Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 BIBELE YA CINCANGA BUPILO BWA BATU

Ne ni sa Siyangi Tobolo ya ka ko ne ni ya Kaufela

Ne ni sa Siyangi Tobolo ya ka ko ne ni ya Kaufela
  • SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1958

  • NAHA KO NE BA PEPEZWI: ITALY

  • LITABA ZE EZAHEZI: NE BA BA NGA MWA SIKWATA SA LIKEBENGA

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO:

Ne ni pepezwi ni ku hulela mwa sibaka se si fumaneha bukaufi ni tolopo ya Roma, ili sibaka mo ne ku pila batu ba ba shebile. Bupilo ne bu li taata. Ne ni sa zibi bo ma ba ba ni pepa mi ne ni sa utwani ni bo ndate. Ha ne ni nze ni hulela mwa sibaka se si taata seo, ne ni nze ni ituta mwa ku ipiliseza.

Ha ni to kwanisanga lilimo ze 10, ne se ni kalile kale ku uzwanga. Ha ni to ba ni lilimo ze 12, se ni ipangula fa lapa lwa pili. Hañata-ñata, bo ndate ne ba yo ni inganga kwa tolongo ye tuna ni ku ni isa kwa ndu. Ne ni kanananga ni batu, ne ni li wa mifilifili, mi ne ni toile batu kaufela. Ha ni to ba ni lilimo ze 14, se ni zwa fa lapa ni ku yo ipilela ku sili mi ne ni si ka kuta hape. Na kalisa ku itusisa milyani ye kola mi na kala ku pila mwa mikwakwa. Bakeñisa kuli ne ni si na kwa ku lobala ne ni kenanga feela mwa limota za batu ni ku itobalela mwateñi ku fitela habusa kakusasana-sasana. Mi kihona ni ka bata-bata lisima la mezi kuli ni tape.

Na ba ni buikoneli bo butuna bwa ku uzwa, i be ku pamula mikotana, ku uzwa lika mwa mandu ni ku uzwa lika mwa lihotela ze tuna ka nako ya busihu. Na ba ni libizo le li maswe mwa silalanda mi hañi-hañi na kala ku swalisana ni sikwata sa likebenga se ne si zibahala hahulu, mi sikwata seo sa ni luta mwa ku uzweza mwa lipanga. Bakeñisa kuli ne ni na ni hahulu buhali, kapili-pili na kala ku kutekiwa mwa sikwata seo. Ne ni sa siyangi tobolo ya ka ko ne ni ya kaufela; mi ne ni i beyanga kwatasaa musamo wa ka ha ni lobala. Na pila ka mifilifili, ka ku itusisanga milyani ye kola, ku uzweza batu, ku itusisa lipulelo ze maswe, ni ka buhule. Kamita ne ni zumiwa ki mapokola. Ne ni tamilwe hañata-ñata, ne ku eza kuli, fa na tamiwa, fa na lukululwa.

BIBELE MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA:

Ka nako ye ñwi ha ne ni lukuluzwi mwa tolongo se ni yo potela banyani ba bo ma. Ne ni si ka ziba kuli bona ni bana ba bona ba babeli ne se li Lipaki za Jehova. Ba ni mema kuli ni yo fumaneha kwa mikopano  ya Lipaki za Jehova. Bakeñisa ku bata ku ziba ze ezahalanga kwateñi, na ikatulela ku ya ni bona. Ha se lu fitile kwa Ndu ya Mubuso, na pihelela ku ina bukaufi ni munyako ilikuli ni bone ba ba kena ni ba ba zwa. Mi ka nako yeo ne ni shimbile tobolo ya ka.

