Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  November 2015

Kana ‘Mwalata Bahenu Momuitatela’?

Kana ‘Mwalata Bahenu Momuitatela’?

“U lukela ku lata wahenu mo u itatela.”—MAT. 22:39.

LIPINA: 73, 36

1, 2. Mañolo abonisa cwañi kuli lilato ki la butokwa?

LILATO ki kona kalemeno kakatuna ka kufitisisa ka Jehova Mulimu. (1 Joa. 4:16) Jesu Kreste yena pupo yahae yapili naatandile lilimo zeñata-ñata ni Ndatahe kwa lihalimu, mi naaitutile kuli Jehova Mulimu unani lilato. (Makolo. 1:15) Jesu niyena ubonisize lilato leliswana ni la Ndatahe mwa bupilo bwahae kaufela, kwa lihalimu ni fa lifasi. Kacwalo, lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova ni Jesu bakazwelapili kubusa ka nzila ye lilato.

2 Mutu yomuñwi hanaabuzize Jesu kuli mulao omutuna ka kufitsisisa ki ufi, Jesu naabulezi kuli: “‘U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao ka pilu ya hao kaufela ni ka moyo wa hao kaufela ni ka munahano wa hao kaufela.’ Ye ki yona taelo ye tuna ka ku fitisisa ni ya pili. Ya bubeli ye swana ni yona ki ye: ‘U lukela ku lata wahenu mo u itatela.’”—Mat. 22:37-39.

3. Bahesu ki bo mañi?

 3 Ki kwa butokwa kuli lubonise lilato haluswalisana ni batu kaufela. Jesu naabulezi kuli lulukela kulata Jehova mi hape lulukela kulata bahesu. Kono bahesu ki bo mañi? Haiba mu mwa linyalo, bahenu ki bakumina. Bahesu hape ki mizwale ni likaizeli baluna mwa puteho hamoho cwalo ni batu belukopananga ni bona mwa bukombwa. Mwa taba ye, lukaituta molukona kuboniseza lilato ku bahesu.

MULATE BAKUMINA

4. Linyalo likona kukonda cwañi kusina taba ni kuli batu habasika petahala?

4 Jehova naabupile Adama ni Eva ilikuli bapile hamoho sina muuna ni musali. Leo neli lona linyalo lapili. Mulimu naabata kuli babe ni tabo mwa linyalo nikuli bataze lifasi ka bana babona. (Gen. 1:27, 28) Nihakulicwalo, hamulaho wa kupalelwa kuutwa Jehova, nebalatehezwi ki tabo mwa linyalo labona, mi kaufela luna luhozize sibi ni lifu kubona. (Maro. 5:12) Kusina taba ni zeo, linyalo lakona kukonda kacenu. Mwa Bibele, Jehova, yena musimululi wa linyalo ufile baana ni basali babanyalani kelezo yende hahulu.—Mubale 2 Timotea 3:16, 17.

Jehova ubata kuli muuna abe toho ya lilato

5. Lilato ki la butokwa cwañi mwa linyalo?

5 Bibele ibonisa kuli lilato lelituna ki labutokwa kuli lube ni tabo haluswalisana ni batu babañwi. Nto yeo yakona kutusa luli nihaiba mwa linyalo. Muapositola Paulusi naatalusize kaza lilato sakata hanaabulezi kuli: “Lilato li pilu-telele ni sishemo. Lilato ha li na muna. Ha li ikankabeki, ha li itundumuni, ha li ezi ze swabisa, ha li bati za lona feela, ha li filikani. Ha li na ndimbelela. Ha li tabiswi ki bumaswe, kono li tabiswa ki niti. Li kwahela linto kaufela, li lumela linto kaufela, li sepa linto kaufela, li itiisa mwa linto kaufela. Lilato ha li feli.” (1 Makor. 13:4-8) Haiba lunahanisisa ka za manzwi a Paulusi ni kuasebelisa, lwakona kuba ni tabo mwa linyalo.

Bibele ilubonisa molukona kukondiseza mwa linyalo (Mubone maparagilafu 6 ni 7)

6, 7. (a) Bibele ibulelañi ka za kuba toho? (b) Muuna wa Sikreste uswanela kupilisana cwañi ni musalaa hae?

