Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  May 2015

 TOHO YA TABA

Kana Mafelelezo A Lifasi Afakaufi?

Kana Mafelelezo A Lifasi Afakaufi?

Kana Mulimu ukatuhelela batu babazwelapili kuhatelela babañwi ni babapalelwisa babañwi kuba ni sepo yazakwapili? Batili, sina kamolubonezi mwa taba yefelile, Mulimu ukanga muhato wakufelisa miinelo yemaswe ni yetahisa masitapilu yesebile teñi ka nako yetelele. Mulimu, yena mubupi wa batu ni lifasi ubata kuli muzibe kuli nako yahae yakunga muhato ifakaufi. Mulimu upatulula cwañi taba yabutokwa yeo?

Hamunyakisise mutala wo: Hane muka tama musipili ka mota, nemukatokwa pili kueza lipatisiso ka kuitusisa Intaneti, limapa ni ka kutalima lisupo zebonisa komuya. Cwale hamunze mubona lisupo zeswana ni zefa mapa yamina kamba zene mukakanyelizwe, mwakona kuba ni sepo yakuli semulibukaufi ni komuya. Ka nzila yeswana, Mulimu ulufile Linzwi lahae lelilutusa kubona licinceho zeezahala mwa lifasi kaufela. Halunze luiponela licinceho zeo, luba ni buikolwiso bwakuli lupila mwa mazazi amaungulelo a lifasi.

Bibele italusa ka za nako yeo miinelo ya lifasi neikaba yemaswe ni kufita, mi yona miinelo yeo neikabateñi kwa mafelezo a lifasi. Mwahalaa nako yeo, mwa lifasi kaufela nekukaba ni likezahalo ni miinelo yeshutana ni yekile yaba teñi kuzwa feela kwamakalelo. Munyakisise litaba zeñwi zebulezwi mwa Linzwi la Mulimu.

1. MIINELO YETAATA YA MWA LIFASI KAUFELA Bupolofita bobuñozwi kwa liñolo la Mateu 24 bubonisa mukoloko wa likezahalo zenekaba sisupo sakufela kwa lifasi. Sisupo seo, nesika bonisa makalelo a “maungulelo a lifasi” kuisa kwa nako yenekuka taha “mafelelezo.” (Litimana za 3, 14) Likezahalo zeo, likopanyeleza lindwa zetuna, matala, lizikinyeho za lifasi mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi, kuekezeha kwa bumaswe, kutokwa lilato, ni kalembeshwa ka babahulu ba bulapeli ka kupuma batu. (Litimana 6-26) Ki niti kuli miinelo yeo seibile teñi ka nako yetelele. Nihakulicwalo, mafelelezo hanzaa atumela, miinelo yeo neikaba yemaswe nikufita. Hape nekukaba ni lisupo zetaalu ze li litemuso.

2. MIKWA YA BATU Bibele ibulela kuli “mazazi a maungulelo” ili nako yelulibisa kwa mafelelezo a lifasi, neika zibahala ka kusinyeha kwa mikwa ya batu. Bibele ibulela kuli: “Batu ba ka ba baitati, ba ba lata masheleñi, baitumbaeti, baikankabeki, banyefuli, ba ba sa utwi bashemi ba bona, ba ba si na buitumelo, ba ba sa sepahali, ba ba si na lilato la taho, liñañeli, masawana, ba ba si na buiswalo, ba ba buhali, ba ba sa lati bunde, babeteki, ba muñañatoho, ba ba itundumuna ka buikuhumuso, ba ba lata minyaka ku fita ku lata Mulimu.” (2 Timotea 3:1-4) Ki niti kuli kuzwelela feela kwamulaho, batu habakutekangi babañwi, kono mukwa wo wa kutokwa likute neuka ekezeha hahulu nikufita mwa “mazazi a maungulelo” kuli mane nako yeo yaswanela kubizwa kuli “linako ze taata, ze ziyeza.” Kana ni mina mulemuhile mikwa yemaswe yeo yebanani yona batu kacenu?

3. LIFASI LISWELI KUSINYIWA Bibele ibulela kuli Mulimu uka “yundisa ba ba sinya lifasi.” (Sinulo 11:18) Batu basweli kusinya lifasi ka mukwa ufi? Nako yanaapila kuyona Nuwe neitalusizwe ka nzila yeswana: “Lifasi ne li bolile fapilaa Mulimu, mi lifasi ne li tezi lipulayano. Mulimu a talima lifasi, mi a bona kuli li bolile.” Kacwalo, Mulimu abulela kuli: “Ni ka ba sinya ni lifasi.” ili kutalusa batu babamaswe bane bapila ka nako yeo. (Genese 6:11-13) Kana mulemuhile bupaki bobubonisa kuli mwa lifasi kacenu kutezi mifilifili? Kwandaa zeo, selupila mwa mazazi a maungulo, kakuli batu sebanani maata akusinya lifasi ka kuyundisa batu kaufela babapila kulona. Sebanani lilwaniso zemaata. Lifasi lisweli kusinyiwa ka nzila yeñwi hape. Lika zetusa libupiwa zepila fa lifasi kuli lizwelepili kupila ze cwale ka moya olubuyela, swalisano  yemwahalaa lifololo ni limela hamohocwalo ni lika zepila mwa mawate lisweli kusinyiwa hanyinyani hanyinyani ki batu.

