Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  September 2015

Kana Mwafita fa Siyemo Sanaafitile Kusona Kreste?

Kana Mwafita fa Siyemo Sanaafitile Kusona Kreste?

“Lu fite fa . . . siyemo sa naa fitile ku sona Kreste.”—MAEF. 4:13.

LIPINA: 69, 70

1, 2. Ki sikonkwani sifi saswanela kuba nisona Mukreste kaufela? Mufe mutala.

MUSALI yanyezwi ubatanga miselo yecwañi hali kwa musika? Kusina kukakanya, habatangi miselo yemituna hahulu kamba yecipile hahulu. Kono ubatanga miselo yenunkela hande ni yebonahala hande, ni yekona kuciwa. Ubatanga miselo yebuzwize kamba yekolile.

Mukreste yahulile kwa moya uzwelapili kubata likuka za mwa Bibele zekona kumutusa kuziba lika zelukile ni zesika luka

2 Mutu hasaaitutile ka za Jehova ni kuikatulela kukolobezwa, silikani sahae ni Mulimu sazwelangapili kuhula. Sikonkwani sahae ki sa kufita fa kuba Mukreste yahulile. Buhulu bo, habutalusi kuli mutu uswanela kusupala. Butalusa kuhula kwa moya, ilikuba ni bulikani bobutiile ni Jehova. Muapositola Paulusi naabata kuli Bakreste ba mwa Efese bahule kwa moya. Naabasusuelize kuli baswalisane mwa tumelo ni kuzwelapili kuituta ka za Jesu kuli babe ‘baana babakolile, mane bafite fatikanyo yekwanile ya siyemo sanaafitile kusona Kreste.’—Maef. 4:13.

3. Ki muinelo mañi one ili kuona puteho ya mwa Efese oswana ni obali kuona batu ba Jehova kacenu?

 3 Paulusi hanaañozi liñolo lahae, Puteho ya kwa Efese neseibile teñi ka lilimonyana. Babañata mwa Puteho yeo, nebanaani yeloseli, mi nebahulile kwa moya. Kono nekusanani babañwi bane batokwa kutiisa hahulu silikani sabona ni Jehova. Ka kuswana, mizwale ni likaizeli babañata basebelelize Jehova ka nako yetelele mi bahulile kwa moya. Kono babañwi mwa liputeho habasika hula kale kwa moya. Ka mutala, batu babañata-ñata bakolobezwanga silimo ni silimo, kacwalo babañwi basatokwa kuhula kwa moya. Mina bo?—Makolo. 2:6, 7.

MUKRESTE UKONA KUHULA CWAÑI KWA MOYA?

4, 5. Bakreste babahulile kwa moya bashutana cwañi, kono ki lika mañi zebanani zona kaufelaa bona zeswana? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 3.)

4 Hamuka talima miselo yebuzwize fa musika, mukalemuha kuli miselo yeo haiswani ni yemiñwi. Nihakulicwalo, kunani lika zeñwi kwa miselo yeo zebonisa kuli ibuzwize. Ki nto yeswana ni Bakreste babahulile kwa moya. Bakreste bao habaswani luli. Bapila mwa linaha zeshutana, mi banani lisimuluho zeshutana. Habalikaneleli kwa lilimo, mi lika zebatabela babañwi, babañwi bona habalitabeli. Kono Bakreste kaufela babahulile kwa moya banani tulemeno totuswana totu bazibahaza kuli bahulile kwa moya. Ki tufi tulemeno to?

‘Kana kunani licinceho zenikona kueza kuli nilikanyise Jesu ka kutala?’

5 Mukreste yahulile kwa moya, ulikanyisa Jesu, mi u ‘hata ka busepahali mwanaahatile.’ (1 Pit. 2:21) Jesu naabulezi kuli ki kwabutokwa hahulu kuli mutu alate Jehova ka pilu yahae kaufela, ka moyo wahae kaufela, ni ka munahano wahae kaufela ni kuli uswanela kulata wahabo yena mwaitatela. (Mat. 22:37-39) Mukreste yahulile kwa moya ulika mwakonela kaufela kulatelela kelezo yeo. Mwapilela bupilo bwahae kubonisa kuli silikani sahae ni Jehova ni lilato lanani lona kwa batu babañwi, ki za butokwa hahulu kuyena.

