Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  March 2014

 TOHO YA TABA

Mulimu U mi Ezelize Lika Mañi?

Mulimu U mi Ezelize Lika Mañi?

“Kakuli Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.”—Joani 3:16

Le ki le liñwi la mañolo a zibahala hahulu mwa Bibele mi batu ba bañata ba amanga hahulu ku lona. Batu ba bañwi ba bulela kuli “mwa Bibele hakuna liñolo le liñwi le li talusa hande ka ku utwahala swalisano ya Mulimu ni batu hamohocwalo ni nzila yeo Mulimu a pulusa ka yona sina mo li taluseza liñolo le.” Kabakaleo, mwa linaha ze ñwi, manzwi a liñolo le kamba lona liñolo la “Joani 3:16” kasibili, la beiwanga mwa libaka za nyangela ha ku eziwa mikiti ye mituna, ku itusiswa sina silamatela sa fa mota, ku ñoliwa fa libaka za nyangela za ku fundotela teñi lika ni mwa libaka ze ñwi cwalo.

Ku bonahala kuli batu ba ba itusisanga liñolo leo ba ikolwisa kuli lilato la ba bonisize Mulimu li ka ba konisa ku fumana bupilo bo bu sa feli. Mina bo? Mu ikutwa cwañi ka za lilato la mi bonisize Mulimu? Mi mu nahana kuli ki nto mañi ya ezize Mulimu ye bonisa kuli wa mi lata?

“MULIMU U LATILE HAHULU LIFASI”

Batu ba bañata ba lumela kuli Mulimu ki yena ya bupile lika kaufela, ku kopanyeleza cwalo ni batu. Lika ze pila li ezizwe ka nzila ye ipitezi mi li bupilwe ka bukwala ili nto ye bonisa kuli ku lukela ku ba ni mubupi ya butali ya ezize lika zeo. Batu ba bañata ba itumelanga ku Mulimu ka zazi ni zazi bakeñisa kuli ki yena ya ba file bupilo. Hape ba ziba kuli bupilo bwa bona bu itingile ka ku tala ku Mulimu yena ya tahisize lika ze cwale ka moya, mezi, lico ni lika ze ñwi kaufela ze konahalisa bupilo ku ba teñi ili ze ba tusa ku zwelapili ku pila ni ku ikola misebezi ya bona.

 Lu swanela ku itumelanga ku Mulimu bakeñisa kuli ki yena ya lu file lika zeo kaufela, ki yena ya lu bupile mi wa lu babalela. (Samu 104:10-28; 145:15, 16; Likezo 4:24) Lu itumela ku Mulimu bakeñisa lilato la lu bonisa ka ku lu ezeza lika ze ñata ze lu konisa ku zwelapili ku pila. Muapositola Paulusi naa bulezi ka za taba yeo kuli: ‘Kakuli [Mulimu] ki yena ya fa batu kaufela bupilo ni moya wa ku buyela ni linto kamukana.’—Likezo 17:25, 28.

Mulimu u lu bonisa lilato ka ku lu babalela kwa mubili ni ka linzila ze ñwi ze ñata. Hape u lu kutekile ka ku lu bupa ka nzila ye ipitezi ku fita lifolofolo, kakuli lu na ni buikoneli bwa ku mu lapela, mi u lu fa lika ze lu konisa ku eza cwalo. (Mateu 5:3) Kabakaleo batu ba ba ipeya ku utwa ba na ni sepo ya ku ba kalulo ya lubasi lwa Mulimu, kamba “bana” ba hae.—Maroma 8:19-21.

Liñolo la Joani 3:16 li zwelapili ku bulela kuli, Mulimu u lu bonisize lilato ka ku luma Mwanaa hae Jesu fa lifasi, ku to lu luta za Mulimu wa hae yena Ndatahe ni ku to lu shwela. Nihakulicwalo, batu ba bañata ha ba utwisisi hande libaka Jesu ha naa swanela ku shwela batu ni ka mo lifu la Jesu li boniseza kuli Mulimu wa lu lata. Ha lu boneñi ze i bulela Bibele ka za libaka Jesu ha naa shwile ni mo li lu tuseza lifu la hae.

