• SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1987

  • NAHA KO NE BA PEPEZWI: AZERBAIJAN

  • LITABA ZE EZAHEZI: BO NDATAA BONA NE LI BA BULAPELI BWA SIMOZILEMU, BO MAA BONA NE LI BA BULAPELI BWA SIJUDA

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO:

Ne ni pepezwi mwa tolopo ya mwa Azerbaijan, ye bizwa Baku, mi ki na wa bubeli mwa lubasi lwa bana ba babeli. Bo ndate ne li ba bulapeli bwa Simozilemu, mi bo ma bona ne li ba bulapeli bwa Sijuda. Bashemi ba ka ne ba latana mi ne ba ikutwa ku lukuluha ku pila hamoho ku si na taba ni kuli ne ba na ni litumelo ze shutana. Bo Ma ne ba tusanga bo Ndate ha ba itima lico ka nako ya mukiti wa Ramadan, mi bo Ndate ne ba lumelezanga bo Ma ku ya kwa mukiti wa Paseka. Mwa ndu ya luna ne lu na ni Koran, Torah, ni Bibele.

Ne ni ikutwa kuli ne ni li Mumozilemu. Nihaike kuli ne ni sa kakanyi kuli Mulimu u teñi, ne ku na ni litaba ze ne ni sa utwisisi. Ne ni ipuzanga kuli: ‘Ki kabakalañi Mulimu ha naa bupile batu, mi ku tusañi haiba mutu mwa bupilo bwa hae kaufela u nyandile kono hape kwa mafelelezo u yo tukufazwa mwa lihele ku ya ku ile?’ Bakeñisa kuli batu ba bulelanga kuli lika kaufela li ezahalanga ka tato ya Mulimu, ne ni ipuzanga kuli: ‘Kona kuli Mulimu yena u tahisezanga batu mataata ilikuli a ikole ku buha ha ba nze ba nyanda?’

Ha ne ni li wa lilimo ze 12, na kalisa ku lapelanga litapelo ze bizwa namaz za mwa bulapeli bwa Simozilemu ili litapelo ze lapelwanga haketalizoho ka zazi. Ka nako ye swana yeo, na ni muhulwanaa ka wa musizana lwa iswa ki bo Ndate kwa sikolo se ne si zamaiswa ki ba bulapeli bwa Sijuda. Ze ñwi za lituto ze ne lu lutiwa kwa sikolo seo, ne li puo ya Siheberu ni lituto ze ama lizo za Sijuda ze bizwa Torah. Zazi ni zazi pili lu si ka kalisa kale ku ituta, ne lu lapelanga ka ku latelela sizo sa Sijuda. Kacwalo, kakusasana kwa ndu ne ni kalanga ka ku lapela tapelo ye bizwa namaz, mi kwa sikolo ne ni swalisananga ni ba bañwi mwa litapelo za Sijuda.

Ne ni bata hahulu ku ziba likalabo kwa lipuzo ze ne ni sa utwisisi. Ne ni kuta-kutezi ku buza baluti ba bulapeli kwa sikolo lipuzo za kuli: “Ki kabakalañi Mulimu ha naa bupile batu? Mulimu u nga cwañi bo ndate ba ba li Mamozilemu? Bo Ndate ki batu ba bande, kono ki kabakalañi ha ba ngiwa kuli ha ba si ka kena? Ki kabakalañi Mulimu ha naa ba bupile?” Likalabo li sikai ze ne ni filwe ne li lyanganisa mi ne li si ka ni kolwisa.

 MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA BIBELE:

Mwa 2002 ne ni felezwi ki tumelo ku Mulimu. Hamulaho feela wa sunda iliñwi ku zwa fo lu tutela ku ya kwa Germany, bo ndate ba kula butuku bo butuna bwa ka sipundumukela mi ba ba mwa muinelo wa ku welela ka nako ye telele. Ka lilimo ze ñata ne ni lapelanga kuli lubasi lwa luna lu be mwa buiketo bo bunde. Zazi ni zazi ne ni kupanga ka taata kuli bo ndate ba si ke ba shwa, kakuli ne ni ziba kuli Mulimu ya Maata-Ote ki yena ya na ni maata fahalimu a bupilo. Ne ni ikutwile kuli Mulimu ha koni ku palelwa ku utwa kupo ya ka ye zwelela kwatasaa pilu. Ne ni ikolwisize hahulu kuli u ka alaba litapelo za ka. Kono bo ndate ba timela.

Na zwafa hahulu bakeñisa ku nahana kuli Mulimu ha na taba ni batu. Na nahana kuli: ‘Esi mwendi ha ni lapelangi ka nzila ye swanela kamba mwendi Mulimu ha yo.’ Ne ni komokile, mi na tuhela ku lapelanga litapelo ze bizwa namaz za mwa bulapeli bwa Simozilemu. Bakeñisa kuli ne ku si na bulapeli bo buñwi bo ne bu ni tabisa, na fita fa ku nga kuli Mulimu ha yo.

