Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | KANA MULIMU WA MI ISA PILU?

Mulimu wa Kona ku mi Omba-Omba

Mulimu wa Kona ku mi Omba-Omba

“Mulimu ya omba-omba ba ba lobehile lipilu, naa lu omba-ombile.”—2 MAKORINTE 7:6.

“Mwanaa Mulimu, . . . naa ni latile ni ku fana bupilo bwa hae kabakala ka.”—MAGALATA 2:20

LIBAKA BATU BA BAÑWI HA BA KAKANYA: Batu ba bañwi niha ba tokwa hahulu ku omba-ombiwa, ba ikutwanga kuli ki buitati ku kupa Mulimu kuli a ba tuse ku talimana ni mataata a bona. Basali ba ba bizwa bo Raquel, ne ba bulezi kuli: “Ha ni nahananga palo ye tuna ya batu ba ba pila mwa lifasi ni mataata a matuna e ba talimana ni ona, mataata a ka a bonahalanga ku ba a manyinyani hahulu kuli mane na palelwanga ku kupa Mulimu kuli a ni tuse.”

ZE I LUTA BIBELE: Mulimu sa tusize batu ni ku ba omba-omba ka nzila ye makaza. Batu kaufela mwa lifasi ba hozize sibi, ili butata bo bu ba palelwisa ku eza tato ya Mulimu ka ku tala. Kono Mulimu u lu “latile mi naa lumile Mwanaa hae [Jesu Kreste] kuli a be sitabelo sa swalelo ya libi za luna.” (1 Joani 4:10) Ka lifu la Jesu la sitabelo, Mulimu u konahalisize kuli lu no swalelwanga libi, lu be ni mazwalo a kenile, ni kuli lu be ni sepo ya ku to pila ku ya ku ile mwa lifasi le linca la kozo. * Kono kana mu ikutwa kuli sitabelo seo si ama batu mwa lifasi, mi a si bonisi kuli Mulimu wa mi isa pilu mina ka butu?

Mu nyakisise mutala wa muapositola Paulusi. Naa susuelizwe hahulu ki sitabelo sa Jesu kuli mane naa ñozi kuli: “Ni . . . pila ka tumelo ku Mwanaa Mulimu, ya naa ni latile ni ku fana bupilo bwa hae kabakala ka.” (Magalata 2:20) Nihaike kuli Jesu naa shwile pili Paulusi a si ka ba kale Mukreste, Paulusi naa ngile sitabelo sa Jesu kuli ne li mpo ya naa amuhezi ku zwelela ku Mulimu.

Kamukwaoswana, lifu la Jesu la sitabelo ki mpo ye zwelela ku Mulimu ye taha ku mina ka butu. Mpo yeo i bonisa hande kuli Mulimu u mi nga ku ba ba butokwa. I kona ku mi tahiseza “ku omba-ombiwa ko ku sa feli ni sepo ye nde” ni ku mi “tiisa mwa musebezi kaufela o munde ni mwa linzwi kaufela le linde.”—2 Matesalonika 2:16, 17.

Niteñi, Jesu naa fanile bupilo bwa hae sina sitabelo lilimo ze bato ba 2,000 kwamulaho koo. Ki bupaki mañi bo bu li teñi kacenu bo bu bonisa kuli Mulimu u bata kuli mu sutelele ku yena?

^ par. 5 Kuli mu itute ze ñata ka za sitabelo sa Jesu, mu bone kauhanyo 5 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.