“NAA FILE MWANAA HAE WA LIBANDA”

Batu kaufela ba shwa, mi ba talimana ni matata a tiswa ki makulanu, busupali ni lifu. Kono wo, ne si ona mulelo wa Mulimu wa kwa makalelo. Naa lukisize kuli batu ba pili ba kone ku pila ku ya ku ile mwa paradaisi fa lifasi. Nihakulicwalo, ku na ni nto iliñwi ye ne ba tokwa ku eza ili ku utwa litaelo za hae. Ha ne ba si ke ba eza cwalo, Mulimu naa bulezi kuli ne ba ka shwa. (Genese 2:17) Kono mutu wa pili naa si ka latelela taelo ya Mulimu, kabakaleo a tahisa lifu ku yena muñi ni kwa bana hae. Muapositola Paulusi u talusa kuli: ‘Sibi si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi ni lifu li tile ka sibi, mi kamukwaocwalo lifu la yamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona ba ezize sibi.’—Maroma 5:12.

Nihakulicwalo, Mulimu “u lata ku atula ka mulao.” (Samu 37:28) Nihaike kuli Mulimu naa file koto mutu wa pili ya naa ezize sibi ka bomu, ha si ka atulela batu kaufela ku zwelapili ku nyanda ni ku shwa ku ya ku ile bakeñisa ku sa utwa kwa mutu a li muñwi. Kono ka ku itusisa sikuka sa ka mulao sa ku lifa “bupilo ka bupilo,” Mulimu u likanyelize likala za katulo ye lukile ni ku tahisa hape kuli batu ba ba ipeya ku utwa ba kone ku pila ku ya u ile. (Exoda 21:23) Puzo ki ya kuli, Batu ne ba ka ba cwañi ni bupilo bo bu petehile bwa naa latehezwi ki bona Adama? Kalabo: Mutu yo muñwi naa swanela ku fa sitabelo sa bupilo bwa hae bo bu petehile bo bu likanelela ni bwa naa na ni bona Adama.

Jesu naa itatezi ku taha fa lifasi ni ku to fana bupilo bwa hae kuli a liulule batu kwa sibi ni lifu

Kwa iponahalela hande kuli ha ku na mutu ni yo mukana ya simuluha ku Adama ya naa ka kona ku fa sitabelo se si cwalo kono Jesu naa kona ku eza cwalo. (Samu 49:6-9) Jesu naa li ya petehile sina mwa naa inezi Adama bakeñisa kuli naa pepilwe a si na sibi. Kacwalo, Jesu naa konile ku liulula batu kwa butanga bwa sibi ka ku fa bupilo bwa hae sina sitabelo. Ka ku eza cwalo, naa file bana ba Adama ni Eva kolo ya ku ba ba ba petehile sina mo ne ba  inezi bona bo Adama ni Eva sapili. (Maroma 3:23, 24; 6:23) Kana ku na ni ze lu tokwa ku eza kuli lu fumane tuso kwa lilato le li tuna la lu bonisize Mulimu ni Jesu?

“KULI MUTU KAUFELA YA BONISA TUMELO KU YENA”

Ha lu bala liñolo la Joani 3:16, lu fumana manzwi a kuli, “mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena [Jesu] a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” Taba yeo i bonisa kuli mutu u lukela ku eza nto ye ñwi kuli a fumane bupilo bo bu sa feli. Kuli lu “be ni bupilo bo bu sa feli,” lu tokwa ku lumela ku Jesu ni ku mu utwa.