Batu nebasina maata akusinya lika kaufela zemwa lifasi mwa lilimo ze 100 zefelile. Kono ka nako yacwale, sebakona kuitusisa maswe maata abona ka kupanga lilwaniso zetuna ni ka kusinya lifasi. Zwelopili mwa litaba zabumapanga-panga ibonahala kuba yetuna hahulu kuli mane seifita buikoneli bwa batu bwa kuutwisisa kamba kutatulula likozi zetiswa ki zwelopili yeo. Nihakulicwalo, batu habakoni kuzamaisa kamba kuziba zekaezahala kwapili. Pili batu basika sinya kale lika kaufela zepila fa lifasi, Mulimu ukanga muhato wa kusinya batu babasweli kusinya lifasi. Yeo ki yona sepiso yahae!

4. MUSEBEZI WA KUKUTAZA MWA LIFASI KAUFELA Kalulo yeñwi ya sisupo sesibonisa kufela kwa lifasi neibulezi za musebezi tuna oneuka petiwa wo, kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:14) Musebezi wo wa kukutaza ushutanela kwahule hahulu ni wa bulapeli bobuñata wa kukutaza ka kuhapeleza batu kukena mwa bulapeli bwa bona, ili osebaezize ka lilimo zeñata. Mwa mazazi amaungulelo a, lushango lolukutazwa hahulu ki lwa “taba ye nde ye ya Mubuso.” Kana kunani bulapeli bomuziba bobusweli kuzibahaza lushango lo? Nihaike kuli kunani batu babañwi bababonahala kuli bakutazanga lushango loluswana ni lo, kana batu bao ki bamwa silalanda semupila kusona kamba kana bashaelanga taba yende “kwa macaba kamukana”?

Taba yende ya Mubuso wa Mulimu isweli kukutazwa mwa lipuo zeñata mwa lifasi kaufela

Webusaiti ya www.jw.org inani litaba zeitusiswa kwa kushaela “Taba ye nde ye ya Mubuso.” Fa Webusaiti yeo, kunani lihatiso zebulela ka za taba yende ili zetolokilwe mwa lipuo zefitelela 700. Kana kunani muezezo omuñwi omuziba wa kuhasanya kaona taba yende ya Mubuso mwa lifasi kaufela oswana ni wo? Mwa linako zakwamulaho, pili Intaneti isika ba kale teñi, Lipaki za Jehova nebazibahala ka musebezi wabona wa kuhasanya taba yende ya Mubuso wa Mulimu. Kuzwa feela ka silimo sa 1939, likepe la fahalimu la magazini ya Tawala ya Mulibeleli, libile ni manzwi ali, “ye Zibahaza Mubuso wa Jehova.” Buka yeñwi yebulela za bulapeli, neibulezi kuli musebezi wa Lipaki za Jehova wa kukutaza ubile “omutuna hahulu kuli mane hakuna bulapeli bobuñwi bobukona kupeta musebezi ofita fo.” Musebezi wo wa kukutaza ukoñomeka taba yende yakuli honacwale-cwale fa, “mafelelezo” akataha ka Mubuso wa Mulimu.

LINAKO ZETAATA ZENEBULEZWI KWAMULAHO

Kana muiponezi kutalelezwa kwa litemuso za mwa Bibele zeene kaufela zebulezwi mwa taba ye? Ka lilimo zefitelela 100 zefelile, magazini ye, ibile  ni litaba zeama likezahalo za lifasi zetusize babali bayona kuiponela kuli mafelelezo a lifasi afakaufi. Ki niti kuli batu babañwi babali bahanyezi habalumeli litaba zeo, babulela kuli ki zakuikupulela feela mi haki za niti. Hape babulela kuli bakeñisa zwelopili yesweli kueziwa mwa lifasi kaufela mwa litaba zakuambolisana, kubonahala feela inge kuli miinelo ya lifasi yatotobela. Kusina taba ni zebabulela bahanyezi, kunani bupaki bubuzwelapili kuekezeha bwa kuli lupila mwa mazazi a maungulo.

Licaziba babañwi baikutwa kuli kutuha kuezahala licinceho zetuna mwa lifasi. Ka mutala, mwa silimo sa 2014, magazini ya Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists neilemusize ba katengo ka United Nations Security Council ka za likozi zetuna zekatahela batu. Magazini yeo neibulezi kuli: “Kunyakisisa ka tokomelo likozi zeo, kutahisa kuli luiponele kuli likozi zetiswa ki zwelopili mwa litaba za bumapanga-panga lizwelapili kuba zetuna ni kufita.” Batu babañata bazwelapili kuba ni buikolwiso bwakuli lupila mwa linako zetaata zenebulezwi kwamulaho. Bahatisi ba magazini ye, ya Tawala ya Mulibeleli, ni babali bayona babañata habakakanyi kuli lupila luli mwa mazazi amaungulelo ni kuli mafelelezo a lifasi afakaufi. Mwa sibaka sakuikalelwa zekaezahala kwapili, mwakona kuba ni tabo yekatiswa ki lika zende zekabateñi hamulaho wa kufela kwa lifasi. Ki kabakalañi halubulela cwalo? Kakuli mwakona kupunyuha mafelelezo a lifasi!