Taba ye tatama ki mutala wa puisano ya kona ku ba ni yona Paki ya Jehova ni mutu yo muñwi. Lu nge kuli Paki ya bizwa Muyunda u izo potela muuna ya bizwa Lutangu.

KU LUMELA KU JESU KI KWA BUTOKWA

Bo Muyunda: Eni bo Lutangu. Ki hande ku bonana ni mina hape.

Bo Lutangu: Ni na ni tabile ku mi bona hape.

Bo Muyunda: Ni mi tiselize limagazini ze nca za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe!. Ni sepa kuli mu ka ikola litaba ze mwa limagazini ze.

Bo Lutangu: Ni itumezi. Mane ni tabile kuli kacenu mu tile ku to ni potela bakeñisa kuli ku na ni taba ye ñwi ye ne ni bata ku mi buza.

Bo Muyunda: Oho, ki taba mañi yona yeo?

Bo Lutangu: Zazi le liñwi ha ne lu ikambota ni ye ni beleka ni yena. Ne ni mu bulelezi ka za libuka ze ne mu ni file ni mo ne li ni tabiselize. Kono sa ni bulelela kuli ha ni swaneli ku libalanga kakuli Lipaki za Jehova ha ba lumeli ku Jesu. Kana taba yeo ki ya niti? Se ni mu taluseza kuli ni ka to mi buza puzo ye zazi le mu ka to ni potela.

Bo Muyunda: Ki hande, ni tabile kuli mu ni buzize puzo ye. Ki hande kuli mu buzize puzo ye ku mutu ya swanela. Mane, nto ye nde ki ku buza yena mutu kasibili ku fita ku batisisa ka za lumela kwa batu ba sili.

Bo Lutangu: Ni na ki sona se ni lemuhile.

Bo Muyunda: Niti kikuli, Lipaki za Jehova ba lumela ku Jesu. Mane ku bonisa tumelo ku Jesu ki kwa butokwa kuli mutu a piliswe.

Bo Lutangu: Ne ni nahananga kuli mwa lumela ku Jesu kono ye ni beleka ni yena ha na ni bulelezi kuli ha mu lumeli ku Jesu, nto yeo ne i ni tahiselize ku bata ku ziba ka za teñi. Ni sepa kuli ne lu si ka buisana kale ka za taba ye ni mina.

Bo Muyunda: Kana na kona ku mi bonisa litimana za mwa Bibele ze bonisa butokwa bwa ku bonisa tumelo ku Jesu? Ze ki zona litimana ze ba itusisanga hahulu Lipaki za Jehova ha ba kutaza ku ba bañwi.

Bo Lutangu: Eni, mwa kona.

Bo Muyunda: Ki hande ha lu ka kala ka manzwi a Jesu a ñozwi kwa liñolo la Joani 14:6. A ki a mañwi a manzwi a fumaneha mwa ngambolo ya Jesu ni baapositola ba hae. Lu bala kuli: “Jesu a li ku yena: ‘Ki na nzila ni niti ni bupilo. Ha ku na ya taha ku Ndate haisi ka na.’” Ka ku ya ka timana ye, ki ifi nzila i nosi ye lu kona ku atumela ka yona Ndate?

Bo Lutangu: Ki ka Jesu.

Bo Muyunda: Mu bulezi niti. Mi Lipaki za Jehova ki yona taba ye ba lumela ka ku tala yeo. Kashe ni mi buze cwana: Ka ku ya ka ze mu ziba ka za tokwa Mulimu, mutu ha lapela, u swanela ku lapela ka libizo la mañi?

Bo Lutangu: Ka libizo la Jesu.

Bo Muyunda: Na lumelelana ni mina. Ki lona libaka mwa litapelo za ka kaufela ha ni itusisanga libizo la Jesu. Mi Lipaki za Jehova kaufela ba itusisanga libizo la Jesu mwa litapelo za bona.

Bo Lutangu: Ki hande ku ziba za taba ye.

Bo Muyunda: Liñolo le liñwi le lu ka nyakisisa ki la Joani 3:16. Timana ye ki ya butokwa hahulu kwa litimana kaufela ze mwa mañolo a Libuka za Evangeli. Se ni talusa fo kikuli, haiba ne mu ka kopanya litaba kaufela ze ñozwi ka za bupilo bwa Jesu bwa fa lifasi hamohocwalo ni bukombwa bwa hae ku li eza timana i liñwi, ye ki yona timana ye ne mu ka ñola. Mwendi ne mu ka tabela ku bala liñolo le.

 Bo Lutangu: Eni. Li bulela kuli: “Kakuli Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.”