Mu kana mwa ipuza kuli: ‘Ki kabakalañi ha ku bulelwa za ku utwa, hailifo Jesu naa bulezi feela kuli, “mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena” u ka ba ni bupilo bo bu sa feli?’ Ki niti kuli mutu u tokwa ku ba ni tumelo kuli a piliswe. Kono ku lumela feela kuli Jesu u teñi ha ku si ka likana. Buka ye ñwi ye talusa manzwi a mwa Bibele i bulela kuli mwa puo ya kwa makalelo, linzwi la naa itusisize Joani li talusa ‘ku itinga ka ku tala ku mutu yo muñwi, isiñi ku lumela feela fahalimu.’ Kuli mutu a shemubiwe ki Mulimu, u tokwa ku ziba kuli Jesu ki Mupulusi. Mi hape u tokwa ku ikataza ku pila ka ku lumelelana ni za naa lutile Jesu. Haiba mutu ha pili ka ku lumelelana ni za naa lutile Jesu, u zibe tumelo ya hae ha i na tuso. Bibele i bulela kuli: “Tumelo, ha i si na misebezi, i shwile.” (Jakobo 2:26) Ka mubulelelo o muñwi, mulumeli u tokwa ku bonisa tumelo ku Jesu ili ku talusa kuli u tokwa ku pila ka ku lumelelana ni tumelo ya hae.

Paulusi u talusa taba ye cwana kuli: “Lilato la na ni Kreste la lu susueza, kabakala kuli se ki sona se lu atuzi, kuli mutu a li muñwi [Jesu] naa shwezi batu kaufela. . . Mi naa shwezi batu kaufela kuli ba ba pila ba tuhele ku pilela bona bañi, kono ba pilele yena ya naa ba shwezi mi naa zusizwe kwa bafu.” (2 Makorinte 5:14, 15) Ku itumela ka ku tala kwa sitabelo sa Jesu ku swanela ku lu susueza ku eza licinceho mwa bupilo bwa luna ili ku tuhela ku ipilela ili luna ni ku kala ku pilela Jesu ya naa lu shwezi. Fo ku talusa kuli, lu tokwa ku bona teñi kuli nto ye lu isa hahulu mamelelo mwa bupilo bwa luna ki ku eza za naa lutile Jesu. Ku eza licinceho ze cwalo ku ka ama lika ze lu nga ku ba za butokwa mwa bupilo, lika ze lu keta ku eza ni ze ñwi cwalo. Ki limbuyoti mañi ze ba ka fumana batu ba ba bonisa tumelo ku Jesu?

“A SI KE A TIMEZWA KONO A BE NI BUPILO BO BU SA FELI”

Kalulo ya mafelelezo ya liñolo la Joani 3:16 i bonisa sepiso ya Mulimu kwa batu ba ba bonisa tumelo mwa sitabelo sa tiululo ni ku pila ka ku lumelelana ni ze ba ituta mwa Bibele. Mulimu u lelile kuli batu ba ba sepahala ba ba cwalo ‘ba si ke ba timezwa kono ba be ni bupilo bo bu sa feli.’ Nihakulicwalo, batu ba ba ka shemubiwa ki Mulimu, ba libelela ku fiwa mipuzo ye mibeli ye shutana.

Jesu naa sepisize kuli sikwata se siñwi ne si ka fiwa bupilo bwa ku ya ku ile mwa lihalimu. Naa bulezi ka ku utwahala kwa balutiwa ba hae ba ba sepahala kuli naa tuha a yo ba lukiseza sibaka kuli ba yo busa ni yena mwa kanya. (Joani 14:2, 3; Mafilipi 3:20, 21) Ba ba zusezwa bupilo bwa kwa lihalimu “ba ka ba baprisita ba Mulimu ni ba Kreste, mi ba ka busa sina malena hamoho ni yena ka lilimo ze 1,000.”—Sinulo 20:6.

