Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | KANA MULIMU WA MI ISA PILU?

Mulimu wa mi Bona

Mulimu wa mi Bona

‘Meeto a [Mulimu] a talima mikwa ya mutu, mi u bona mizamao ya hae kaufela.’—JOBO 34:21.

Mwana ha sa li yo munyinyani hahulu ki fona fa tokwelanga hahulu ku iswa pilu ki bashemi ba hae

LIBAKA BATU BA BAÑWI HA BA KAKANYA: Lipatisiso ze ne ezizwe cwanoñu fa, li bonisa kuli mwa mulalambinda wa luna feela, ku fumaneha lipulaneti ze fitelela 100 bilioni. Batu ba bañata ha ba nahananga za butuna bwa pupo kaufela, ba ipuzanga kuli: ‘Ki sifi se si kona ku tahisa kuli Mubupi ya maata kaufela bone ze ba eza batu ba mayemo a kwatasi, ba ba li fa lifasi le li nyinyani?’

ZE I LUTA BIBELE: Mulimu naa si ke a kona ku lu fa feela Bibele mi hasamulaho ni ku lu tuhelela a sa boni ze lu eza. Jehova u lu bulelela kuli: “Ni ka ku eleza, meeto a ka inzaa ku shalimile.” *Samu 32:8.

Mu nyakisise ze ne ezahezi ku Hagare, musali wa Muegepita ya naa pilile mwa lilimo za ma 1900 B.C.E. Hagare naa na ni kashwau ku mubelekisi wa hae Sarai, kabakaleo, Sarai a nyandisa Hagare mi Hagare a balehela mwa lihalaupa. Cwale bakeñisa kuli Hagare naa ezize mafosisa, kana Mulimu naa tuhezi ku bona ze ne ezahala ku yena? Bibele i bulela kuli: “Lingeloi la Muñaa Bupilo la mu fumana.” Lingeloi leo la taluseza Hagare kuli: “Muñaa Bupilo u utwile ku nyanda kwa hao.” Mi Hagare a bulelela Jehova kuli: “Wena Mulimu wa ni bona.”—Genese 16:4-13.

Mulimu ya bona lika kaufela, wa mi bona ni mina. Ka mutala: Me ya lilato u isanga hahulu pilu kwa bana ba hae ba banyinyani, bakeñisa kuli mwana ha sa li yo munyinyani hahulu ki fona fa tokwelanga hahulu ku iswa pilu ki bashemi ba hae. Ka nzila ye swana, Mulimu wa lu tokomelanga sihulu haiba lu batu ba mayemo a kwatasi mwa bupilo kamba ka nako ye lu ziyelehile. Jehova u bulela kuli: “Ni yahile mwa sibaka se si pahami, se si kenile, hape ni yahile ni mutu ya lobehile pilu, ya ishuwa; kuli ni wetuluse moya wa ya ishuwa, mi ni pilise ya lobehile pilu.”—Isaya 57:15.

Nihakulicwalo, mu kana mwa ipuza kuli: ‘Mulimu u ni bona ka nzila ifi? Kana u ni atulanga ka ku ya ka ponahalo ya ka, kamba kana u bonanga ze mwa pilu ya ka kuli a zibe luli kuli ni mutu ya cwañi?’

^ par. 5 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.