Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  June 2014

Ki Sepo Mañi ye li Teñi ka za bo Kukululu ba ba Shwile?

Ki Sepo Mañi ye li Teñi ka za bo Kukululu ba ba Shwile?

LILIMO ze ñatanyana kwamulaho, mwa mutende wa kwa Korea o bizwa The Chosun Ilbo, ne ku bile ni puzo ye ñwi ye komokisa ye ne li fa likepe la pili la ona. Puzo yeo, ne li ya kuli: “‘Shim Cheong,’ ne li Mutu yo Munde Hahulu, Kono Naa Shwile ha si ka Ziba se Siñwi ka za Jesu, Kana Kikuli U Ile Mwa Lihele?”

Puzo yeo, ne i si ka tabelwa ki batu ba mwa Korea bakeñisa kuli Shim Cheong ki kalibe ya latwa hahulu ya kandekilwe mwa litangu le liñwi la kwa Korea, ili ya naa fanile bupilo bwa hae bakeñisa bo ndatahe ba ne ba li libofu. Kalibe yo, sa lumbaetilwe ka lilimo ze ñata-ñata. Mane mwa Korea, Shim Cheong u ngiwa ku ba musizana ya li mutala o munde wa ku sepahala.

Ba bañata ba ikutwa kuli, taba ya kuli mutu ya naa na ni tulemeno to tunde cwalo a tukufazwe mwa mulilo wa lihele bakeñisa kuli ne si Mukreste ya kolobelizwe, ha i si ka luka mi ya filikanya. Hailifo, taba yeo i bonahala kuli ne i ezahezi lilimo-limo kwamulaho ko pili lushango ka za Kreste lu si ka kutazwa kale mwa munzi wa naa pila ku ona kalibe yo.

Mwa taba yeo, ne ku na ni puisano ye ne bile teñi ni yo muñwi wa babahulu ba bulapeli. Naa buzizwe ka za haiba batu kaufela ba ne ba shwile ba si ka ba ni kolo ya ituta ka za Jesu, ne ba atulezwi ku ya mwa mulilo wa lihele. Naa alabile kuli: ‘Ha lu zibi. Kono lu na ni sepo ya kuli Mulimu u na ni mwa lukiselize ka za batu ba ba cwalo.’

ZE TOKWAHALA KULI MUTU A PILISWE

Buka ye ñwi (The New Catholic Encyclopedia), i bulela kuli: “Kuli mutu a piliswe u tokwa ku kolobezwa. Sina Kreste ha naa bulezi kuli, mutu ha sa pepwi sinca ka mezi ni ka Moya O Kenile, ha koni ku kena mwa Mubuso wa Mulimu (Joani 3.5).” Bakeñisa taba yeo, batu ba bañwi ba lumela kuli batu ba ba shwanga ba si ka kolobezwa, ba nepelwanga mwa mulilo wa lihele kamba ka nzila ye ñwi kikuli ba nyandanga ha se ba shwile.

Nihakulicwalo, ku na ni batu ba bañata ba ba ikutwa kuli tumelo ye cwalo i fosahalile. Batu ba bañata-ñata ba shwile ba si ka ituta Bibele. Kana ba swanela ku tukufazwa ku ya ku ile? Ki lika mañi ze i bulela Bibele ka za taba yeo?

SEPISO YE BULEZWI MWA BIBELE

Bibele i bonisa hande kuli Mulimu ha fangi koto batu ba ba shwile ba si ka ziba za tokwa. Liñolo la Likezo 17:30, li lu kolwisa kuli: “Mulimu u tuhelezi linako za kutokwa zibo ko ku cwalo.” Kacwalo, ki sifi se i sepisa Bibele ka za batu ba ba shwile ba si ka ba ni kolo ya ku ituta za Mulimu?

Sepiso ya Jesu ya kuli: “U ka ba ni na mwa Paradaisi,” i talusañi?

Lu kona ku fumana kalabo kwa puzo yeo, mwa taba ya naa bulezi Jesu ku sikebenga se siñwi se ne si bulailwe hamoho ni yena. Muuna yo naa ize ku Jesu: “U ni hupule ha u ka kena mwa Mubuso wa hao.” Jesu naa mu alabile cwañi? Naa mu alabile kuli: “Kaniti na ku bulelela kacenu, u ka ba ni na mwa Paradaisi.”—Luka 23:39-43.

Kana Jesu naa sepisa muuna yo ku ya kwa lihalimu? Batili. Muuna yo naa si ka “pepwa sinca” ka mezi ni ka moya, ili nto ye tokwahala ku mutu kuli a kene mwa Mubuso wa lihalimu. (Joani 3:3-6) Kono Jesu naa sepisa sikebenga seo kuli hape ne si ka pila mwa Paradaisi. Ka ku ba Mujuda muuna yo u lukela ku ba ya naa ziba ka za Paradaisi, yona simu ya Edeni ye bulezwi mwa buka ya pili ya Bibele. (Genese 2:8) Sepiso ya Jesu ne i file muuna yo sepo ye tiile ya kuli naa ka zusiwa ni ku to pila mwa Paradaisi ye lukisizwe sinca fa lifasi.

