Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  September 2015

Jehova Ulubonisa Lilato Lahae Mwa Linzila Lifi?

Jehova Ulubonisa Lilato Lahae Mwa Linzila Lifi?

“Ha mu bone lilato leo Ndate a lu latile ka lona!”—1 JOA. 3:1.

LIPINA: 91, 13

1. Muapositola Joani ulususueza kunahanisisañi, mi ki kabakalañi?

MUAPOSITOLA Joani ulususueza kunahana hahulu ka za lilato lelituna la Jehova kuluna. Kwa 1 Joani 3:1, lubala kuli: “Ha mu bone lilato leo Ndate a lu latile ka lona!” Halunahanisisa mwalulatela Jehova ni mwaluboniseza lilato lahae, luba bukaufi ni yena mi lufita fa kumulata hahulu.

2. Ki kabakalañi batu babañwi hakubabelanga taata kuutwisisa kuli Mulimu wabalata?

2 Ka bumai, babañwi habautwisisi ka mo Jehova akona kubaboniseza lilato. Banahana kuli Mulimu haana taba ni batu. Bakona kunahana kuli Mulimu utomanga milao ni kufa koto babasa muutwi. Bakeñisa lituto zabuhata, batu babañwi banaha kuli Mulimu usituhu ni kuli halukoni kumulata. Babañwi bona baikutwa kuli Mulimu ulata batu kaufela kusina taba ni zebaeza. Kono kuituta Bibele kukonile kumitusa kuziba niti ka za Jehova. Mwaziba kuli lilato ki kalemeno kahae  ka katuna ni kuli ululiuluzi ka kulufa Mwanaa hae. (Joa. 3:16; 1 Joa. 4:8) Nihakulicwalo, bakeñisa lika zemuipumani kuzona mwa bupilo, kukona kumibela taata kuutwisisa kuli Jehova wamilata luli.

3. Ki nto mañi yeka lutusa kuutwisisa mwalulatela Jehova?

3 Kuli lukolwe kuli Jehova walulata, lutokwa pili kuutwisisa kuli Jehova ki yena yanaalubupile. Naalufile bupilo. (Mubale Samu 100:3-5.) Ki lona libaka Bibele haitalusa mutu wapili sina “mwanaa Mulimu.” (Luka 3:38) Mi Jesu naalulutile kuli lubizange Jehova kuli “Ndataa luna ya kwa lihalimu.” (Mat. 6:9) Kacwalo, Jehova ki Ndataa luna, mi walulata sina ndate yalilato mwalatela bana bahae.

4. (a) Jehova ki Ndate yacwañi? (b) Lukanyakisisañi mwa taba ye, ni yetatama?

4 Batu babañwi kubabelanga taata kulumela kuli mushemi yali ndate lubasi wakona kuba yalilato. Mwendi bahupulanga zene ezahalanga hane basali banana kakuli bo ndataa bona nebabanyandisa. Jehova naasike aeza cwalo kwa bana bahae. Ki yena Ndate yomunde ka kufitisisa yelukona kuba niyena. (Samu 27:10) Ululata hahulu mi walubabalela mwa linzila zeñata. Haluikutwa kulatiwa ki Jehova, lukamulata hahulu nikufita. (Jak. 4:8) Mwa taba ye, lukanyakisisa linzila zeene zabonisa ka zona Jehova kuli walulata. Mi mwa taba yetatama, lukanyakisisa linzila zeene zelukona kubonisa ka zona kuli lwamulata.

JEHOVA ULILATO MI KI MUFANI

5. Mulimu ufa batu kaufela lika mañi?

5 Muapositola Paulusi hanaali mwa tolopo ya Atene, mwa Greece, naalemuhile kuli nekunani milimu ya maswaniso yemiñata, mi batu nebalumela kuli milimu yeo neibafa bupilo. Kacwalo, Paulusi abulela ka za “Mulimu ya ezize lifasi ni linto kamukana ze ku lona.” Naabulezi kuli Mulimu “ki yena ya fa batu kaufela bupilo ni moya wa ku buyela ni linto kamukana.” (Lik. 17:24, 25, 28) Jehova ulufa lika kaufela zelutokwa kuli lupile ni kuli luikole bupilo. Munahane ka za lika zalufile kabakala kuli walulata.

