Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwaiponela Lizoho la Mulimu Mwa Bupilo Bwamina?

Kana Mwaiponela Lizoho la Mulimu Mwa Bupilo Bwamina?

“Lizoho la Muñaa Bupilo li ka zibwa ki batanga ba hae.” —ISA. 66:14.

LIPINA: 65, 26

1, 2. Batu babañwi banahanañi ka za Mulimu?

BATU babañata balumela kuli Mulimu hana taba ni likezo zabona. Banahana kuli Mulimu haisi pilu kwa lika zeezahala mwa bupilo bwabona. Ka mutala, hamulaho wa liñungwa lelituna lene lisinyize sibaka sesituna sa mwa Philippines, mwa kweli ya November ka silimo sa 2013, mubusisi wa tolopo wa mwa sibaka sesiñwi sesituna naabulezi kuli: “Kubonahala kuli Mulimu kunani kwaile.”

2 Batu babañwi banahana kuli Mulimu hakoni kubona zebaeza. (Isa. 26:10, 11; 3 Joa. 11) Batu babañwi mwa linako za muapositola Paulusi ni bona nebanahananga cwalo. Paulusi naabulezi cwana ka za batu bao kuli: “Ne ba si ka lumela ku ziba Mulimu ka ku nepahala.” Neli batu babasika luka, babamaswe, ili banebanani mukwañuli.—Maro. 1:28, 29.

3. (a) Ki lipuzo mañi zeluswanela kuipuza? (b) Mwa Bibele, lizoho la Mulimu hañata litalusañi?

3 Luna bo? Lwaziba kuli Jehova wabona lika kaufela  zelueza. Kono kana lwalumela kuli Jehova waiyakatwa luna? Kana lwalemuha mwa lutuseza mwa bupilo bwaluna? Mwa Bibele, “lizoho” la Mulimu hañata litalusa maata hae. Uitusisa maata ahae kwa kutusa batanga bahae ni kwa kutula lila zahae. (Mubale Deuteronoma 26:8.) Jesu naabulezi kuli batu babañwi nebaka “bona Mulimu.” (Mat. 5:8) Kana mubabañwi ba batu bao? Lukona kubona cwañi “Mulimu”? Halunyakisiseñi mitala ya mwa Bibele ya batu banebaiponezi lizoho la Mulimu mwa bupilo bwabona, ni batu banebasika libona. Hape lukaituta mo tumelo ikona kulutuseza kubona lizoho la Mulimu.

NEBAHANILE KUBONA LIZOHO LA MULIMU

4. Ki kabakalañi lila za Isilaele hanelihanile kubona lizoho la Mulimu?

4 Mwa linako za kwamulaho, batu babañata nebanani kolo ya kubona ni kuutwa mo Mulimu naatuselize Maisilaele. Jehova naaezize limakazo kuli alukulule batu bahae mwa Egepita ni kutula malena babañata mwa Naha ya Sepiso. (Josh. 9:3, 9, 10) Nihaike kuli malena babañwi nebautwile ni kubona ka mo Jehova naapuluselize batu bahae, “ba kopana hamoho . . . kuli ba yo lwanisa Joshua ni Isilaele.” (Josh. 9:1, 2) Malena bao hanebalwanisa Isilaele, nebanani kolo yakuiponela lizoho la Mulimu. Bakeñisa maata a Jehova amatuna, “lizazi la yema, ni kweli ya yema, ku fitela sicaba ha si kutiselize lila bumaswe bwa zona.” (Josh. 10:13) Kono Jehova naatuhelezi lipilu za lila za Isilaele ‘kutatafala,’ ilikuli balwanise Isilaele. (Josh. 11:20) Lila za Isilaele nebatuzwi bakeñisa kuli nebasika lumela kuli Jehova naalwanela batu bahae.