Bakreste babahulile balikanyisa mutala wa Jesu wa buikokobezo ka kutusa babanca babaetelela (Mubone paragilafu 6)

6, 7. (a) Ki tulemeno tufi totuñwi totubonisa kuli Mukreste uhulile kwa moya? (b) Luswanela kuipuzañi?

6 Lilato ki kakañwi ka tulemeno totuñata twabonisa Mukreste yahulile kwa moya. (Magal. 5:22, 23) Hape ubonisa bunolo, buiswalo, ni pilu-telele. Tulemeno to twakona kumutusa kuitiisa hali mwa miinelo yetaata kusina kufilikana ni kutiyela lika zezwafisa asafelelwi ki sepo. Hanze aeza tuto ya kabutu,  Mukreste yahulile kwa moya uzwelapili kubata likuka za mwa Bibele zeka mutusa kuziba zelukile ni zesika luka. Mi hakaitusisa lizwalo lahae lelilutilwe ka Bibele, ukakona kueza likatulo zende. Mukreste yahulile kwa moya waikokobeza, kacwalo ulumela kuli ketelelo ni likuka za Jehova kamita ki zende hahulu kufita zahae. * (Mubone litaluso zakwatasi.) Ukutaza taba yende ka tukufalelo, mi ueza mwakonela kaufela kutusa kuli mwa puteho kube ni swalisano.

7 Kusina taba kuli selusebelelize Jehova ka nako ye kuma kai, yomuñwi ni yomuñwi waluna wakona kuipuza kuli: ‘Kana kunani licinceho zenikona kueza kuli nilikanyise Jesu ka kutala? Kana kunani miinelo mo nitokwa kueza licinceho?’

“LICO ZE TIILE KI ZA BATU BA BA HULILE”

8. Jesu naaziba ni kuutwisisa cwañi Bibele?

8 Jesu Kreste naaziba ni kuutwisisa hande Mañolo. Nihaiba ka nako yanaanani lilimo ze 12, naaitusisize Mañolo hanaambola ni baluti kwa tempele. “Ba ne ba mu teeleza kaufela ne ba zwelapili ku komoka kutwisiso ya hae ni likalabo za hae.” (Luka 2:46, 47) Mi hamulaho ka nako yanaakutaza, naaitusisize Linzwi la  Mulimu ka bukwala kuli akuzise lila zahae.—Mat. 22:41-46.

9. (a) Ki tomahanyo mañi yakuituta yaswanela kuba niyona mukreste yahulile kwa moya? (b) Ki kabakalañi haluitutanga Bibele?

9 Mutu yabata kuba Mukreste yahulile kwa moya, ulikanyisa mutala wa Jesu mi ubata kuutwisisa Bibele mwakonela kaufela. Kamita ubatisisa niti yetungile ya mwa Mañolo, kakuli waziba kuli “lico ze tiile ki za batu ba ba hulile.” (Maheb. 5:14) Mukreste yahulile kwa moya ubata kuba ni “zibo ye nepahezi” ya mwa Bibele. (Maef. 4:13) Kacwalo muipuze kuli: ‘Kana nabalanga Bibele ka zazi? Kana ninani tomahanyo ya tuto ya kabutu? Kana ninani tukiso ya kulapela sina lubasi sunda ni sunda?’ Ha muituta Bibele, mubatisise likuka zekona kumitusa kuziba mwanahanela ni mwaikutwela Jehova. Kihona mukaitusisa likuka zeo hamueza likatulo. Kueza cwalo kuka mitusa hahulu kusutelela ku Jehova.

10. Mukreste yahulile kwa moya uikutwa cwañi ka za kelezo ni likuka za Mulimu?

10 Mukreste yahulile kwa moya uswanela kueza lika zeñata kufita kuziba feela zeibulela Bibele. Uswanela kulata kelezo ni likuka za Mulimu. Kihona akabonisa lilato leo ka takazo yanani yona ya kueza tato ya Jehova kufita kuikezeza zatabela. Mane hape ucinca mupilelo wahae, munahanelo wahae, ni likezo zahae. Ka mutala, ulikanyisa Jesu mi uapala butu bobunca “bo ne bu bupilwe ka ku likana ni tato ya Mulimu mwa ku luka ko ku li kwa niti ni busepahali.” (Mubale Maefese 4:22-24.) Ki kwabutokwa kuhupula kuli Mulimu naaitusisize moya wahae okenile kuetelela bañoli ba Bibele. Kacwalo Mukreste haituta Bibele, wa hulisa zibo yahae, lilato lahae, ni silikani sahae ni Jehova.

