“Mutu kaufela niha ca lico, kamba a nwa, kamba a tabela sa fumani ka musebezi wa hae, ki mpo ya filwe ki Mulimu.” (Muekelesia 3:13) Haiba Mulimu u bata kuli lu tabele musebezi wa luna, kana haki ko ku utwahala ku nahana kuli u ka lu bonisa mwa ku fumanela tabo yeo? (Isaya 48:17) Wa kona ku eza cwalo, ka ku itusisa Linzwi la hae, yona Bibele. Mu nyakisise kelezo ye latelela ye tomile fa Bibele ye kona ku mi tusa ku fumana tabo mwa musebezi wa mina.

MU BE NI MUBONELO O SWANELA KA ZA MUSEBEZI

Ibe kuli musebezi wa mina u ama hahulu ku itusisa munahano kamba u ama ku itusisa mazoho kamba ku itusisa munahano ni mazoho ka nako ye swana, mu lemuhe kuli ‘musebezi kaufela u na ni se u fumanisa.’ (Liproverbia 14:23) U kona ku lu fumanisañi? Nto ye ñwi ki kuli, ku sebeza ka taata ku lu tusa ku fumana ze lu tokwa kwa mubili. Ki niti kuli Mulimu u sepisa ku babalela batu ba ba mu lapela ka niti. (Mateu 6:31, 32) Kono hape u tokwa kuli lu eze mo lu konela kaufela kuli lu fumane mwa ku ipiliseza ka mukwa o swanela.—2 Matesalonika 3:10.

Kacwalo, lu swanela ku nga musebezi wa luna sina nto ye kona ku lu tusa ku fumana ze lu tokwa. Ku beleka ki nzila ye nde ye lu konisa ku peta buikalabelo bwa luna. Bo Joshua ba ba na ni lilimo ze 25 ba bulela kuli: “Ku ipumanela lika za ku ipilisa ka zona, kona ku kondisa. Haiba mwa kona ku itifela lika ze mu tokwa, u zibe musebezi wa mina wa mi tusa luli.”

Kwandaa zeo, ku beleka ka taata ku tahisa kuli batu ba bañwi ba lu fe likute, nihaike kuli ku beleka ka taata haki nto ye bunolo. Ha lu ikatulela ku kumalela kwa musebezi wa luna, niha u bonahala ku ba o sa tabisi kamba o taata, lwa kona ku ba ni buikolwiso bwa ku ziba kuli lu na ni mubonelo o swanela ka za musebezi. Mi ku eza cwalo, ku ka lu tusa ku tula maikuto a ku ambuka ku beleka ka taata. (Liproverbia 26:14) Kamukwaocwalo, musebezi wa luna u ka lu tahiseza tabo ye tuna hahulu. Bo Aaron ba ba bulezwi mwa taba ye felile, ba talusa kuli: “Ni banga ya tabile hamulaho wa ku  beleka lizazi kaufela. Nihaike kuli fokuñwi ni ikutwanga ku katala, mi mwendi batu ba bañwi ha ba lemuhangi musebezi o ni ezize, na zibanga kuli ni petile nto ye ñwi.”

MU ISE PILU KWA MUSEBEZI WA MINA

Bibele i babaza hahulu muuna “wa sikwala mwa musebezi wa hae” ni musali ya “sebeza sa lata kaufela ka mazoho a hae.” (Liproverbia 22:29; 31:13) Ki niti kuli mutu ha bangi sikwala ku si na ku ikataza. Mi ki ba sikai feela ba ba tabelanga ku eza lika ze ba sa koni hande ku eza. Mwendi ki lona libaka batu ba bañata ha ba sa ikolangi misebezi ya bona; ha ba ezangi buikatazo bwa ku lika ka taata ku peta hande misebezi yeo.