Bo Muyunda: Ni itumezi. Kana liñolo le, mwa li ziba?

Bo Lutangu: Eni, na li utwanga hañata ha li baliwanga mwa keleke ya luna.

Bo Muyunda: Ki timana ye zibahala hahulu. Ha mu talimele fateñi ka tokomelo, mi mu lemuhe za naa bulezi Jesu. Naa bulezi kuli lilato la Mulimu li ka lu konisa ku ikola bupilo bo bu sa feli—kono ki sifi se lu tokwa ku eza?

Bo Lutangu: Lu tokwa ku bonisa tumelo.

Bo Muyunda: Ki niti. Sihulu ku bonisa tumelo ku Mwanaa hae wa libanda yena Jesu Kreste. Mi sisupo se si bonisa kuli ku bonisa tumelo ku Jesu ku kwalula nzila ye isa kwa bupilo bo bu sa feli, si fumaneha fa likepe 2 la magazini ye, ye ni mi tiselize. Magazini ye i bulela kuli, ye miñwi ya milelo ya magazini ya Tawala ya Mulibeleli ki ku “susueza batu ku bonisa tumelo ku Jesu Kreste ya naa lu shwezi ilikuli lu be ni bupilo bo bu sa feli, ili yo cwale wa busa sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu.”

Bo Lutangu: Ki hande, cwale na utwisisa. Mwa magazini ya mina ku na ni bupaki bo bu bonisa kuli Lipaki za Jehova ba lumela ku Jesu.

Bo Muyunda: Ku cwalo luli.

Bo Lutangu: Konohe, ki kabakalañi batu ha ba bulela kuli ha mu lumeli ku Jesu?

Bo Muyunda: Mwendi ku na ni mabaka a mañata a tahisa kuli batu ba bulelange cwalo. Mwa miinelo ye miñwi, batu ba bañwi ba bulelanga cwalo ka libaka feela la kuli ba utwile batu ba bañwi inze ba bulela cwalo. Kamba mwendi ba lutilwe taba ya buhata ye, ki baeteleli kwa likeleke za bona.

Bo Lutangu: Ni nahana hape kuli mwendi batu ba bañwi ha ba bulela kuli ha mu lumeli ku Jesu ki kabakala kuli mu ipiza Lipaki za Jehova, isiñi Lipaki za Jesu.

Bo Muyunda: Ni lona leo la kona ku ba libaka le liñwi.

Bo Lutangu: Ki kabakalañi ha mu bulelanga hahulu ka za Jehova?

“NI ZIBAHALIZE LIBIZO LA HAO”

Bo Muyunda: Libaka le liñwi ki la kuli, lu lumela kuli ki kwa butokwa ku itusisa libizo la Mulimu luli, lona la Jehova—sina mwa naa ezelize Mwanaa hae, yena Jesu. Mu nyakisise za naa bulezi Jesu ku Ndataahe mwa tapelo. Ze ñozwi kwa liñolo la Joani 17:26. Kana mwa kona ku bala timana ye?

Bo Lutangu: Eni. “Mi ni zibahalize libizo la hao ku bona mi ni ka li zibahaza, kuli lilato le u ni latile ka lona li be ku bona ni na ni swalisane ni bona.”

Bo Muyunda: Ni itumezi. Mu lemuhe kuli Jesu naa bulezi kuli naa zibahalize libizo la Mulimu. Mu nahana kuli ki kabakalañi ha naa ezize cwalo?

Bo Lutangu: Hmm. Ha ni zibi hande.

Ku bonisa tumelo ku Jesu ki kwa butokwa kuli mutu a piliswe

Bo Muyunda: Ki hande mwendi lwa kona ku bona liñolo le liñwi hape le li ka lu fa liseli fa taba ye. Ni nahana ka za liñolo la Likezo 2:21. Fa teñi lu bala kuli: “Mutu kaufela ya biza fa libizo la Jehova u ka piliswa.” Cwale, ni na ni buikolwiso bwa kuli mwa lumela kuli haiba ku biza fa libizo la Jehova ki kwa butokwa kuli mutu a piliswe, ku si na ku kakanya, Jesu ni yena naa ziba taba yeo.

Bo Lutangu: Eni, ku cwalo luli.

Bo Muyunda: Kamukwaocwalo, Jesu naa ziba kuli ki kwa butokwa kuli balutiwa hae ba zibe ni ku itusisa libizo la Mulimu ilikuli ba piliswe. Mi ki le liñwi la mabaka a matuna a tahisa kuli lu bulelange hahulu ka za Jehova. Lu ikutwa kuli ki kwa butokwa ku zibahaza libizo luli la Mulimu ni ku tusa batu ba bañwi kuli ba itusise lona.