Luswanela kuiponela mwa lutuseza Mulimu mwa bupilo bwaluna

5. Mulena Akabe yamaswe naahanile kulumelañi?

5 Hamulaho, Mulena Akabe yamaswe naabile ni kolo yakuiponela lizoho la Mulimu hañata-ñata. Elia naamubulelezi kuli: “Ha ku na puka ye ka bonahala, kamba pula ye ka nela, haisi ka linzwi la ka.” (1 Mal. 17:1) Nto yeo neikonahalile feela ka tuso ya Mulimu, kono Akabe naasika lumela nto yeo. Hasamulaho, Elia alapela ku Jehova, mi Mulimu amualaba ka kuluma mulilo one uzwa kwa lihalimu. Akabe naaiponezi kezahalo yeo. Kuzwa fo, Elia ataluseza Akabe kuli Jehova naakafelisa linanga ni kuli naaka luma pula yetuna. (1 Mal. 18:22-45) Akabe naaboni limakazo zeo kaufela, kono naasika lumela kuli naaiponezi maata a Jehova. Luitutañi kwa mitala yeo kaufela? Luswanela kuiponela mwa lutuseza la Mulimu mwa bupilo bwaluna.

NEBABONI LIZOHO LA JEHOVA

6, 7. Magibioni ni Rahaba nebalemuhileñi?

6 Magibioni nebashutana hahulu ni macaba anaabapotolohile. Nebaboni lizoho la Mulimu. Mwa sibaka sa kulwanisa Maisilaele, Magibioni nebabata kueza kozo ni bona. Libaka? Nebabulezi kuli nebautwile ka za Jehova, ni lika kaufela zanaaezize. (Josh. 9:3, 9, 10) Nebakaeza hande hanebaka lemuha kuli Jehova naalwanela Isilaele.

 7 Rahaba ni yena naaboni lizoho la Jehova. Naasi Muisilaele, kono naautwile ka za mo Jehova naalukululezi batu bahae mwa Egepita. Matwela bababeli ba Maisilaele hane batile kuyena, naababulelezi kuli: ‘Na ziba kuli Muñaa Bupilo u ka mi fa naha.’ Rahaba naanani tumelo ya kuli Jehova uka mupilisa ni lubasi lwahae. Naabonisize tumelo ku Jehova nihaike kuli naaziba kuli kueza cwalo nekuli ko kulubeta.—Josh. 2:9-13; 4:23, 24.

8. Maisilaele babañwi nebalemuhile cwañi lizoho la Mulimu?

8 Ka kushutana ni Mulena Akabe yamaswe, Maisilaele babañwi bane baboni mulilo one uzwa kwa lihalimu, bakeñisa tapelo ya naalapezi Elia, nebalemuhile kuli Mulimu ki yena yanaaezize cwalo. Sicaba sa huweleza sali: “Muñaa Bupilo ki yena Mulimu!” (1 Mal. 18:39) Sicaba seo nesiiponezi hande maata a Mulimu.

9. Lukona kubona cwañi Jehova ni lizoho lahae kacenu?

9 Lunyakisisize mitala yeminde ni yemaswe yelutusa kuutwisisa sekutalusa ku “bona Mulimu” kamba kubona lizoho la Mulimu. Halunze luituta za Jehova ni tulemeno twahae, lwabona lizoho lahae ka ‘meeto a lipilu za luna.’ (Maef. 1:18) Nto yeo ilususueza kulikanyisa batu bane basepahala ba mwa linako za kwamulaho, ni batu ba mwa linako za cwale babaiponezi mo Jehova atuselize batu bahae. Kono kana lunani bupaki bobubonisa kuli Jehova watusa batu kacenu?

 BUPAKI BOBUBONISA MWATUSEZA BATU MULIMU KACENU

10. Ki bupaki mañi bolunani bona kacenu bobubonisa kuli Jehova watusa batu? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 3.)

10 Kunani bupaki bobuñata bobubonisa kuli Jehova uzwelapili kutusa batu kacenu. Hañata lwautwanga ka za batu banebalapezi ku Mulimu kuli abatuse mwa bupilo bwabona, mi litapelo zabona nelialabilwe. (Samu 53:2) Ka mutala, bo Allan hane bakutaza mwa sioli sesinyinyani sa mwa Philippines, nebafumani musali yanaakalile kulila hamano babona. Bo Allan babulela kuli, “Basali bao, nebalapezi ku Jehova kakusasana, kukupa kuli bato potelwa ki Lipaki za Jehova.” Basali bao hanebasa nonoboka, nebaitutanga Bibele ni Lipaki, kono hasebanyezwi ni kututela kwa sioli, nebasika zwelapili kuituta. Mulimu naalabile tapelo yabona kapili-pili, kuli mane nto yeo neibafitile kwa pilu. Hamulaho wa likweli lisikai, basali bao baineela ku Jehova.

