Ki lika mañi zekaezahala kwa batu kwapili?

Lifu la jesu likona kutahisa cwañi kuli batu mwa lifasi kaufela balatane?

Kusina kukakanya, batu bakazwelapili kueza zwelopili mwa litaba za sayansi. Kono kana luli batu bakona kupila ka swalisano ni kulatana? Batili. Kacenu, batu mwa lifasi banani hahulu buitati ni mukwañuli. Nihakulicwalo, Mulimu ulelile kuezeza batu lika zende.—Mubale 2 Pitrosi 3:13.

Linzwi la Mulimu libulela za nako yakwapili muta batu mwa lifasi kaufela bakalatana. Batu bakapila mwa kozo mi hakuna yakaba sabisa.—Mubale Mika 4:3, 4.

Buitati bukafeliswa cwañi?

Kwamakalelo Mulimu hanaa bupile batu, naasika babupa kuli babe ni buitati. Kono bakeñisa kuli mutu wapili naaketile kusautwa Mulimu, naalatehezwi ki bupetehi. Luhozize mukwa wa wabuitati kuzwelela kuyena mutu yo. Niteñi, Mulimu ukaitusisa Jesu kuli akutiseze batu kwa bupetehi.—Mubale Maroma 7:21, 24, 25.

Ka kulumelelana ni tato ya Mulimu, Jesu naashwile sina sitabelo mi naafelisize sibi sene sibileteñi bakeñisa kusautwa kwa mutu wapili. (Maroma 5:19) Kacwalo, Jesu ukonahalisize kuli lube ni sepo yende yazakwapili ili nako yeo batu basike baezanga lika zemaswe.—Mubale Samu 37:9-11.