Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Likalabo kwa lipuzo za Bibele

Likalabo kwa lipuzo za Bibele

Lifu la Jesu li lu tusa cwañi?

Mulimu naa bupile batu ka mulelo wa kuli ba pile ku ya ku ile fa lifasi ku si na ku nyandiswa ki matuku kamba ku shwa. Kono mutu wa pili Adama, naa si ka utwa Mubupi, kacwalo, a latehelwa ki sepo ya ku pila ku ya ku ile. Lwa shwa bakeñisa kuli lu simuluha ku Adama mi lu hozize sibi sa hae. (Maroma 5:8, 12; 6:23) Mulimu wa niti Jehova, naa lumile Mwanaa hae Jesu fa lifasi kuli a to lu shwela ni ku to kutiseza batu za naa latehezwi ki zona Adama.—Mu bale Joani 3:16.

Jesu naa shwile ka mulelo wa kuli batu ba kone ku pila ku ya ku ile. Mu nahana kuli bupilo bwa ku ya ku ile fa lifasi bu ka ba cwañi?

Lifu la Jesu li lu konisa ku fumana swalelo ya libi ni ku tahisa kuli lu kone ku pila ku ya ku ile. Bibele i lu taluseza mo bu ka bela bupilo fa lifasi, lika ze cwale ka busupali, matuku, ni lifu ha se li felisizwe.—Mu bale Isaya 25:8; 33:24; Sinulo 21:4, 5.

Lu swanela ku hupulanga cwañi lifu la Jesu?

Manzibwana a naa latelezwi ki lizazi la naa shwile, Jesu naa bulelezi balutiwa ba hae ku hupulanga lifu la hae ka ku eza mukitinyana. Ku eza mukiti wa ku hupula lifu la Jesu ka nzila yeo silimo ni silimo ku lu tusanga ku nahanisisa ka butungi za mo Jehova ni Jesu ba boniselize lilato kwa batu.—Mu bale Luka 22:19, 20; 1 Joani 4:9, 10.

Silimo se, Kupuzo ya lifu la Jesu, i ka ezahala la Mubulo, la 14 April, lizazi ha se li likezi. Mwa memiwa ku yo kopana ni Lipaki za Jehova ba mwa silalanda se mu pila ku sona kwa mukiti wo.—Mu bale Maroma 1:11, 12.