Kana mwabata linzila zemukona kubona ka zona lizoho la Jehova mwa bupilo bwamina? (Mubone maparagilafu 11-13)

11, 12. (a) Jehova utusa cwañi batanga bahae? (b) Mutaluse ka mo Jehova naatuselize kaizeli yomuñwi.

11 Batanga ba Jehova babañata baiponezi mone batuselizwe ki Jehova hanebatuhezi mikwa yemaswe yecwale ka kuzuba kwai, kuitusisa maswe milyani yekola, kamba kubuha maswaniso a mapunu. Babañwi babulela kuli nebalikile kutuhela kaili bona, kono nebapalezwi. Kono hanebakupile Jehova kuli abatuse, naabafile “maata afita a butu,” mi nebakonile kutuhela mikwa yabona yemaswe yeo.—2 Makor. 4:7; Samu 37:23, 24.

Jehova utusa batanga bahae kutiyela matata a ka butu

12 Jehova hape utusanga batanga bahae kutiyela matata a ka butu. Nekubile cwalo kubo Amy. Nebafilwe musebezi wa kuyaha Ndu ya Mubuso ni ndu ya balumiwa mwa sioli sesinyinyani sesi fumaneha mwa Pacific Ocean. Miinelo neishutana, hañata nekusabangi ni malaiti, kamba mezi, mwa mikwakwa nekutezi mezi, nebatondile lubasi lwabona, mi nebapila mwa muzuzu omunyinyani mwa hotela. Zazi leliñwi nebahalifezi kaizeli yenebasebeza ni yena. Nebaikutwile hahulu bumaswe bakeñisa zenebaezize. Hanebakutezi mwa muzuzu wabona monekusina malaiti, balapela ku Jehova kuli abatuse. Malaiti hasatile, babala taba ya mwa Tawala ya Mulibeleli yenebulela ka za mukiti wa ku feza sikolo sa Giliadi. Taba yeo neibulela ka za matata ene batokwa kutiyela. Babulela kuli: “Neniikutwile kuli Jehova naambola nina busihu bo. Taba yeo neinisusuelize kuzwelapili mwa musebezi waka.”—Samu 44:25, 26; Isa. 41:10, 13.

13. Ki bupaki mañi bobubonisa kuli Jehova utusize batu bahae kulwanela liswanelo zabona za kukutaza?

13 Jehova hape utusize batanga bahae kulwanela taba yende ni kuipaka ka mulao. (Mafil. 1:7) Ka mutala, mibuso yemiñwi haneilikile kutuhelisa musebezi wa kukutaza, nelulwanezi taba yeo mwa kuta. Kuzwa ka silimo sa 2000, lukonile kuwina milatu yebato eza 268 mwa kuta yetuna, mi hape neluwinile milatu ye 24 mwa kuta ya Mwa Europe Yetalima Litaba Zeama Liswanelo za Sicaba (European Court of Human Rights.) Kwabonahala hande kuli hakuna mutu yakona kupalelwisa lizoho la Mulimu!—Isa. 54:17; mubale Isaya 59:1.

14. Ki bupaki mañi bobuñwi bobubonisa kuli Mulimu uinzi ni batu bahae?

14 Musebezi wa kukutaza taba yende mwa lifasi kaufela ki bupaki bobubonisa kuli Mulimu watusa mwa musebezi wo. (Mat. 24:14; Lik. 1:8) Mi kuswalisana kwa batanga ba Jehova babazwa mwa macaba kaufela kukonahala feela ka tuso ya Jehova. Swalisano yeo iipitezi luli! Mane nihaiba batu babasa lapeli Jehova baitumelela yeo ka kubulela kuli: “Kaniti Mulimu u teñi mwahalaa mina.” (1 Makor. 14:25) Lunani bupaki bobuñata bobubonisa kuli Mulimu uinzi ni batu bahae. (Mubale Isaya 66:14.) Mina bo kabutu, kana mwabona lizoho la Jehova mwa bupilo bwamina?

KANA MWABONA LIZOHO LA JEHOVA MWA BUPILO BWAMINA?

