Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA

Kana Mwa Lapelanga?

Kana Mwa Lapelanga?

Mu kana mwa ipuza kuli: ‘Haiba Mulimu wa ziba lika kaufela ku kopanyeleza cwalo ni mihupulo ni lika ze ni tokwa, ki kabakalañi ha ni swanela ku lapela?’ Yeo ki puzo ye nde. Kakuli Jesu naa bulezi kuli Mulimu wa “ziba ze mu tokwa mane mina mu si ka li kupa kale.” (Mateu 6:8) Mulena Davida wa Isilaele wa kwaikale naa lemuhile taba yeo mi naa ñozi kuli: “Kakuli linzwi li si ka ba kale fa lilimi la ka, so li ziba kaufela, wena Muñaa Bupilo.” (Samu 139:4) Haiba ki cwalo, ki kabakalañi ha mu swanela ku lapela ku Mulimu? Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu nyakisiseñi se i bulela Bibele ka za litapelo za batanga ba Mulimu. *

“Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.”—Jakobo 4:8

 TAPELO I LU TUSA KU SUTELELA KU MULIMU

Bibele ha i bonisi feela kuli Jehova * Mulimu wa ziba lika kaufela, kono hape i bonisa kuli u iyakatwa hahulu batanga ba hae. (Samu 139:6; Maroma 11:33) Munahano wa hae ha u swani ni kompyuta ye bulukanga feela litaba za batu ku si na ku iyakatwa bona. Mane Mulimu u iyakatwa hahulu lika ze lu nahana bakeñisa kuli u bata kuli lu sutelele hahulu ku yena. (Samu 139:23, 24; Jakobo 4:8) Ki lona libaka Jesu ha naa susuelize balateleli ba hae ku lapelanga nihaike kuli Ndatahe wa ziba ze lu tokwa. (Mateu 6:6-8) Ha lu zwelapili ku taluseza Mulimu maikuto a luna, lu ka sutelela hahulu ku yena.

Fokuñwi, lu kana lwa fumana taata ku ziba luli ze lu swanela ku kupa mwa tapelo. Mwa muinelo o cwalo, Mulimu wa kona ku bona nihaiba lika ze mwa maikuto a luna ze lu si ka mu taluseza kale mi bakeñisa zibo ya hae ye petehile, wa kona ku lu fa ze lu tokwa ku likana ni muinelo o lu li ku ona. (Maroma 8:26, 27; Maefese 3:20) Ha lu lemuha kuli Mulimu u tatuluzi butata bwa luna, nihaiba ka linzila ze sa lemusehi ka bunolo, lu ka ikutwa ku ba bukaufi ni yena.

KANA MULIMU WA ALABANGA LITAPELO KAUFELA?

Bibele i lu kolwisa kuli Mulimu ya Maata-Ote wa alabanga litapelo za batanga ba hae ba ba sepahala, kono hape i lu fa mabaka ha sa teelezangi kwa litapelo za batu ba bañwi. Ka mutala, nako ye ne ku na ni hahulu mifilifili mwa Isilaele wa kwaikale, Mulimu naa laezi mupolofita wa hae Isaya ku taluseza batu kuli: “Niha mu ka eza litapelo ze ñata, ha ni na ku li utwa; mazoho a mina a tezi mali.” (Isaya 1:15) Kwa iponahalela hande kuli batu ba ba sa kuteki milao ya Mulimu kamba ba ba lapela ka milelo ye si ka luka, ha ba koni ku utwiwa ki Mulimu.—Liproverbia 28:9; Jakobo 4:3.

Bibele hape i bulela kuli: “Ha lu kupa nto ifi kamba ifi ka ku ya ka tato ya hae, wa lu utwa.” (1 Joani 5:14) Kono kana taba yeo i talusa kuli Mulimu u fanga batanga ba hae lika kaufela ze ba kupa fo ba lapelela kaufela? Batili. Ha mu nyakisise mutala wa muapositola Paulusi ya naa kupile Mulimu halaalu kuli a mu zwise “muutwa mwa mubili.” (2 Makorinte 12:7, 8) Ku bonahala kuli Paulusi na kula liito le ne li sa foli. Nto yeo i lukela ku ba ye ne mu zwafisize hahulu! Paulusi naa filwe mpo ya ku folisa matuku mi mane naa kile a zusa mutu kwa bafu, kono yena naa zwezipili ku kula. (Likezo 19:11, 12; 20:9, 10) Nihaike kuli litapelo za hae ne li si ka alabiwa ka mwa naa tokwela, Paulusi naa itumezi ku Mulimu bakeñisa tuso ya naa mu file.—2 Makorinte 12:9, 10.

