“Mulimu ki lilato.”—1 JOA. 4:8, 16.

LIPINA: 18, 91

1. Ki kafi kalemeno ka Mulimu kaka tuna ka kufitisisa, mi kuziba taba yeo kutahisa kuli muikutwe cwañi ka za Mulimu?

BIBELE ilubulelela kuli “Mulimu ki lilato.” (1 Joa. 4:8) Kono taba yeo italusañi luli? Lilato haki kakañwi feela ka tulemeno totuñata twa Jehova totunde. Ki kona kalemeno kahae kaka tuna ka kufitisisa. Haki kuli Jehova unani feela ni lilato, kono Jehova ki lilato. Lilato ki lona lelimuetelela mwa lika kaufela zaeza. Lwaitumela kuli Jehova naasusuelizwe ki lilato kuli aeze mahalimu ni lika kaufela zepila.

2. Lilato la Mulimu lilufa buikolwiso mañi? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.)

2 Jehova unani musa ni lilato lelituna kwa libupiwa zahae. Lilato lahae kuluna lilukolwisa kuli mulelo wahae kwa batu ukatalelezwa ka nzila yende. Batu babamuutwa bakaba ni tabo yetuna. Ka mutala, bakeñisa lilato, Jehova “u tomile lizazi la lelile ku atula lifasi ka ku luka ka muuna yaketile,” yena Jesu Kreste. (Lik. 17:31) Lunani buikolwiso bwa kuli katulo yeo, ikaezahala luli. Mi kwa batu babaipeya kuutwa, nto yeo ikatahisa kuli baikole bupilo bobonde kwapili kuya kuile.

ZEEZAHAZI KWAMULAHO LIFA BUPAKI MAÑI?

3. Bupilo nebukaba cwañi kambe Mulimu naasika bonisa kuli walata batu?

3 Nako ya kwapili ya batu neikaba cwañi kambe lilato nesi kona kalemeno ka Mulimu kaka tuna ka kufitisisa? Batu nebaka zwelapili kubusa babañwi ni kukukuezwa ki mulimu wa lifasi le, yasina lilato ili ya situhu yena Satani. (2 Makor. 4:4; 1 Joa. 5:19; mubale Sinulo 12:9, 12.) Nako ya kwapili neikaba yemaswe kambe Jehova naasika bonisa kuli walulata!

4. Ki kabakalañi Jehova hanaatuhelezi Satani ni batu kuli bakwenuhele puso yahae?

4 Satani hanaa kwenuhezi bubusi bwa Mulimu, naakukuelize bashemi baluna bapili kukwenuhela Mulimu. Naakakanyize tukelo ya Mulimu ya kuba Mubusi wa Pupo Kamukana. Satani naaipapatile kuli puso yahae neikaba yende kufita ya Mulimu. (Gen. 3:1-5) Bakeñisa kuli ubutali, Jehova ufile Satani kolo ka nakonyana yakuli abonise kuli ki mubusi yomunde. Kono zeezahezi libonisa hande kuli batu kamba Satani habakoni kuba babusi babande.

Jehova naasika bupa batu ka kubafa buikoneli, kamba tukelo ya kuipusa ilibona basa etelelwi ki yena

5. Zeezahezi mwa bupilo bwa batu lifa bupaki mañi?

5 Kacenu miinelo mwa lifasi izwelapili kutotobela. Mwahalaa lilimo ze 100 zefelile, batu babafitelela 100 milioni babulailwe mwa lindwa. Bibele ibulela cwana ka za “mazazi a maungulelo”: “Batu ba ba maswe ni baipumisi ba ka totobela mwa bumaswe bwa bona.” (2 Tim. 3:1, 13) Bibele hape ibulela kuli: “Wena Muñaa Bupilo, na ziba kuli nzila ya mutu ha i yo mwa mata a hae; mi mutu niha zamaya, ha koni ku izamaisa ili yena.” (Jer. 10:23) Zeezahezi libonisize hande kuli manzwi ao ki aniti. Jehova naasika bupa batu ka kubafa buikoneli, kamba tukelo ya kuipusa ilibona basa etelelwi ki yena.

6. Ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi bumaswe?

6 Ka kutuhelela bumaswe kuli buzwelepili ka nakonyana, Jehova hape ufile bupaki bwa kuli ki puso yahae feela yekona kukondisa. Kwapili, Mulimu ukayundisa batu babamaswe kaufela. Hamulaho wa fo, haiba kufumaneha mutu yaka lwanisa puso ya Mulimu yelilato, Mulimu ukanga muhato honafo feela. Wakona kuitusisa litaba zeneezahezi kwa batu ba kwamulaho sina bupaki bwa kuli bakwenuheli bao baswanela kulundulwa kapili-pili. Mi bumaswe habusana kulumelezwa nikamuta.

MULIMU UBONISIZE CWAÑI LILATO LAHAE?

7, 8. Jehova ubonisize cwañi lilato lahae?

7 Jehova ubonisize lilato lahae lelituna mwa linzila zeñata. Hamunahane bunde ni butuna bwa pupo kaufela. Mwa lihalimu, kunani milalambinda yemiñata-ñata, mi mulalambinda ni mulalambinda unani linaleli ni lipulaneti zeñata-ñata. Mwa mulalambinda waluna wa Milky Way, lizazi ki yeñwi ya linaleli zefumaneha mwateñi. Kambe hakuna lizazi, nekusike kwakonahala kuli fa  lifasi kube ni bupilo. Lika zeo kaufela lifa bupaki bwa kuli Jehova ki Mubupi waluna, mi libonisa tulemeno twahae totucwale ka maata, butali, ni lilato. Kaniti, “tulemeno twa Mulimu to tu sa bonahali tu iponahaza hande haisamba lifasi li ezwa, kakuli tu lemuhiwa ka lika ze ezizwe, nihaiba ona maata a hae a kamita ni Bumulimu bwa hae.”—Maro. 1:20.

Lika kaufela zaezize Jehova fa lifasi litusa lifolofolo ni batu

8 Jehova naalukisize lifasi ka mulelo wa kuli kupile lika mwateñi. Lika kaufela za mwa lifasi litusa lifolofolo ni batu. Mulimu naalukiselize batu lihae lelinde ilikuli bapile mwateñi mi naabafile minahano ni mibili yepetehile ka mulelo wakuli bapile kuya kuile. (Mubale Sinulo 4:11.) Kwandaa zeo, Mulimu u “fa libupiwa kaufela lico, kakuli sishemo sa hae ki sa kamita.”—Samu 136:25.

9. Nihaike kuli Jehova ki Mulimu ya lilato, ki lika mañi zatoile?

9 Jehova ki Mulimu ya lilato, kono utoile bumaswe. Ka mutala, Samu 5:4-6 ibulela cwana ka za Jehova: “Ha u Mulimu ya tabela bumaswe . . . “Ba ba sebeza ze maswe u ba toile kaufela.” Hape Jehova utoile ‘batu ba lindwa ni bapumi.’

MAFELELEZO A BUMASWE AFAKAUFI

10, 11. (a) Kukaezahalañi kwa batu babamaswe? (b) Jehova ukafuyaula cwañi batu babaipeya kuutwa?

10 Ka nako yeswanela, Jehova ukafelisa bumaswe mwa lifasi kaufela kakuli ki Mulimu ya lilato mi utoile bumaswe. Linzwi la Mulimu lisepisa kuli: “Ba ba maswe ba ka yundiswa; kono ba ba sepile Muñaa Bupilo ki bona ba ba ka luwa naha. Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe ha sa na ku ba teñi.” Lila za Jehova ‘lika fela sina musi.’—Samu 37:9, 10, 20.

