Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | KANA KU NA NI YA KONA KU ZIBA ZE KA EZAHALA KWAPILI?

Lika ze Ñwi ze ne Nuhilwe ne li Ezahezi, Kono ze Ñata ne li si ka Ezahala

Lika ze Ñwi ze ne Nuhilwe ne li Ezahezi, Kono ze Ñata ne li si ka Ezahala

Kana mwa tabela ku ziba ze ka ezahala mwa bupilo bwa mina kwapili? Batu ba bañata ba tabela hahulu ku ziba ze ka ezahala mwa bupilo bwa bona. Ba bañata ba talusanga lika ze ka ezahala kwapili, kono hañata lika ze ba bulelanga ha li ezahalangi. Mu nyakisise mitala ye latelela:

  • BA SAYANSI ba itusisanga mishini ye ipitezi ni masheleñi a mañata hahulu mwa ku batisisa lika ze shutana-shutana, ze cwale ka za mo ku silafala kwa lika ku ka amela lifasi ni ka za haiba lizazi le li tatama pula i ka nela mwa sibaka se mu pila ku sona.

  • BOCAZIBA BA ZA LIPISINISI ba talusanga za licinceho ze kona ku ba teñi mwa litaba za lipisinisi ni za lipolitiki. Warren Buffett, yo muñwi wa batu ba ba fumile hahulu mwa lifasi naa filwe lilumbatina la bunuhi ku za lipisinisi bakeñisa zwelopili ya naa ezize mwa litaba za lipisinisi. Caziba yo muñwi ya bizwa Nate Silver, u nyakisisanga litaba ze mu tusanga ku ziba ze kona ku ezahala mwa naha ya America ku kala ku za lipolitiki ku isa ku za mipuzo ye ba fiwanga ba Hollywood ba ba panga mafilimu.

  • LIBUKA ZA KWAIKALE se li talusizwe kuli li na ni litaba za bupolofita. Batu ba bañwi ba bona kuli litaba ze sa utwahali hande ze ne ñozwi ki Michel de Nostredame (Nostradamus) mwa lilimo za ma 1500 li sweli ku talelezwa mwa linako za cwale. Batu ba bañwi ne ba talusize kuli ku fela kwa Kalenda ya Maya la 21 December 2012, ne i ka ba sona sisupo sa licinceho ze tuna ze ne ka ba teñi mwa lifasi.

  • BAETELELI BA BULAPELI fokuñwi ba bulelanga za likezahalo ze sabisa ze ka ezahala mwa lifasi kaufela ka mulelo wa kuli ba lemuse batu ni kuli ba be ni balateleli. Harold Camping ya naa polofitile za ku fela kwa lifasi, yena ni balutiwa ba hae ne ba zibahalize mwa libaka ze ñata kuli mwa silimo sa 2011, lifasi ne li ka sinyiwa. Kono lifasi li sa li teñi.

  • BALAULI ba ipapata ku ba ni buikoneli bo bu ipitezi bwa ku nuha ze ka ezahala kwapili. Bo Edgar Cayce ni bo Jeane Dixon ne ba nuhile ka ku nepahala ka za lika ze ne ka ezahala mwa lilimo za ma 1900. Hape yo muñwi ni yo muñwi wa bona naa bulezi lika ze ne si ka ezahala. Ka mutala, bo Dixon ne ba bulezi kuli ka silimo sa 1958 ne ku ka zuha Ndwa ya Lifasi ya Bulaalu, mi bo Cayce ne ba bulezi kuli tolopo ya New York ne i ka kwahelwa ki liwate mwa lilimo za ma 1970.

Kana ku na ni nzila ye itingwa ye kona ku mi tusa ku ziba ze ka ezahala kwapili? Ye ki puzo ya butokwa ye lu swanela ku ipuza. Kambe mwa kona ku ziba ze ka ezahala kwapili, ne mu ka pila ka nzila ye shutana ni mo mu pilela cwale.