Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  October 2014

 TOHO YA TABA | MUBUSO WA MULIMU—U KA MI TUSA CWAÑI?

Mubuso wa Mulimu?—Libaka ha u li wa Butokwa ku Jesu

Mubuso wa Mulimu?—Libaka ha u li wa Butokwa ku Jesu

Ka nako ya musebezi wa hae wa ku kutaza fa lifasi, Jesu naa bulezi litaba ze ñata. Ka mutala, naa lutile balateleli ba hae mwa ku lapelela, mwa ku tabiseza Mulimu, ni mwa ku fumanela tabo ya niti. (Mateu 6:5-13; Mareka 12:17; Luka 11:28) Kono taba ya Mubuso wa Mulimu ki yona ya naa bulezi hahulu ku fita taba ifi kamba ifi, mi naa lata hahulu ku ambola ka za yona.—Luka 6:45.

Sina mo lu bonezi mwa taba ye felile, Jesu naa isize hahulu pilu kwa ku “kutaza ni ku shaela taba ye nde ya Mubuso.” (Luka 8:1) Naa itombozi ku zamaya likilomita ze ñata ku potoloha naha ya Isilaele inzaa luta batu za Mubuso wa Mulimu. Musebezi wa Jesu wa ku kutaza u ñozwi mwa libuka zee ne za Evangeli, ili mo Mubuso u amilwe teñi ku fitelela 100. Buñata bwa litaba zeo ze ama Mubuso, ne li bulezwi ki Jesu, niteñi litaba zeo, li lukela ku ba ze yemela feela kalulo ye nyinyani ya litaba ze ñata za naa bulezi ka za Mubuso wa Mulimu!—Joani 21:25.

Ki kabakalañi Mubuso ha ne u li wa butokwa hahulu ku Jesu ha naa li fa lifasi? Libaka le liñwi ki la kuli, Jesu naa ziba kuli Mulimu naa mu ketile kuli a be Mubusi wa Mubuso wo. (Isaya 9:6; Luka 22:28-30) Kono Jesu naa si ka isa mamelelo ya hae kwa ku ipatela maata ni kanya. (Mateu 11:29; Mareka 10:17, 18) Naa sa kutazangi za Mubuso ka mulelo wa ku ipatela libubo. Libaka le lituna Jesu ha naa isa hahulu pilu kwa Mubuso wa Mulimu * kikuli naa ziba ze u ka eza Mubuso ku Ndatahe wa kwa lihalimu ni kwa balateleli ba hae ba ba sepahala.

ZE U KA EZA MUBUSO KU NDATAHE JESU

Jesu u lata hahulu Ndatahe wa kwa lihalimu. (Liproverbia 8:30; Joani 14:31) U lata hahulu tulemeno to tunde twa Ndatahe, to tu cwale ka lilato, mufelañeke, ni katulo ye lukile. (Deuteronoma 32:4; Isaya 49:15; 1 Joani 4:8) Kabakaleo, Jesu u lukela ku ba ya sa tabelangi ha utwa litaba za buhata ze atile ka za Ndatahe, ili litaba ze cwale ka taba ya kuli Mulimu ha na taba ni manyando a batu ni taba ya kuli Mulimu u bata kuli luna batu lu nyande. Litaba ze, ki ze ñwi za litaba ze ne tahisize kuli Jesu a tukufalelwe ku kutaza “taba ye nde ya Mubuso,” kakuli naa ziba kuli hamulaho wa nako, Mubuso u ka kenisa Libizo la Ndatahe. (Mateu 4:23; 6:9, 10) Mubuso u ka eza cwalo kamukwaufi?

Ka ku itusisa Mubuso wa hae, Jehova u ka eza licinceho ze tuna ze ka tusa batu. “U ka takula miyoko kaufela” kwa meeto a batu ba ba sepahala. Jehova u ka felisa lika ze tahisanga miyoko yeo, ili ka ku bona teñi kuli “lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku.” (Sinulo 21:3, 4) Ka ku itusisa Mubuso, Mulimu u ka felisa manyando kaufela a batu. *

 Kwa swanela Jesu ha naa tukufalezwi ku bulelela batu za Mubuso! Naa ziba kuli Mubuso u ka bonisa kuli Ndatahe u na ni maata a matuna ni sishemo se situna hahulu. (Jakobo 5:11) Jesu hape naa ziba kuli Mubuso u ka tusa batu ba ba sepahala.

ZEO MUBUSO U KA EZEZA BATU BA BA SEPAHALA

Jesu naa pilile ni Ndatahe lilimo ze ñata pili a si ka taha kale fa lifasi. Ndate naa itusisize Mwanaa hae kwa ku bupa lika kaufela ili ku kopanyeleza lihalimu le lituna hahulu-hulu mo ku fumaneha linaleli ni milalambinda ye sa konwi ku balwa, hamohocwalo ni lifasi la luna le linde ni lifolofolo ze pila ku lona kaufela. (Makolose 1:15, 16) Kono kwa lika zeo kaufela, Jesu naa “wabelelwa” hahulu batu.—Liproverbia 8:31.

