Taba yetatama ki mutala wa puisano yakona kuba niyona Paki ya Jehova ni mutu yomuñwi. Lunge kuli Paki yabizwa Monde uizo potela musali yabizwa Sikuka.

“MU EZANGE CWALO KULI MU NI HUPULE”

Bo Monde: Mucwañi bo Sikuka! Nenitabile hahulu kumibona kwa mukiti wa kuhupula lifu la Jesu Kreste sunda yefelile. * Nemuikutwile cwañi ka za mukiti wani?

Bo Sikuka: Neniikozi kuba kwa mukiti wani, kono kumibulelela feela niti, nenisika utwisisa lika kaufela zenebulezwi. Naziba kuli batu baezanga mukiti wakuhupula lizazi la kupepwa kwa Jesu fa Ngilisimusi, ni mukiti wa kuhupula lizazi lanaa zuhile fa Isita, kono hanisika utwa kale mutu yaeza mukiti wakuhupula lifu la Jesu.

Bo Monde: Ki niti, Ngilisimusi ni Isita ki mikiti yezibahala hahulu mwa lifasi kaufela. Kono Lipaki za Jehova baikutwa kuli kuhupulanga lifu la Jesu kikwa butokwa hahulu. Haiba munani nako, nenikatabela kunyakisisa nimina libaka Lipaki za Jehova habaezanga mukiti wo.

Bo Sikuka: Eni, ninani nako.

Bo Monde: Lipaki za Jehova baezanga mukiti wakuhupula lifu la Jesu, bakeñisa kuli, Jesu naalaezi balateleli bahae kuli baezange cwalo. Munyakisise zeneezahezi fa busihu bone bulatelezwi ki lizazi lanaa shwile Jesu. Kana mukile mwautwa taba yakuli Jesu naakile aeza mulalelo ni balateleli bahae babasepahala?

Bo Sikuka: Mutalusa Mulalelo wa Mafelelezo?

Bo Monde: Eni. Mulalelo wo ubizwanga hape kuli ki Mulalelo wa Mulena. Ka nako ya mulalelo wo, Jesu naafile balateleli bahae litaelo zeikutwahalela hande. Kana nemukaitakaleza kubala manzwi ahae añozwi kwa liñolo la Luka 22:19?

Bo Sikuka: Ki hande, libulela kuli: “Hape a nga sinkwa, a fitisa buitumelo, a si komauna, mi a ba fa sona, a li: ‘Sinkwa se, si yemela mubili wa ka, o na ni ku fiwa bakeñisa mina. Mu ezange cwalo kuli mu ni hupule’”

Bo Monde: Niitumezi. Mulemuhe taelo ya Jesu yemwa mubamba wa mafelelezo a timana yeo, yeli: “Mu ezange cwalo kuli mu ni hupule.” Pili Jesu asika fa kale balateleli bahae taelo yeo, naabulezi nto luli yene baswanela kuhupulanga kazahae. Naabulezi kuli naakafa bupilo bwahae kuli aliulule balateleli bahae. Jesu naatalusize muhupulo oswana mwa manzwi afumaneha kwa liñolo la Mateu 20:28. Liñolo leo libulela kuli: “Mwanaa mutu ha si ka tela ku to sebelezwa, kono kuli a sebeleze ni ku fa moyo wa hae kuli a liulule ba bañata.” Ka bukuswani, leo kilona libaka Lipaki za Jehova habakopananga hamoho silimo ni silimo kueza mukiti wa kuhupula lifu la Jesu, baezanga cwalo ka mulelo wakuli bahupule sitabelo sa tiululo sanaafile Jesu. Lifu lahae likona kutusa batu kaufela babaipeya kuutwa, kuli bafumane bupilo bobusafeli.

 KI KABAKALAÑI TIULULO HANEITOKWAHALA?

Bo Sikuka: Batu babulelanga kuli Jesu naashwile kamulelo wakuli lufumane bupilo bobusafeli. Kono niti kikuli haniutwisisangi hande zeitalusa taba yeo.

Bo Monde: Bo Sikuka, hakimina feela babasa utwisisi taba yeo. Taba yeama sitabelo sa tiululo sa Jesu ki taba yetuna luli. Kono hape ki yeñwi ya litaba zende hahulu za niti zefumaneha mwa Linzwi la Mulimu. Kana musanani nako yakuli luzwelepili kuikambota?

Bo Sikuka: Eni, lwakona kuzwelapili kuikambota kamizuzu isikai feela.

Bo Monde: Ki hande. Kihona nisazobala ka za tiululo, mi nikalika kutalusa taba yeo ka nzila yebunolo.

Bo Sikuka: Kulukile.

Bo Monde: Kuli luutwisise hande taba ya tiululo, lutokwa pili kuutwisisa muinelo one utisizwe ki bo Adama ni Eva hane baezize sibi mwa simu ya Edeni. Kuli luutwisise taba yeo, halubaleñi liñolo la Maroma 6:23. Kana mwakona kubala liñolo leo?

