Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  February 2015

 PUISANO NI MUÑAA NDU

Ki Kabakalañi ha mu Swanela ku Nyakisisa ze I Luta Bibele?

Ki Kabakalañi ha mu Swanela ku Nyakisisa ze I Luta Bibele?

Taba ye tatama ki mutala wa puisano ya kona ku ba ni yona Paki ya Jehova ni mutu yo muñwi. Lu nge kuli Paki ya bizwa Imata u i zo potela muuna ya bizwa Kamwi.

BIBELE I NA NI LITABA ZA NITI ZE EZAHEZI

Bo Kamwi: Ni bata ku mi taluseza kuli na ha ni tabeli hahulu litaba za bulapeli. Kacwalo, ha ni sepi kuli lu ka ba ni litaba ze ñata za ku ambola.

Bo Imata: Na itumela kuli mu ni taluselize taba ye. Na ki na, Imata. Mina ki mina bo mañi?

Bo Kamwi: Ki na Kamwi.

Bo Imata: Ni tabile hahulu ku zibana ni mina bo Kamwi.

Bo Kamwi: Ni na ni tabile hahulu ku zibana ni mina.

Bo Imata: Ne ni ka tabela ku mi buza puzo ye, kana mu hulezi mwa lubasi lwa batu ba ba tabela za bulapeli?

Bo Kamwi: Eni. Kono ha ne ni zwile kwa ndu ku ya kwa koleji, ne ni tuhezi ku ezanga za bulapeli.

Bo Imata: Na utwisisa. Ne mu itutangañi kwa koleji?

Bo Kamwi: Ne ni itutanga tuto ye ama litaba za mupilelo wa batu ni tuto ya litaba za kwaikale. Ni tabela hahulu litaba za kwaikale—ni talusa, litaba ze ama zwelopili ya mupilelo wa batu mwa lifasi.

Bo Imata: Litaba za kwaikale za tabisa. Sina ha ne mu kana mwa ziba, Bibele, ki buka ye na ni litaba za kwaikale. Kana ne mu itusisanga Bibele ha ne mu ezanga lipatisiso?

Bo Kamwi: Batili. Na ziba kuli Bibele ki buka ye nde, kono ne ni sa hupulangi kuli ki buka ye na ni litaba za kwaikale.

Bo Imata: Mu bonahala ku ba batu ba ba na ni kutwisiso. Haiba mu na ni nako, ne ni ka tabela ku mi bonisa ka bukuswani mitala ya litaba ze nepahezi za kwaikale ze fumaneha mwa Bibele.

Bo Kamwi: Eni. Kono ha ni na Bibele.

Bo Imata: Ku lukile. Na kona ku mi bonisa mwa Bibele ya ka. Mutala wa pili u fumaneha kwa liñolo le, la 1 Makolonika kauhanyo ya 29, timana ya 26 ni 27. Litimana zeo li bulela kuli: “Cwale Davida mwanaa Jese a ba mulena wa Isilaele kaufela. Nako ya busize Isilaele ki myaha ye 40. A busa myaha ye 7 inzaa li mwa Hebroni; mi a busa myaha ye 33 inzaa li mwa Jerusalema.”

Bo Kamwi: Mutala wo u bonisa cwañi kuli taba ya kwaikale yeo i nepahezi?

Bo Imata: Bahanyezi ka nako ye ñwi ne ba kakanyize taba ya kuli Mulena Davida naa kile a ba teñi luli.

Bo Kamwi: Mu bulela niti? Ki kabakalañi ha ne ba kakanya kuli naa kile a ba teñi?

Bo Imata: Ne ku na ni bupaki bo bunyinyani feela bo bu si bwa mwa Bibele, bo bu bonisa kuli Davida naa kile a ba teñi luli. Nihakulicwalo, ka silimo sa 1993, sikwata sa bapumbuli ne si pumbuzi licwe la kwaikale fo ne ku na ni linzwi le li tolokilwe kuli, “Ndu ya Davida.”

Bo Kamwi: Yeo ki taba ye tabisa.

Bo Imata: Mutu yo muñwi ya bulezwi mwa Bibele ili yo batu ne ba kakanya ka za kuli naa kile a ba teñi, ki Ponse Pilato ya naa banga mubusisi mwa miteñi ya Jesu. Liñolo le, la Luka kauhanyo 3, timana ya 1 li talusa ka za hae, mwahalaa makwambuyu ba muuso ba ne ba li teñi ka nako yeo.

Bo Kamwi: Eni, cwale naa utwisisa. I bulela kuli: “Ponse Pilato ha naa li mubusisi wa Judea, Heroda naa li mubusi wa sikiliti sa Galilea.”