Mane Bibele i sepisa kuli: “Ku ka ba ni zuho ya ba ba lukile ni ba ba si ka luka.” (Likezo 24:15) “Ba ba si ka luka” ki batu be ne ba si ka pila ka ku lumelelana ni tato ya Mulimu, bakeñisa kuli ne ba si ka ziba tato ya Mulimu. Jesu u ka zusa sikebenga se si si ka luka sa naa ambozi ni sona, hamohocwalo ni batu ba bañwi ba bañata-ñata ba ne ba shwile ba si ka ziba tato ya Mulimu. Mi mwa Paradaisi fa lifasi, ba  ka lutiwa tato ya Mulimu, mi ba ka ba ni kolo ya ku bonisa kuli ba lata Mulimu ka ku latelela litaelo za hae.

ZE KA EZAHALA BA BA SI KA LUKA HA SE BA ZUSIZWE

Ba ba si ka luka ha se ba zusizwe, kana ba ka atulwa bakeñisa lika ze ne ba ezize ba si ka shwa kale? Batili. Liñolo la Maroma 6:7 li bulela kuli: “Ya shwile u lukuluzwi kwa sibi sa hae.” Libi za batu ba ba si ka luka li ka swalelwa bakeñisa kuli ne ba shwile. Kacwalo, ba ka atulwa ka ku ya ka lika ze ba ka eza hamulaho wa ku zuswa kwa bafu, isiñi ka za lika ze ne ba ezize inze ba sa zibi tato ya Mulimu pili ba si ka shwa kale. Ba ka tusiwa cwañi?

Hasamulaho wa zuho, ba ba si ka luka ba ka ba ni kolo ya ku ituta milao ya Mulimu, ye ka patululwa ka nako ye ku ka apulwa miputo ya swanisezo. Kihona cwale ba ka atulwa “ka ku ya ka likezo za bona,” fo kikuli, haiba ba ka mamela milao ya Mulimu kamba ku tokwa. (Sinulo 20:12, 13) Kwa batu bañata ba ba si ka luka, yeo ha i na ku ba kolo ya bubeli, kono i ka ba yona kolo ya pili ya ku ituta ni ku eza tato ya Mulimu kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli fa lifasi.

Tuto ya mwa Bibele yeo, i tusize batu ba bañata ku kala ku ba hape ni tumelo ku Mulimu. Basali ba ba bizwa bo Yeong Sug ki ba bañwi ba batu ba ba tusizwe ki tuto yeo. Ne ba hulezi mwa lubasi lwa Makatolika ba ne ba tiiselize mwa tumelo ya bona. Batu ba bañwi mwa lubasi lwa bona ne li baprisita. Bakeñisa kuli ne ba bata ku ba masisita, ba ya kwa sikolo se ne si luta batu ku ba masisita. Hamulaho, ba tuhela ku kena kwa sikolo seo, bakeñisa kuli ne ba zwafisizwe ki lika ze ne ba zo iponela kwateñi. Ku tuha fo, ne ba si ka lumela tuto ya mulilo wa lihele bakeñisa kuli ne ba ikutwile kuli ku tukufaza mutu mwa mulilo o tuka haki nto ye lukile kamba ye lilato.

Hamulaho wa fo, musali yo muñwi ya li Paki ya Jehova a bonisa bo Yeong Sug manzwi a fumaneha mwa Bibele a, a li: “Ba ba pila ba ziba kuli ba ka shwa; kono ba ba shwile ha ba na se ba ziba, mi ha ba sa na ku fumana se siñwi mwa lifasi.” (Muekelesia 9:5) Lipaki ne ba tusize bo Yeong Sug ku utwisisa kuli bo kukululu ba bona ha ba tukufazwi mwa mulilo wa lihele. Kono ba shwile, mi kwapili ba ka to zusiwa kwa bafu.

Bo Yeong Sug ha se ba zibile kuli batu ba bañata ha ba si ka utwa kale niti ya mwa Bibele, ba iketela ku sebelisa manzwi a Jesu a fumaneha kwa liñolo la Mateu 24:14, a li: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” Ka nako ya cwale, ba kutazanga taba ye nde ya Mubuso ni ku taluseza ba bañwi za sepo ya bona ye nde ye zwa fa litaba ze ba itutile mwa Bibele.

“MULIMU HA KETULULI”

Bibele i lu bulelela kuli: “Mulimu ha ketululi, kono mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela ya mu saba ni ku eza se si lukile u lumelelwa ki yena.” (Likezo 10:34, 35) Yeo ki katulo ye petehile, yeo kaufela luna lu libelela kuli Mulimu ha i bonise, yena ya “lata niti ni katulo” ye lukile.—Samu 33:5.