“Muñaa Bupilo, u ni likile, mi u ni zibile.”—SAMU 139:1.

“Meeto a hao a ni boni, ha ne ni li nto ye si ka petahala.”—SAMU 139:16

LIBAKA BATU BA BAÑWI HA BA KAKANYA: Batu ba bañata ba ikutwa kuli Mulimu u bonanga feela batu kuli ki ba eza libi, ba ba masila, ni ba sa swaneli ku isa pilu. Bo Kendra, ba ne ba lembwalile, ne ba ikutwanga hahulu ku ba lifosi ze tuna bakeñisa kuli ne ba palelwa ku eza tato ya Mulimu ka mo ku tokwahalela. Ba talusa kuli kwa mafelelezo, ba fita fa ku tuhela ku lapelanga ku Mulimu.

ZE I LUTA BIBELE: Jehova ha isangi mamelelo ya hae kwa bufokoli bwa mina kono u bonanga ze mwa pilu ya mina mi wa mi ziba hande. Bibele i bulela kuli: “U ziba se lu bupilwe ka sona, u nzaa hupula kuli lu liluli feela.” Ku tuha fo, Jehova ha lu ezangi “ka tikanyo ya libi za luna,” kono u lu bonisanga sishemo ka ku lu swalela ha lu baka.—Samu 103:10, 14.

Mu nyakisise mutala wa Davida, mulena wa Isilaele ya bulezwi mwa taba ya kwa makalelo. Davida ha naa lapezi ku Jehova naa bulezi kuli: “Meeto a hao a ni boni, ha ne ni li nto ye si ka petahala, mi mwa buka ya hao, lilama za ka kaufela ne li ñozwi . . . U ni sefe Mulimu, mi u zibe pilu ya ka.” (Samu 139:16, 23) Kaniti, Davida naa na ni buikolwiso bwa kuli Jehova wa kona ku ziba kuli u bakile ku zwelela kwatasaa pilu ya hae, nihaike kuli naa ezanga libi, mi fokuñwi ne li banga ze tuna hahulu.

Jehova u mi ziba hande hahulu ku fita mwa mi zibela mutu ufi kamba ufi. Bibele i bulela kuli: “Mutu u talima bunde, Muñaa Bupilo, yena, u talima pilu.” (1 Samuele 16:7) Mulimu wa ziba ze tahisanga kuli mu eze lika za nzila ye mu li ezanga ka yona, wa ziba ka mo lika ze cwale ka sihozo, mo mu hulezi, sibaka se mu pila ku sona, ni mikwa ya mina li amela butu bwa mina. Wa bonanga ni ku itebuha buikatazo bo mu sweli ku eza bwa ku bata ku eza lika ka nzila ye lukile, ku si na taba ni kuli fokuñwi mwa ezanga mafosisa.

Kono cwale Mulimu u itusisa cwañi zibo ya hae yeo ye ipitezi, ya ku mi ziba hande, kwa ku mi omba-omba?