Taba ye tatama ki mutala wa puisano ya kona ku ba ni yona Paki ya Jehova ni mutu yo muñwi. Lu nge kuli Paki ya bizwa Mebelo u i zo potela musali ya bizwa Sofia.

MULIMU U IKUTWA CWAÑI KA ZA MANYANDO A LUNA?

Mebelo: Mu cwañi bo Sofia. Ni tabile hahulu ku mi fumana fa ndu.

Sofia: Ni na, ni tabile ku mi bona.

Mebelo: Nako ye felile ne lu buisani mwa ikutwelanga Mulimu ka za manyando a luna. * Ne mu bulezi kuli taba yeo se i mi bilaelize hahulu ka nako ye telele sihulu ku zwa fo ba holofalela bo maa mina mwa kozi ya fa mukwakwa. Kono cwale ba zuha cwañi mazazi a?

Sofia: Mazazi a mañwi ba ikutwanga hande kono fokuñwi ha ba ikutwangi hande. Kono kacenu ba iketile.

Mebelo: Ni tabile ku utwa cwalo. Ku si na ku kakanya, ku talimana ni muinelo o cwalo ku tokwa ku itiisa luli.

Sofia: Ki niti. Mi fokuñwi na ipuzanga kuli, ‘kanti bo ma ba ka nga nako ye kuma kai inze ba nyanda?’

Mebelo: Ha ku si ka fosahala ku ikutwa cwalo. Mwendi mwa hupula kuli kwa mafelelezo a puisano ya luna nako ye felile, ne ni mi buzize libaka Mulimu ha tuhelela manyando ku ba teñi hailifo u na ni maata a ku a felisa.

Sofia: Eni naa hupula.

Mebelo: Pili lu si ka nyakisisa kale ze i bulela Bibele fa taba yeo, ha lu lundululeñi lisupo li sikai ze ne lu itutile.

Sofia: Ki hande.

Mebelo: Ne lu itutile kuli nihaiba muuna ya naa sebeleza Mulimu ka busepahali ya ñozwi mwa Bibele, naa buzize libaka Mulimu ha tuhelezi manyando ku ba teñi. Niteñi, Mulimu naa si ka mu halifela bakeñisa ku mu buza lipuzo ze cwalo, kamba ku mu bulelela kuli naa tokwa feela ku ba ni tumelo ye tiile.

Sofia: Taba yeo ne li ye nca ku na.

Mebelo: Hape ne lu itutile kuli Jehova Mulimu u toile ku lu bona inze lu nyanda. Ka mutala, Bibele i bulela kuli batu ba hae ha ne ba nyanda, “a kalelwa hamoho ni bona.” * Kana haki nto ye omba-omba ku ziba kuli Mulimu wa lu utwelanga butuku ha lu nyanda?

Sofia: Kwa omba-omba luli.

Mebelo: Kwa mafelelezo ha ne lu nyakisisize butuna bwa maata a Mubupi wa luna, ne lu lemuhile kuli u na ni buikoneli bwa ku felisa manyando a batu ka nako ifi kamba ifi.

Sofia: Yeo ki yona taba ye ni sa utwisisi. Ki kabakalañi Mulimu ha tuhelela lika ze maswe ze kaufela ku ezahala, hailifo u na ni maata a ku li felisa?

KI MAÑI YA NAA BULEZI NITI?

Mebelo: Kuli lu alabe puzo ya mina, ha lu kaleñi ka ku nyakisisa buka ya pili ya Bibele yona Genese.  Kana mwa ziba za likande la Adama ni Eva ni za muselo o ne ba hanisizwe?

Sofia: Eni, ne ni itutile likande leo kwa sikolo sa la sunda se si banga kwa keleke ya luna. Mulimu naa ba hanisize ku ca muselo wa kota ye ñwi, kono bona ba iketela ku ca muselo wo.

Mebelo: Yeo ki niti. Cwale ha lu boneñi ze ne tahisize kuli bo Adama ni Eva ba eze sibi. Lika zeo li ka lu tusa ku utwisisa libaka ha lu nyanda. Kana ne mu ka tabela ku bala Genese kauhanyo 3, timana 1 ku isa fa 5?