Hamulaho wa likweli ze 6, Lipaki za Jehova ba to lu potela. Bakeñisa kuli ne lu sa ngi bulapeli bwa Sikreste ku ba bo bu kutekeha, na ni muhulwanaa ka ne lu bata ku ba bonisa ka likute kuli tumelo ya bona i fosahalile. Lwa ba buza kuli: “Ki kabakalañi Bakreste ha ba lapelanga Jesu, sifapahano, Maria, ni milimu ye miñwi ya maswaniso inze ba ziba kuli ku eza cwalo kwa haniswa mwa Milao ye Lishumi?” Lipaki za Jehova se ba lu bonisa bupaki bo bu kolwisa mwa Mañolo bwa kuli Bakreste ba niti ha ba swaneli ku lapela milimu ya maswaniso ni kuli ba swanela feela ku lapela ku Mulimu. Taba yeo ne i ni komokisize hahulu.

Cwale se lu ba buza kuli: “Kucwañi ka za tuto ya Silaalu? Haiba Jesu ki Mulimu, ne ku tile cwañi kuli a to pila fa lifasi ni ku to bulaiwa ki batu?” Hape ba lu alaba ka ku itusisa Bibele ni ku lu taluseza kuli Jesu haki Mulimu mi ha likani ni Mulimu. Lipaki bao ba talusa kuli ki lona libaka bona ha ba sa lumeli mwa tuto ya Silaalu. Ne ni komokile hahulu, mi na nahana kuli, ‘Bakreste ba, ba shutana ni Bakreste ba bañwi kaufela.’

Nihakulicwalo, ne ni sa bata ku ziba libaka batu ha ba shwa ni libaka Mulimu a tuhelela manyando ku ba teñi. Lipaki bao se ba ni bonisa buka ya Zibo Ye Isa kwa Bupilo bo Bu Sa Feli, * ye na ni kauhanyo ye ne alabile lipuzo za ka. Mi kapili-pili ba kalisa ku ituta Bibele ni na.

Fo ne lu itutelanga kaufela, lipuzo za ka ne li alabiwanga ka nzila ye kolwisa ku zwelela mwa Bibele. Ne ni itutile kuli libizo la Mulimu ki Jehova. (Samu 83:18) Kalemeno ka hae ka katuna ki lilato le li si na buitati. (1 Joani 4:8) Naa bupile batu bakeñisa kuli naa bata ku ba fa kwateñi mpo ya bupilo. Ne ni itutile kuli ku si na taba ni kuli Mulimu ka nako ya cwale u tuhelezi bumaswe ku ba teñi, u bu toile mi u tuha a bu felisa ku ya ku ile. Ne ni itutile kuli ku sa utwa kwa bo Adama ni Eva ki kona ko ku tahiselize batu mataata a mañata. (Maroma 5:12) Ze ñwi za lika ze maswe ze tahisizwe ki ku sa utwa ko, ki mafu a batu be lu lata, inge cwalo lifu la bo ndate. Nihakulicwalo, Mulimu u ka felisa mataata a cwalo kaufela mwa lifasi le li nca le li taha, mi batu ba ba shwile ba ka kutisezwa kwa bupilo.—Likezo 24:15.

Bibele i ni tusize ku fumana likalabo ze ne ni tokwa. Mi ne ni kalisize ku lumela hape ku Mulimu. Ha ne ni nze ni zwelapili ku ziba hande Lipaki za Jehova, na fita fa ku lemuha kuli ki mizwale ba mwa lifasi kaufela. Ne ni tabisizwe hahulu ki swalisano ni lilato le li mwahalaa bona. (Joani 13:34, 35) Ze ne ni itutile ka za Jehova ne li ni susuelize ku bata ku mu sebeleza, kacwalo se ni ikatulela ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Ne ni kolobelizwe ka la 8 January, 2005.

MO NI TUSELIZWE:

Ku ziba niti ye kolwisa ya mwa Bibele ne ku cincize mubonelo wa ka kaufela wa mwa bupilo. Litaba ze mwa Linzwi la Mulimu ze talusizwe ka ku nepahala hande, li ni tusize ku ba ni kozo. Ni fumana tabo ni ku omba-ombiwa ki sepo ya ku to iponela bo ndate ha ba zuha kwa bafu ku likana ni mo li sepiseza Linzwi la Mulimu.—Joani 5:28, 29.

Se ni ikozi tabo ya mwa linyalo ka lilimo ze 6, ni bo muunaa ka bo Jonathan ba ba saba Mulimu. Sibeli sa luna lu itutile kuli niti ka za Mulimu ya ikutwahalela hande mi i bunolo, mi hape ki maluwo a butokwa hahulu. Ki lona libaka ha lu tabela ku talusezanga ba bañwi za tumelo ya luna ni za sepo ye nde ye lu na ni yona. Cwale se ni ziba kuli Lipaki za Jehova haki “batu ba ba sa zibahali” kono ki Bakreste ba niti.

^ par. 15 I hatisizwe ki Lipaki za Jehova, kono cwale ha i sa hatiswa.