Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  November 2014

 TOHO YA TABA | KANA SATANI U TEÑI?

Kana Lwa Swanela ku Saba Satani?

Kana Lwa Swanela ku Saba Satani?

Satani u swana sina moya wa carbon monoxide, ha bonahali, mi u lubeta hahulu

Ki nto ye taata hahulu ku lemuha kuli i teñi. Ha i na mubala mi ha i na muunko, mi i kona ku tahisa butaata i sa lemusehi. Mwendi mafu a mañata a tahisizwe ki sona sifanu seo. Sifanu seo ki moya o bulaya o bizwa carbon monoxide. Nihakulicwalo, ha mu tokwi ku ikalelwa. Ku na ni lika ze kona ku mi tusa ku ziba haiba moya wo u teñi ni mo mu kona ku ezeza kuli mu isileleze ku ona. Batu ba bañata ba itusisanga tupangaliko to tu kona ku ba lemusa haiba ku na ni moya wo, mi ba nganga muhato kapili-pili ka sa lila feela kapangaliko kao.

Satani u swana sina moya wa carbon monoxide, ha bonahali, mi ku taata hahulu kuli batu ba lemuhe kuli u teñi, mi u lubeta hahulu. Kono Mulimu wa lu tusa. Haiba mu itusisa likuka ze latelela za lu fa Mulimu, ha mu tokwi ku saba Satani.

Maata a ku iketela. Liñolo la Jakobo 4:7 li lu bulelela kuli: “Mu hanyeze Diabulosi, mi u ka saba ku mina.” Nihaike kuli Satani u na ni maata, ha koni ku mi hapeleza ku eza lika ze mu sa tabeli ku eza. Mwa kona ku iketela za ku eza. 1 Pitrosi 5:9 i bulela kuli: “Mu hanele [Diabulosi], mu nze mu tiile mwa tumelo.” Mu hupule kuli Satani naa siile Jesu, hamulaho wa ku hana ka ku tiya miliko ye milaalu ya naa mu tahiselize. (Mateu 4:11) Ni mina mwa kona ku iketela ku hana miliko ya Satani.

Bulikani bwa luna ni Mulimu. Liñolo la Jakobo 4:8 li lu susueza kuli lu “sutelele ku Mulimu.” Jehova kasibili u mi kupa kuli mu be balikani ba hae ba batuna. Mu kona ku eza cwañi cwalo? Nzila ye nde ye mu kona ku kala ka yona ku eza cwalo, ki ku ituta ka za hae mwa Bibele. (Joani 17:3) Ze mu ka ituta ka za Jehova li ka mi susueza ku mu lata hahulu, mi lilato leo li ka mi susueza ku eza za tokwa. (1 Joani 5:3) Ha mu nze mu sutelela ku Ndataa mina wa kwa lihalimu, yena u ka nga muhato o cwañi? liñolo la Jakobo li zwelapili ku bulela kuli: “[Mulimu] u ka sutelela ku mina.”

Jehova u mi sileleza ka litukiso za kwa moya

Sepiso ya ku silelezwa. Liñolo la Liproverbia 18:10 li bulela kuli: “Libizo la Muñaa Bupilo ki mapilelo a tiile, ya lukile u sabela ku ona, mi wa piliswa.” Fo ha ku talusi kuli libizo la Mulimu li swana sina mulyani wa matohonolo. Kono seo si talusa kuli ba ba kuteka libizo la Mulimu ba kona ku biza fa libizo la hae ka nako ifi kamba ifi ilikuli ba silelezwe.

Mutala wa mwa Bibele. Liñolo la Likezo 19:19 li lu bulelela ze ne ba ezize Bakreste ba mwa Efese, ba ne ba sa zo lumela, li li: “Ba bañata ba ne ba ezanga mabibo ba tisa libuka za bona ni ku to li kubukanya hamoho mi ba li ciseza fapilaa batu kaufela. Kiha ba bala teko ya zona hamoho mi ba fumana kuli ne li leka masheleñi a eza 50,000 a muwayawaya wa silivera.” *  Bakreste bao ne ba sinyize lika kaufela ze ne amana ni tumelo ya mioya ku si na taba ni kuli ne li leka masheleñi a kuma kai. Mutala wo, u kona ku lu tusa hahulu kacenu. Lifasi le, li ikenyize hahulu mwa tumelo ya mioya. Nihaiba lika ze nyinyani ze amana ni tumelo ya mioya ni likezo ze bonahala kuli ha li na butaata, za kona ku tahisa kuli mutu a katazwe ki madimona. Ki kwa butokwa ku ambuka lika ze cwalo ka mo ku konahalela kaufela.—Deuteronoma 18:10-12.

Ku zwa feela kwa bwanana bwa bona ku to fita ha ba kwanisa lilimo ze 50, bo Rogelio, ba ba bulezwi mwa taba ya pili ya litaba ze, ne ba sa lumeli kuli Diabulosi u teñi. Kono hasamulaho ba nyakisisa mubonelo wa bona. Ki kabakalañi ha ne ba ezize cwalo? Bo Rogelio ba bulela kuli: “Ne li lwa pili mwa bupilo bwa ka ku amuhela Bibele. Ku ituta Bibele ne ku ni tusize ku ziba kuli Diabulosi u teñi. Ku ziba kuli Diabulosi u teñi ku ni tusa ku isileleza kwa kukuezo ya hae.”

“Ku ituta Bibele ne ku ni tusize ku ziba kuli Diabulosi u teñi. Ku ziba kuli Diabulosi u teñi ku ni tusa ku isileleza kwa kukuezo ya hae”

Kana kwa konahala ku pila ka nako yeo Satani ha ka ba siyo? Eni kwa konahala. Bibele i polofita za nako ya kwapili muta Diabulosi ya kelusa batu ba bañata a ka “nepelwa mwa lisa la mulilo ni sulufula.” (Sinulo 20:10) Niteñi, mulilo ni sulufula ha li koni ku bulaya sibupiwa sa moya se si sa bonahali seo. Kacwalo, lisa la mulilo li yemela sinyeho ya ku ya ku ile. Satani ha sa na ku ba teñi ni kamuta. Yeo i ka ba nako ye nde luli kwa batu ba ba lata Mulimu!

Ka nako ya cwale, mu zwelepili ku ituta mo mu konela kaufela ka za Jehova ni linzila za hae. * Mu nahane feela ku to pila ka nako yeo lu ka kona ku bulela kuli: “Ha ku na Satani!”

^ par. 8 Haiba masheleñi a muwayawaya a silivera a naa itusisizwe, ne li masheleñi a kwa Roma, u zibe palo ya fa naa kuma masheleñi ao kaufela ne i likana ni tuwelo ya ka zazi ya batu ba 50,000, ili masheleñi a mañata hahulu!

^ par. 11 Kuli mu bale litaba ze ñata ka za Satani ni ka za tumelo ya mioya, mu bone kauhanyo 10 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? Mu kupe kopi ya buka yeo ku yo muñwi wa Lipaki za Jehova.