Bo Sikuka: Eni. Libulela kuli: “Mupuzo wa sibi ki lifu, kono mpo ya fa Mulimu ki bupilo bo bu sa feli ka Kreste Jesu Mulenaa luna.”

Bo Monde: Niitumezi. Halunyakisiseñi manzwi ao. Sapili, mulemuhe manzwi amakalelo a timana ye ali: “Mupuzo wa sibi ki lifu.” Wo ki mulao obunolo wanaa tomile Mulimu hamulaho feela wakubupa batu—mupuzo, kamba koto ya sibi ki lifu. Ki niti kuli kwamakalelo nekusina muezalibi. Bo Adama ni Eva nebabupilwe inze bali babapetehile mi bana babona kaufela nebaka ba babapetehile. Kacwalo, batu nebasike bashwanga. Bo Adama ni Eva hamohocwalo ni bana babona nebanani sepo ya kupila katabo kuya kuile. Kono sina ka mo luzibela lika nelisika bacwalo, nji cwañi?

Bo Sikuka: Batili. Bo Adama ni Eva nebacile kwa muselo one uhanisizwe.

Bo Monde: Yeo ki niti. Mi hanebaezize cwalo kamba lubulele kuli bo Adama ni Eva hanebaiketezi kusautwa Mulimu, nebaezize sibi. Kamubulelelo omuñwi, nebaiketezi kuba babasika petahala kamba kuba baezalibi. Taba yeo neikatahisa miinelo yemaswe ku bo Adama ni Eva hamohocwalo ni kwa bana babona kaufela.

Bo Sikuka: Mutalusañi?

Bo Monde: Kashe nimife mutala. Kana mwatabela musebezi wa kubesa linkwa?

Bo Sikuka: Eni! Nautabela.

Bo Monde: Lunge kuli munani pani yenca yakubeseza linkwa. Kono pani yeo iwela fafasi nikuba ni limbobe lelituna pili musika itusisa kale yona. Munahana kuli kuka ezahalañi kwa linkwa ze ka besezwa mwa pani yeo? Kana Linkwa zeo nizona halina kuba ni limbobe?

Bo Sikuka: Likaba ni limbobe.

Bo Monde: Ka mukwaoswana, bo Adama ni Eva hanebaiketezi kusautwa Mulimu, nebabile ni limbobe kamba litiba lakusa petahala nikuba baezalibi. Bakeñisa kuli bo Adama ni Eva nebabile baezalibi pili basika ba kale nibana, bana babona kaufela nebaka pepiwa inze banani limbobe leliswana. Kaufelaa bona neba kapepiwa inze bali baezalibi. Mwa Bibele, linzwi la sibi liama kwa kezo luli yakueza sibi ni kwa muinelo oluhozize kwa bashemi baluna. Taba yeo itahisize kuli na ni mina lube baezalibi nihaike kuli nelusika pepiwa kale. Bo Adama ni Eva hanebaezize sibi, nebatahisize kuli bana banebakaba ni bona kaufela hamohocwalo ni bana baluna babe babasika petahala ni kuba ni sibi senesika tisa kuli bashwe. Sina mo liboniseza liñolo la Maroma 6:23, mupuzo wa sibi ki lifu.

Bo Sikuka: Taba yeo haisika luka. Ki kabakalañi batu kaufela habazwelapili kunyanda bakeñisa sibi senebaezize bo Adama ni Eva?

Bo Monde: Mubulezi hande—taba yeo ibonahala kuba yesika luka. Kilona libaka Mulimu hanaatuzi kuli bo Adama ni Eva bashwe bakeñisa sibi senebaezize, kono luna kakuba bana babona nelusika siiwa onacwalo lusina sepo bakeñisa katulo ya Mulimu yelukile. Mulimu ulukisize nzila yakuluzwisa ka yona mwa muinelo omaswe wo. Kilona libaka sitabelo sa tiululo sa Jesu hanesitokwahala. Hamubone hape zelibulela liñolo la Maroma 6:23. Hamulaho wa kutalusa kuli “mupuzo wa sibi ki lifu,” timana yeo izwelapili kubulela kuli: “Kono mpo ya fa Mulimu ki bupilo bo bu sa feli ka Kreste Jesu Mulenaa luna.”  Kacwalo, lifu la Jesu kilona lelitahisa kuli lubanduke kwa sibi ni lifu. *

TIULULO KI MPO YETUNA KAKUFITISISA YEZWA KU MULIMU

Bo Monde: Kunani taba yeñwi yemwa liñolo le, yenibata kuli munahanisise.

Bo Sikuka: Ki taba mañi ona yeo?