6. Jehova ulufile lihae lelicwañi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 21.)

6 Ka mutala, Jehova ululukiselize lihae lelinde. (Samu 115:15, 16) Kwa lipulaneti kaufela zaezize, lifasi libonahala kuba leliipitezi. Ba sayansi bazamaile ni kueza lipatisiso ka za lipulaneti zeñata, kono bapalezwi kufumana pulaneti yeswana ni ya lifasi yenani lika kaufela zekonisa batu kupila. Jehova hasika lufa feela lika kaufela zelutokwa kuli lupile, kono hape uezize lifasi kuba lelinde ilikuli lupile kulona ni kuikola bupilo. (Isa. 45:18) Halunahana ka za lihae lalufile Ndataa luna Jehova, luikutwa kuli walulata luli.—Mubale Jobo 38:4, 7; Samu 8:3-5.

7. Mwa lubupezi Jehova kubonisa cwañi kuli walulata luli?

7 Nzila yeñwi yeo Jehova abonisize ka yona kuli walulata, ki mwa lubupezi ka kulufa buikoneli bwa kumulikanyisa. (Gen. 1:27) Fo kutalusa kuli lwakona kulemuha mwa lulatela ni kubonisa molumulatela. Waziba kuli maikuto acwalo alutahiseza tabo luli. Mi mane banana babanga ni tabo haiba balemuha kuli bashemi babona babalata.  Mi muhupule kuli Jesu naalulutile kuli lukaba ni tabo haiba lusutelela hahulu ku Ndataa luna, Jehova. (Mat. 5:3) Jehova ulufa “linto kaufela ze lu tabela.” Ka niti, unani bufani bobutuna mi walulata luli.—1 Tim. 6:17; Samu 145:16.

JEHOVAH TEACHES US THE TRUTH

8. Ki kabakalañi halubata kulutiwa ki Jehova?

8 Mushemi yali ndate bana walata bana bahae, mi hatabeli kuli bana bahae bayembululwe kamba kupumiwa ki batu babañwi. Kono bashemi babañata kacenu habalati kulatelela likuka za mwa Bibele za mwa kutaluhanyeza zende ku zemaswe. Kacwalo, habakoni kuetelela hande bana babona, mi hañata nto yeo itahisanga kuli mwa lubasi kube ni kusalumelelana ni kutokwa tabo. (Liprov. 14:12) Nihakulicwalo, Jehova ufanga bana bahae ketelelo yende bakeñisa kuli ki “Mulimu wa niti.” (Samu 31:5) Utabela kululuta niti ka zahae  ni moluswanela ku mulapelela. Mi ulubonisa nzila yende ya mwa kupilela. (Mubale Samu 43:3.) Kacwalo, ki lika mañi za lulutile Jehova zebonisa kuli ululata hahulu?

Bo ndate bana balikanyisa Jehova ka kuluta bana babona niti ni kubatusa kuba ni silikani sesinde ni Ndataa bona wa kwa lihalimu (Mubone maparagilafu 8 kuisa 10)

9, 10. (a) Ki kabakalañi Jehova halutaluseza ka zahae? (b) Ululutañi ka za mulelo wahae?

9 Sapili, Jehova ulutaluseza ka zahae. Ubata kuli lumuzibe. (Jak. 4:8) Kacwalo ulutaluseza libizo lahae. Ka niti, Bibele ibulela hahulu za libizo lahae kufita mabizo amañwi. Hape Jehova ulutaluseza tulemeno twahae ni kuli ki Mulimu yacwañi. Halutalima lika zabupile, luituta za maata ni butali bwahae. (Maro. 1:20) Mi halubala mwa Bibele, luituta ka za bunde bwahae, ni mwalulatela. Halunze luziba tulemeno twa Jehova totunde, luikutwa kuba bukaufi ni yena.