Bo Lutangu: Kono batu niha ba sa zibi libizo la Mulimu kamba niha ba sa itusisi lona, ba sa kona ku ziba ye ba bulela ka za hae a ba ama ku Mulimu.

Bo Muyunda: Yeo ya kona ku ba niti. Nihakulicwalo, Mulimu u lu bulelezi libizo la hae kuli ku lu bele bunolo ku sutelela ku yena.

Bo Lutangu: Mu talusañi?

Bo Muyunda: Mu nahane za taba ye sina cwana: Ne lu sa tokwi kuli lu zibe libizo la Mushe. Ne lu ka be lu mu zibile feela sina mutu ya naa abile liwate le li fubelu fahali kamba mutu ya naa amuhezi Milao  ye Lishumi. Ki nto ye swana ni ku Nuwe, ne lu si ke lwa tokwa ku ziba libizo la hae. Naa kana a taluswa feela sina mutu ya naa yahile aleka ni ku pilisa lubasi lwa hae hamohocwalo ni lifolofolo. Ka nzila ye swana, nihaiba Jesu Kreste naa ka be a zibahalile feela sina mutu ya naa zwile kwa lihalimu ni ku to shwela libi za luna. Nji cwañi?

Bo Lutangu: Mwendi ku cwalo.

Bo Muyunda: Kono Mulimu naa boni teñi kuli lwa ziba mabizo luli a batu bao. Ku ziba mabizo a bona tota ku tahisa kuli litaba ze ñozwi ka za bona li be za luli ku luna. Nihaike kuli ha lu si ka bonana ni Mushe, Nuwe, kamba Jesu, ku ziba feela mabizo a bona ku tahisa kuli batu ba, ba be ba luli ku luna.

Bo Lutangu: Ha ni si ka nahana kale ka za taba ye sina cwana, kono ze mu bulezi za utwahala luli!

Bo Muyunda: Mi leo ki le liñwi la mabaka a tahisa kuli Lipaki za Jehova ba itusise hahulu libizo luli la Mulimu. Lu bata ku tusa batu ku ba ni tumelo ya kuli Jehova Mulimu u teñi luli, mi ba kona ku sutelela ku yena. Ka nako ye swana, lu koñomeka hahulu za peta Jesu mwa ku piliswa kwa luna. Mwendi lwa kona ku bala liñolo le liñwi hape le li ka lu tusa ku utwisisa taba ye.

Bo Lutangu: Hahulu.

Bo Muyunda: Kwa makalelo ne lu balile liñolo la Joani 14:6. Mu hupule kuli Jesu naa ize ki yena “nzila ni niti ni bupilo.” Ha lu kuteñi hanyinyani kwa litimana li sikai kwamulaho, mi mu lemuhe za naa bulezi kwa liñolo la Joani 14:1. Kana mwa kona ku bala za naa bulezi Jesu kwa mafelelezo a timana yeo?

Bo Lutangu: Eni. I bulela kuli: “Mu bonise tumelo ku Mulimu, mu bonise tumelo ni ku na.”

Bo Muyunda: Ni itumezi. Hakulicwalo, kana taba yeo i bonisa kuli mutu u swanela ku iketela wa ku lumela ku yena? Kana i bonisa kuli mutu u swanela ku lumela ku feela Jesu kamba ku lumela feela Jehova?

Bo Lutangu: Batili. Jesu naa ize lu tokwa ku lumela ku yena ni ku Jehova.

Bo Muyunda: Yeo ki niti. Mi ni sepa kuli mwa lumela kuli ha ku si ka likana ku bulela feela kuli ni lumela ku Mulimu ni ku Jesu. Ka niti, lu tokwa ku pila ka nzila ye bonisa kuli lu na ni tumelo ku Mulimu ni ku Jesu.

Bo Lutangu: Yeo ki niti.

Bo Muyunda: Kono mutu u kona ku bonisa cwañi kuli wa lumela luli ku Mulimu ni ku Jesu? Mwendi lwa kona ku to buisana ka za puzo yeo nako ye tatama. *

Bo Lutangu: Ni ka tabela hahulu.

Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisangi? Kana mwa itakaleza ku ziba ze ñata ka za litumelo ni lika ze ba ezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwa kona ku buza yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Mi u ka tabela ku ikambota ni mina litaba ze cwalo.

^ par. 60 Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 12 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape ya fumaneha ni fa Webusaiti ya jw.org.