Sofia: Eni, i bala kuli: “Noha ne fita lifolofolo kaufela za mwa naheñi kwa butali, za na ezize Muñaa Bupilo. Ya li ku musali: Kana ki niti kuli Mulimu u ize: Mu si ke mwa ca likota kaufela ze mwa simu? Musali a li ku noha: Lu ka ca se si bewa ki likota za mwa simu; Kono haili kota ye mwahalaa simu, Mulimu u ize: Mu si ke mwa i ca, mi mu si ke mwa i swala, kuli mu si ke mwa shwa. Noha ya alaba musali, ya li: Ku shwa, ha mu na ku shwa. Kono Mulimu u ziba kuli, nako ye mu i ca, meeto a mina a ka tona, mi mu ka ba sina milimu, mu zibe bunde ni bumaswe.”

Mebelo: Lu itumezi. Ha lu nyakisiseñi litimana zeo ka bukuswani. Mu lemuhe kuli noha ne i ambozi pili ni musali, yena Eva. Liñolo le liñwi mwa Bibele li bonisa kuli Satani Diabulosi ki yena luli ya naa bulezi ku Eva ka ku itusisa noha. * Satani naa buzize Eva za taelo ya Mulimu ka za kota ye ñwi. Kana mu lemuhile koto ya naa bulezi Mulimu kuli ki yona ye ne ba ka fiwa bo Adama ni Eva ha ne ba ka ca kwa kota yeo?

Sofia: Eni, naa bulezi kuli ne ba ka shwa.

Mebelo: Ki niti. Manzwi a naa bulezi Satani hamulaho wa fo, a bonisa kuli naa tamelelize Mulimu taba ye tuna. Ha mu bone za naa bulezi, naa ize: “Ku shwa, ha mu na ku shwa.” Fo Satani naa talusa kuli Mulimu ki lihata!

Sofia: Ha ni si ka nyakisisa kale likande le ka nzila yeo.

Mebelo: Mi Satani ha naa bulezi kuli Mulimu ki lihata, naa zusize taba ye ne ka tokwa ku nga nako ye telele kuli i tatululwe. Kana mwa ziba libaka?

Sofia: Umm. Ha ni zibi.

Mebelo: Mwendi ni mi fe mutala wo. Lu ngeni kuli nako ye ñwi, na mi atumela ni ku mi bulelela kuli ni na ni maata ku mi fita. Ne mu ka ezañi kuli mu bone haiba ni bulela niti kamba kutokwa?

Sofia: Mwendi ne lu ka tokwa ku eza nto ye ñwi kuli lu bone haiba mu bulela niti.

Mebelo: Eni. Mwendi ne lu ka nga nto ye ñwi ye bukiti kuli lu bone ya kona ku i nanula ku luna ba babeli. Ku ziba ya fita yo muñwi kwa maata ki nto ye bunolo.

Sofia: Eni.

Mebelo: Kono ku cwañi haiba ni bulela kuli naa sepahala ku mi fita? Yeo ki taba ye taata, nji cwañi?

Sofia: Ona cwalo feela.

Mebelo: Kakuli busepahali ha bu swani ni maata a kona ku zibwa ka bunolo.

Sofia: Eni.

Mebelo: Nzila ye nde ye lu kona ku tatulula ka yona taba yeo ki ku tuhelela kuli ku fite nako kuli batu ba bañwi ba bone kuli ki mañi luli ku luna ya sepahala.

Sofia: Yeo ki taba ye utwahala.

Mebelo: Cwale ha lu nyakisiseñi hape taba ye kwa Genese. Kana Satani naa bulezi kuli u na ni maata ku fita Mulimu?

Sofia: Batili.

Mebelo: Kambe ki cwalo, kambe Mulimu naa mu bonisize kapili-pili kuli ki lihata. Kono Satani naa ipapatile kuli wa sepahala hahulu ku fita Mulimu. Ka nzila ye ñwi, Satani naa taluseza Eva kuli; ‘Mulimu wa ku puma, kono na ni ku bulelela niti.’

Sofia: Oo.

Mebelo: Bakeñisa kuli Mulimu u butali, naa ziba kuli nzila ye nde ya ku tatulula ka yona butata bo, ki ku tuhelela kuli nako i fite. Mi nako ha ne inze i ya ne ku ka zibahala kuli ki mañi ya naa bulela niti ni ya naa bulela buhata.