MUTAHISE SWALISANO

11. Jesu naaipumani mwa muinelo mañi hanaali fa lifasi?

11 Jesu naali mutu yapetehile. Nihakulicwalo, hanaali fa lifasi, Jesu naapilile mwahalaa batu babasika petahala. Bashemi bahae ni banyani bahae kaufelaa bona nebasika petahala. Nihaiba balateleli ba Jesu babatuna nebabonisize mikwa yecwale ka buikuhumuso ni buitati. Ka mutala, busihu bone bulatelezwi ki lizazi lanaashwile, balutiwa bahae neba kananisani ka za kuli “ki mañi ya naa ngiwa ku ba yo mutuna ku bona.” (Luka 22:24) Kusina taba ni mihupulo yabona yesika petahala, Jesu naaziba kuli balutiwa bahae nebatuha baba Bakreste babahulile kwa moya mi nebakaba puteho yeswalisani. Busihu bobuswana bo, Jesu naabalapelezi kuli baswalisane. Naakupile Ndatahe wa kwa lihalimu kuli babe mwa buñwi, naaize: “Sina wena Ndate ha u swalisani ni na, ni na ha ni swalisani ni wena.” Naaekelize kuli: “Kuli ba be a li muñwi sina feela luna ha lu li a li muñwi.”—Joa. 17:21, 22.

12, 13. (a) Ki sikonkwani sifi selunani sona ka kuba Bakreste? (b) Muzwale yomuñwi naaitutile cwañi mwa kuswalisanela ni babañwi?

12 Mukreste yahulile kwa moya utahisa kozo mwa puteho. (Mubale Maefese 4:1-6, 15, 16.) Ka kuba Bakreste, mulelo waluna ki wa kuba baba “kopanyizwe hamoho,” ili kutalusa kubeleka hamoho ka swalisano. Kuli abe ni swalisano yecwalo, Mukreste utokwa kuba ni buikokobezo. Kacwalo, nihaamiwa ki kusa petahala kwa  babañwi, Mukreste yahulile kwamoya ubeleka ka taata kuli azwelepili kutiisa swalisano mwa puteho. Kabakaleo, muipuze kuli: ‘Muzwale kamba kaizeli haeza mafosisa, niezanga cwañi? Niikutwanga cwañi haiba mutu yomuñwi aniutwisa butuku? Kana hañata natuhelanga kuambola ni mutu yo? Kamba kana nalikanga kulukisa miinelo ilikuli luswalisane hape?’ Mukreste yahulile kwa moya utabela kutatulula butata kufita kutahiseza babañwi butata.

13 Halunyakisiseñi mutala wa bo Uwe. Kwamulaho, nebatuhelelanga kusapetahala kwa mizwale ni likaizeli babañwi kubafilikanya. Sebaikatulela kuitusisa Bibele ni buka ya Insight on the Scriptures kuli baitute za bupilo bwa Davida. Ki kabakalañi hane baketile kuituta za bupilo bwa Davida? Kakuli Davida niyena naatalimani ni matata hanaapilisana ni batanga ba Mulimu babañwi. Ka mutala, Mulena Saule naabatile kumubulaya, batu babañwi nebabata kumupobaula, mi mane nihaiba musalaa hae naamusehile. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Kusina taba ni zenebamuezize batu babañwi, Davida naalata Jehova mi naamusepile. Davida hape naabonisize sishemo. Bo Uwe nebalemuhile kuli nibona nebatokwa kueza nto yeswana. Kuituta Bibele nekubatusize kulemuha kuli nebatokwa kucinca mubonelo wa bona ka za mizwale babona babasika petahala. Nebatokwa kutuhela kuhupulanga mafosisa a mizwale babona, mi nebatokwa kutusa kuli mwa puteho kube ni swalisano. Kana ni mina muitomezi sikonkwani sa kueza cwalo?

