Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli  |  February 2014

 TOHO YA TABA | NDWA YE NE CINCIZE MIINELO MWA LIFASI

Ki Mañi Luli ya Tahisa Lindwa ni Manyando?

Ki Mañi Luli ya Tahisa Lindwa ni Manyando?

Ndwa ya Lifasi ya Pili ne i felile ka la 11 November, 1918. Zazi leo, batu ne ba siile lipisinisi za bona ni ku ya mwa mikwakwa ku yo bina. Kono tabo ye ne ba bile ni yona, ne i li ya ka nakonyana feela. Bakeñisa kuli hamulaho wa ndwa yeo, ne ku bile ni kozi ye ñwi ye tuna ye ne i bulaile hahulu batu ba bañata ni ku fita.

Mwa June ka silimo sa 1918 masole ba kwa France ne ba kenezwi ki butuku bwa Spanish flu. Hamulaho wa nakonyana, butuku bo, ne bu bulaile batu ba bañata hahulu. Ka mutala, mwa likweli li sikai feela, ne bu bulaile masole ba America ba bañata hahulu ku fita ba ne ba bulailwe mwa ndwa. Masole ha ne ba kutile kwa linaha za habo bona hamulaho wa ndwa, ne ba ile inze ba kula butuku bo, mi kapili-pili bwa yambalakana lifasi kaufela.

Hape, hamulaho wa ndwa, mwa lifasi ne ku bile ni tala ye tuna, mi batu ne ba nyanda hahulu bakeñisa ku tokwa masheleñi a ku ipilisa ka ona. Ndwa ha se i felile ka 1918, ne ku bile ni tala ye tuna hahulu mwa linaha ze ñata za Europe. Ha ku to fitiwanga ka 1923, masheleñi a German naa tuhezi ku ba ni maata. Hamulaho wa lilimo ze 6, linaha za mwa lifasi kaufela ne li kenezwi ki butata bwa ku tokwa masheleñi. Mi ka silimo sa 1939, ndwa ya lifasi ya bubeli ya kalisa, ka nzila ye ñwi ndwa yeo ne i zwisezapili ndwa ya lifasi kaufela ye ne bile teñi sapili. Ki nto mañi luli ye ne tahisize kuli lika ze maswe zeo kaufela li ezahale?

SISUPO SA MAZAZI A MAUNGULELO

Bupolofita bwa Bibele bu lu tusa ku ziba ze ne tahisize kuli lika ze ñwi li ezahale, mi sihulu bu lu tusa ku ziba se ne si tahisize kuli Ndwa ya Lifasi ya Pili i be teñi. Jesu Kreste naa polofitile kuli ne ku ka ba ni nako fo ‘sicaba ne si ka lwanisa sicaba se siñwi,’ ni kuli mwa lifasi ne ku ka ba ni matala ni matuku a yambukela. (Mateu 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Naa bulelezi balutiwa ba hae kuli likozi zeo ne li ka ba sisupo sa mazazi a maungulelo. Litaba ze ñata ze ama likozi zeo, za fumaneha mwa buka ya Sinulo, litaba ze mwa buka  yeo li swalisanisa likezahalo ze maswe ze ne bile teñi fa lifasi kwa ndwa ye ne ezahezi kwa lihalimu.—Mu bone mbokisi ye na ni toho ya taba ye li  “Ndwa ye ne Bile Teñi fa Lifasi ni Ndwa ye ne Ezahezi Kwa Lihalimu.”

Buka ye swana yeo i talusa za bapahami ba bane ba lipizi. Ba balaalu kwa bapahami bao, ba yemela likozi za naa bulezi Jesu, ze cwale ka lindwa, matala, ni matuku. (Mu bone mbokisi ye na ni toho ya taba ye li:  “Kana Bapahami ba Bane ba Lipizi ba Sweli ba Eza Musebezi wa Bona?”) Kwa iponahalela hande kuli ku zwelela feela fa ndwa ya lifasi ya pili, mwa lifasi ku bile ni manyando a matuna a sa zwelapili ni kacenu. Ka nzila ye ñwi, Bibele i bonisa kuli Satani ki yena ya naa tahisize kuli lika ze maswe zeo kaufela li be teñi. (1 Joani 5:19) Kana puso ya Satani i ka feliswa muta o muñwi?

Buka ya Sinulo hape i lu taluseza kuli Satani u siyalezwi feela ki “nako ye nyinyani.” (Sinulo 12:12) Ki lona libaka a halifile hahulu ni ku zwelapili ku tahisa matata a mañata mwa lifasi. Nihakulicwalo, matata a mañata e lu sweli ku iponela mwa lifasi, a bonisa feela kuli nako ya Satani ya ku busa i tuha i fela.

 KU SINYA MISEBEZI YA DIABULOSI

Ndwa ya lifasi ya pili kaniti ne i tahisize licinceho ze tuna mwa lifasi. Ne i tahisize lindwa ze ñata mwa lifasi ni ku tahisa kuli batu ba be ni moya wa ku kwenuhela mibuso ni wa ku sa sepa babusi. Hape ne i bonisize kuli Satani naa lelekilwe kwa lihalimu. (Sinulo 12:9) Mubusi wa lifasi yo ya sa bonwi, naa ezize inge muhateleli ya bifile ya zibile kuli u siyalezwi feela ki mazazi a manyinyani kuli puso ya hae i fele. Puso ya hae ha i ka fela, lika ze maswe kaufela ze tahisizwe ki Ndwa ya Lifasi ya Pili ni zona li ka fela.

Bakeñisa bupolofita bwa Bibele bo, lu na ni buikolwiso bwa kuli Jesu Kreste yena Mulenaa luna ya kwa lihalimu, u tuha a ‘sinya misebezi ya Diabulosi.’ (1 Joani 3:8) Batu ba bañata-ñata ba lapelanga kuli Mubuso wa Mulimu u tahe. Kana ni mina mwa ezanga cwalo? Mubuso wo, u ka tahisa kuli batu ba ba sepahala ba iponele tato ya Mulimu inze i eziwa fa lifasi, puso ya Satani ha se i felisizwe. (Mateu 6:9, 10) Mwa Mubuso wa Mulimu ha ku na ku ba ni ndwa ya lifasi kamba ndwa ifi kamba ifi. (Samu 46:9) Mu itute za Mubuso wo, kuli mu to pila ka nako ye ku ka ba ni kozo mwa lifasi kaufela.—Isaya 9:6, 7.

^ par. 20 Mu bone kauhanyo 8 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.