11 Linzwi la Mulimu hape lisepisa kuli: “Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.” (Samu 37:29) Batu babasepahala “ba ka ikola kozo ye tuna.” (Samu 37:11) Ki kabakalañi? Kakuli Mulimu waluna ya lilato hañata uezezanga batanga bahae babasepahala lika zende. Bibele ilubulelela kuli: “U ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.” (Sin. 21:4) Yeo ki sepiso yetabisa kwa batu babaipeya kuutwa Mulimu ili babaitebuha lilato lahae!

12. Ki mañi yanani “niti”?

12 Bibele ilubulelela kuli: “U lemuhe mutu wa niti, u talime ya lukile; kakuli mafelelezo a mutu yo, ki kozo. Kono ba ba sa yi ka mulao ba ka fezwa hamoho; kwa mafelelezo, lusika lwa ba ba maswe lu ka yundiswa.” (Samu 37:37, 38) “Mutu wa niti” ufita fakuziba Jehova ni Mwana hae mi ueza tato ya Mulimu ka busepahali. (Mubale Joani 17:3.) Walumela luli kuli “lifasi la fela ni takazo ya lona, kono yena ya eza tato ya Mulimu u ina ku ya ku ile.” (1 Joa. 2:17) Bakeñisa  kuli mafelelezo a lifasi le afakaufi, ki kwa butokwa kuli kapili-pili lu ‘sepe Muñaa Bupilo ni ku tiyela mwa nzila ya hae.’—Samu 37:34.

KEZO YETUNA KA KUFITISISA YEBONISA LILATO LA MULIMU

13. Ki kezo mañi yetuna ka kufitisisa yebonisa lilato la Mulimu?

13 Nihaike kuli halusika petahala, lwakona kuutwa Mulimu. Hape lwakona kuba ni silikani sesinde ni Jehova bakeñisa tiululo ya sitabelo sa Jesu, ili kezo yetuna ka kufitisisa yebonisa lilato la Mulimu. Jehova naalukisize tiululo ilikuli batu babautwa litaelo zahae babe ni tohonolo yakulukululwa kwa sibi ni lifu. (Mubale Maroma 5:12; 6:23.) Jesu naasepahalile ka nako yetelele hahulu kwalihalimu, kacwalo Jehova naanani buikolwiso bwa kuli Mwanaa hae naakazwelapili kusepahala fa lifasi. Ka kuba Ndate ya lilato, Jehova naautwile hahulu butuku hanaaboni bumaswe bonebaezize batu ku Mwanaa hae. Niteñi, Jesu naayemezi tukelo ya Mulimu yakubusa ka busepahali, mi naabonisize kuli mutu yapetahalile wakona kuzwelapili kusepahala ku Mulimu nihaiba mwa miinelo yetaata hahulu.

Bakeñisa lilato lahae, Mulimu naalumile Mwanaa hae (Mubone paragilafu 13)

14, 15. Lifu la Jesu litusize cwañi batu?

14 Kusina taba ni litiko zanaa talimani nizona, Jesu naazwezipili kusepahala ni kuyemela tukelo ya Jehova ya kubusa. Luswanela kuitumela hahulu kuli ka lifu la hae, Jesu naafile tiululo bakeñisa kuli ifa batu kolo yakupila kuya kuile mwa lifasi lelinca la Mulimu! Muapositola Paulusi naatalusize lilato leo Jehova ni Jesu nebabonisize ka tiululo. Naabulezi kuli: “Mane ha ne lu sa fokola, Kreste a shwela baezalibi ka nako ye ne tomilwe. Kakuli ki ka siwela kuli mutu a shwele ya lukile; mane mwendi mutu u kona ku ba ni bundume bwa ku shwela mutu yo munde. Kono Mulimu u bonisa lilato la hae ku luna cwana, kuli ha ne lu sa li baezalibi, Kreste a lu shwela.” (Maro. 5:6-8) Muapositola Joani naañozi kuli: “Ka seo, lilato la  Mulimu ne li patuluzwi ku luna, kakuli Mulimu naa lumile Mwanaa hae wa libanda mwa lifasi kuli lu kone ku fumana bupilo ka yena. Lilato leo li mwa nzila ye, isi kuli ki luna lu latile Mulimu, kono ki yena ya naa lu latile mi naa lumile Mwanaa hae kuli a be sitabelo sa swalelo ya libi za luna se si lu kutiseza ku Yena.”—1 Joa. 4:9, 10.

