Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwa Kona ku Bona Mulimu ya sa Bonwi?

Kana Mwa Kona ku Bona Mulimu ya sa Bonwi?

“MULIMU ki Moya,” batu ha ba koni ku mu bona. (Joani 4:24) Kono Bibele i bulela kuli ka nzila ye ñwi, batu ba bañwi ba kile ba bona Mulimu. (Maheberu 11:27) Nto ye cwalo i kona ku ezahala cwañi? Kana luli mwa kona ku bona “Mulimu ya sa bonwi”?—Makolose 1:15.

Mu bapanye muinelo wa luna ku mutu ya pepilwe a li sibofu. Kana libaka la kuli ha koni ku bona la mu palelwisa ku utwisisa ze ezahala mwa lifasi nihaiba hanyinyani? Batili. Mutu ya li sibofu u amuhelanga litaba mwa linzila ze shutana-shutana ze mu tusanga ku lemuha batu, lika, mane ni ze ezahala bukaufi ni yena. Muuna yo muñwi wa sibofu naa bulezi kuli: ‘Se si bona haki meeto kono ki munahano.’

Ka nzila ye swana, nihaike kuli ha mu koni ku bona Mulimu ka meeto a mina, mwa kona ku mu bona ka “meeto a lipilu za mina.” (Maefese 1:18) Mu nyakisise linzila ze taalu ze kona ku mi tusa ku eza cwalo.

“TU IPONAHAZA HANDE HAISAMBA LIFASI LI EZWA”

Mutu ya li sibofu u na ni buikoneli bo butuna hahulu bwa ku utwa ni bwa ku swala ili bo bu mu tusanga ku lemuha lika za sa koni ku bona. Kamukwaoswana, mwa kona ku itusisa buikoneli bwa mina ku nyakisisa lika ze mwa lifasi ni ku lemuha Mulimu ya sa bonwi yena Mubupi wa zona. Bibele i bulela kuli: “Tulemeno twa Mulimu to tu sa bonahali tu iponahaza hande haisamba lifasi li ezwa, kakuli tu lemuhiwa ka lika ze ezizwe.”—Maroma 1:20.

Ka mutala, mu nahane ka za lifasi la luna. Lifasi ne li lukisizwe ka nzila ye lu konisa ku pila ku lona ni ku ikola bupilo. Lwa banga ni tabo ye tuna, ha ku fuka moya o munde, ha lu ikola mufutumala o zwa kwa lizazi, ha lu ca litolwana ze tabusa, kamba ha lu teeleza kwa lipina ze nde ze opelwa ki linyunywani. Kana limpo ze nde zeo ha li bonisi kuli Mubupi wa luna wa lu isa pilu, wa lu babalela, ni kuli ki mufani yo mutuna?

Mu kona ku ituta lika mañi ka za Mulimu kwa lika ze mu bona mwa pupo? Mahalimu a bonisa kuli Mulimu u na ni maata. Cwanoñu fa, ze fumanwi ki ba sayansi li bonisa kuli pupo i sweli ku hula ni ku ekezeha ka lubilo lo lu tuna hahulu! Ha mu talima kwa lihalimu ka nako ya busihu mu ipuze kuli: Ki sifi simbule sa maata a tahisa kuli pupo i hule ni ku ekezeha ka lubilo lo lu tuna hahulu? Bibele i lu bulelela kuli Mubupi u na ‘maata a matuna hahulu.’ (Isaya 40:26) Za bupile Mulimu li lu bonisa kuli ki “Ya-Maata-Kaufela,” ili ku talusa kuli u na ni maata a matuna.—Jobo 37:23.

“KI YENA YA MU TALUSIZE”

Me ya na ni bana ba babeli ba ba li libofu, u bulela kuli: “Buñata bwa lika ba itutanga zona ka ku ba bulelela. Mu ba bulelele lika kaufela ze mu bona ni ku utwa, [mi] ha mu inzi kwande a ndu, mu na ni ku itukiseza ku ba taluseza lika kaufela ze mu bona. Ki mina meeto a bona.” Kamukwaoswana, nihaike kuli “ha ku na mutu ya boni Mulimu haisali,” Mwanaa Mulimu, yena Jesu, “ya fa sifuba sa Ndate ki yena ya mu talusize.” (Joani 1:18) Ka ku ba kuli ki yena wa pili ku bupiwa ki Mulimu ni kuli ki Mwana wa libanda, Jesu u bile “meeto” a luna a lu tusa ku bona ze kwa lihalimu. Ki yena simbule sa butokwa hahulu sa litaba ze ama Mulimu ya sa bonwi.

Mu bone lika li sikai kwa litaba za naa talusize Jesu ka za Mulimu, yena ya naa pilile ni Ndatahe ka nako ye telele hahulu:

  • Mulimu u zwelapili ku beleka ka taata. “Ndate u zwezipili ku sebeza ku fitela cwale.”—Joani 5:17.