Mukopano wo, ne u ni tusize ku cinca bupilo bwa ka. Na hupula ha ni nahana ka za kuli ni lukela ku ba ya pila mwa lifasi li sili. Ne ni tilo lumeliswa ki batu ba ba lilato, ba ba silikani ili ba ba tabile. Ni sa hupula hande mo ne ba bonahalela Lipaki za Jehova, ne ba bonahala ku ba ba ba sepahala ili ba ba sishemo. Kaniti muezezo wo, ne u shutanela kwahule hahulu ni mupilelo wa ka!

Na kalisa ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Ha ne ni zwelapili ku ituta, na lemuha kuli ne ni tokwa ku cinca mupilelo wa ka. Na latelela kelezo ye ñozwi kwa Liproverbia 13:20 ye li: “Ya kopana ni ba ba butali, ni yena u ka talifa; kono ya twaelana ni matanya u ka utwa butuku.” Na lemuha kuli ne ni tokwa ku ikauhanya kwa sikwata sa likebenga. Ku eza cwalo ne si nto ye bunolo, kono ka tuso ya Jehova ne ni konile ku eza cwalo.

Lo, ne li lona lwa pili mwa bupilo bwa ka ku kala ku tokomela ze ni eza

Hape se ni ikenisa kwa mubili. Ka buikatazo bo butuna, na fita fa ku tuhela ku zuba kwai ni ku itusisa milyani ye kola. Na kuta milili ya ka ye ne li ye mitelele, na zwisa masikiyo e ne ni tinanga kwa lizebe, mi na tuhela ku itusisanga lipulelo ze maswe. Lo, ne li lona lwa pili mwa bupilo bwa ka ku kala ku tokomela ze ni eza.

Ne ni sa ikolangi ku bala ni ku ituta, kabakaleo ne ni fumana taata ku isa mamelelo kwa litaba ze ne ni ituta mwa Bibele. Niteñi, ha ne ni zwezipili ku ikataza, na fita fa ku lata hahulu Jehova, mi nto ye ñwi ya kala ku cinca ku na, lizwalo la ka la kala ku ni katazanga. Hañata ne ni ba nga ni maikuto a maswe a ku kakanya ka za haiba Jehova naa ka kona ku ni swalela bakeñisa lika ze maswe kaufela ze ne ni ezize. Mwa linako zeo kaufela ne ni omba-ombiwanga ki ku bala ka za mo Jehova naa swalezi Mulena Davida hamulaho wa libi ze tuna za naa ezize.—2 Samuele 11:1–12:13.

Butata bo buñwi bo ne ni kopana ni bona ne li bwa ku kutaza fa ndu ni ndu. (Mateu 28:19, 20) Ne ni sabanga kuli mwendi ni ka suhana na kopana ni mutu yo muñwi ye ni kile na utwisa butuku kamba ku foseza! Kono hanyinyani-hanyinyani na tuhela ku ikutwanga sabo. Na kalisa ku ba ni tabo ye tuna ye tiswa ki ku tusa batu ba bañwi ku ziba ka za ndataa luna yo munde ya kwa lihalimu, ya swalelanga batu ka ku tala.

MO NI TUSELIZWE:

Ku ituta ka za Jehova ku ni pilisize! Buñata bwa balikani ba ka, ba shwile mi ba bañwi ba mwa litolongo, kono na, ni na ni tabo ye tuna mwa bupilo mi ni na ni sepo ya bupilo bwa kwapili. Ni itutile ku ba ni buikokobezo, ku utwa litaelo, ni ku sa halifanga hahulu. Bakeñisa ku eza cwalo, ni ikola siango se sinde ni batu ba bañwi. Ni nyezi musali yo munde wa libizo la Carmen, mi lu na ni tabo mwa linyalo la luna. Sibeli sa luna, lu fumana tabo ye tuna hahulu ye tiswa ki ku tusa batu ba bañwi ku ituta Bibele.

Ka nako ya cwale ni eza musebezi o munde, ka linako ze ñwi u amanga ku belekela mwa lipanga, kono mwa sibaka sa ku uzwa lika mwateñi ni ezanga musebezi wa ku kenisa mwateñi!