Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muitukiseze Cwale Kuto Pila Mwa Lifasi Lelinca

Muitukiseze Cwale Kuto Pila Mwa Lifasi Lelinca

“U ba bulelele kuli ba sebeze ze nde, . . . ilikuli ba kone ku swala ka taata bupilo sakata.”1 TIM. 6:18, 19.

LIPINA: 125, 40

1, 2. (a) Ki lika mañi zemunyolezwi kubona mwa Paradaisi? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Ki lika mañi zeka lutahiseza hahulu tabo mwa lifasi lelinca?

LUNYOLELWA kuikola “bupilo bo bu sa feli.” Muapositola Paulusi naatalusize bupilo bo, sina “bupilo sakata.” (Mubale 1 Timotea 6:12, 19.) Batu babañata bakapila kuya kuile mwa Paradaisi fa lifasi. Kutaata kunahana mokuka utwahalela kuzuha ka zazi ni zazi kakusasana inze lunani buikangulo bobunde, inze lutabile, ni kuikola bupilo. (Isa. 35:5, 6) Munahane tabo yemukaba niyona hamukapila ni mabasi amina, balikani bamina, hamohocwalo ni batu babaka zusiwa kwa bafu! (Joa. 5:28, 29; Lik. 24:15) Mukaba ni nako ya kuituta lika zenca mi mukaba licaziba mwa lika zemuikolanga kueza. Ka mutala, mukaituta zeñata ka za sayansi, mwa kubapalela liliziso zeñwi, kamba mwa kuyahela ndu yamina.

2 Nihaike kuli lunyolezwi lika zende zeo kaufela, kulapela Jehova kuka lutahiseza tabo ye tuna ni kufita. Munahane feela mobukabela bupilo batu kaufela habakanga libizo la Jehova kuba lelikenile ni ku muunga kuba Mubusi wabona. (Mat. 6:9, 10) Lukataba hahulu halukabona kuli mwa lifasi kutezi batu babapetahalile sina feela mwanaalelezi Mulimu. Mi munahane feela mo kukabela bunolo kutiisa silikani saluna ni Jehova halunze lufita fa kupetahala ­hanyinyani-­hanyinyani!Samu 73:28; Jak. 4:8.

3. Luswanela kuitukisezañi ka nako ya cwale?

3 Lusepa kuli Jehova ukaeza lika zende ze kaufela, bakeñisa kuli “ku Mulimu lika kaufela za konahala.” (Mat. 19:25, 26) Haiba lubata kupila mwa lifasi lelinca, ye ki yona nako ya “ku swala ka taata” bupilo bobusafeli. Lwaziba kuli mafelelezo afakaufi, kacwalo luswanela kupila ka nzila yebonisa kuli lualibelezi ka nako ifi kamba ifi. Luswanela kueza molukonela kaufela kuli luitukiseze kutopila mwa lifasi lelinca. Haluboneñi molukona kuezeza cwalo

MWA KUITUKISELEZA

4. Mufe mutala obonisa molukona kuitukiseleza kuto pila mwa lifasi lelinca

4 Lukona kuitukiseza cwañi kutopila mwa lifasi lelinca? Haiba nelulela kuyopila mwa naha isili, mwendi lukaeza lika zeñwi zeka lutusa kuitukiseza kuyo pila mwa naha yeo. Ka mutala, lwakona kukalisa kuituta puo ni lizo za batu babapila mwa naha yeo. Mwendi lwakona kulika kuca lico zebacanga. Ka nzila yeswana, lwakona kuitukiseza kupila mwa lifasi lelinca ka kupila inge kuli seluli mwa lifasi leo. Halunyakisiseñi molukona kuezeza cwalo.

5, 6. Kuituta kulatelela ketelelo yelufiwa ki kopano ya Jehova cwale, kukalutusa cwañi kuitukiseza kutopila mwa lifasi lelinca?

5 Mwa lifasi le, Satani ubata kuli batu banahane kuli bakona kueza lika kaufela zebatabela. Batu babañata baikutwa kuli habatokwi kuetelelwa ni kuli haki kwabutokwa kuutwa Mulimu. Ki lika mañi zezwile mwateñi? Ki manyando amañata mi batu habana tabo. (Jer. 10:23) Kono Jehova ki Mubusi ya lilato. Bupilo bukaba bobunde hahulu mwa lifasi lelinca muta batu kaufela bakautwa Mulimu!

