Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TOHO YA TABA | KANA MUTU HA SHWA KU FELILE HA KU SA NA SEPO YE ÑWI YE LI TEÑI?

Mutu ha Shwa ku na ni Sepo ye li Teñi!

Mutu ha Shwa ku na ni Sepo ye li Teñi!

Betania ne li munzi o munyinyani o ne u fumaneha likilomita ze taalu ku zwa kwa Jerusalema. (Joani 11:18) Mwa munzi wo kwa ezahala kozi ye ñwi lisunda li sikai pili Jesu a si ka shwa kale. Lazaro yo muñwi wa balikani ba Jesu ba batuna, ka sipundumukela a kula hahulu mi a shwa.

Jesu ha naa utwile za teñi lwa pili, a bulelela balutiwa ba hae kuli Lazaro naa lobezi mi naa lela ku yo mu zusa kwa buloko. (Joani 11:11) Kono balutiwa ba hae ne ba si ka utwisisa za naa talusa, kacwalo Jesu a ba bulelela ka ku utwahala kuli: “Lazaro u shwile.”—Joani 11:14.

Jesu a yo fita kwa Betania hamulaho wa mazazi a mane ku zwa fa bulukelwa Lazaro mi naa lelile ku yo omba-omba Mareta yena kaizelaa mufu. Mareta a bulelela Jesu kuli: “Mulena, kambe ne u li teñi kwanu kambe kaizelaa ka ha si ka shwa.” (Joani 11:17, 21) Jesu a mu alaba kuli: “Ki na zuho ni bupilo. Ya bonisa tumelo ku na, niha ka shwa, u ka pila.”—Joani 11:25.

“Lazaro, zwa mo!”

Kuli a bonise buniti bwa manzwi a naa bulezi, Jesu a sutelela kwa libita ni ku huwa kuli: “Lazaro, zwa mo!” (Joani 11:43) Muuna yo ya naa shwile a zwa mwa libita, mi batu ba ne ba li teñi ba komoka hahulu.

Jesu naa zusize batu ba babeli kwa bafu pili a si ka zusa kale Lazaro. Yo muñwi wa bona ne li musizana yo munyinyani, yena mwanaa Jairusi. Pili a si ka zusa kale musizana yo, Jesu naa talusize kuli musizana yo naa lobezi.—Luka 8:52.

Mu lemuhe kuli Jesu ha naa bulela za lifu la Lazaro ni la mwanaa Jairusi wa musizana, naa bapanyize mutu ya shwile ku ya lobezi. Ku bapanya ko ku cwalo kwa swanela luli. Kabakalañi? Kakuli mutu ya lobezi ha ku na sa nahana, bakeñisa kuli ku lobala ku ama ku pumula kwa butuku ni kwa manyando. (Muekelesia 9:5; mu bone mbokisi ye li:  “Ku Shwa ku  Swana Inge ku Lobala Buloko bo Butuna.”) Balutiwa ba Jesu ba kwa makalelo, ne ba utwisisize hande muinelo luli wa bafu. Buka ye ñwi (Encyclopedia of Religion and Ethics.) i bulela kuli: “Balutiwa ba Jesu ne ba utwisisa kuli ku shwa ku swana inge ku lobala, mi ne ba utwisisa kuli mabita. . . ki sibaka mo ba pumulezi batu ba ba shwezi mwa tumelo.” *

Kwa omba-omba ku ziba kuli bafu ba lobezi mwa mabita mi ha ba nyandi. Kamukwaocwalo, lwa ziba se si ezahalanga mutu ha shwa mi ha lu tokwi ku saba ba ba shwile.

‘HAIBA MUTU HA SHWA, KANA WA KONA KU PILA HAPE?’

Nihaike kuli lwa ikolanga ku lobala busihu, ha ku na mutu ya tabela ku lobala ku ya ku ile. Ki sepo mañi ye lu na ni ya kuli bafu ba ba lobezi mwa mabita ba ka kutisezwa kwa bupilo, sina mo ne ku bezi ku Lazaro ni ku mwanaa Jairusi wa musizana?