Ki batu ba sikai feela kwa balateleli ba Kreste ba ba ka amuhela tohonolo ye cwalo. Mane Jesu naa bulezi kuli: “Mu si ke mwa saba, mina mutapinyana, kakuli Ndataa mina u lumelelize ku mi fa Mubuso.” (Luka 12:32) Ki batu ba ba kai ba ne ba ka ba mwa “Mutapinyana” wo? Sinulo 14:1, 4 i bulela kuli: “Mi na talima, mi na bona Ngunyana [Jesu Kreste ya zusizwe kwa bafu] a yemi fa Lilundu la Sione [kwa lihalimu], a na ni batu ba ba eza 144,000 ba ba ñozwi libizo la hae ni libizo la Ndatahe fa lipata za bona. . . . Ki bona ba ne ba lekilwe mwahalaa batu sina mitamuno ku Mulimu ni ku Ngunyana.” Ha lu bapanya sikwata seo kwa batu ba bañata-ñata ba se ba pilile fa lifasi, batu ba 144, 000 ki “Mutapinyana” feela. Batu bao ba taluswa kuli ki malena, kacwalo ba ka busa bo mañi?

Jesu naa bulezi za sikwata sa bubeli sa batu ba ba sepahala ba ba ka amuhela limbuyoti kwa Mubuso wa kwa lihalimu. Sina mo li taluseza liñolo la Joani 10:16, Jesu naa bulezi kuli: “Mi ni na ni lingu ze ñwi, ze si za mulaka wo; ni lukela ku li tisa ni zona, mi li ka teeleza kwa linzwi la ka, mi li ka ba  mutapi u li muñwi, mulisana a li muñwi.” “Lingu” zeo li na ni sepo ya ku to pila ku ya ku ile fa lifasi ili sepo swana ni ye ne ba na ni yona bo Adama ni Eva. Lu ziba cwañi kuli batu bao ba ka to pila fa lifasi?

Bibele i kuta-kutezi ku bulela za miinelo ye minde ye ka ba teñi mwa Paradaisi fa lifasi. Kuli mu ipalele taba yeo, mu bone mañolo a latelela mwa Bibele ya mina: Samu 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Isaya 35:5, 6; 65:21-23; Mateu 5:5; Joani 5:28, 29; Sinulo 21:4. Mañolo ao a talusa za mo li ka felisezwa lindwa, lukupwe, matuku, ni lifu. A bulela za nako yeo batu ba ba eza ze lukile ba ka ba ni tabo ya ku icahela mandu a bona, ku itimela masimu a bona ni ku utela bana ba bona mwa lilalanda mo ku si na mifilifili. * Kana ne mu si ke mwa tabela ku to pila ka nako ye li ka talelezwa lisepiso zeo? Ku na ni mabaka a mañata ha lu lumela kuli lisepiso zeo li tuha li talelezwa.

MULIMU U EZIZE LIKA ZE ÑATA

Kuli mu kutumane hanyinyani ni ku nahanisisa lika kaufela za mi ezelize Mulimu ni za ezelize batu kaufela, mu ka lemuha kuli Mulimu u ezize lika ze ñata hahulu. Lwa pila, lu na ni butali, lwa banga ni buiketo bwa kwa mubili, ni lika ze lu tokwa kuli lu zwelepili ku pila. Kwandaa zeo, mpo ya naa lu file Mulimu ya sitabelo sa tiululo sa Jesu ya naa tilo lu shwela, i kona ku lu tahiseza limbuyoti ze ñata ni ku fita sina mo li boniseza liñolo la Joani 3:16.

Ku pila ku ya ku ile mwa lifasi la kozo, mwa miinelo ye minde, mo ku si na ku ikalelwa ku talimana ni matuku, lindwa, matala, kamba lifu, ku ka tahisa kuli batu ba zwelepili ku ikola ku pila ka tabo ku ya ku ile. Mu tokwa ku eza nto ye ñwi kuli mu to ikola limbuyoti zeo kaufela. Puzo kikuli: Ki lika mañi ze mu ezeza Mulimu ka nako ya cwale?

^ par. 24 Kuli mu bale litaba ze ñata ze ama bupolofita bo, mu bone kauhanyo 3 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.