  • Mulimu wa ziba ze lu tokwa. “Ndataa mina, u ziba ze mu tokwa mane mina mu si ka li kupa kale.”—Mateu 6:8.

  • Mulimu ka sishemo u lu fanga ze lu tokwa. “Ndataa mina ya kwa lihalimu, . . . u pazuliseza ba ba maswe  ni ba bande lizazi la hae mi u neliseza pula ba ba lukile ni ba ba si ka luka.”—Mateu 5:45.

  • Mulimu u nga mañi ni mañi kuli ki wa butokwa. “Kana litaha ze peli ha li leki sheleñi ya muwayawaya wa teko ye nyinyani? Kono ha ku na nihaiba i liñwi ku zona ye ka wela fafasi Ndataa mina a sa lemuhi. Mi cwale yona milili ye kwa toho ya mina i balilwe kaufelaa yona. Hakulicwalo mu si ke mwa saba: Mu ba butokwa hahulu ku fita litaha ze ñata.”—Mateu 10:29-31.

MUTU YA NAA BONISIZE MWA INEZI MULIMU YA SA BONWI

Batu ba ba li libofu ba utwisisanga lika ka nzila ye shutana ni ye ba utwisisa ka yona batu ba ba bona. Mutu ya li sibofu ha koni ku bona kafifi ha li mwa muluti, kono u kona ku lemuha kuli u mwa muluti ha utwa kuli u mwa sibaka se si bata mi ha ku utwahali mufutumala wa lizazi. Sina feela mutu ya li sibofu ha sa koni ku bona muluti kamba liseli la lizazi, ni luna ha lu koni ku utwisisa za Jehova ka ili luna feela. Kabakaleo, Jehova naa lu file mutu ya naa bonisize ka ku petahala tulemeno ni mikwa ya Hae.

Mutu yo ne li Jesu. (Mafilipi 2:7) Jesu naa bulezi ka za Ndatahe ni ku lu bonisa mwa inezi Mulimu. Filipi mulutiwa wa Jesu naa buzize kuli: “Mulena, lu bonise Ndate.” Jesu naa mu alabile kuli: “Ya ni boni u boni ni Ndate.” (Joani 14:8, 9) Ki lika mañi ze mu kona ku ‘bona’ ka za Ndate ka ku nyakisisa likezo za Jesu?

Jesu ne li mutu ya silikani, ya naa ikokobeza, ni ya naa atumeleha. (Mateu 11:28-30) Batu ne ba ikutwanga ku lukuluha ku sutelela ku yena kabakala mikwa ya hae ye minde. Batu ha ba li mwa butata, Jesu naa ba utwelanga butuku, mi ha ba tabile ni yena naa tabanga ni bona. (Luka 10:17, 21; Joani 11:32-35) Ha mu bala kamba ku teeleza kwa litaba za mwa Bibele ze ama Jesu, mu yeyange hahulu mi mu ezange inge kuli mwa bona lika zeo ha li nze li ezahala. Ha mu ka yeyanga fa litaba ze bonisa mwa naa ezezanga batu Jesu, mu ka iponela hande tulemeno to tunde hahulu twa Mulimu mi mu ka sutelela ku yena.

KU KOPANYA LITABA HAMOHO

Ha naa bulela ka za mo mutu ya li sibofu a lemuhelanga lika ze ezahala mwa lifasi, muñoli yo muñwi naa bulezi kuli: “U amuhelanga hanyinyani-hanyinyani litaba ni ka likalulo-kalulo, ka linzila ze shutana-shutana (ili ku swala, ku utwa munko, ku utwa mulumo, ni linzila ze ñwi cwalo) kihona a ka kopanya litaba zeo hamoho. Ka nzila ye swana, ha mu nze mu buha za ezize Jehova mwa pupo, ku bala litaba za naa bulezi Jesu ka za Ndatahe, ni ku nyakisisa mo Jesu naa boniselize tulemeno twa Mulimu, mu ka kona ku bona siswaniso se sinde sa Mulimu. Mi u ka ba wa luli ku mina.

Ki mona mo ne ku bezi ona cwalo ku Jobo, muuna ya naa pilile mwa linako za kwaikale. Kwa makalelo, naa bulezi litaba za naa “sa utwisisi.” (Jobo 42:3) Kono hamulaho wa ku nyakisisa ka tokomelo pupo ya Jehova ye makaza, Jobo naa susuelizwe ku bulela kuli: “Ne ni utwile za hao ka lizebe feela, kono cwale meeto a ka a ku bona.”—Jobo 42:5.

‘Haiba mu bata Jehova, mu ka mu fumana’

Kwa kona ku ba cwalo ni ku mina. Bibele i bulela kuli: “Ha u mu bata [Jehova] u ka mu fumana.” (1 Makolonika 28:9) Lipaki za Jehova ba ka tabela ku mi tusa ku bata ni ku fumana Mulimu ya sa bonwi.