“Bo ki bona buikolwiso bo lu na ni ku yena, kuli ha lu kupa nto ifi kamba ifi ka ku ya ka tato ya hae, wa lu utwa.”—1 Joani 5:14

Ki niti kuli litapelo za batu ba bañwi ba ba bulezwi mwa Bibele, li kile za alabiwa ka makazo. (2 Malena 20:1-7) Niteñi, nihaiba mwa linako ze ne i ñolwa Bibele, Mulimu naa sa alabangi kamita litapelo za batanga ba hae ka makazo. Balumeli ba bañwi ne ba zwafile hahulu ha ne ba ikutwile kuli Mulimu naa si ka alaba litapelo za bona. Ka mutala, Mulena Davida naa buzize Mulimu kuli: “U ka nga nako ye kuma kai unzo ni libala, Muñaa Bupilo? kana ki mulibalelela?” (Samu 13:1) Kono muuna ya sepahala yo ha naa lemuhile mwa naa mu lamulelezi Jehova hañata, naa kalile ku sepa Mulimu hape. Mwa tapelo ye swana yeo Davida naa zwezipili ku bulela kuli: “Kono ni itiisize mwa ku sepa sishemo sa hao.” (Samu 13:5) Sina Davida, batanga ba Mulimu kacenu ba tokwa ku tundamena ku lapela ku fitela ba lemuha kuli Mulimu u alabile likupo za bona.—Maroma 12:12.

MULIMU MWA ALABELANGA LITAPELO

Mulimu wa alabanga ha lu kupa lika ze lu tokwa luli.

Ka swanelo, bashemi ba ba na ni pabalelo ha ba fangi kamita bana ba bona lika ze ba kupa fo ba li kupela  kaufela. Ka ku swana, Mulimu u kana a sa alabi litapelo za luna ka nzila ye lu tokwa kuli a lu alabe ka yona kamba ka nako ye lu libelela kuli u ka lu alaba. Kono lu ikolwise kuli Mubupi wa luna, ka ku ba sina ndate ya lilato u ka lu alaba ha lu kupa lika ze lu tokwa luli ka nako ye swanela ni ka nzila ye swanela.—Luka 11:11-13.

Mulimu wa kona ku alaba litapelo za luna ze zwelela kwa pilu ka Bibele

Mulimu wa kona ku alaba litapelo za luna ka linzila ze sa lemusehi ka bunolo.

Ku cwañi, haiba lu lapela ka mulelo wa kuli Mulimu a lu imulule kwa butata bwa luna bo bu zwelapili? Kana lwa swanela ku nahana kuli bakeñisa kuli Mulimu ha si ka alaba tapelo ya luna ka makazo, kipeto ha si ka lu alaba? Batili, kono neikaba hande ku nyakisisa haiba Mulimu u lu tusize ka linzila ze sa lemusehi. Ka mutala, mwendi mulikanaa luna ya lu lata, naa ezize ka mwa naa konela kaufela ku lu tusa ka nako ye ne lu tokwa tuso. (Liproverbia 17:17) Mwendi Mulimu ki yena ya naa tahisize kuli mulikanaa luna yo a lu tuse. Fahalimu zeo, Mulimu wa kona ku alaba litapelo za luna ze zwelela kwa pilu ka Bibele. Mwa Bibele ku na ni litaba ze kona ku lu tusa ku tiyela muinelo o taata o lu li ku ona.—2 Timotea 3:16, 17.

Mulimu wa kona ku itusisa balikani ba luna ba ba lu lata, ku lu fa tuso ka nako ye swanela

Mwa sibaka sa ku felisa butata bo ba talimana ni bona batu ba hae, hañata Mulimu u ba fanga maata e ba tokwa kuli ba zwelepili ku tiyela butata bwa bona. (2 Makorinte 4:7) Ka mutala, Jesu ha naa kupile Ndatahe kuli a mu zwise mwa butata bwa naa li ku bona, ka ku saba kuli libizo la Mulimu ne li ka nyefulwa, Jehova naa lumile lingeloi ku to tiisa Mwana hae. (Luka 22:42, 43) Ka ku swana, Mulimu wa kona ku itusisa mulikanaa luna yo mutuna, ku lu fa susuezo ye lu tokwa. (Liproverbia 12:25) Bakeñisa kuli mualabelo o cwalo ha u lemusehi, lu swanela ku tokomela hahulu kuli lu lemuhe linzila zeo Mulimu a kona ku alaba ka zona litapelo za luna.

Mulimu u alabanga litapelo ze ñwi ka nako ya hae.

Bibele i bulela kuli Mulimu ya Maata Ote u shemubanga batu ba ba ikokobeza “ka nako ya teñi.” (1 Pitrosi 5:6) Kacwalo, haiba ku bonahala kuli Jehova u liyehile ku alaba litapelo za luna ze zwelela kwa pilu, ha lu swaneli ku nga kuli haa na taba ni luna. Kono bakeñisa kuli u ziba hahulu lika ze ñata, Mubupi wa luna ya lilato ku si na ku kakanya, u nyakisisanga ze lu kupile ku likana ni miinelo ya luna bakeñisa kuli wa ziba ze lu tokwa luli.