Bo Imata: Ki hande. Ka lilimo ze ñata, licaziba ba  bañwi ne ba kakanya haiba Ponse Pilato naa kile a ba teñi luli. Kono ibato ba lilimo ze 50 kwamulaho koo, kwa Middle East ne ku fumanwi licwe fo ne ku cakuzwi libizo la hae.

Bo Kamwi: Oo. Ha ni si ka utwa kale litaba zeo.

Bo Imata: Ni tabile ku mi taluseza zona.

Bo Kamwi: Ku bulela feela niti, se ni ngile Bibele sina ye ñwi ya libuka ze na ni litaba ze nde, kono ha ni si ka ikutwa kale kuli i na ni litaba ze kona ku lu tusa mwa linako za luna. Ki niti kuli Bibele ya kona ku ba ni litaba ze nepahezi za kwaikale, kono ha ni boni kuli ya kona ku lu tusa ni hanyinyani.

BIBELE—BUKA YA KALE YE NA NI LITABA ZE KONA KU LU TUSA MWA LINAKO ZA LUNA

Bo Imata: Batu ba bañata ba lumela taba yeo. Kono na ha ni lumeli cwalo. Libaka ki le: Lika ze ba tokwanga hahulu batu, ha li si ka cinca ku zwelela feela kwamulaho. Ka mutala, kamita lu batanga lico, liapalo ni makundamo. Kamita lu ikutwanga kuli lu tokwa ku ambola ni batu ba bañwi ni ku ba ni tabo mwa lubasi. Kana haki niti kuli kaufelaa luna lwa tokwa lika zeo?

Bo Kamwi: Lwa li tokwa.

Bo Imata: Bibele ya kona ku lu tusa mwa linzila zeo kaufela. Ki lona libaka ha lu kona ku bulela kuli ki buka ya kale kono i na ni litaba ze kona ku lu tusa mwa linako za luna.

Bo Kamwi: Mu talusañi?

Bo Imata: Kashe ni taluse taba yeo cwana: Mwa Bibele ku na ni likuka za butokwa hahulu ze kona ku tusa batu kacenu sina mo ne li tuseza ka nako ye ne li ñolwa, ili lilimo ze ñata-ñata kwamulaho koo.

Mwa Bibele ku na ni likuka za butokwa hahulu ze kona ku tusa batu kacenu sina mo ne li tuseza ka nako ye ne li ñolwa, ili lilimo ze ñata-ñata kwamulaho koo

Bo Kamwi: Ki hande. Ka linzila lifi?

Bo Imata: Ha ku taha kwa lika ze cwale ka ku ba ni mubonelo o swanela ka za masheleñi kamba ku ba ni tabo mwa lubasi kamba ku ba mulikani yo munde, likuka za mwa Bibele za kona ku lu etelela. Bibele ya kona ku lu luta mo lu kona ku kondiseza mwa bupilo. Ka mutala, kana ha mu lumeli kuli ku ba ndate lubasi yo munde ni ku ba toho ya lubasi ki nto ye taata hahulu mazazi a?

Bo Kamwi: Eni, na lumelelana ni mina fa taba yeo. Na ni musalaa ka se lu nyalani ka nako ye bato kwana silimo, kono hañata ha ku lu belangi bunolo ku lumelelana fa lika ze ñwi.

Bo Imata: Ki niti. Kono mwa Bibele ku na ni likuka ze bunolo ili ze tusa. Ka mutala, ha lu boneñi liñolo la Maefese kauhanyo 5. Mi lu bale litimana 22, 23, ni 28. Haiba mwa lata, mwa kona ku bala litimana zeo.

Bo Kamwi: Eni. I bulela kuli: “Haike basali ba ipeye kwatasaa baana ba bona sina mo ba ezeza ku Mulena, kakuli muuna ki toho ya musalaa hae sina Kreste ha li toho ya puteho, mi ki yena mupilisi wa mubili wo.” Mi timana 28, yona i bulela kuli: “Kamukwaocwalo baana ba swanela ku lata basali ba bona sina mo ba latela mibili ya bona. Ya lata musalaa hae wa itata ili yena.”

Bo Imata: Mu balile hande. Ni itumezi. Kana haki niti kuli haiba batu ba ba nyalani ba lika ku sebelisa kelezo ye bunolo yeo, bupilo bwa lubasi bu ka ba bo bunde?

Bo Kamwi: Eni, ni sepa cwalo. Kono taba yeo i bunolo ku i bulela ku fita ku i eza.

Bo Imata: Ki niti; ha ku na mutu ya petahalile. Mane mwa kauhanyo ye swana yeo ya mwa Bibele, ku na ni timana ye lu susueza ku ba ni kutwisiso. * Mutu ni mutu ya mwa lubasi u swanela ku ba ya bunolo. Na ni musalaa ka, lu lemuhile kuli Bibele ya kona ku lu tusa ku ba ni buitikaneleli bo bu cwalo.