Halunze luziba tulemeno twa Jehova totunde, luikutwa kuba bukaufi ni yena

10 Jehova hape waluluta ilikuli luzibe mulelo wahae. Ulubulelela kuli lulubasi lwahae. Hape utalusa lika zabata kuli lueze ilikuli luswalisane ni kuba ni kozo ni batu kaufela baba mwa lubasi lwahae. Bibele ibonisa hande kuli Mulimu naasika lubupa ni tukelo ya kuiketela zende ku zemaswe. (Jer. 10:23) Jehova waziba zelutokwa luli. Mi lukona feela kuba ni kozo ni bupilo bobunde haiba lulumela kuzamaiswa ki yena ni kumamela milao yahae. Jehova ululutile litaba za butokwa ze zaniti, kakuli walulata.

11. Ndataa luna yalilato ulutaluselizeñi ka za bupilo bwa kwapili?

11 Ndate ya lilato unahananga hahulu ka za mobaka pilela bana bahae kwapili. Ubata kuli baikole bupilo bobunde. Ka bumai batu babañata kacenu babilaezwa ki mobukabela bupilo kwapili, mi babañata basinyanga bupilo bwabona ka kueza misebezi yebafumanisa lika zesike zaina kuyakuile. (Samu 90:10) Kwatabisa luli kuziba kuli Ndataa luna Jehova hasika luluta feela mwa kupilela bupilo bobunde ka nako yacwale, kono ulusepisize lika zende kwapili!

JEHOVA WAETELELA NI KUKALIMELA BANA BAHAE

12. Jehova naatusize cwañi Kaine ni Baruki?

12 Jehova hanaalemuhile kuli Kaine naali mwa muinelo otaata wakueza nto yemaswe hahulu, naatusize Kaine ka kumubuza kuli: “Kiñi so halifile? mi so sosobani pata kiñi? Ha u eza hande, kana u si ke wa lumelelwa?” (Gen. 4:6, 7) Kaine naahanile kutusiwa ki Jehova, mi zenezwile mwateñi ki kuli naatalimani ni matata. (Gen. 4:11-13) Nako yeñwi hape Jehova naalemuhile kuli mubonelo omaswe wanaanani ona Baruki neumutahiseza kuikutwa kukatala ni kuzwafa. Kacwalo Jehova abulelela Baruki kuli mubonelo wahae neufosahalile ni kuli naatokwa kucinca. Baruki naamuhezi kelezo ya Jehova mi naapilisize bupilo bwahae.—Jer. 45:2-5.

13. Ki lika mañi zene baitutile batanga ba Jehova babasepahala hane bali mwa miliko?

13 Jehova waluetelela ni kulukalimela bakeñisa kuli walulata. Halukalimelangi feela halutokwa kukalimelwa, kono hape walulutanga. (Maheb. 12:6) Mwa Bibele, lubala ka za batanga babasepahala bao Jehova naalutile kuli babe batu babande. Ka mutala, Josefa, Mushe, ni Davida nebaipumani mwa miinelo yetaata hahulu. Mwa miinelo yetaata yenebali kuyona, Jehova naabatusize. Mi zene baitutile hane bali mwa miinelo yetaata yeo, nelibatusize muta Jehova naabafile buikalabelo bobuñwi bobutuna. Halubala mwa Bibele ni kubona mo Jehova atuseza ni kuluta batu bahae, luikutwa kuli Jehova walulata luli.—Mubale Liproverbia 3:11, 12.

14. Haiba lueza nto yeñwi yemaswe, Jehova ubonisa cwañi kuli walulata?

14 Nihalueza nto yesika luka, Jehova uzwelapili kulubonisa lilato. Haiba luamuhela kelezo yahae ni kubaka, Jehova uka luswalela “kakuli ha katali ku swalela.” (Isa. 55:7) Taba yeo italusañi? Davida naabulezi manzwi asusueza ka za kulata kuswalela kwa Jehova. Naaize: “Ki yena ya swalela ze maswe za hao kamukana; ya folisa matuku a hao kaufela; ya lukulula bupilo bwa hao mwa libita; ya ku apesa kwa toho mushukwe wa sishemo ni mukekecima; upa sina mo i inezi kwahule ni wiko, ni lifoso za luna, u li sutiseza kwahule cwalo.” (Samu 103:3, 4, 12) Jehova ulukalimelanga ni kuluetelela mwa linzila zeshutana-shutana. Kana mwatabelanga kueza licinceho kapili? Kamita muhupulange kuli Jehova walukalimelanga ni kuluetelela kakuli walulata.—Samu 30:5.

