TAWALA YA MULIBELELI May 2015 | Kana Mafelelezo A Lifasi Afakaufi?

Kiñi zetahanga mwa munahano wamina hamuutwa manzwi a kuli, “Mafelelezo afakaufi!”? Kana zetahanga mwa munahano wamina za mibilaezanga?

TOHO YA TABA

“Kufela Kwa Lifasi”—Kutalusañi?

Kana mwa ziba kuli zeibulela Bibele ka za “kufela kwa lifasi” ki zende?

TOHO YA TABA

Kana Mafelelezo A Lifasi Afakaufi?

Munyakisise likalulo zeene za sisupo sesitalusizwe mwa Bibele sesibonisa kufela kwa lifasi ili zelufa kalabo.

TOHO YA TABA

Batu Babañata Bakapunyuha Lifasi le, Halikafela—Ni Mina Mwakona Kupunyuha

Kono mukona kupunyuha cwañi? Kana ki ka kuikubukanyeza lika zeñata kamba kueza buitukiso bobuñwi bwa kwa mubili kuli mupunyuhe lizazi la sinyeho?

Kana Mwa Ziba?

Kana Litaba Zepumbuzwi Zakwaikale Zalumelelana ni Litaba ze Mwa Bibele? Litau nelikalile lili kutondahala mwa libaka zebulezwi mwa Bibele?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Neniitutile Kuli Jehova Unani Sishemo mi Walata Kuswalela

Bo Normand Pelletier, nebangongwezwi ki mukwa wa kuputelela batu. Kono nebainyazize hahulu hamulaho wa kubala liñolo leliñwi la mwa Bibele.

MULIKANYISE TUMELO YABONA

“Kikuli ni ka Ipeya Mwa Sibaka sa Mulimu?”

Kana mwa lubasi lwamina kukile kwaba ni kusautwana bakeñisa muna, kubetekana, kamba sitoyo? Haiba ki cwalo, uzibe likande la Josefa leli mwa Bibele lakona kumitusa.

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki kabakalañi Lizazi la Katulo halikatanda lilimo ze 1,000?