Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  October 2015

Kusutelela ku Mulimu Kunitusize Hahulu

Kusutelela ku Mulimu Kunitusize Hahulu

HANENINANI lilimo ze 9, natuhela kuhula. Kacenu ninani lilimo ze 43, kono butelele bwaka bufita feela fa mita iliñwi. Bashemi baka hane balemuhile kuli hanina kushenya kuya mwahalimu, nebanisusuelize kuli nibelekange ka taata ilikuli nisike nanahananga hahulu za kusahula kwaka. Kuli nipatehe, nenitomile kantemba fapilaa ndu yaluna fonenilekisanga litolwana, mi nenikenisanga fa sibaka seo kamita. Kueza cwalo, nekutahisize kuli batu babañata balekange litolwana zaka.

Nihakulicwalo, kubeleka ka taata nekusika cinca lika kaufela. Nenisali yomukuswani luli, mi neninyandanga hahulu nihaiba kueza lika zebunolo mwa bupilo, zecwale ka kunga lika fa likalani zetelele fokulekisezwa lika. Lika kaufela nelibonahala inge kuli lilukiselizwe feela batu babatelele kuna. Neniikutwanga bumaswe ka za taba yeo, kono mubonelo waka neucincize haneninani lilimo ze 14.

Zazi leliñwi, basali bababeli banebali Lipaki za Jehova, baleka miselo yemiñwi kuna, mihasamulaho banitaluseza kuli niitutange Bibele ni bona. Hamulaho wa nako, nalemuha kuli kuziba Jehova ni mulelo wahae neli kwa butokwa hahulu kufita kuisa pilu kwa taba ya kusahula kwaka. Nto yeo neinitusize hahulu. Neni tilo lata hahulu liñolo la Samu 73:28. Kalulo yapili ya timana yeo ibulela kuli: “Buswa bwa ka, ki ku sutelela ku Mulimu.”

Bupilo bwaka nebucincize hahulu muta lubasi lwaluna nelututile kuzwa kwa Côte d’Ivoire kuya kwa Burkina Faso. Mwa silalanda senelupila kusona mwa Côte d’Ivoire, batu nebatwaezi kunibona inze nili kwa kantemba inze nilekisa litolwana. Kono mwa silalanda selupila kusona kwanu kwa Burkina Faso, nenili muenyi, mi batu babañata nebabona kuli nashutana ni babañwi. Batu nebani lubukelanga hahulu, kacwalo, neniinanga feela mwa ndu ka lisunda zeñata. Kacwalo, senihupula monenituselizwe ki kusutelela ku Jehova. Seniñolela kwa ofisi ya mutai wa Lipaki za Jehova, mi sebaluma mutu yaswanela kuli atonitusa. Bo Nani babali balumiwa, nebatile fa mutututu kuto nipotela.

Mikwakwa ya lishabati ya mwa silalanda saluna neitelelanga, mi ka nako ya pula, nekubanga ni sileze. Nihaike kuli bo Nani hañata nebawanga fa mutututu wa bona hanebatahanga kuto ituta nina, nebasika zwafa. Zazi leliñwi, nebanitaluselize kuli nebabata kuya nina kwa mikopano. Nenilemuhile kuli hanenikaya kwa mikopano, batu babañata nebakayo nilubukela mi nenitokwa kutiyela muinelo wo. Kwandaa zeo, hane baka nishimba fa mutututu, nebakaimelwa hahulu kakuli mutututu wo neuli otata kuusikulula. Nihakulicwalo, nenilumezi kuya kakuli  nenihupuzi kalulo ya bubeli ya liñolo lenilata hahulu yeli: “Ku Mulena Muñaa Bupilo, ki ko ni sabela.”

Na ni bo Nani fokuñwi neluwelanga mwa sileze, kono nelusa bilaelangi kakuli nelulata mikopano. Hanenibanga kwa Ndu ya Mubuso, mizwale ni likaizeli nebanimenyezanga ka lilato, kono ka nako yenenibanga kwa ndu, batu ba lifasi bona nebanilubukelanga feela ka mulelo wa kuniseha! Hamulaho wa likweli ze 9, seni kolobezwa.

Kalulo ya mafelelezo ya timana yeo yeli, “kuli ni bulele za misebezi ya hao,” ki yona kakulo ya bulaalu yenenilata hahulu. Neniziba kuli butata bobutuna boneni ka talimana ni bona neikaba bwa kukutaza fa ndu ni ndu. Nisahupula lizazi lapili haneniile kuyo kutaza fa ndu ni ndu. Banana ni babahulu nebanilubukezi mi sebanilatelela inze baseha bakeñisa monenizamaela. Nto yeo neiniutwisize hahulu bumaswe, kono hanenihupuzi taba ya kuli sina na, batu bao ni bona batokwa kutopila mwa paradaisi, nenikonile kutiyela butata bo.

Kuli lika linibele bunolo, nenilekile njinga ya mawili a malaalu yakucoba ka mazoho. Mutu yenibeleka ni yena mwa simu, naakashanga njinga yeo kuiisa fa lilundu, mi haikala kushetumuka, niyena wa tulela fateñi. Nihaike kuli kukutaza nekuli taata kwa makalelo, hamulaho wa nako, nenibile ni tabo yetuna kuli mane mwa silimo sa 1998, nenikalile bupaina bwa kamita.

Nenizamaisanga lituto zeñata za Bibele, mi babane kwa baituti bao, nebangile muhato wa kukolobezwa. Kwandaa zeo, nitabile kuli yomuñwi kwa babasizana beneni pepwa nibona uamuhezi niti! Kuutwa zwelopili yebaezize babañwi, kunisusuezanga hahulu ka nako yenitokwa kususuezwa. Zazi leliñwi hanenikulile malaria, neniamuhezi liñolo lenelizwa kwa Côte d’Ivoire. Nenikalile kuzamaisa tuto ya Bibele ku muituti wa sikolo sa yunivesiti mwa Burkina Faso, mi hamulaho, senifa muzwale tuto yeo kuli azwelepili niyona. Hamulaho wa nako, muituti yo, atutela kwa Côte d’Ivoire. Nenitabile hahulu kuutwa kuli muituti yo, seli muhasanyi yasika kolobezwa!

Niipilisa ka nzila ifi? Katengo ka katusa liyanga, nekaitatezi kuniluta musebezi wa kuluka. Yomuñwi wa baluti baluna naalemuhile musebelezo waka, mi saabulela kuli, “Luswanela kukuluta mwa kupangela mulola.” Mi nebaezize cwalo. Ka nako ya cwale nipanganga milola kwa ndu, mi milola yeo iitusiswa kwa kutapisisa litino ni libyana za mwa ndu. Batu balata hahulu milola yaka mi basusuezanga babañwi kuto leka milola yeo. Niisezanga batu milola ka kuitusisa njinga yaka ya mawili a malaalu.

Ka bumai, ka silimo sa 2004, nenituhezi kueza bupaina bakeñisa mukokoto waka one uopanga hahulu. Nihakulicwalo, nisayanga mwa bukombwa ka nako kaufela.

Batu babulelanga kuli ka nako kaufela namenyanga. Ninani mabaka atiile atahisa kuli nibe ni tabo kakuli kusutelela ku Mulimu kunitusize hahulu.—Taba yekandekilwe ki bo Sarah Maiga.