Mwa Bibele ku na ni litaba ze bilaeza za batu ba bañwi ba ba maata ba ne ba hatelezi ba ba fokola. Ye ñwi ya litaba ze cwalo ki ya ku hatelelwa kwa Nabote. * Akabe, mulena wa Isilaele ya naa pilile mwa lilimo za ma 900 B.C.E., naa lumelelize musalaa hae Jezebele kuli a bulaye Nabote ni bana ba hae ba bashimani ilikuli yena a yole simu ya Nabote ya veine. (1 Malena 21:1-16; 2 Malena 9:26) Ki kabakalañi Mulimu ha naa mu tuhelezi ku itusisa maata a hae ka nzila ye maswe cwalo?

‘Mulimu ha koni ku puma’.—Tite 1:2

Libaka la butokwa le lu tokwa ku nyakisisa ki la kuli: Mulimu ha koni ku puma. (Tite 1:2) Taba yeo i swalisana cwañi ni likezo ze maswe za ku hatelela batu ba bañwi? Kwa makalelo feela, Mulimu naa lemusize batu kuli ha ne ba ka mu kwenuhela ne ba ka tahelwa ki lifu. Mi manzwi a Mulimu naa talelelizwe luli bakeñisa kuli batu ba zwelapili ku talimana ni lifu ku zwa feela fa bukwenuheli bwa mwa simu ya Edeni. Mane lifu la pili, ne li tahile bakeñisa kezo ye situhu ya naa ezize Kaine ya ku bulaya munyanaa hae Abele.—Genese 2:16, 17; 4:8.

Linzwi la Mulimu li talusa ka bukuswani litaba ze ezahezi mwa bupilo bwa batu ku zwelela feela kwa makalelo kuli: “Mutu u na ni maata fahalimu a yo muñwi, ku mu eza maswe.” (Muekelesia 8:9) Kana taba yeo ki ya niti? Jehova naa lemusize sicaba sa hae sa Isilaele kuli ne si ka nyandiswa ki malenaa sona kuli mane si fite fa ku itilelela ku yena. (1 Samuele 8:11-18) Nihaiba yena Mulena Salumoni ya butali naa hatelezi batu ba hae ka ku ba lifisanga mitelo ye mituna. (1 Mulena 11:43; 12:3,4) Malena ba ba maswe ba ba cwale ka Akabe bona mane ne ba hatelezi hahulu batu. Mu nahane feela taba ye: Kambe Mulimu naa tibezi likezo za buhateleli zeo kaufela, kana ne ku si ke kwa bonahala kuli taba ya naa bulezi ya kuli batu ne ba ka nyanda ne li ya buhata?

“Mutu u na ni maata fahalimu a yo muñwi, ku mu eza maswe.”—Muekelesia 8:9

Hape mu hupule kuli Satani u talusa kuli batu ba sebeleza Mulimu kabakala lika ze nde za ba ezeza. (Jobo 1:9, 10; 2:4) Kambe Mulimu wa silelezanga batanga ba hae kaufela kwa mifuta kaufela ya nyandiso ye ba talimananga ni yona, kana taba yeo ne i si ke ya bonisa kuli Satani naa bulezi niti? Mi kambe Mulimu wa silelezanga batu kwa mifuta kaufela ya ku nyandiswa, kana naa si ke a ngiwa ku ba lihata le li tuna? Ha ne ku ka ba ni silelezo ye cwalo, ba bañata ne ba ka nga kuli batu ba kona ku ipusa hande ba sa tusiwi ki Mulimu. Kono Linzwi la Mulimu li talusa hande ka ku utwahala kuli batu ha ba koni ku ipusa ni hanyinyani. (Jeremia 10:23) Lu tokwa kuli Mubuso wa Mulimu u tahe mi Mubuso wo ki ona feela o ka kona ku felisa butata bo bwa ku nyandiswa ki batu ba bañwi.

Kono kana taba yeo i talusa kuli ka nako ya cwale Mulimu hakuna za eza ka za butata bo, bo ba talimana ni bona batu? Batili. Mu nyakisise lika ze peli za eza: Sapili, u patulula ka ku tala se ku talusa ku hatelela ba bañwi. Ka mutala, Linzwi la hae li talusa hande ka ku utwahala litaba kaufela ze ama mulelo wa Jezebele wa ku bata ku bulaya Nabote. Hape Bibele i zwelapili ku talusa kuli likezo ze maswe ze cwalo li fuzelelwa ki mubusi wa lifasi le ya maata ya sa lati ku zibahala. (Joani 14:30; 2 Makorinte 11:14) Bibele i talusa kuli mubusi yo ki Satani Diabulosi. Ka ku patulula bumaswe ni buhateleli hamohocwalo ni ya li tahisa, Mulimu u lu tusa ku ambuka ku eza bumaswe. Ka ku eza cwalo, Mulimu u lu tusa kuli kwapili lu to fumana bupilo bo bu sa feli.

Sa bubeli, Mulimu u lu fa sepo ye tiile ya kuli u ka felisa buhateleli. Ka mo Mulimu naa patululezi likezo za Akabe ni za Jezebele, ni mwa naa ba atulezi, ni mwa naa ba otezi hamohocwalo ni mwa naa otezi batu kaufela ba ne ba ezize likezo ze swana ni za bona, ku lu kolwisa kuli sepiso ya hae ya kuli u ka yundisa batu ba ba maswe i ka talelezwa luli. (Samu 52:1-5) Hape Mulimu u lu fa sepo ya kuli hona cwale-cwale fa, u ka felisa lika ze maswe kaufela ze ba talimana ni zona batu ba ba mu lata. * Nabote ya naa sepahala u ka to pila ku ya ku ile ni bana ba hae mwa lifasi le li li paradaisi ili mo ku si ke kwa ba ni likezo za buhateleli.—Samu 37:34.

^ par. 3 Mu bone taba ye li “Mu Likanyise Tumelo ya Bona” ye mwa magazini ye.

^ par. 8 Mu bone kauhanyo 11 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.