“Hakulicwalo, mu ikokobeze mwatasaa lizoho le li maata la Mulimu, kuli ite a mi pahamise ka nako ya teñi.”—1 Pitrosi 5:6

Ka mutala: Mu nge kuli mu na ni mwana yo munyinyani ya kupa kuli mu mu lekele njinga. Kana mu ka mu fa njinga ona fo feela? Haiba mu ikutwa kuli ha si ka kwanisa kale lilimo ze tokwahala kuli a kone ku coba njinga, mwa kona ku ikatulela ku sa mu lekela njinga ka nako yeo. Nihakulicwalo, mwa kona ku keta ku mu lekela yona ha mu ka bona kuli sa kona ku coba njinga. Ka ku swana, Mulimu wa kona ku lu fa ze ‘shukelwa ki pilu’ ya luna ka nako ye swanela haiba za lumelelana ni tato ya hae, i bile feela lwa zwelapili ku lapela ku yena.—Samu 37:4.

MU IKOLWISE KULI JEHOVA WA TEELEZANGA KWA LITAPELO

Bibele i susueza Bakreste ku zwelapili ku ikolwisa kuli tapelo ki ya butokwa. Kono batu ba bañwi ba kana ba bulela kuli: ‘Taba yeo haki ye bunolo ku i eza.’ Ki niti kuli lu kana lwa fumana taata ku libelela kalabo ya Mulimu kwa tapelo ya luna haiba se lu nyandisizwe ki butata bo buñwi kamba ku eziwa maswe ki batu ba bañwi ka nako ye telele. Kono neikaba hande ku hupula za naa lutile Jesu ka za butokwa bwa ku tundamena ku lapela.

Jesu naa file swanisezo ya musali ya shebile wa mbelwa ya naa zwezipili ku yanga ku muatuli ya si ka luka kuli a yo mu atulela ka ku luka. (Luka 18:1-3) Nihaike  kuli muatuli yo kwa makalelo naa hanile ku tusa musali yo, kwa mafelelezo a ipulelisa mwa pilu kuli: “Ni ka bona teñi kuli u atulelwa ka ku luka kuli a si ke a zwelapili ku to ni katazanga ka likupo za hae ze sa feli.” (Luka 18:4, 5) Ka ku ya ka mo i ñolezwi taba yeo mwa puo ya kwa makalelo, muatuli yo, naa isize pilu ku mbelwa yo kuli a si ke a mu ‘nata kwatasaa liito,’ ili ku talusa ku sa ‘mu sinya libizo.’ * Haiba kuli muatuli ya si ka luka naa atulezi musali wa mbelwa yo ya naa shebile bakeñisa ku saba kuli naa ka sinyeha libizo, ku si na ku kakanya, Mulimu wa luna ya lilato yena mane u ka “atulela ka ku luka baketiwa ba hae, ba ba mu lilokela musihali ni busihu.” Ka ku ya ka mwa naa bulelezi Jesu, Mulimu “u ka pakisa ku ba atulela ka ku luka.”—Luka 18:6-8.

“Mu tundamene ku kupa, mi mu ka fiwa.”—Luka 11:9

Nihaike kuli fokuñwi lu kana lwa katala ku kupa kuli Mulimu a lu tuse kamba kuli a lu shemube, lu si ke lwa zwafa. Ha lu tundamena mwa ku lapela, lu bonisa luli kuli lwa tabela ku tusiwa ki Mulimu. Hape lu ituta ku lemuha likalabo za Mulimu kwa likupo za luna, mi ku eza cwalo ku lu tusa ku sutelela hahulu ku yena. Kacwalo, lwa kona ku kolwa kuli Jehova u ka alaba likupo za luna haiba li lumelelana ni tato ya hae, i bile feela lu zwelapili ku lapela ku yena ka tumelo.—Luka 11:9.

^ par. 3 Haiba lu bata kuli Mulimu a teelezange kwa litapelo za luna, lu swanela ku lika ka taata ku pila ka ku lumelelana ni tato ya hae. Ha lu ka eza cwalo, lu ka iponela kuli Mulimu wa alabanga litapelo luli sina mo ku boniselizwe mwa taba ye. Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 17 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, kamba mu kene fa Webusaiti ya www.jw.org.

^ par. 5 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.

^ par. 22 Mwa linako ze ne i ñolwa Bibele, Mulimu naa tokwa kuli baatuli ba mwa Isilaele ba iyakatwe hahulu limbelwa ni lindiyala.—Deuteronoma 1:16, 17; 24:17; Samu 68:5.