Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | MO MU KONA KU IKOLELA MUSEBEZI WA MINA

Kana ku Beleka ka Taata—Kwa Tusa?

Kana ku Beleka ka Taata—Kwa Tusa?

Bo Alex ba lula moya ha ba nze ba nanula mbokisi ye ñwi ni ku i beya mwa simbayambaya sa kampani ye ba beleka ku yona. Ba ipuza kuli: ‘Kiñi ze ni nyandela ku sebeza mwa kampani ye sa zwelipili ye? Ni ka kondisa lili za ka? Kambe ha ni beleki, kambe na pila hande hahulu ni ku fita!’

Sina bo Alex, batu ba bañata kacenu ha ba ikolangi ku sebeza ka taata. Mulukisi yo muñwi wa limota ya bizwa Aaron, u bulela kuli: “Batu ba bañata ba ikutwa kuli ha ba swaneli ku eza ‘misebezi ya mazoho. Ba banga ni mubonelo wa kuli: Ni ka eza feela musebezi wo ku fitela ni fumana musebezi wa ngana.’”

Ki kabakalañi batu ba bañata ha ba ikutwanga kuli ha ba swaneli ku beleka ka taata? Mwendi ba kukuelizwe ki ba mitai ya makande ba ba bonisanga kuli ku pila hande ki ku ba ni lika ze nde ni ku sa beleka ka taata. Bo Matthew ba ba eza musebezi wa ku lukisa lika, ba bulela kuli: “Batu ba nahana kuli mutu ha beleka ka taata kuli a fumane za ku ipilisa ka zona, ha na ku kondisa mwa bupilo.” Bo Shane ba ba eza musebezi wa ku kenisa miyaho, ba lemuhile nto ye swana. Ba bulela kuli: “Batu ha ba sa tabela ku beleka ka taata ku likana ni tuwelo ye ba fiwa.”

Kono mane batu ba bañata ba ba kondisize lika mwa bupilo ba ikolanga hahulu ku beleka ka taata. Muuna wa lilimo ze 25 ya bizwa Daniel, ya eza musebezi wa buyahi, u bulela kuli: “Ni nahana kuli ku sebeza ka taata ku tusa hahulu, sihulu haiba mutu u eza musebezi wo ka mulelo o munde.” Bo Andre, ba ba na ni lilimo ze 23, ni bona ba lumela taba yeo. Ba bulela kuli: “Ni lumela kuli musebezi u kona ku tusa mutu ku ba ni tabo ni ku ikola bupilo. Ku sa beleka ka taata ha ku tahisi tabo ye inelela kono ku tahisa feela kuli mutu a zwafe ka nako ye telele!”

Batu ba ba cwale ka bo Daniel ni bo Andre ne ba bile cwañi ni mubonelo o munde kwa neku la ku sebeza ka taata? Ne ba ezize cwalo bakeñisa ku sebelisa likuka za Bibele mwa bupilo bwa bona. Ku fita ku nyaza mukwa wa ku beleka ka taata, Bibele i susueza batu ku beleka ka taata ni ku ba ni tundamo. Kono Bibele i bulela ze ñata kwandaa feela ku lu taluseza ka za ku beleka. Hape i lu bonisa ze kona ku lu tusa ku ikola musebezi wa luna.

Ki likuka lifi za mwa Bibele ze kona ku mi tusa ku ikola musebezi wa mina? Lu mi kupa ku nyakisisa li sikai kwa likuka zeo mwa taba ye tatama.