TAWALA YA MULIBELELI January 2014 | Kana Mutu ha Shwa ku Felile ha ku sa na Sepo ye Ñwi ye li Teñi?

Batu ba bañata ha ba tabeli ku ambola za lifu. Buñata bwa batu ba ikutwanga kuli kambe ba si ke ba shwa ni kamuta. Kana lifu la kona ku feliswa?

TOHO YA TABA

Butuku bo bu Tiswa ki Lifu

Kwapilinyana kaufelaa luna lu tamehile ku talimana ni lifu. Butuku bo bu tiswa ki lona bu tahisize kuli batu ba bañata ba bate ku ziba ze ezahalanga mutu a shwa.

TOHO YA TABA

Batu ba Likile ka Taata Kuli ba Felise Lifu

Litaba za kwa mulaho li bonisa kuli batu ba batisisize linzila ze ñata za ku felisa ka zona lifu. Kana kwa konahala ku felisa lifu?

TOHO YA TABA

Mutu ha Shwa ku na ni Sepo ye li Teñi!

Ki kabakalañi Jesu ha naa bapanyize ku shwa kwa ku lobala? Lu itutañi kwa litaba za zuho ze ñozwi mwa Bibele?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Ki Kabakalañi Mulimu ha Tuhelela Manyando ku ba Teñi?

Buka ya pili ya Bibele yona Genese i talusa libaka Mulimu ha tuhelela lika ze maswe ku ezahala ni ha na ni maata a ku li felisa.

Kana Mwa Ziba?

Mwa miteñi ya Jesu, linubu ne li fiwanga cwañi kwa tempele? Kana Luka, yo muñwi wa bañoli ba Bibele naa li caziba wa litaba za kwaikale ya naa ñozi litaba ze nepahezi?

THE BIBLE CHANGES LIVES

“Jehova Naa si ka ni Libala”

Musali yo ya naa lata hahulu za bulapeli naa fitile fa ku ziba likalabo za Bibele kwa lipuzo za hae ze ama libaka batu ha ba shwa ni se si ezahalanga ku bona hamulaho wa lifu. Mu zibe mo niti ne i cincelize bupilo bwa hae.

“Jehova Naa si ka ni Libala”

Musali yo ya naa lata hahulu za bulapeli naa fitile fa ku ziba likalabo za Bibele kwa lipuzo za hae ze ama libaka batu ha ba shwa ni se si ezahalanga ku bona hamulaho wa lifu. Mu zibe mo niti ne i cincelize bupilo bwa hae.

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mu zibañi ka za Mulimu? Lu kona ku mu ziba cwañi hande?