JEHOVA WALUSILELEZA

15. Ki ifi nzila yeñwi yabonisa ka yona Jehova kuli walulata?

15 Ndate ya lilato usilelezanga lubasi lwahae kwa likozi. Jehova ni yena ka kuba Ndataa luna, walusilelezanga. Walisamu naabulezi cwana ka za Jehova: “U sileleza moya wa ba ba kenile ba hae, u ba lamulela mwa mazoho a ba ba maswe.” (Samu 97:10) Halunyakisiseñi mutala wo: Sina feela hamukona kunga muhato kapili wa kusileleza meeto amina bakeñisa kuli ki abutokwa kumina, Jehova ni yena usilelezanga batu bahae kakuli ki babutokwa kuyena.—Mubale Zakaria 2:8.

Jehova usilelezanga batu bahae kapili kakuli ki babutokwa kuyena

16, 17. Jehova usilelelize cwañi batu bahae mwa linako za kwamulaho ni mwa linako zaluna?

16 Nzila yeñwi yeo Jehova asilelelize batu bahae mwa linako za kwamulaho ni mwa linako zaluna, ki ka kuitusisa mangeloi ahae. (Samu 91:11) Lingeloi lililiñwi nelibulaile masole ba Maasirya ba 185,000 mwa busihu bulibuñwi, mi nelipunyusize batu ba Mulimu. (2 Mal. 19:35) Mwa linako za baapositola, mangeloi naalukuluzi Pitrosi, ni batu babañwi mwa tolongo.(Lik. 5:18-20; 12:6-11) Cwanoñu fa, mwa naha yeñwi ya mwa Africa,  nekubile ni ndwa yetuna. Mwa naha yeo, nekunani mufilifili omutuna bakeñisa kuli batu nebalwana, nebauzwa, nebaswala batu likalala, mi neba bulaya batu. Nihaike kuli hakuna mizwale bane bashwile, batu babañata neba sinyehezwi ki lika zabona. Kono kaufelaa bona neba lemuhile kuli Jehova wabalata, ni kuli naabatokomela. Kusina taba ni miinelo yene bakopani niyona, nebazwezipili kuba ni tabo. Muyemeli wa Ofisi Yetuna Yeetelela hanaabapotezi ni kubuza mizwale ni likaizeli bao za bupilo bwabona, kaufelaa bona nebabulezi kuli, “Lika kaufela liiketile, lwaitumela ku Jehova!”

17 Nihakulicwalo, batanga ba Jehova babañwi babacwale ka mulutiwa Setefani ni babañwi, bashwile bakeñisa kuli nebasepahala. Jehova hañata hatibelangi miinelo yecwalo kuezahala. Kono wasilelezanga batu bahae ka sikwata ka kubafa litemuso ka za linzila zeshutana-shutana zaitusisa Satani kuli abaswase. (Maef. 6:10-12) Lufumana litemuso zeo mwa Bibele ni mwa lihatiso zelufiwa ki kopano ya Jehova. Ka mutala, luitutanga ka za likozi zakuitusisa Intaneti, za kulata masheleñi, za kubuha mafilimu abonisa lika zemaswe, kamba kubapala lipapali zemaswe za fa kompyuta. Ka niti, Jehova walulata mi watabela kulusileleza.

TOHONOLO YETUNA

18. Muikutwa cwañi ka kuziba kuli Jehova wamilata?

18 Mushe hanaahupula lilimo kaufela zanaasebelelize Jehova, naaikolwisisize kuli Jehova wamulata, mi naabulezi kuli: “U lu kulise za sishemo sa hao isali kakusasana, kuli lu angulukelwe, lu tabe mwa mazazi a luna kaufela.” (Samu 90:14) Lufuyauzwi kakuli lwautwisisa kuli Jehova walulata. Ka niti luli, ki tohonolo yetuna kulatiwa ki Jehova! Luikutwa sina mwanaaikutwezi muapositola Joani hanaaize: “Ha mu bone lilato leo Ndate a lu latile ka lona.”—1 Joa. 3:1.