15. Ki kabakalañi fokuñwi halukana lwapalelwa kubona lizoho la Jehova mwa bupilo bwaluna?

15 Ka linako zeñwi, lukana lwapalelwa kubona lizoho la Mulimu mwa bupilo bwaluna. Libaka? Haiba lunani matata amañata mwa bupilo, lukana lwa libala kuli Jehova naakile alutusa hañata-ñata kwamulaho. Nekubile cwalo ku Elia. Elia naanani bundume, kono Jezabele mufumahali yamaswe hanaabata kumubulaya, Elia naakenezwi ki sabo. Ka nako yeo, naalibezi mo Jehova naamutuselize kwamulaho. Bibele ibulela kuli Elia naabata kushwa. (1 Mal. 19:1-4) Naakafumana kai tuso ni bundume? Naatokwa kuitinga ku Jehova.—1 Mal. 19:14-18.

16. Lukona kubona cwañi lizoho la Mulimu halutalimana ni matata?

16 Jobo naaisize hahulu pilu kwa lipilaelo zahae kuli mane naasika bona muinelo wahae ka mwa naaubonela Jehova. (Jobo 42:3-6) Ka linako zeñwi, niluna lwakona kupalelwa kubona Mulimu bakeñisa matata elutalimana ni ona. Ki lika mañi zekona kulutusa kubona zaluezeza Mulimu? Luswanela kunahanisisa zeibulela Bibele ka za matata aluna. Haiba lueza cwalo, Jehova ukaba  waluli kuluna, mi ni luna lukakona kubulela kuli: “Ne ni utwile za hao ka lizebe fela, kono cwale meto a ka a ku bona.”

Likaizeli bababeli bakutaza ku musali mwa likululu

17, 18. (a) Mukona kubona cwañi lizoho la Jehova mwa bupilo bwamina? (b) Mutaluse zeboñwi zebonisa mwalutuseza Mulimu kacenu.

17 Mukona kubona cwañi lizoho la Jehova mwa bupilo bwamina? Halunyakiseñi mitala yeketalizoho. Mutala wapili, mukana mwaikutwa kuli Jehova naamitusize kufumana niti. Wabubeli, mukana mwahupula kuli hanemuile kwa mikopano ya Sikreste, nemuteelelize kwa ngambolo, mi semubulela kuli, “Litaba ze, ki zona zenenitokwa luli!” Wabulaalu, mwendi muiponezi mo Jehova naalabezi tapelo yamina. Wabune, mwendi nemubata kueza zeñata mwa sebelezo yamina ku Jehova, mi nemuiponezi mwa naamituselize kupeta sikonkwani samina. Wabuketalizoho, mwendi nemutuhezi musebezi wamina bakeñisa kuli neumipalelwisa kupeta hande sebelezo yamina ku Jehova, mi nemuiponezi mo Mulimu naatalelelize sepiso yahae yeli: “Ha ni na ku mi fulalela ni kamuta.” (Maheb. 13:5) Haiba lunani silikani sesitiile ni Jehova, lwakona kubona ka bunolo lizoho lahae mwa bupilo bwaluna.

18 Bo Sara babapila kwa Kenya, babulela kuli: “Nenilapezi ka za muituti yeneninahana kuli naasaitebuhi tuto yahae ya Bibele. Neni lapezi ku Jehova ka za haiba neniswanela kutuhela kuituta ni musali yo. Hanifeza feela kulapela, foni yaka yalila. Muituti wa Bibele yo, naalizize kuli abuze ka za haiba lwakona kuya hamoho kwa mikopano! Nenitabezi hahulu! Haiba lunahana lika zaluezeza Mulimu, lukabona mwalutuseza. Bo Rhonna babapila kwa Asia, babulela kuli, kutokwa nako kuli lubone ka mo Jehova alutuseza mwa bupilo bwaluna. Baekeza kubulela kuli: “Haiba mulemuha mwalutuseza, mukafumana kuli kwatabisa kuziba kuli Jehova waiyakatwa luna luli!”

19. Ki lika mañi zeñwi zeluswanela kueza kuli lubone lizoho la Mulimu?

19 Jesu naabulezi kuli baba “ka bona Mulimu,” baswanela ku ‘ba ni pilu ye kenile.’ (Mat. 5:8) Taba yeo italusañi? Luswanela kuba ni minahano yekenile mi luswanela kutuhela kueza nto ifi kamba ifi yemaswe. (Mubale 2 Makorinte 4:2.) Mwa taba ye, luitutile kuli, kuli lubone lizoho la Mulimu, luswanela kuzwelapili kutiisa silikani saluna ni yena. Mwa taba yetatama, lukanyakisisa ka mo tumelo ikona kulutuseza kubona lizoho la Jehova hande mwa bupilo bwaluna.