Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  March 2015

 TOHO YA TABA | JESU U LU PULUSA—KWAÑI?

Libaka ha lu Tokwa ku Puluswa

Libaka ha lu Tokwa ku Puluswa

“Mutu ya pepilwe ki musali, bupilo bwa hae ki bo bukuswani, mi bu tezi maziyezi. Wa taha sina palisa, mi wa pumwa; wa fela sina muluti, ha ini sibaka.”—Jobo 14:1, 2.

Ku zwa feela kwamulaho, batu ba ikumbutanga ka za bunde bo ne bu ka ba teñi ha ne ba ka zwelapili ku pila inze ba sa supali, ni ku ba ni buiketo ku ya ku ile. Kono ka bumai, lu tamehile ku shwa. Manzwi a Jobo a bonisizwe fahalimu, ili a naa bulezi lilimo ze fitelela 3,000 kwamulaho ko, a sa li a niti ni kacenu.

Takazo ya ku pila ku ya ku ile ki ye tuna luli, mi mañi ni mañi mwa lifasi u na ni yona. Bibele i lu bulelela kuli Mulimu u beile mwa lipilu za luna zibo ya linako ze sa feli ni takazo ya ku utwisisa linako zeo. (Muekelesia 3:11) Hakulicwalo, kana mu nga kuli Mulimu ya lilato wa kona ku beya mwa lipilu za luna takazo ye sa koni ku talelezwa? Haiba kalabo ya mina ki batili, u zibe mu kumbile. Linzwi la Mulimu li bulela kuli lifu ki sila, mi li sepisa kuli sila seo “si ta yundiswa.”—1 Makorinte 15:26.

Ku si na ku kakanya, lifu ki sila luli. Ha ku na mutu ya iketile hande ya li tabela. Ha ku taha kozi, lwa picukanga, ku ipata, kamba ku mata. Ha lu kulanga, lu batanga linzila za ku fumana ka zona likalafo. Lu ezanga ka mo lu konela kaufela ku ambuka lika ze kona ku lu tahiseza lifu.

Kana ku na ni libaka le li kona ku lu kolwisa kuli sila sa kale se, si ka yundiswa? Eni, ku na ni. Jehova Mulimu, yena Mubupi, naa si ka bupa batu kuli ba pilange feela lilimo ze nyinyani ni kuli ba shwe hasamulaho. Mulimu naa si ka lela kuli batu ba shwange. Kono na lelile kuli batu ba zwelepili ku pila fa lifasi ku ya ku ile, mi Mulimu wa talelezanga milelo ya hae.—Isaya 55:11.

Kono cwale lifu li ka feliswa cwañi? Ku zwa feela kwamulaho ko, batu ba likile ku eza buikatazo bwa ku felisa lifu, kono ba palezwi. Ni mwa linako za luna, batu ba sa zwelapili ku bata linzila za ku tatulula ka zona butaata bo. Basayansi ba likile ku panga milyani ni ku fumana likalafo ze konile ku fukuza kwa matuku a mañwi. Ba likile ku batisisa muinelo wa likalulo za sihozo za lika ze pila. Ka avareji, batu mwa libaka ze ñata kacenu se ba kona ku pila nako ye telele ku fita mo ne ku inezi lilimo ze 100 kwamulaho. Nihakulicwalo, batu ha ba si ka kona ni hanyinyani ku felisa lifu. Sina feela mo i bulelela Bibele, “kaufela [ba] fetuha liluli hape.”—Muekelesia 3:20.

Taba ye nde ki ya kuli, ha lu tokwi ku itinga kwa batu kuli ba felise butaata bo, bo se bu bile teñi ka nako ye telele. Jehova Mulimu u lukisize kale mwa ka lu piliseza kamba ku lu lamulela kwa lifu, mi muyemeli wa luna mwa tukiso yeo ki Jesu Kreste.