 TABA YA BUTOKWA

Sofia: Kono Eva ha saa shwile, kana ne ku si ka bonisa kuli Mulimu naa bulezi niti?

Mebelo: Ne ku bonisize kuli naa bulezi niti. Kono shemaeto ya Satani ne i ama ze ñata. Ha mu bone timana 5 hape. Kana mu lemuhile nto ye ñwi yeo Satani naa bulelezi Eva?

Sofia: Naa bulezi kuli ha naa ka ca kwa muselo wo, meeto a hae naa ka tona.

Mebelo: Ki niti, hape naa bulezi kuli naa ka ba sina Mulimu, mi naa ka ziba “bunde ni bumaswe.” Kacwalo, Satani naa talusa kuli Mulimu naa patela batu lika ze nde.

Sofia: Na utwisisa.

Mebelo: Yeo ni yona ne li taba ye tuna.

Sofia: Mu talusañi?

Mebelo: Satani naa talusa kuli Eva hamohocwalo ni batu ba bañwi kaufela ne ba ka pila hande ha ne ba ka ipusa ku si na ku busiwa ki Mulimu. Ni mwa taba ye, Mulimu naa boni kuli nzila ye nde ka ku fitisisa ya ku tatulula ka yona butata bo, ne li ya ku tuhelela nako kuli i fite kuli ku bonahale haiba Satani naa bulela niti. Kacwalo, Mulimu u tuhelezi Satani ku busa lifasi le ka nakonyana. Ki lona libaka ha ku na ni manyando a mañata cwana mwa lifasi, kakuli Satani ki yena luli ya busa lifasi, isiñi Mulimu. * Kono ku na ni taba ye nde.

Sofia: Taba ye nde yeo ki ifi?

Mebelo: Bibele i luta lituto ze peli za niti ka za Mulimu. Tuto ya pili ki ya kuli, Jehova ha ikutwangi hande ha lu nyanda. Ka mutala, ha mu nyakisise manzwi a Mulena Davida a ñozwi kwa Samu 31:7. Davida naa talimani ni manyando a mañata mwa bupilo bwa hae, kono ha mu bone za naa bulezi ha naa lapela ku Mulimu. Kana mwa itakaleza ku bala timana yeo?

Sofia: Eni. I bala cwana: “Ni ka taba, ni tabele sishemo sa hao; Kakuli u shalimile maswabi a ka, u zibile butata bo bu ne bu kataza moya wa ka.”

Mebelo: Kacwalo, nihaike kuli naa talimani ni manyando, Davida naa omba-ombilwe ki ku ziba kuli Jehova naa ziba butata kaufela bwa naa talimani ni bona. Kana taba ya kuli Jehova wa ziba matata kaufela e mu talimana ni ona hamohocwalo ni masitapilu e ba sa koni ku lemuha batu ba bañwi, ha i mi omba-ombi?

Sofia: Ya ni omba-omba luli.

Mebelo: Tuto ya bubeli ki ya kuli, Mulimu ha naa ku tuhelela manyando ku zwelapili ku ba teñi. Bibele i luta kuli Mulimu u tuha a felisa puso ye maswe ya Satani. Mi u ka felisa lika kaufela ze maswe, ku kopanyeleza cwalo ni lika ze mi nyandisize ni ze nyandisize bo maa mina. Kana naa kona ku taha sunda ye taha kuli ni to mi bonisa libaka ha lu kolwa kuli Mulimu u tuha a felisa manyando kaufela? *

Sofia: Eni mwa kona ku taha.

Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisangi? Kana mwa itakaleza ku ziba ze ñata ka za litumelo ni lika ze ba ezanga Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mwa kona ku buza yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Mi u ka tabela ku ikambota ni mina litaba ze cwalo.

^ par. 7 Mu bone taba ye li: “Puisano ni Muñaa Ndu—Kana Mulimu U na ni Taba ni Manyando A Luna?” mwa Tawala ya Mulibeleli ya July 1, 2013. Hape ya fumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.

^ par. 61 Kuli mu bale litaba ze ñata, mu bone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape ya fumaneha fa Webusaiti ya www.jw.org.