Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  February 2015

 BIBELE YA CINCANGA BUPILO BWA BATU

Ne ni Tabisizwe Hahulu ki Likalabo ze Utwahala za Bibele

Ne ni Tabisizwe Hahulu ki Likalabo ze Utwahala za Bibele
  • SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1948

  • NAHA KO NE BA PEPEZWI: HUNGARY

  • LITABA ZE EZAHEZI: NE BA NYOLELWA KU FUMANA LIKALABO KWA LIPUZO ZA BUTOKWA MWA BUPILO

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO:

Ne ni pepezwi mwa tolopo ya Székesfehérvár, mwa naha ya Hungary, ili tolopo ye zibahala hahulu ka litaba ze ñata za kwaikale ze ne ezahalile lilimo ze fitelela 1,000 kwamulaho koo. Ka bumai, ni sa hupulanga sinyeho ye maswe ye ne bile teñi mwa naha yeo hamulaho wa ndwa ya lifasi ya bubeli.

Ha ne ni sa li mwanana, ne ni utiwa ki bo kuku ba baana ni ba basali. Ni sa ba hupulanga hahulu, sihulu bo kuku ba basali bo Elisabeth. Ne ba ni tusize ku ba ni tumelo ye tiile ku Mulimu. Ku zwa feela ha ne ni na ni lilimo ze taalu, zazi ni zazi manzibwana, na ni bo kuku ne lu petanga tapelo yeo hape fokuñwi i bizwanga kuli ki Tapelo ya Mulena. Nihakulicwalo, ne ni fitile fa ku utwisisa ze italusa tapelo yeo, ha ne ni li wa lilimo ze fitelela 25.

Ha ne ni sa li mwanana, ne ni utiwa ki bo kuku bakeñisa kuli bashemi ba ka ne ba belekanga musihali ni busihu kuli ba fumane masheleñi a ku leka ndu ye nde. Nihakulicwalo, Mukibelo wa bubeli mwa kweli ni kweli, lubasi kaufela ne lu kopananga ku ca sico hamoho. Ne ni tabelanga hahulu linako zeo ze ne lu banga hamoho.

Ka silimo sa 1958, mulelo wa bashemi ba ka ne u petahalile; ne ba konile ku leka ndu kuli na, ni bona lu pile mwateñi. Kwa mafelelezo, na kalisa ku pila ni bashemi ba ka—ne ni tabile hahulu! Nihakulicwalo, hamulaho wa likweli ze silezi, tabo ye ne ni bile ni yona yeo ya fela ka sipundumukela. Bo ndate ba bulaiwa ki butuku bwa kansa.

Ne ni tomohile hahulu pilu. Na hupula ha ni lapela kuli: “Mulimu, ne ni ku kupile kuli u pilise bo ndate. Na ba tokwa. Kiñi ha ne u si ka alaba litapelo za ka?” Ne ni bata hahulu ku ziba kuli bo ndate ne ba li kai. Ne ni ipuzize kuli: ‘kana ba ile kwa lihalimu nji? Kamba ha ba sa na ku pila ni kamuta?’ Ne ni ikumbutanga banana ba ba na ni bo ndataa bona.

Ka lilimo ze ñata, ne ni yanga kwa mabita ibato ba zazi ni zazi. Ne ni yo kubamanga fa libita la bo ndate ni ku lapela kuli: “Mulimu, ni bata ku ziba kuli bo ndate ba kai.” Hape ne ni kupanga tuso ya kuli ni utwisise ze ni pilela.

Ha ne ni na ni lilimo ze 13, na ikatulela ku ituta puo ya Sijelemani.  Ne ni hupula kuli mwendi libuka ze ñata za Sijelemani ne li ka ni tusa ku fumana likalabo kwa lipuzo za ka. Ka silimo sa 1967, na ya kwa tolopo ya Jena, ye ne li kalulo ya East Germany ka nako yeo. Ne ni balanga hahulu libuka za kwa Germany za baituti ba mihupulo ya batu, sihulu libuka ze bulela ka za ku ba teñi kwa batu. Nihaike kuli ne ni fumananga litaba ze tabisa mwa libuka zeo, ha ku na nihaiba iliñwi ye ne ni tusize ku fumana likalabo ze kolwisa. Ne ni zwezipili ku lapela kuli ni fumane likalabo.

BIBELE MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA:

Ka silimo sa 1970, na kutela kwa Hungary, ko ne ni i zo fumana musali wa ku nyala, wa libizo la Rose. Ka nako yeo, naha ya Hungary ne i ili mwa puso ya ba Komyunizimu. Hamulaho feela wa ku nyalana, na, ni bo Rose lwa ya kwa Austria. Mulelo wa luna ne i li wa ku tutela kwa Sydney, mwa Australia, ko ne ba pila bo malume.