Jobo yena mushemi wa lusika ha naa ikutwile kuli naa tuha a timela naa bulezi kuli: “Mutu ha shwa, kabe na ka pila hape!”—Jobo 14:14.

Ha naa bulela ku Mulimu ya Maata Ote, Jobo naa ize: ‘Wena u ka biza, mi na ni ka ku alaba. Mi u ka shukelwa ku bona hape musebezi wa mazoho a hao.’ (Jobo 14:15 NW) Ka ku ba mutangaa Jehova ya sepahala, Jobo naa na ni sepo ya kuli Jehova u ka shukelwa lizazi la ka mu zusa kwa bafu. Kana Jobo naa isepisa ka nto ye sa konahali? Batili.

Jesu haa naa zusize bafu naa bonisize hande kuli Mulimu naa mu file maata a ku felisa lifu. Mane Bibele i bulela kuli Jesu ka nako ya cwale u na ni “linotolo za lifu.” (Sinulo 1:18) Kamukwaocwalo, sina feela Jesu ha na konile ku zusa Lazaro kwa bafu, u ka kona hape ku zusa ba ba shwile ka nako ya kwapili.

Bibele i bulezi ka ku kuta-kutela ka za sepiso ye ya kuli batu ba ba shwile ba ka zusiwa. Lingeloi ne li sepisize mupolofita Daniele kuli: “U ka fiwa pumulo, mi u ka zuha ku amuhela sanda sa hao, kwa mafelelezo a mazazi.” (Daniele 12:13) Jesu naa bulelezi Basaduki, bona baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda ba ne ba hana sepiso ya kuli bafu ba ka zuha, kuli: “Mu bushize kakuli ha mu zibi Mañolo kamba maata a Mulimu.” (Mateu 22:23, 29) Muapositola Paulusi naa bulezi kuli: “Ni na ni sepo ku Mulimu . . . ya kuli ku ka ba ni zuho ya ba ba lukile ni ba ba si ka luka.”—Likezo 24:15.

BAFU BA KA ZUHA LILI?

Zuho ya ba ba lukile ni ba ba si ka luka i ka ezahala lili? Lingeloi ne li bulelezi muuna ya lukile Daniele kuli naa ka zuha “kwa mafelelezo a mazazi.” Mareta ni yena naa lumela kuli kaizelaa hae Lazaro naa ka ‘zuha kwa bafu ka lizazi la mafelelezo.’—Joani 11:24.

Bibele i swalisanisa “lizazi la mafelelezo” leo kwa puso ya Kreste. Paulusi naa ñozi kuli: “Kakuli [Kreste] u lukela ku busa sina mulena ku fitela Mulimu ha saa beile lila kaufela kwatasaa mahutu a hae. Lifu ki sona sila sa mafelelezo se si ta yundiswa.” (1 Makorinte 15:25, 26) Le ki lona libaka le li tuna ha lu swanela ku lapela kuli Mubuso wa Mulimu u tahe mi tato ya hae i ezwe fa lifasi. *

Mulimu u ka zusa batu ba ba shwile, mi Jobo naa ziba hande taba yeo. Lizazi leo la zuho ha li ka fita, lifu li ka yundiswa ka ku tala luli. Mi ku zwafo, ha ku sa na mutu ya ka buza puzo ya kuli: ‘Kana mutu ha shwa ku felile ha ku sa na sepo ye ñwi ye li teñi?’

^ par. 8 Linzwi la sikuwa la “libita” li tolokilwe fa linzwi la Sigerike le li talusa “sibaka kwa ku lobala.”

^ par. 18 Kuli mu itute ze ñata ka za Mubuso wa Mulimu, mu bone kauhanyo 8 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, mi hape ya fumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org.