MUKETE BALIKANI MWAHALAA BATU BABAEZA TATO YA MULIMU

14. Jesu naaketile cwañi balikani bahae?

14 Jesu Kreste naanani silikani kwa batu kaufela. Baana ni basali, mikulwani ni babahulu, mane ni banana, nebaikutwanga kulukuluha habali ni Jesu. Kono naaketile balikani bahae babatuna katokomelo. Naabulelezi baapositola bahae kuli: “Mu balikani ba ka haiba mu eza ze ni mi laela.” (Joa. 15:14) Jesu naaketile balikani bahae babatuna mwahalaa batu bane bamulatelezi ka busepahali ili bane balata Jehova ni kumusebeleza. Kana muketanga balikani babalata Jehova ka pilu yabona kaufela? Ki kabakalañi kueza cwalo hakuli kwabutokwa?

Kana muketanga balikani babalata Jehova ka pilu yabona kaufela?

15. Babanca bakona kutusiwa cwañi haiba baeza siango ni Bakreste babahulile kwa moya?

15 Mifuta yemiñata ya miselo ibuzwanga hakunani mufutumala wa lizazi. Ka nzila yeswana, lilato la mizwale ni likaizeli baluna, lakona kumitusa kuba Bakreste babahulile kwa moya. Kana mumukulwani yaeza likatulo ka za lika zemukaeza mwa bupilo? Haiba kucwalo, mutokwa kuketa balikani base basebelelize Jehova ka nakonyana ili babatahisa swalisano mwa puteho. Mwendi batu bao batalimani ni matata mwa bupilo bwabona,  mi mwendi batiyezi matata ao habanze basebeleza Jehova. Baakona kumitusa kuketa mwakupilela bupilo bobunde. Haiba mutanda nako ni bona bakona kumitusa kueza likatulo zende mi mukaba Mukreste yahulile kwa moya.—Mubale Maheberu 5:14.

16. Mizwale ni likaizeli babahulile nebatusize cwañi kaizeli yomuñwi hanaali mukulwani?

16 Bo Helga bahupula kuli hane batuha bafeza sikolo, bane bakena ni bona sikolo nebaambolanga ka za lika zebabata kueza mwa bupilo. Buñata bwabona nebabata kuya kwa yunivesiti kuli bafumane musebezi omonde. Kono bo Helga bona sebaambola ni balikani babona mwa puteho babahulile kwa moya. Babulela kuli: “Buñata bwa balikani baka bao neli babahulu kuna, mi neba nitusize hahulu. Neba nisusuelize kukena mwa sebelezo ya nako kaufela. Hamulaho wa nako, nenikonile kutanda lilimo zeketalizoho mwa bupaina. Ka nako yacwale, hamulaho wa lilimo, niikutwa kuba nitabo kuli nisebelelize Jehova mwa bunca bwaka. Mi haniinyazi kuli neniezize keto yecwalo.”

17, 18. Lukona kusebeleza hande Jehova ka mukwa ufi?

17 Haiba lulikanyisa Jesu, lukaba Bakreste babahulile kwa moya. Lukasutelela hahulu ku Jehova, mi takazo yaluna ya kumusebeleza ikaba yetuna. Mutu ukona kusebeleza hande Jehova haiba uhulile kwa moya. Jesu naasusuelize balateleli bahae kuli: “Liseli la mina li monyehele batu cwalo, kuli ba bone misebezi ya mina ye minde mi ba kanyise Ndataa mina ya kwa lihalimu.”—Mat. 5:16.

18 Luitutile mo Mukreste yahulile kwa moya akona kutuseza hande babañwi mwa puteho. Mukreste hape ubonisa kuli uhulile kwa moya ka mwa itusiseza lizwalo lahae. Lizwalo laluna likona kulutusa cwañi kueza likatulo zende? Mi lukona kukuteka cwañi lizwalo la babañwi? Lukaalaba lipuzo zeo mwa taba yetatama.

^ par. 6 Ka mutala, mizwale babahulile babanani yeloseli bakana bakupiwa kuli batuhele buikalabelo bwabona ni kuli batuse mizwale ba mikulwani babafiwa buikalabelo bo.