Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  December 2015

 ZEEZAHEZI MWA BUPILO

Ninani Silikani Sesinde ni Mulimu ni bo ma

Ninani Silikani Sesinde ni Mulimu ni bo ma

BO MA neba nibuzize kuli: “Ki kabakalañi hausalati kulapela bokukululu bahao? Kana hauzibi kuli ki bakeñisa bona haunani bupilo? Kana hauna kubonisa buitebuho ku bona? Ukona kuhana cwañi lizo zebile teñi kuzwa koo kutofita kacenu? Hauhana kubonisa likute ku bokukululu baluna fo utalusa kuli bulapeli bwaluna habuna tuso.” Hase bafelize kubulela cwalo, bo ma bakalisa kulila.

Likweli nyana pili bo ma basika bulela kale manzwi abulezwi fahalimu, Lipaki za Jehova nebababuzize haiba batabela kuituta Bibele. Bo ma nebasatabeli kuituta, kono balukisa kuli Lipaki bao baitutange ni na. Kono hape nebaninyemezi, ili nto yesaswaneli kakuli hañata nenilatelelanga zebanibulelela. Kono bakeñisa kuli nenibata kutabisa Jehova, nenihanile kulatelela zenebabulezi. Nesi nto yebunolo kueza cwalo, kono Jehova naanitusize.

KUITUTA ZA JEHOVA

Ka kuswana ni batu kaufela ba mwa Japan, lubasi lwaka neluli mwa bulapeli bwa Sibuddha. Kono hamulaho wa kuituta Bibele ni Lipaki za Jehova ka likweli zepeli, nenibile ni buikolwiso bwa kuli zeibulela Bibele ki za niti. Hane niitutile kuli ninani Ndate wa kwa lihalimu, nenibile ni takazo ya kubata kumuziba hande hahulu. Kwa makalelo, na ni bo ma neluikolanga kuambola ka za lika zeneniituta. Nenikalile kuyanga kwa mikopano ya la Sunda kwa Ndu ya Mubuso. Haneninze ni zwelapili kuituta zeñata, nabulelela bo ma kuli nikatuhela kuabana mwa mikiti ya bulapeli bwa Sibuddha. Kapili-pili, mubonelo wa bo ma neucincize. Nebabulezi kuli: “Ki nto yeswabisa kuba ni mutu mwa lubasi yasalati bokukululu baluna.” Balaela kuli nituhele kuituta Bibele ni kufumanehanga kwa mikopano. Nenisika libelela kuli bo ma bakabulela cwalo! Kaniti nebani komokisize luli.

Bo ndate ni bona balumela zenebabulezi bo ma. Kwa liñolo la Maefese kauhanyo 6 neniitutile kuli Jehova ubata kuli niutwe bashemi baka. Nenibata kuli mwa lubasi lwaluna kube ni kozo hape, mi seninahana kuli haiba niutwa zebabulela bashemi baka, ni bona kwapili nebakateeleza kwa maikuto aka. Ka nako yeo, neniitukiseza kuñola litatubo, kacwalo naeza zenebabulezi bashemi baka, natuhela kuituta Bibele ni kufumanehanga kwa mikopano ka likweli zetaalu. Kono nenisepisize Jehova kuli nikaya kwa mikopano hape miinelo haikacinca.

Katulo yeneniezize neli yemaswe ka mabaka amabeli. Libaka lapili, neninahana kuli hamulaho wa likweli zetaalu nenikazwelapili kubani takazo yetuna ya kusebeleza Jehova. Kono, silikani saka ni Jehova nesifokozi kapili-pili. Libaka labubeli, bo ma ni bo ndate nebalikile  monebakonela kaufela kunikolwisa kuli nituhele kusebeleza Jehova.

KUFUMANA TUSO NI KULWANISWA

Kwa Ndu ya mubuso, nenikopani ni Lipaki babañata banebalwaniswa ki bahabo bona babasi Lipaki. Nebanitaluselize kuli Jehova ukanitusa. (Mat. 10:34-37) Mibanitaluseza kuli haiba ni zwelapili kusepahala ku Jehova, bahabo na nibona nebaikaituta za Jehova. Nenibata kuitinga ku Jehova, kacwalo nakalisa kulapela ka taata.

