Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

“Jehova Naa si ka ni Libala”

“Jehova Naa si ka ni Libala”

Kana mwa lumela sepiso ya Bibele ya kuli bafu ba ka zuha? * Sepo ya kuli lu ka bonana hape ni balatiwa ba luna ba ba shwile ki ye nde hahulu. Kono kana ku lukile ku ba ni sepo ye cwalo? Kuli lu fumane kalabo kwa puzo yeo, ha lu nyakisiseñi mutala wa baapositola ba Jesu Kreste.

Baapositola ne ba na ni tumelo ye tiile ya kuli bafu ba ka zuha. Kabakalañi? Ka mabaka a mabeli. Sapili, tumelo ya bona ne i tomile fa taba ye, ya kuli: Jesu kasibili naa zusizwe kwa bafu. Baapositola ni “mizwale ba ba fitelela 500,” ne ba boni Jesu ya naa zusizwe kwa bafu. (1 Makorinte 15:6) Ku tuha fo, libuka zee ne za Evangeli li bonisa kuli batu ba bañata ne ba pakile ni ku lumela kuli Jesu naa zusizwe kwa bafu.—Mateu 27:62–28:20; Mareka 16:1-8; Luka 24:1-53; Joani 20:1–21:25.

Sa bubeli, baapositola ne ba iponezi Jesu inzaa zusa batu ba balaalu ba ne ba shwile, lwa pili naa ezize cwalo kwa Naine, lwa bubeli ne li kwa Kapernauma, mi lwa mafelelezo ne li kwa Betania. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Joani 11:1-44) Mutu ya naa zusizwe ki Jesu kwa Betania naa zwa mwa lubasi lo ne lu utwana hahulu ni Jesu. Ha lu nyakisiseñi ka butungi ze ne ezahezi.

“KI NA ZUHO”

Lazaro ha naa shwile ka mazazi a mane, Jesu naa bulelezi Mareta yena kaizelaa mufu kuli: “Kaizelaa hao u ka zuha.” Kwa makalelo, Mareta naa si ka utwisisa sa naa talusa Jesu. Naa alabile Jesu kuli: “Na ziba kuli u ka zuha” kono naa nahana kuli i ka ba ka nako ya kwapili. Mu nahane feela mwa naa ikutwezi ha naa utwile Jesu inzaa bulela kuli: “Ki na zuho ni bupilo,” ni ha naa boni Jesu inzaa zusa kaizelaa hae kwa bafu!—Joani 11:23-25.

Lazaro naa li kai ka mazazi a mane ha naa shwile? Lazaro naa si ka bulela nto ifi kamba ifi ye bonisa kuli naa li kwa sibaka se siñwi ka mazazi a naa shwile. Mi naa si ka ba moyo o sa shwi kuli a ye kwa lihalimu. Jesu ha naa zusize Lazaro kwa bafu, naa si ka mu shetumuna ku mu zwisa kwa lihalimu kwa naa ikola ku pila bukaufi ni Mulimu. Kacwalo, Lazaro naa li kai mwa mazazi a mane a naa shwile? Naa lobezi mwa libita.—Muekelesia 9:5, 10.

Mu hupule kuli, Jesu naa bapanyize mutu ya shwile ku ya lobezi ili buloko bo bu kona ku fezwa ki zuho ya bafu. Taba yeo i bala kuli: “‘Lazaro mulikanaa luna u lobezi, kono na ya kwateñi ni yo mu zusa.’ Balutiwa kiha ba li ku yena:  ‘Mulena, haiba u lobezi, u ka iketa.’ Kono Jesu yena mane naa bulela za lifu la Lazaro. Niteñi, bona ne ba ngile kuli naa talusa buloko luli. Ka yona nako yeo, Jesu kiha ba taluseza patalaza, a li: “Lazaro u shwile.’” (Joani 11:11-14) Jesu ha naa zusize Lazaro, naa tahisize kuli a kale ku pila hape, mi naa tahisize kuli a kale ku swalisana ni lubasi lwa hae hape. Yeo ne li nto ye nde hahulu yeo Jesu naa ezelize lubasi lo!

Limakazo za naa ezize Jesu ha naa li fa lifasi za ku zusa bafu, ne li bonisize za ka eza ha ka ba Mulena mwa Mubuso wa Mulimu. * Ha ka busa lifasi mwa Mubuso wa kwa lihalimu, Jesu u ka zusa bafu ba ba lobezi mwa mabita. Ki lona libaka ha naa bulezi kuli: “Ki na zuho.” Mu nahane feela tabo ye mu ka ba ni yona ha mu ka bonana hape ni balatiwa ba mina ba ba shwile! Hape, mu nahane tabo ye ba ka ba ni yona batu ba ba ka zusiwa!—Luka 8:56.

Mu nahane feela tabo ye mu ka ba ni yona ha mu ka bonana hape ni balatiwa ba mina ba ba shwile!

KU BA NI TUMELO YE KA LU TUSA KU FUMANA BUPILO BO BU SA FELI

Jesu naa bulelezi Mareta kuli: “Ya bonisa tumelo ku na, niha ka shwa, u ka pila; mi mutu kaufela ya pila ni ku bonisa tumelo ku na ha na ku shwa ni kamuta.” (Joani 11:25, 26) Ba ba ka zusiwa ka nako ya puso ya Jesu ya lilimo ze 1,000 ba ka ba ni tohonolo ya ku pila ku ya ile ibile feela ba bonisa tumelo ku yena.

“Ya bonisa tumelo ku na, niha ka shwa, u ka pila.”—Joani 11:25

Hamulaho wa ku talusa litaba ze nde hahulu zeo ze ama zuho, Jesu naa buzize Mareta puzo ye tahiseza mutu ku nahanisisa ye li: “‘Kana wa lumela cwalo?’ Mi Mareta naa alabile kuli: “Ee, Mulena; ni lumezi kuli ki wena Kreste Mwanaa Mulimu.’” (Joani 11:26, 27) Mina bo, kana ne mu ka tabela ku ba ni tumelo ye swana ni ya naa na ni yona Mareta ya kuli bafu ba ka zuha? Haiba ki cwalo, nto ya pili ye mu swanela ku eza ki ku ituta zeo Mulimu a lela ku ezeza batu. (Joani 17:3; 1 Timotea 2:4) Ku eza cwalo, ku ka mi tusa ku ba ni tumelo. Mwa kona ku buza Lipaki za Jehova kuli ba mi bonise ze i luta Bibele fa taba yeo. Ba ka tabela ku ikambota ni mina ka za sepo ye nde ye li teñi ka za ba ba shwile.

^ par. 2 Mu bone taba ye li, “Mutu ha Shwa ku na ni Sepo ye Ñwi ye li Teñi!” ye fa likepe 6 la magazini ye.

^ par. 9 Kuli mu bale litaba ze ñata za sepiso ya Bibele ka za zuho ye ka ezahala kwapili, mu bone kauhanyo 7 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova. Hape ya fumaneha ni fa Webusaiti www.jw.org.