JEHOVA ki Mulimu yanani bufani. (Jak. 1:17) Lwakona kuiponela bufani bwahae mwa lika kaufela zabupile. Mwa mahalimu kunani linaleli zeñata za bupile, mi mwa lifasi ubupile limela zeñata zende.—Samu 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Muñoli wa Samu 104 naaitumezi hahulu ku Jehova kwa lika kaufela zabupile, kacwalo naañozi pina ya kumulumbeka. Hamubala Samu yeo, kana ni mina muikutwa kuli muswanela kubonisa buitumelo sina walisamu? Naabulezi kuli: “Ni ka opelela Muñaa Bupilo ha ni nze ni pila, Ni lumbeke Muñaa Bupilo ha ni sa li teñi.” (Samu 104:33) Kana ni mina mwatabela kueza nto yeswana?

MUTALA OMUTUNA KA KUFITISISA WA BUFANI

Jehova ubata kuli lulikanyise bufani bwahae. Mi ulufa mabaka amande atahisa kuli lube ni bufani. Naasusumelize muapositola Paulusi kuñola kuli: “U laele ba ba fumile mwa nako ya cwale kuli ba si ke ba ikutwisisa, ni kuli ba si ke ba beya sepo ya bona mwa bufumu bo bu sa swalehi, kono ba sepe Mulimu, ya lu fanga ka buñata linto kaufela ze lu tabela. U ba bulelele kuli ba sebeze ze nde, ba fume mwa misebezi ye minde, ba be ni bufani, ba tabele ku ikabela ni ba bañwi, mi kamukwawo ba ipulukele mutomo o munde wa za kwapili, ilikuli ba kone ku swala ka taata bupilo sakata.”—1 Tim. 6:17-19.

Mwa liñolo lahae la bubeli lanaañolezi Bakreste ba kwa Korinte, Paulusi naatalusize mulelo oluswanela kuba ni ona halufa babañwi lika. Naabulezi kuli: “Mutu ni mutu a zwise ka mwa atulezi mwa pilu ya hae, isi ka lukokoto kamba ka ku hapelezwa, kakuli Mulimu u lata ya fana a tabile.” (2 Makor.9:7) Ki mañi yelutusa haiba lubani bufani? Paulusi naabulezi kuli lutusa babañwi ka kubafa zebatokwa, kona hape lwaitusa lunabeñi kakuli Jehova uka lufuyaula.—2 Makor. 9:11-14.

Paulusi naamile kwa bupaki bobutuna ka kufitisisa bobunisa bufani bwa Mulimu hanabulezi kuli: “Buitumelo bu ye ku Mulimu kabakala mpo ya hae ye sa konwi ku taluswa.” (2 Makor.9:15) ‘Mpo yefiwa feela’ ya Jehova ikopanyeleza lika zende kaufela zalufa ka Jesu Kreste. Kutaata kutalusa luli butokwa bwa mpo yeo.