6 Jehova naaketile yaswanela kuba toho yalubasi. Paulusi naatalusize kuli: “Ni bata kuli mu zibe kuli toho ya muuna kaufela ki Kreste; mi toho ya musali ki muuna; mi toho ya Kreste ki Mulimu.” (1 Makor. 11:3) Kono Jehova ubata kuli muuna abe toho ya lilato isiñi ya situhu. Jehova yena ka sibili ki Toho ya musa mi haana buitati. Kabakaleo, Jesu wa kuteka zamaiso ya Mulimu ye lilato. Naabulezi kuli: “Ni lata Ndate.” (Joa. 14:31) Jesu naasike aikutwa cwalo kambe Jehova naamuhalifelanga.

7 Nihaike kuli muuna ki yena toho ya musalaa hae, Bibele imubulelela kuli uswanela kukuteka musalaa hae. ( 1 Pit. 3:7) Muuna ukona kueza cwañi cwalo? Ukona kueza cwalo ka kuisa pilu kwa lika zaatokwa musalaa hae ni kukuteka liketo zahae. Bibele ibulela kuli: “Baana, mu zwelepili ku lata basali ba mina, sina Kreste ni yena ha naa latile puteho mi a toboha bupilo bwa hae  bakeñisa yona.” (Maef. 5:25) Kaniti, Jesu mane naaitobohile bupilo bwahae bakeñisa balateleli bahae. Haiba muuna ki toho ya lubasi ya lilato sina Jesu, ku kaba hahulu bunolo kuli musalaa hae amulate, amukuteke, ni kulatelela likatulo zahae.—Mubale Tite 2:3-5.

MULATE MIZWALE NI LIKAIZELI BAMINA

8. Luswanela kuikutwa cwañi ka za mizwale ni likaizeli baluna?

8 Kacenu, batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela balapela Jehova. Ki mizwale ni likaizeli baluna. Luswanela kuikutwa cwañi ka za bona? Bibele ibulela kuli: “Lu eze ze nde kwa batu kaufela, kono sihulu kwa banabahabo luna mwa tumelo.” (Magal. 6:10; mubale Maroma 12:10.) Muapositola Pitrosi naañozi kuli “ku ipeya ku utwa niti kwa” luna kuswanela kutahisa kuli lube ni “lilato la ku lata mizwale” baluna lelituna. Pitrosi hape naabulelezi Bakreste ka yena kuli: “Fahalimwaa zeo kaufela, mu latane ka lilato le lituna yo muñwi ku yo muñwi.”—1 Pit. 1:22; 4:8.

9, 10. Ki kabakalañi batu ba Mulimu habaswalisani?

9 Kopano yaluna ya mwa lifasi kaufela iipitezi. Libaka? Bakeñisa kuli lunani lilato  lelituna kwa mizwale ni likaizeli baluna. Sa butokwa nikufita ki kuli, lulata Jehova ni kuutwa milao yahae, mi walutusa ka kulufa moya omaata hahulu mwa pupo kaufela ili moya wahae okenile. Moya wa Mulimu ulutusa kuli luswalisane habuniti mwa kopano ya mwa lifasi kaufela.—Mubale 1 Joani 4:20, 21.

10 Paulusi naakoñomekile libaka hakuli kwa butokwa kuli Bakreste babe ni lilato mwahalaa bona hanaañozi kuli: “Mu apale lilato ni mukekecima, sishemo, buikokobezo, bunolo, ni pilu-telele. Mu zwelepili ku tuhelelana ni ku swalelana ka pilu kaufela mutu ni kwa na ni libaka la ku tongoka yo muñwi. Sina Jehova ha mi swalezi ka pilu kaufela, ni mina mu lukela ku eza cwalo. Kono kwandaa zeo kaufela, mu zwelepili ku apala lilato, kakuli lilato ki tamo ye tamahanya batu ka ku petahala.” (Makolo. 3:12-14) Lwaitumela hahulu kwa lilato leo leli “tamahanya batu ka ku petahala,” leli mwahalaa luna kusina taba ni kolusimuluha!