Jesu naa bonisize kuli wa lata batu ha naa kutazanga. Kwa makalelo feela a musebezi wa hae wa ku kutaza, naa bulezi hande ka ku utwahala kuli naa tile fa lifasi ku to ‘shaela taba ye nde’ kwa batu ba ne ba nyanda. (Luka 4:18) Kono Jesu naa si ka bulela feela ka za ku tusa batu, naa ezize lika ze ñwi. Hañata naa ezanga lika ze bonisa kuli wa lata batu. Ka mutala, batu ba bañata ha ne ba tile ku to teeleza kwa litaba za naa bulela, Jesu “a ba utwela makeke, mi a folisa bakuli ba bona.” (Mateu 14:14) Muta muuna ya naa kula butuku bo bumaswe hahulu ha naa bonisize tumelo ya kuli Jesu naa ka kona ku mu folisa haiba naa lata, lilato ne li susuelize Jesu ku nga muhato. Naa folisize muuna yo ni ku mu bulelela ka mufelañeke kuli: “Na lata. U kene.” (Luka 5:12, 13) Jesu ha naa boni mulikanaa hae Maria, inzaa lila kaizelaa hae ya naa shwile, yena Lazaro, Jesu “a tomoha pilu mi a ziyeleha,” mi a “lotisa miyoko.” (Joani 11:32-36) Kihona cwale Jesu a eza nto ye komokisa hahulu, a zusa Lazaro kwa bafu, nihaike kuli ne se ku fitile mazazi a mane ku zwa fa naa shwezi Lazaro!—Joani 11:38-44.

Niteñi, Jesu naa ziba kuli tuso ya naa file yeo ne li ya ka nako ye kuswani feela. Naa ziba hande kuli hamulaho wa nako, batu kaufela ba naa folisize bao ne ba ka kula hape ni kuli batu kaufela ba naa zusize kwa bafu ne ba ka shwa hape. Nihakulicwalo, Jesu naa ziba kuli Mubuso wa Mulimu u ka felisa mataata a cwalo ku ya ku ile. Ki lona libaka Jesu ha naa sa ezangi feela limakazo, kono hape naa kutalize “taba ye nde ya Mubuso” ka tukufalelo. (Mateu 9:35) Limakazo za naa ezize, ne li bonisize hanyinyani feela zeo Mubuso wa Mulimu u tuha u eza mwa lifasi kaufela. Ha mu nyakisise ze i sepisa Bibele ka za nako yeo.

 •  Ha ku sa na ku ba ni makulano.

  “Meeto a libofu kihaa ka tutubuluha, lizebe za bosusu li tibuluhe ni zona. Ibe ya toza u ka tula sina lizwii, lilimi la wa satambi li ka opela za tabo.” Mi hape, “ha ku na mutu . . . ya ka ipulela kuli: ‘Na kula.’”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

 • Lifu ha li sa na ku ba teñi.

  “Ba ba na ni niti ba ka yola saanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”Samu 37:29.

  “U mizize lifu ku ya ku ile; Mulena Muñaa Bupilo u ka takula mioko kwa lipata kamukana.”—Isaya 25:8.

 • Ba ba shwile ba ka zuha.

  “Bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la hae ni ku zwa mwateñi.”—Joani 5:28, 29.

  “Ku ka ba ni zuho.”—Likezo 24:15.

 • Batu ba ka ba ni mandu ni misebezi.

  “Ba ka yaha mandu, ba pile ku ona; ba cale likota za veine mi ba ce ze bewa ki zona. Ha ba na ku ikahela mandu mi ku pile ba sili mwateñi, kamba ku cala likota za veine mi li ciwe ki ba sili, . . . Ba ka ikola misebezi ya mazoho a bona nako ye telele.”—Isaya 65:21, 22.

 •  Lindwa ha li sa na ku ba teñi.

  “Ki Yena ya yemisize lindwa mane ni kwa mafelelezo a lifasi.”—Samu 46:9.

  “Sicaba se siñwi ha si sa na ku pumela se siñwi ka lilumo, mi ha ba sa na ku ituta ndwa.”—Isaya 2:4.

 • Lico li ka ba teñi ka buñata.

  “Lifasi li tahisize lukau lwa lona; Mulimu, Yena Mulimu wa luna, u ka lu fuyola.”—Samu 67:6.

  “Buloto bu ka ba bo buñata mwa naha, mane ni fahalimu a malundu.”—Samu 72:16.

 • Bubotana bu ka feliswa.

  “Kakuli mubotana haa na ku libalwa kamita.”—Samu 9:18.

  “Kakuli u ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena, ni yena mukunyandela ya si na ya mu tusa. Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku, a lamulele bupilo bwa ba ba nyandile.”—Samu 72:12, 13.

Ha mu nyakisisa lisepiso zeo ze ama Mubuso wa Mulimu, kana mwa utwisisa libaka Mubuso ha u li wa butokwa hahulu ku Jesu? Ha naa li fa lifasi, Jesu naa lata hahulu ku talusa za Mubuso wa Mulimu kwa batu kaufela ba ne ba tabela ku teeleza, bakeñisa kuli naa ziba kuli Mubuso u ka felisa mataata kaufela e lu iponela kacenu.

Kana mwa tabiswa ki lisepiso za mwa Bibele ze ama Mubuso? Haiba ki cwalo, mu kona ku eza cwañi kuli mu itute ze ñata ka za Mubuso? Mi mu kona ku eza cwañi kuli mu to ikola limbuyoti ze ka tiswa ki Mubuso? Kalulo ya mafelelezo ya litaba ze, i ka alaba lipuzo zeo.

^ par. 5 Taba ye, i ama mwa ikutwela Jesu ka nako ya cwale bakeñisa kuli u teñi kwa lihalimu, mi ku si na ku kakanya, ku zwa feela fa naa kutezi kwa lihalimu, Jesu u zwezipili ku isa hahulu pilu kwa Mubuso.—Luka 24:51.

^ par. 8 Kuli mu bale litaba ze ñata ka za libaka Mulimu ha tuhelezi batu ku nyanda ku to fita cwale, mu bone kauhanyo 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.