Lizazi la Katulo ki Nto Mañi?

Ki kabakalañi lizazi la katulo halikaba lelitabisa?

Mwa linako zeneiñolwa Bibele, Mulimu naaitusisanga baatuli kuli batuse batu bahae kuatulwa ka kuluka. (Baatuli 2:18) Bibele ibulela ka za Lizazi la Katulo lelitaha kuli ikaba nako yetabisa muta Jehova yena Muatuli wa lifasi kaufela, akaatula batu ka kuluka.—Mubale Samu 96:12, 13; Isaya 26:9.

Mulimu uketile Jesu kuatula batu babapila ni babashwile, ka kuluka. (Likezo 10:42; 17:31) Batu babañata bashwile basika ziba Mulimu. Fa Lizazi la Katulo, Jesu ukakutiseza batu babacwalo kwa bupilo ilikuli bakone kuziba Mulimu wa niti ni kumulata.—Mubale Likezo 24:15.

Ki kabakalañi Lizazi la Katulo halika tanda lilimo ze 1,000?

Babaswile baka zusiwa mwahalaa lilimo ze 1,000. (Sinulo 20:4, 12) Bakatokwa kuba ni nako yakuituta za Mulimu ni kumuutwa. Ka kufapahana ni mobanahanela batu babañata, Bibele iluta kuli batu bakaatulwa kakuya ka likezo zebakaeza hamulaho wa kuzusiwa kwa bafu.—Mubale Maroma 6:7.

Bibele hape ibulela ka za lizazi la katulo lelikataha ka sipundumukela pili lilimo ze 1,000 lisika kalisa kale. Lizazi leo hape libizwa kuli ki lizazi la mafelelezo a lifasi sina mokutaluselizwe mwa litaba za kwa makalelo, mwa magazini ye. Mwa lizazi leo, Mulimu ukayundisa batu babamaswe kaufela. (2 Pitrosi 3:7) Kacwalo, luswanela kuzwelapili kubonisa lilato laluna ku Mulimu.—Mubale 2 Pitrosi 3:9, 13.