Lilato ni swalisano lizibahaza Lipaki za Jehova sina balateleli ba Kreste baniti ili batu baitusisa Mulimu kukutaza taba yende ya Mubuso mwa lifasi kaufela

11. Ki lika mañi zezibahaza kopano ya Mulimu?

11 Lilato lelituna ni swalisano yemwahalaa batanga ba Jehova, libazibahaza kuli ki bona balapeli baniti. Jesu naabulezi kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” (Joa. 13:34, 35) Mi muapositola Joani naañozi kuli: “Bana ba Mulimu ni bana ba Diabulosi ba zibahala ka se: Mutu kaufela ya sa zwelipili ku eza se si lukile haki wa Mulimu, nihaiba yena ya sa lati muzwale wa hae haki wa Mulimu. Kakuli ye ki yona taba ye mu utwile ku zwa kwa makalelo, kuli lu swanela ku latana.” (1 Joa. 3:10, 11) Lilato ni swalisano lizibahaza Lipaki za Jehova sina balateleli Bakreste baniti ili batu baitusisa Mulimu kukutaza taba yende ya Mubuso mwa lifasi kaufela.—Mat. 24:14.

KUKUBUKANYA “BUÑATA BO BUTUNA”

12, 13. Batu ba “buñata bo butuna” baezañi kacenu, mi ki lika mañi zebatuha baiponela?

12 Buñata bwa batanga ba Jehova kacenu, ki ba “buñata bo butuna” babazwelela mwa libaka zeshutana-shutana za lifasi, mi babonisa kuli bayemela Mubuso. Ki “bona ba ba zwa mwa ñalelwa ye tuna, mi ba tapisize liapalo za bona ni ku li sweufaza mwa mali a Ngunyana” ka kubonisa tumelo yabona mwa sitabelo sa Jesu. Batu bao ba “buñata bo butuna” balata Jehova ni Mwanaa hae, mi balapela Jehova “musihali ni busihu.”—Sin. 7:9, 14, 15.

13 Honacwale-cwale fa, Mulimu ukayundisa batu babamaswe, ka nako ya “ñalelwa ye tuna.” (Mat. 24:21; mubale Jeremia 25:32, 33.) Kono Jehova ukasileleza ni kuetelela batanga bahae mwa lifasi lelinca  bakeñisa kuli wabalata. Sina mwanaa sepiselize ibatoba lilimo ze 2,000 kwamulaho, Jehova “u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku.” Kana mwa nyolelwa kutopila mwa paradaisi mokusike kwabani bumaswe, manyando, ni lifu?—Sin. 21:4.

14. Palo ya buñata bobutuna iekezehile cwañi?

14 Ka silimo sa 1914, mazazi a mafelelezo akalisa, nekunaani feela batanga ba Mulimu basikai. Bakeñisa lilato labona la kulata batu babañwi ni ka tuso ya moya okenile wa Mulimu, sikwatanyana sa mizwale ni likaizeli babatozizwe nesikutalize taba yende ya Mubuso kusina taba ni matata ene batalimani ni ona. Ki lika mañi zezwile mwateñi? Kacenu, batu babañata babanani sepo ya kupila fa lifasi kuya kuile basweli ba kubukanyiwa. Kunani Lipaki babatoba 8 milioni mwa liputeho zefitelela 115,400 mwa lifasi kaufela, mi palo yeo izwelapili kuekezeha. Ka mutala, batu babafitelela 275,500 nebakolobelizwe ni kuba Lipaki mwa silimo sa sebelezo sa 2014. Fo kutalusa kuli sunda ni sunda nekukolobezwanga batu ba babato eza 5,300.

15. Batu babañata kacenu baamuhela cwañi taba yende?

15 Kwa tabisa kubona buñata bwa batu babautwile za taba yende ya Mubuso. Kacenu lihatiso zaluna lifumaneha mwa lipuo zefitelela 700. Tawala ya Mulibeleli ki yona magazini yeabelwa hahulu mwa lifasi. Likopi zefitelela 52,000,000 zahatiswanga kweli ni kweli, mi magazini yeo iabelwanga mwa lipuo ze 247. Mi buka ya Bibele I Lutañi Luli? yeluitusisanga kwa kuituta Bibele ni batu itolokilwe mwa lipuo zefitelela 250. Ka nako yacwale, sekuhatisizwe likopi zefitelela 200,000,000.

