Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 BIBELE YA CINCANGA BUPILO BWA BATU

“Jehova Naa si ka ni Libala”

“Jehova Naa si ka ni Libala”
  • SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1922

  • NAHA KO NE BA PEPEZWI: SPAIN

  • LITABA ZE EZAHEZI: NE LI BALUTI BA ZA BULAPELI

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO:

Ne ni pepezwi mwa Bilbao ili silalanda mo ne ku pila batu ba ba si ka fuma hahulu, kwa mutulo wa Spain. Ne li na wa bubeli mwa lubasi lwa bana ba bane. Lubasi lwa luna ne li lwa Makatolika ba ba tiile hahulu mi ne ni yanga kwa Misa zazi ni zazi. Ha ne ni li wa lilimo ze 23, naa ba muluti ili musebezi o ne ni lata mi ne ni u ezize ka lilimo ze 40. Ze ñwi kwa lituto ze ne ni tabelanga hahulu ku luta, ne li ze ama bulapeli bwa Katolika, mi ka nako ya manzibwana ne ni yo lutanga basizana lituto za bulapeli za matatekelo kwa keleke.

Hamulaho wa ku ikola linyalo ka lilimo ze 12, bo muuna ka ba timela mi ba ni siyela bana ba basizana ba bane. Ka nako yeo ne ni li wa lilimo ze 33. Ne ni likile ku kumalela kwa tumelo ya ka mwa keleke ya Katolika kuli ni fumane ku omba-ombiwa, nihakulicwalo, ne ku na ni lipuzo ze ne ni kataza. Ne ni ipuzanga kuli: ‘Haiba luli Kreste naa lu shwezi, ki kabakalañi he batu ha ba zwelapili ku shwa? Ki kabakalañi ha lu lapelanga kuli Mubuso wa Mulimu u tahe haiba batu ba bande ba yanga kwa lihalimu?’ Mi fahalimu a zeo kaufela, ne ni ipuzanga kuli: ‘Haiba Mulimu wa lu atulanga ha lu shwa, ki kabakalañi ha lu ka tokwa ku zwa kwa lihalimu, kamba mwa lihele kuli lu tahe kwa katulo ya mafelelezo?’

Ne ni buzize baprisita ba bañwi lipuzo zeo. Yo muñwi wa bona naa ni alabile kuli: “Ha ni zibi, mwendi mu buze bo Bishopu. Ki kabakalañi ha mu buza lipuzo ze cwalo? Esi mwa lumela ku Mulimu nji cwañi? Mu si ke mwa ipulaisa ku buza lipuzo ze cwalo!” Nihakulicwalo, ne ni zwezipili ku bata likalabo. Hamulaho wa fo, naa kala ku yo teelezanga kwa lituto ze ne ba lutanga baprisita ba ba ngiwa ku ba ba sikwata sa Jesu (Jesuits), ni ba keleke ya Pentecostal, ni Bakreste ba ba lumela mwa lituto za sihedeni. Kono kwa batu bao kaufela ha ku na ya naa konile ku alaba lipuzo za ka kanzila ye kolwisa.

MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA BIBELE:

Ha ne ni li mwa lilimo za ma 60, mwanaa sikolo wa lilimo ze 7 a ni mema kuli ni ye kwa mikopano ya Lipaki za Jehova. Ne ni tabisizwe hahulu ki lika ze ne ni boni ni ku utwa kwa mikopano yeo, kono bakeñisa kuli ne ni patehile hahulu ka nako yeo, ne ni si ka zwelapili ku ikambotanga ni Lipaki za Jehova. Lilimo ze  peli ku zwa fo, Paki yo muñwi wa libizo la Juan ni musalaa hae Maite ba to ngongota fa munyako wa ka. Ka likweli ze taalu, lwa ba ni lipuisano mi ne lu nyakisisanga ka butungi lipuzo za Bibele, mi kwa mafelelezo naa kala ku itutanga Bibele ni bona.

Ne ni nyolelwanga hahulu lipuisano zeo! Ne ni batisisize ka tokomelo litaba ze ne ni ituta, ka ku itusisa litoloko ze taalu za Bibele, kuli ni bone haiba Lipaki za Jehova ba luta niti. Hamulaho wa fo, naa lemuha kuli ne ni si ka utwisisa litaba za Bibele ka lilimo ze ñata. Naa bilaezwa hahulu ki shutano ye tuna ye ne li mwahalaa bulapeli bo ne ni li ku bona ni litaba ze ne ni ituta mwa Bibele. Ne ni ikutwile kuli ne ni na ni musebezi o mutuna wa ku cinca litumelo ze ne ni kumalezi ka nako ye telele, mi ku eza cwalo ne ku swana inge ku kumula kota ye tomile mibisi.

