile teñi mwa linako za Nuwe. Ki lifasi lifi lene lisinyizwe? Lifasi lelupila kulona nelisika sinyiwa; kono batu babali “banyefuli” ili lila za Mulimu ki bona bane ba “sinyizwe.” Mwa lizazi la Mulimu “la katulo,” lelitaha, batu babaiketela kuba lila za Mulimu ni bona baka yundiswa. Kono balikani ba Mulimu bona bakasilelezwa sina mwanaasilelelizwe Nuwe ni lubasi lwahae.—Mateu 24:37-42.

Munahane feela bunde bobuka ba mwa lifasi Mulimu hasazwisize lika zemaswe kaufela! Kwaiponahalela hande fokusweu kuli litaba ze mwa Bibele zeama kufela kwa lifasi haki zemaswe kono ki zende. Niteñi mukana mwaipuza kuli: ‘Kana Bibele yalutaluseza kuli lifasi likafela lili? Kana lifakaufi ni kufela? Nikona kupunyuha cwañi lifasi halikafela?’