Bo Monde: Mulemuhe kuli timana ye ibulela kuli: “Mpo ya fa Mulimu ki bupilo bo bu sa feli ka Kreste Jesu Mulenaa luna.” Cwale haiba kuli Jesu ki yena yanaa nyandile ni kushwa ili kufa bupilo bwahae bakeñisa luna, ki kabakalañi timana ye haibulela ka za tiululo kuli ki “mpo ya fa Mulimu”? Kiñi haisabuleli kuli tiululo ki “mpo ya fa” Jesu? *

Bo Sikuka: Umm. Hanizibi.

Bo Monde: Ki hande, Mulimu kiyena ya naa bupile Adama ni Eva, mi bo Adama ni Eva neba foselize Mulimu kakusamuutwa hanebali mwa simu ya Edeni. Mulimu ulukela kuba yanaa ikutwile hahulu butuku kwa pilu muta bana bahae bababeli bapili nebamukwenuhezi. Kono Jehova kapili-pili afumana nzila yakutatulula ka yona butata bo. * Naalukisize kuli yomuñwi wa libupiwa zahae za moya atahe fa lifasi ni kutopila sina mutu yapetehile, mi hamulaho afe bupilo bwahae sina sitabelo sa tiululo. Kacwalo, tukiso kaufela ya tiululo neli mpo yenezwa ku Mulimu. Kunani nzila yeñwi hape yetahsia kuli lubulele kuli tiululo ki mpo yezwa ku Mulimu. Kana mukile mwanahana ka za mwanaikutwezi Mulimu Jesu hanaabulaiwa?

Bo Sikuka: Kutokwa, hanisika nahana kale ka za taba yeo.

Bo Monde: Ni sweli kubona bipupe mwa lapa lamina. Nisepa kuli munani bana.

Bo Sikuka: Eni, ninani bana bababeli, kashimani ni kasizana.

Bo Monde: Ka ku ba mushemi, mukutumane hanyinyani mi munahane mwanaaikutwezi Ndatahe Jesu wa kwa lihalimu yena Jehova Mulimu, ka lizazi lanaa shwile Jesu. Nitalusa kuli, munahana kuli naaikutwile cwañi kubona Mwanaa hae yalatwa, yena Jesu inzaatamiwa, kunyefulwa ni kunatakiwa ka liñindi? Mi Ndatahe Jesu naaikutwile cwañi kubona Mwanaahae inzaakokotelwa fa musumo ni kusiiwa fateñi kuli ashwe hanyinyani-hanyinyani lifu lelibutuku?

Bo Sikuka: Hani sika nahana kale ka za taba yeo! Ulukela kuba yanaaikutwile hahulu bumaswe.

Bo Monde: Ki niti kuli halukoni kuziba luli mwa naaikuitwezi Mulimu zazi leo. Kono lwaziba kuli Mulimu unani maikuto mi hape lwaziba libaka hanaatuhelezi lika zeo kaufela kuezahala. Taba yeo italusizwe hande ka kuutwahalala kwa liñolo lelizibahala hahulu le, la Joani 3:16. Kana mwakona ku libala?

Bo Sikuka: Eni. Libulela kuli: “Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.”

Bo Monde: Niitumezi. Hamubone hape manzwi amakalelo atimana yeo, a li: “Mulimu u latile lifasi.” Seo ki sona sisupo, lilato. Lilato ki lona lene lisusuelize Mulimu kuluma Mwanaahae fa lifasi kuli ato lushwela. Ka niti, sitabelo sa tiululo ki yona nzila yetuna kakufitisisa yeo Mulimu naabonisize ka yona lilato. Leo kilona libaka Lipaki za Jehova habakopananga hamoho silimo ni silimo kueza mukiti wa kuhupula lifu la Jesu. Kana litaba zelunyakisize ze, limitusize?

Bo Sikuka: Eni, linitusize. Niitumezi hahulu kuli lubile ni nako yakuikambota litaba ze ni mina.

Kana kunani taba yeñwi yamwa Bibele yemusautwisisangi? Kana mwaitakaleza kuziba zeñata ka za litumelo ni lika zebaezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwakona kubuza yomuñwi wa Lipaki za Jehova. Mi ukatabela kuikambota nimina litaba ze cwalo.

^ par. 5 Hañwi ka silimo, Lipaki za Jehova bakopananga hamoho kueza mukiti wa kuhupula lifu la Jesu ilikuli bahupule sitabelo sanaafile. Silimo se, mukiti wo ukabateñi la Butanu, ili la 3 April.

^ par. 32 Taba yeñwi yakwapili mwa litaba ze, ikanyakisisa mo sitabelo sa Jesu sika lutuseza kubanduka kwa sibi, hamohocwalo ni zelutokwa kueza kuli lutusiwe ki tiululo.

^ par. 36 Bibele ibulela kuli Mulimu ni Jesu ba shutana. Kuli mufumane litaba zeñata, mubone kauhanyo 4 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yehatisizwe ki Lipaki za Jehova.

Sitabelo sa tiululo ki yona nzila yetuna kakufitisisa yeo Mulimu naabonisize ka yona lilato