Batu ba mwa lubasi lwaluna nebanilwanisize mwa linzila zeshutana-shutana. Bo ma nebanikupile kuli nituhele kuituta Bibele mi nebalikile ka taata kuli banikolwise. Hañata nenikuzanga feela. Henenilikanga kubulela nto yeñwi, nelukanananga bakeñisa kuli mañi ni mañi waluna naabata kubonisa kuli zabulela ki zona zelukile. Ka nako yacwale nilemuha kuli kambe nenikutekanga maikuto a bo ma ni litumelo zabona, mwendi lika kambe nelibile hande. Bashemi baka nebanifanga misebezi yemiñata ya kueza ilikuli nisike nazwa fa lapa. Ka linako zeñwi nebani kiyelanga fande mi fokuñwi nebasa nisiyelangi lico.

Bo ma nebakupile batu babañwi kuli babatuse kunikolwisa kuli nisike naswalisana ni Lipaki. Nebaambozi ni bo muluti baka, kono kueza cwalo nekusika tusa sesiñwi. Bo ma mane nebaniisize ku mubelekisi wabona kwa musebezi kuli anikolwise kuli bulapeli kaufela habuna tuso. Hape nebalizezanga bahabo luna luwaile kuli babatuse mi nebalilanga habanze baambola. Nto yeo neinifilikanyanga maswe. Kono kwa mikopano baana-bahulu nebanitalusezanga kuli bo ma habakupa batu babañwi kuli babatuse, nebafa bupaki kubona.

 Bashemi baka nebabata kuli niye kwa yunivesiti, ilikuli nifumane musebezi omunde. Kaufelaa luna nelufilikani hahulu kuli mane nelusakoni kuambola za taba yeo ka nzila yende, kacwalo nabañolela mañolo a mañata kuli ni bataluseze likonkwani zaka. Bo ndate banyema maswe mi babulela kuli: “Haiba unahana kuli wakona kufumana musebezi, nibata kuli uufumane kamuso, hakusi cwalo ukatuta mwa ndu mo.” Nalapela ku Jehova ni kumukupa kuli anituse. Lizazi lenelitatami hanenili mwa bukombwa, likaizeli bababeli banifa musebezi wa kulutanga bana babona. Bo ndate nebasika tabela ka za taba yeo, kacwalo batuhela kuambolanga ni na mi bakala kusaniisa pilu. Bo ma babulela kuli neikaba hande kambe nenibile sikebenga kufita kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova.

Jehova unitusize kucinca mubonelo waka wa lika mi nizibile za kueza

Ka linako zeñwi, nenikakanyanga ka za haiba Jehova naataba kuli nihanyeze bashemi baka. Kacwalo, nalapela ku Jehova ni kukengeyela fa litaba zeibulela Bibele ka za lilato lahae. Kueza cwalo nekunitusize kuba ni mubonelo omunde ni kulemuha kuli bashemi baka nebanilwanisa bakeñisa kuli nebanga kuli mwendi kunani nto yeñwi yekona kuezahala kuna. Jehova unitusize kucinca mubonelo waka wa lika mi nizibile za kueza. Hape kuyanga hahulu mwa bukombwa nekutahisize kuli niikole hahulu bona. Kaniti nenibata kuba paina.

KUSEBEZA SINA PAINA

Likaizeli babañwi hanebautwile kuli nenibata kuba paina, banitaluseza kuli niswanela kulibelela pili kuli bashemi baka baombale. Nalapela ku Jehova kuli anife butali, naeza lipatisiso, ni kunahana libaka hanenibata kuba paina, mi naambola ni mizwale ni likaizeli babanani yeloseli mwa bupaina. Mi seniikatulela kuli nibata kutabisa Jehova. Hape neniziba kuli nihaiba hane nikalibelela kuli nako ifite nisika eza kale bupaina, mwendi bashemi baka nebasike batuhela kunilwanisa.

Nenikalile kueza bupaina mwa silimo sa mafelelezo kwa sikolo sa Sekondari. Hasenisebelize sina paina ka nakonyana, nenibata kuyosebeleza kwa sibaka konekutokwahala bakutazi ba Mubuso babañata. Kono bo ma ni bo ndate nebasalati kuli nizwe fa ndu. Kacwalo nalibelela kufitela nikwanisa lilimo ze 20 za buhulu. Hasenikwanisize lilimo ze 20 za buhulu, nakupa ofisi ya mutai kuli inilume kwa sibaka sesili bukaufi ni bahabo na mwa southern Japan ilikuli bo ma basike babilaela hahulu.

