Ki mañi luli ya busa lifasi le?

Kambe Mulimu ki yena ya busa lifasi le, kana mwa lifasi ne ku ka ba ni manyando a mañata cwana?

Batu ba bañata ba lumela kuli Mulimu wa niti ki yena ya busa lifasi le. Kono haiba taba yeo ki ya niti, kana mwa lifasi ne ku ka ba ni manyando a mañata cwana? (Deuteronoma 32:4, 5) Ka ku ya ka Bibele, lifasi li zamaiswa ki ya maswe.—Mu bale 1 Joani 5:19.

Ne ku tile cwañi kuli ya maswe a kale ku zamaisa batu? Kwa simuluho, lingeloi le liñwi ne li kwenuhezi Mulimu mi ne li kukuelize muuna ni musali ba pili kuli ni bona ba kwenuhele Mulimu. (Genese 3:1-6) Bo muuna ni musali bao ba iketela ku utwa lingeloi le ne li kwenuhezi Mulimu leo, le li bizwa Satani, ili ku li lumeleza ku ba mubusi wa bona. Mulimu ya Maata Ote ki yena feela Mubusi ya swanela, kono u bata kuli batu ba iketele ku busiwa ki yena bakeñisa kuli ba mu lata. (Deuteronoma 6:6; 30:16, 19) Ka bumai, batu ba bañata ba pumilwe kuli ba eze liketo ze maswe sina mo ne ba ezelize bo muuna ni musali ba pili.—Mu bale Sinulo 12:9.

Ki mañi ya ka felisa matata e ba talimana ni ona batu?

Kana Mulimu u ka lumeleza Satani ku zwelapili ni puso ya hae ye maswe? Ku tokwa! Mulimu u ka itusisa Jesu ku felisa bumaswe kaufela bo bu tisizwe ki Satani.—Mu bale 1 Joani 3:8.

Ka maata a Mulimu, Jesu u ka timeza Satani. (Maroma 16:20) Mi hasamulaho, Mulimu u ka busa batu ni ku tahisa kuli ba pile ka tabo ni ka kozo sina feela mwa naa lelezi kwa makalelo.—Mu bale Sinulo 21:3-5.