Kwa nalule-lule na fumana musebezi mwa Austria. Zazi le liñwi, mutu ye ne ni beleka ni yena a ni taluseza kuli Bibele ya kona ku alaba lipuzo za ka kaufela. Naa ni file libuka li sikai ze nyakisisa litaba za mwa Bibele. Na bala libuka zeo kapili-pili ni ka tukufalelo mi ne ni bata ku ituta ze ñata. Kacwalo, na ñolela Lipaki za Jehova, bona bahatisi ba libuka zeo, kuli ni kupe libuka ze ñwi ze ñata.

Fa lizazi la ku hupula mukiti wa linyalo la luna, na ni bo Rose ne lu tilo potelwa ki Paki wa mukulwani wa kwa Austria. Naa tisize libuka ze ne ni kupile, mi a ni kupa kuli ni kale ku itutanga Bibele ni yena, mi se ni lumela ku itutanga. Bakeñisa kuli ne ni na ni takazo ye tuna ya ku ituta, ne lu itutanga habeli ka sunda—mi ne lu tandanga ibato ba lihola zee ne mwa muitutelo ni muitutelo!

Ne ni tabisizwe hahulu ki litaba ze ne ba ni lutile Lipaki za Jehova ku zwelela mwa Bibele. Ha ne ba ni bonisize libizo la Mulimu, lona la Jehova, mwa Bibele ya ka ya Sihangari, ne ni komokile hahulu. Ka lilimo ze 27 ze ne ni yanga kwa keleke, ne ni si ka utwa libizo la Mulimu ha li pundiwa nihaiba feela hañwi. Ne ni tabisizwe hahulu ki likalabo ze utwahala za Bibele kwa lipuzo za ka. Ka mutala, ne ni itutile kuli ba ba shwile ha ba na se ba ziba, ba swana feela sina mutu ya li mwa buloko bo butuna. (Muekelesia 9:5, 10; Joani 11:11-15) Hape ne ni itutile ka za sepiso ye fumaneha mwa Bibele, ya kuli ku ka ba ni lifasi le li nca ili mo “lifu ha li sa na ku ba teñi.” (Sinulo 21:3, 4) Ni nyolelwa ku bona bo ndate hape, kakuli mwa lifasi leo, “ku ka ba ni zuho.”—Likezo 24:15.

Bo Rose ne ba itatezi ku swalisana ni na mwa ku ituta Bibele. Ne lu ezize zwelopili kapili-pili, mi mwahalaa likweli feela ze peli lwa feza ku ituta buka ye ne itutiwa! Ne lu fumanehanga kwa mikopano kaufela ye ne ba ezanga Lipaki za Jehova kwa Ndu ya Mubuso. Ne lu tabisizwe hahulu ki lilato, tuso, ni swalisano ya Lipaki za Jehova.—Joani 13:34, 35.

Ka silimo sa 1976, na ni bo Rose ne lu lumelelizwe ku kena mwa naha ya Australia. Kapili-pili lwa fumana kone ba kopanelanga Lipaki za Jehova mwa naha yeo. Lipaki za Jehova ne ba lu tusize ku ikutwa ku lukuluha. Ka silimo sa 1978, ni luna lwa ba Lipaki za Jehova.

MO NI TUSELIZWE:

Cwale ni fumani likalabo kwa lipuzo ze nee ni katalize ka nako ye telele. Hape ka ku sutelela ku Jehova Mulimu, ni fumani Ndate yo munde hahulu ni ku fita. (Jakobo 4:8) Mi sepo ya ku to bonana hape ni bo ndate mwa lifasi le linca le li taha, ki nto ye nde hahulu ku na.—Joani 5:28, 29.

Ka 1989, na ni bo Rose lwa ikatulela ku kutela kwa Hungary ilikuli lu yo talusa za tumelo ya luna kwa balikani ba luna, mabasi a luna ni batu ba bañwi ba ne lu ka kopana ni bona. Lu bile ni tohonolo ya ku luta batu ba bañata Bibele. Ba 70 kwa batu bao, ba kalile ku swalisana ni luna mwa ku sebeleza Jehova, ku kopanyeleza cwalo ni boma.

Ne ni lapezi ka lilimo ze 17 kuli ni fumane likalabo kwa lipuzo za ka. Mi ku fitile lilimo ze ñwi ze 39, inze ni zwelapili ku lapela—kono ka nako ya cwale se ni kona ku bulela kuli, “Ndate ya kwa lihalimu, ni itumezi kwa ku alaba litapelo za ka, za kwa bwanana.”