Niti kikuli mutu kaufela wa kona ku ikola ku eza musebezi ufi kamba ufi haiba a isa pilu kwa teñi—fo kikuli, haiba a isa mamelelo kwa ku ituta mwa ku ezeza hande musebezi wo. Bo William ba ba na ni lilimo ze 24, ba bulela kuli: “Kwa tabisa luli ha mu ikataza ku eza musebezi o muñwi ni ku bona ze mu petile. Ha mu koni ku ba ni tabo ye cwalo ha mu eza musebezi wo ka ku mata-mata feela kamba ka ku eza feela lika ze nyinyani.”

MU LEMUHE MO MUSEBEZI WA MINA U TUSEZA BA BAÑWI

Mu ambuke mukwa wa ku nahananga feela ka za masheleñi e mu fumana. Kono mu ipuzange lipuzo ze cwale ka za kuli: ‘Ki kabakalañi musebezi wo ha u li wa butokwa? Ne ku ka ezahalañi ha ne u si ke wa eziwa—kamba ha ne u si ke wa eziwa ka nzila ye swanela? Musebezi wa ka, u tusa cwañi batu ba bañwi?’

Ki kwa butokwa hahulu ku nahanisisa puzo yeo ya mafelelezo, bakeñisa kuli musebezi wa tabisanga haiba lu iponela mo u tuseza batu ba bañwi. Jesu na bulezi kuli: “Ku na ni tabo ye tuna mwa ku fana ye fita ye mwa ku fiwa.” (Likezo 20:35) Kwandaa batu ba ba tusiwa ki misebezi ya luna—ba ba cwale ka batu be lu belekela ni babeleki ba luna—ku na ni batu ba bañwi hape ba ba fumana tuso bakeñisa ku beleka ka taata kwa luna. Batu bao ba kopanyeleza mabasi a luna hamohocwalo ni batu ba ba mwa butokwi.

Mabasi a luna. Ndate lubasi ha beleka ka taata kuli a fumanele lubasi lwa hae lika ze ba tokwa, u ba tusa sihulu ka linzila ze peli. Sapili, u bona teñi kuli ba fumana lika za kwa mubili ze ba tokwa ze cwale ka lico, liapalo ni makundamo. Kamukwaocwalo, u peta buikalabelo bwa filwe ki Mulimu bwa ku ‘babalela be i li ba hae.’ (1 Timotea 5:8) Sa bubeli, mutu ya beleka ka taata kuli a fumanele lubasi lwa hae lika ze tokwahala, u ba tomela mutala ka ku ba luta butokwa bwa ku beleka ka taata. Bo Shane ba ba bulezwi mwa taba ye felile, ba bulela kuli: “Bo ndate ba lu tomezi mutala o munde hahulu wa ku ba ni mubonelo o munde ka za musebezi. Ki baana ba ba sepahala ba ba belekile ka taata mwa bupilo bwa bona kaufela, mi ba bile babeti ka nako ye telele. Ba ni lutile butokwa bwa ku eza misebezi ya mazoho, ili ku panga lika ze kona ku tusa batu ba bañwi.”

Batu ba ba mwa butokwi. Muapositola Paulusi naa elelize Bakreste ku ‘sebeza ka taata. . . kuli [ba] fumane sa ku ikabela ni ya tokwile.’ (Maefese 4:28) Ka niti, ha lu beleka ka taata kuli lu ipabalele ni ku babalela lubasi lwa luna, lwa kona ku tusa batu ba bañwi ba ba mwa butokwi. (Liproverbia 3:27) Kacwalo, ku beleka ka taata kwa kona ku lu tusa ku ba ni tabo ye tuna ye mwa ku fana.

MU EZE LIKA ZE ÑATA KU FITA ZE MU TOKWIWA KU EZA

Mwa Ngambolo ya hae ye zibahala hahulu ya fa Lilundu, Jesu naa bulezi kuli: “Haiba mutu a ku hapeleza ku  zamaya ni yena maili i liñwi, u zamaye ni yena limaili ze peli.” (Mateu 5:41) Mu kona ku itusisa cwañi sikuka seo kwa musebezi wa mina? Ku fita ku eza feela ze likani, mu batange linzila za ku eza lika ze ñata ku fita ze mu tokwiwa ku eza. Mu itomelange likonkwani; mu ikatazange ku eza hande musebezi wa mina kamba ku u eza ka bubebe. Mu zibe mwa ku petela hande musebezi wa mina.