15 Jesu naabulezi kuli “Mulimu u latile hahulu lifasi kuli mane naa file Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela ya bonisa tumelo ku yena a si ke a timezwa kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joa. 3:16) Nihaike kuli kueza cwalo nekumuutwisize hahulu butuku, Jehova naafanile Mwanaa hae sina tiululo. Nto yeo ibonisa lilato lelituna lanani lona kwa batu. Mi lilato leo likazwelapili kuya kuile. Paulusi naañozi kuli: “Ni kozwi kuli nihaiba lifu kamba bupilo kamba mangeloi kamba mibuso kamba lika ze li teñi cwale kamba ze sa taha kamba maata kamba bupahamo kamba butasi kamba pupo ifi kamba ifi, ha ku na se si ka kona ku lu kauhanya kwa lilato la Mulimu le li li ku Kreste Jesu Mulenaa luna.”—Maro. 8:38, 39.

MUBUSO WA MULIMU WA BUSA CWALE

16. Mubuso wa Mesia ki nto mañi, mi Jehova uketile mañi kuba Mubusi wa ona?

16 Puso ya Mulimu, ona Mubuso wa Mesia, hape ki bupaki bobubonisa kuli Jehova walata batu. Ka nzila ifi? Jehova uketile kale Mubusi yalata batu ili yaswanela kubusa, yena Jesu Kreste. (Liprov. 8:31) Mulimu uketile batu ba 144,000 kuli babuse ni Kreste mwa lihalimu. Ka nako ya zuho yabona, baya kwa lihalimu inze baziba monebuinezi bupilo fa lifasi. (Sin. 14:1) Jesu hanali fa lifasi, taba yanaakutaza hahulu neli Mubuso wa Mulimu, mi naalutile balutiwa bahae kulapela kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, libizo la hao li keniswe. Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mat. 6:9, 10) Lunyolelwa kubona litapelo zecwalo halitalelezwa, muta Mubuso wa Mulimu utahisa limbuyoti zeñata kwa batu!

17. Mubapanye puso ya Jesu ni puso ya batu.

17 Kunani shutano yetuna hahulu yemwahalaa puso ya Jesu yelilato ni puso ya batu. Puso ya batu itahisize lindwa zebulaile batu babañata-ñata. Kono Mubusi waluna Jesu, kaniti walulata, mi ulikanyisa tulemeno twa Mulimu totunde, sihulu kalemeno ka lilato. (Sin. 7:10, 16, 17) Jesu naabulezi kuli: “Ha mu te ku na, mina kaufela ba ba mbindana ni ku imelwa, mi ni ka mi katulusa. Mu itwese coko ya ka mi mu be balutiwa ba ka, kakuli ni na ni musa mi ni wile pilu, mi mu ka katulusa mioyo ya mina. Kakuli coko ya ka i bunolo, mi mulwalo wa ka u bubebe.” (Mat. 11:28-30) Yeo kaniti ki sepiso yende luli!

18. (a) Ki lika mañi zeezahezi kuzwa ka silimo sa 1914? (b) Lukanyakisisañi mwa taba yetatama?

18 Bibele ibonisa kuli Mubuso wa Mulimu neukalile kubusa mwa lihalimu ka silimo sa 1914. Kuzwa yona nako yeo, kubile ni kukubukanyiwa kwa batu ba mafelelezo babaka busa ni Jesu mwa lihalimu hamoho cwalo ni kukubukanyiwa kwa “buñata bo butuna” bwa batu babaka pila mwa lifasi lelinca, babamaswe hasebayundisizwe. (Sin. 7:9, 13, 14) Palo ya buñata bobutuna ki yetuna cwañi kacenu? Mulimu ubata kuli baezeñi? Lipuzo zeo lika alabiwa mwa taba yetatama.