Bo Kamwi: Yeo ki taba ye utwahala.

Bo Imata: Lipaki za Jehova ba na ni Webusaiti ye na ni litaba ze nde ka za manyalo ni bupilo bwa lubasi. Haiba mu sa na ni mizuzunyana, na kona ku mi bonisa litaba ze ñwi ze fumaneha fateñi.

Bo Kamwi: Ku lukile. Lwa kona ku li bona ka mizuzu i sikai.

Bo Imata: Ki hande. Keyala ya Webusaiti yeo ki www.jw.org. Le ki lona likepe la pili.

Bo Kamwi: Maswaniso a, a bonahala hande bati.

Bo Imata: A, ki maswaniso a bonisa musebezi wa luna wa ku kutaza o lu eza mwa lifasi kaufela. Aha, ye ki yona taba ye ni bata ku mi bonisa. Kalulo ye, i na ni toho ya taba ye bulela kuli: “Help for Couples and Parents.” Mwatasaa toho ya taba ye, ku na ni litaba li sikai ze kuswani ze bulela ka za miinelo ye shutana-shutana. Kana ku na ni taba ye mu tabela kwa litaba ze?

 Bo Kamwi: Eni. Ni tabela ye, ye bulela kuli: Solving Problems in Your Marriage.” Ni bona kuli na kona ku ezanga cwalo!

Bo Imata: Taba ye, i bonisa linzila zee ne za ku tatulula ka zona matata. Ha mu bone ze i bulela paragilafu ye. Kana ne mu ka tabela ku i bala, bo Kamwi?

Bo Kamwi: Eni. I bulela kuli: “Sina fela pilu ni maswafu ha li tokwahala kuli mali a pete musebezi wa ona mwa mubili, lilato ni likute ni zona za tokwahala ilikuli ku be ni ku ambolisana ko ku konde mwa linyalo.” Umm, ni tabezi mo ba taluselize taba ye bati.

Bo Imata: Ni itumezi kwa ku bala hande. Ku na ni liñolo la mwa Bibele le li bonisizwe fa. Mwa kona ku li bala ka ku sina fateñi.

Bo Kamwi: Eni, ki kale ni li bona. Ki liñolo la Maefese 5:33. Li bulela kuli: “Yo muñwi ni yo muñwi wa mina a late musalaa hae ka mwa itatela; mi musali yena u swanela ku ba ni likute le lituna ku muunaa hae.”

Bo Imata: Kana mu lemuhile kuli liñolo le, li koñomeka hahulu za tokwa ku eza yo muñwi ni yo muñwi mwa linyalo?

Bo Kamwi: Ha ni utwisisi ze mu talusa.

Bo Imata: Ki hande, kana haki niti kuli muuna u tokwa ku ikutwa kuli musalaa hae wa mu kuteka, ni kuli musali ni yena u tokwa ku kolwiswanga ki muuna hae kuli wa mu lata luli?

Bo Kamwi: Eni. Na lumela taba yeo.

Bo Imata: Haiba muuna a fumananga linzila za ku bonisa ka zona lilato ku musalaa hae, kana ha ku na ku ba ko ku bunolo ku musali ku kuteka muuna hae?

Bo Kamwi: Taba yeo i utwahala inge kuli ya kona ku tusa.

Bo Imata: Kacwalo, timana iliñwi ye, ya mwa Bibele, nihaike kuli ne i ñozwi lilimo ze bato ba 2,000 kwamulaho koo, i bonisa lika ze ba tokwa ku eza batu ba ba mwa linyalo mi i fa kelezo ye tusa luli haiba i sebeliswa, sina mo u boniselize mutala o lu balile wani o bulela kuli “pilu ni maswafu” za linyalo li ka zwelapili ku ba ze iketile.

Bo Kamwi: Cwale na lumela kuli mwa Bibele ku na ni litaba ze ñata ku fita mo ne ni nahanela.

Bo Imata: Ni tabile ku utwa cwalo, bo Kamwi. Ne ni ka tabela ku to mi bona hape kuli ni to utwa maikuto a mina fa tohonyana ya taba ye, ye li: “Four Steps to Solving Problems” ye fumaneha mwa taba ye swana ye ya fa Webusaiti ya luna. *

Bo Kamwi: Ku lukile. Na ni musalaa ka lu ka bala taba ye hamoho.

Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisangi? Kana mwa itakaleza ku ziba ze ñata ka za litumelo ni lika ze ba ezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwa kona ku buza yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Mi u ka tabela ku ikambota ni mina litaba ze cwalo.

^ par. 63 Kuli mu fumane litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 14 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.