Ha mu eza lika ze ñata ku fita ze mu tokwiwa ku eza, mu ka ikola hahulu musebezi wa mina. Kabakalañi? Kakuli ha mu zamaiswi ki mutu yo muñwi. Mu eza ze ñata bakeñisa kuli mwa itatela ku eza cwalo, isiñi ka libaka la kuli ku na ni ya mi hapelelize ku eza cwalo. (Filemoni 14) Taba ye, i kana ya lu hupulisa sikuka se si fumaneha kwa liñolo la Liproverbia 12:24, le li bulela kuli: “Wa lizoho le li sebeza ka taata ki yena ya ka busa; kono ya buzwa u ka ba mutanga wa ba bañwi.” Ki niti kuli ba bañwi ku luna ba kona luli ku ba batanga ba ba bañwi kamba ku hapelezwa ku sebeza. Kono mutu ya sa beleki ka taata wa kona ku ikutwa ku ba mwa butanga, ili ku talusa kuli batu ba bañwi ba ka mu bulelelanga za ku eza ka nako kaufela. Kono mutu ya eza lika ze ñata ku fita za tokwiwa ku eza—ili ya eza cwalo ka ku itatela, u ikutwanga ku ba ni maata a ku ikezeza likatulo ze tuna mwa bupilo. Ha na ku zamaiswa ki batu ba bañwi ni ka muta.

MU SI KE MWA NAHANANGA FEELA ZA MUSEBEZI KA NAKO KAUFELA

Ku beleka ka taata ki nto ye nde, kono ki hande ku hupulanga kuli ku na ni lika ze ñwi za butokwa hahulu mwa bupilo kwandaa musebezi. Ki niti kuli Bibele i lu susueza ku beleka ka taata. (Liproverbia 13:4) Kono ha i lu susuezi ku belekanga nako kaufela. Liñolo la Muekelesia 4:6 li bulela kuli: “Se sinde ki lizoho li li liñwi le li tezi, mo ku na ni buiketo, isi mazoho a mabeli a tezi, mo ku na ni mukatala ni ku ndaamanisa moya.” Taba yeo i talusañi? Mutu ya belekanga nako kaufela, ha na ku ikola za belekela haiba musebezi wa hae u mu katalisanga hahulu ni ku mu cela nako ya hae kaufela. Kabakaleo, musebezi wa hae u ka swana feela sina ku “ndaamanisa moya.”

Bibele ya kona ku lu tusa ku ba ni mubonelo o swanela ka za musebezi. Nihaike kuli i bulela kuli lu swanela ku isa hahulu pilu kwa musebezi wa luna, Bibele hape i lu eleza kuli lu swanela ku “lemuha lika za butokwa hahulu ni ku fita.” (Mafilipi 1:10) Ki lifi lika za butokwa hahulu ni ku fita? Lika zeo li kopanyeleza ku banga ni nako ya ku ina hamoho ni lubasi ni balikani. Kono mane lika za butokwa hahulu ni ku fita ki lika ze ama bulikani bwa luna ni Mulimu, ze cwale ka ku bala Linzwi la Mulimu ni ku nahanisisanga ze lu balile.

Batu ba ba na ni mupilelo o itikanelezi ba kona ku ikola hahulu musebezi wa bona. Bo William ba ba bulezwi kwa makalelo a taba ye, ba bulela kuli: “Yo muñwi wa batu ba ne ba banga babelekisi ba ka, ki mutala o munde hahulu wa mutu ya na ni mubonelo o itikanelezi ka za musebezi. U beleka ka taata, mi u na ni silikani se sinde ni batu ba belekelanga bakeñisa mubelekelo wa hae o munde. Kono hasamulaho wa musebezi, u tuhelanga ku nahana ka za musebezi wa hae, mi u isanga pilu kwa lubasi lwa hae ni kwa bulapeli bwa hae. Mi mane ki yo muñwi wa batu be ni ziba ba ba na ni tabo!”