Ne ni ikutwile kuli ne ni fumani nto ya butokwa

Hamulaho wa fo, bo muunaa ka ba ne ba ni nyezi hamulaho wa lifu la bo muuna ka ba pili, ni bona ba timela hamulaho wa ku kula. Ku zwa fo, naa tuhela musebezi mi naa tuta mwa Bilbao ka nakonyana. Bo Juan ni Maite ni bona ba tuta. Ka bumai, naa tuhela ku itutanga Bibele. Nihakulicwalo, kwatasaa pilu ya ka ne ni ikutwa kuli ne ni fumani nto ya butokwa. Mi ne ni si ka libala taba yeo.

Lilimo ze 20 ku zwa fo, ha ne ni li wa lilimo ze 82, bo Juan ni bo Maite ba kuta mwa Bilbao mi ba to ni potela. Ne ni tabile hahulu ku ba bona hape! Na lemuha kuli Jehova naa si ka ni libala, mi naa kalisa ku ituta Bibele hape. Bo Juan ni bo Maite ne ba ni bonisize pilu-telele bakeñisa kuli ne ni kuta-kutelanga ku buza lipuzo ze swana. Ne ni tokwa ku kuta-kutela ku utwa likalabo za Bibele kwa lipuzo za ka, kuli ni tuhele ku kumalela kwa litumelo ze ne ni na ni zona. Hape ne ni bata ku ziba mwa ku taluseza niti ya Bibele kwa balikani ba ka ni kwa mabasi a ka.

Lizazi le ne ni kolobelizwe ne ni tabile hahulu, mi ka nako yeo ne ni li wa lilimo ze 87. Ne ni kolobelizwe fa mukopano wa mupotoloho wa Lipaki za Jehova. Muunaa-muhulu yo muñwi naa file ngambolo ya Bibele ye ne lelezwi ku tusa sihulu luna ba ne ba kolobezwa. Ngambolo yeo ne itahisize kuli ni lotise mioko. Ha ne ni teeleza ku yona ne ni ikutwa inge kuli ki Jehova ka sibili ya naa ambola ni na. Hamulaho wa ku kolobezwa, Lipaki ba bañata-ñata ba taha ku to itumela ku na, nihaike kuli buñata bwa bona ne ni sa ba zibi!

MO NI TUSELIZWE:

Ne ni ziba kuli Jesu Kreste ki yena “nzila.” (Joani 14:6) Kono ku ituta Bibele ne ku ni tusize ku ziba Jehova, yena yo Jesu a lu etelela ku yena. Cwale se ni kona ku lapela ku Mulimu inge mo ni kona ku ambolela ni bo Ndate kamba Mulikanaa ka. Ku bala buka ya Mu Sutelele ku Jehova * ne ku tahisize kuli ni cince tumelo ya ka. Lwa pili, ne ni i balile kaufelaa yona mwa busihu bu li buñwi feela! Ne ni susuelizwe hahulu ha ne ni itutile kuli Jehova ki Mulimu ya sishemo.

Ha ni hupulanga buikatazo bo ne ni ezize bwa ku bata niti ya Bibele, ni nahananga manzwi a Jesu a li: “Mu tundamene ku kupa, mi mu ka fiwa; mu tundamene ku bata, mi mu ka fumana; mu tundamene ku ngongota, mi mu ka kwalulelwa.” (Mateu 7:7) Cwale bakeñisa kuli ni fumani likalabo ze ne ni nyolelwa hahulu ku ziba, ni tabela hahulu ku li taluseza ba bañwi.

Nihaike kuli se ni na ni lilimo ze 90, ni ku ikutwa kuli ku sa na ni lika ze ñata ze ni tokwa ku ziba ka za Jehova. Fo ni yelanga kaufela kwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso, ni ikutwanga kuli ku ziba niti ya Bibele ni ku eza siango ni mizwale ni likaizeli ki tohonolo ye tuna. Ni nyolelwa ku ba muluti hape mwa lifasi le li li Paradaisi. (Sinulo 21:3, 4) Sihulu ni nyolelwa ku bona ba latiwa ba ka ha ba ka zuha mi hape ni nyolelwa ku ba ni kolo ya ku to ba luta niti ya Bibele. (Likezo 24:15) Ni nyolelwa hahulu ku to ba taluseza mpo ya butokwa ya ni file Jehova mwa bucembele bwa ka!

^ par. 15 Ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.