Haneninze nisebeleza kwa sibaka seo, nenibanga ni tabo hanenibona batu baneniituta ni bona Bibele habakolobezwa. Nenikalile kuituta puo ya Sikuwa bakeñisa kuli nenibata kupeta zeñata mwa sebelezo yaka ku Jehova. Hamulaho wa kubona cisehelo ya mapaina bababeli babaipitezi banebali mwa puteho yenenisebeleza kuyona, nina naba ni takazo ya kuba paina yaipitezi. Mwahalaa nako yeo, bo ma bakula hahulu habeli, mi nenikutanga kwa ndu kuyo batusa ka nako yene bakula. Nto yeo neibakomokisize, mi bakala kunibonisa sishemo.

NIFUYAULWA HAHULU KI JEHOVA

Hamulaho wa lilimo ze 7, muzwale Atsushi, yomuñwi wa mapaina babaipitezi benitalusize kwa makalelo, anilumela liñolo. Naabata kuziba haiba naatabela kuli lunyalane ni yena. Ka nako yeneluli hamoho nenisina maikuto kuyena a kuli lwakona kunyalana mi nisepa kuli niyena naaikutwa cwalo. Hamulaho wa kweli, namualaba kuli nenitabela kumuziba hande. Nelulemuhile kuli nelunani likonkwani zeswana. Nelubata kuzwelapili mwa sebelezo ya nako kaufela mi nelukatabela kueza musebezi ufi kamba ufi one lukafiwa. Hamulaho wa nako lwanyalana. Nenitabile hahulu haneniboni bo ma, bo ndate, ni bahabo luna babañwi kwa sinawenga sa luna.

Nepal

Hamulaho wa nako kuzwa fo, hanelusebeza sina mapaina bakamita, bo Atsushi baketiwa kuba mutusi wa muokameli wa mupotoloho. Nelulumilwe kuyo sebeza sina mapaina babaipitezi, mi hasamulaho nelulumilwe mwa  musebezi wa mupotoloho. Hanelufelize kupotela liputeho kaufela zeneli mwa mupotoholo waluna lwapili, ofisi ya mutai ya lulizeza luwaile. Nebalubuzize haiba nelukatabela kututela kwa Nepal kuli luyozwelapili mwa musebezi wa mupotoloho.

Kusebeleza mwa linaha lisikai kunilutile zeñata ka za Jehova

Nenibilaelizwe ka mo nebakaikutwela bashemi baka hanebaka utwa kuli nenibata kututela kwa sikaba sesi kwahule. Hanenibalizelize, bo ndate banialaba kuli, “Sibaka seubata kuya kusona ki sibaka sesinde.” Nisika ambola kale ni bo ndate fa luwaile, mulikanaa bona yomuñwi naabafile buka yenebulela za sibaka sa Nepal, mi mane bo ndate nebahupula kuyopota kwa sibaka seo.

Nelutabezi hahulu kupila ni batu ba kwa Nepal babanani silikani. Hamulaho wa nako, naha ya Bangladesh ni yona yaekezwa kwa mupotoloho waluna. Nihaike kuli neili bukaufi ni Nepal, naha yeo neishutana hahulu ni naha ya Nepal. Mwa kalulo yaluna ya simu nekunani batu babashutana-shutana. Hamulaho wa lilimo ze 5, nelulumezwi kwa Japan kone luzwa, ili koluikola musebezi waluna wa mupotoloho.

Neniitutile litaba zeñata ka za Jehova hanelusebeleza kwa Japan, kwa Nepal, ni kwa Bangladesh. Batu babapila mwa linaha zeo, banani lizo zeshutana mi miezezo yabona ya lika haiswani. Mañi ni mañi wabona unani butu bwahae. Niiponezi kuli Jehova waiyakatwa batu, wabaamuhela, mi wabatusa ni kubafuyaula.

Ninani lika zeñata za kuitumela ku Jehova. Unifile kolo ya kumuziba ni kueza musebezi wahae, mi hape unifile muuna yomunde wa Mukreste. Mulimu unitusize kueza liketo zelukile, mi ka nako yacwale ninani silikani sesinde ni yena ni ba lubasi lwaka. Niitumela ku Jehova kakuli ka nako yacwale na ni bo ma seluli balikani babande hape. Niitumela hahulu kuli ninani silikani sesinde ni Mulimu ni bo ma.

Lufumana tabo yetuna mwa musebezi wa mupotoloho