16. Ki kabakalañi kopano ya Jehova haizwelapili kuhula?

16 Kopano yaluna izwelapili kuhula bakeñisa kuli lunani tumelo ku Mulimu, mi lulumela kuli Bibele ki Linzwi la hae leliñozwi ka susumezo ya moya okenile. (1 Mates. 2:13) Luzwelapili kuikola limbuyoti za Jehova kusina taba ni kuli Satani ulutoile mi walulwanisa.—2 Makor. 4:4.

MULATE BABAÑWI KA NAKO KAUFELA

17, 18. Jehova ubata kuli luikutwe cwañi ka za batu babasa mulapeli?

17 Batu baamuhelanga lushango lwaluna mwa linzila zeshutana-shutana. Babañwi bateelezanga halukutaza kubona, kono babañwi bona bahananga. Jehova ubata kuli luikutwe cwañi ka za batu babasa mulapeli? Kusina taba ni mobangela lushango lwaluna batu, lulatelela kelezo yefumaneha mwa Bibele. Kelezo yeo ili: “Haike manzwi a mina kamita ibe a na ni musa, ibe a lungilwe lizwai, kuli mu zibe mo mu swanela ku alabela mutu ni mutu.” (Makolo. 4:6) Ka nako kaufela haluyemela tumelo yaluna, lubata kueza cwalo “ka musa ni ka likute le lituna” kakuli lwalata batu babañwi.—1 Pit. 3:15.

18 Batu nihabaka luhalifela ni kuhana lushango lwaluna, lubonisa kuli lwabalata mi lulikanyisa mutala wa Jesu. Jesu ha “naa tapaulwa maswe, naa si ka kutisa matapa. Ha naa nyandiswa, naa si ka fumbela.” Kono Jesu naasepile Jehova. (1 Pit. 2:23) Kacwalo ka nako kaufela lubonisa  buikokobezo nikulatelela kelezo yeli: “Mu si ke mwa kutisa bumaswe ka bumaswe kamba litapa ka litapa. Kono mu fuyole.”—1 Pit. 3:8, 9.

Luswanela kulata lila zaluna kusina taba ni mobaluungela

19. Luswanela kuunga cwañi lila zaluna?

19 Buikokobezo bulutusa kuli lulatelele sikuka sa butokwa hahulu sanaalufile Jesu. Naatalusize kuli: “Mu utwile kuli ne ku bulezwi kuli: ‘U lukela ku lata wahenu mi u toye sila sa hao.’ Kono na, ni mi bulelela kuli: Mu zwelepili ku lata lila za mina ni ku lapelela ba ba mi nyandisa, kuli mu ipake ku ba bana ba Ndataa mina ya kwa lihalimu, kakuli yena u pazuliseza ba ba maswe ni ba bande lizazi la hae mi u neliseza pula ba ba lukile ni ba ba si ka luka.” (Mat. 5:43-45) Ka kuba batanga ba Mulimu, luswanela kulata lila zaluna kusina taba ni mobaluungela.

20. Luziba cwañi kuli lilato la kulata Mulimu ni batu babañwi lika ata mwa lifasi kaufela? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 21.)

20 Ka nako kaufela luswanela kubonisa kuli lwalata Jehova ni batu babañwi. Batu nihabaka lulwanisa ni kuhana lushango lwaluna, luswanela ku batusa habatokwa tuso. Muapositola Paulusi naañozi kuli: “Mu si ke mwa kolotela mutu se siñwi, kwandaa ku latana; kakuli ya lata yo muñwi u talelelize mulao. Kakuli milao ye li, ‘U si ke wa buka, u si ke wa bulaya yo muñwi, u si ke wa uzwa, u si ke wa lakaza sa yo muñwi,’ ni litaelo ze ñwi kaufela ze li teñi, i kopanyelelizwe mwa linzwi li li liñwi le: ‘U lukela ku lata wahenu mo u itatela.’ Lilato ha li ezi mutu yo muñwi maswe; hakulicwalo lilato li taleleza mulao.” (Maro. 13:8-10) Mwa lifasi le lelimaswe, lelikauhani, la mifilifili, ili leli zamaiswa ki Satani, batanga ba Mulimu babonisa lilato sakata kwa batu babañwi. (1 Joa. 5:19) Jehova hasaa yundisize Satani, badimona bahae, ni batu babamaswe, lilato lika ata mwalifasi kaufela. Ikaba mbuyoti yetuna luli muta batu kaufela falifasi bafita fa kulata Jehova ni kulata batu babañwi!