6 Mwa lifasi lelinca, lukaikola kulatelela ketelelelo ya kopano ya Jehova halunze lubeleka ka taata mwakueza lifasi le kuba paradaisi ni kuluta baba zusizwe kwa bafu. Jehova uka tokwa kuli lueze musebezi omutuna. Kono kucwañi haiba babaetelela balukupa kueza nto yelusa tabeli? Kana nelukabautwa? Kana nelukaeza molukonela kaufela kuli lupete musebezi wo, mane ni kuikola ona? Kuli luitukiseze kutopila bupilo bobusafeli mwa lifasi lelinca, lutokwa kulatelela ketelelo ya kopano ya Jehova ka nako yacwale.

7, 8. (a) Ki kabakalañi haluswanela kuswalisana ni babaetelela? (b) Bakreste babañwi baamilwe cwañi ki licinceho? (c) Ki buikolwiso mañi bolukona kuba ni bona ka za lifasi lelinca?

7 Kuli luitukiseze kutopila mwa lifasi lelinca, halutokwi feela kulatelela ketelelo yelufiwa ki kopano ya Jehova. Kono luswanela kuituta kuitebuha zelueza, ni kuswalisana ni babañwi. Ka mutala, halufiwa musebezi omunca, lwaswalisananga ni kueza molukonela kaufela kuitebuha zelueza ni kuba babatabile halunze lueza misebezi yeo. Haiba luituta kuswalisana ni babaetelela ka nako ya cwale, lukakona kueza cwalo ni mwa lifasi lelinca. (Mubale Maheberu 13:17.) Maisilaele hanebakeni mwa Naha ya Sepiso, nebafilwe saanda sa kupila kusona. (Num. 26:52-56; Josh. 14:1, 2) Haluzibi kwa ka fiwa kuyo pila mañi ni mañi waluna mwa lifasi lelinca. Kono haiba luituta kuba ni swalisano, lukasebeleza Jehova ka tabo kai kamba kai kolukapila.

8 Munahane feela tohonolo yelukaba ni yona ya kusebeleza Mulimu mwa lifasi lelinca inze lubusiwa ki Mubuso wahae. Kabakaleo, lutabile kuswalisana ni kopano ya Jehova ka nako ya cwale ni kueza lika kaufela zelufilwe kueza. Kono ka linako zeñwi, lukana lwafiwa misebezi isili. Ka mutala, mizwale ni likaizeli babañwi bane basebeleza fa Betele ya kwa United States, balumilwe kuyo sebeleza mwa simu. Bakeñisa kusupala kamba miinelo yemiñwi, baokameli ba maeto babañwi bakupilwe kuyo sebeza sina mapaina babaipitezi. Batabile habanze baeza misebezi yeo, mi Jehova wa bafuyaula. Haiba lulapela kuli Jehova alutuse, luswanela kueza molukonela kaufela kumusebeleza ni kukolwa ka musebezi ufi kamba ufi olufilwe, mi kueza cwalo kuka lutahiseza tabo mi Jehova uka lufuyaula. (Mubale Liproverbia 10:22.) Ku kaba cwañi haiba mwa lifasi lelinca lutabela kupila mwa sibaka sesiñwi kono lukupiwa kututela kwa sibaka sisili? Ka nako yeo, haluna kubilaezwa ki sibaka ko lukapila kamba musebezi olukaeza. Lukaitebuha feela kuli lupila mwa lifasi lelinca.Neh. 8:10.

9, 10. Ki kabakalañi halukatokwa kuba ni pilu-telele mwa lifasi lelinca? (b) Lukona kubonisa cwañi kuli lunani pilu-telele ka nako yacwale?

9 Mwa lifasi lelinca, lukatokwa kuba ni pilu-telele ka linako zeñwi. Ka mutala, mwendi lwakona kuutwa kuli batu babañwi batabile hahulu bakeñisa kuli bahabo bona kamba balikani babona bazuhile kwa bafu. Kono mwendi luna lukatokwa kulibelela kuli balatilwa baluna bazuhe kwa bafu. Haiba kuba cwalo, kana lukataba ni babañwi ni kuba ni pilu-telele? (Maro. 12:15) Haiba luituta kuba ni pilu-telele halunze lulibelela kuli Jehova ataleleze lisepiso zahae cwale, kukalubela bunolo kuba ni pilu-telele mwa lifasi lelinca.Muek. 7:8.

10 Lwakona hape kuitukiseza kupila mwa lifasi lelinca ka kuba ni pilu-telele haluamuhela licinceho zeama kutwisiso yaluna ya mwa Bibele. Kana lwaitutanga litaba zenca zeo, mi kana lwabanga ni pilu-telele haiba lusaliutwisisi hande? Haiba lueza cwalo, kukalubela bunolo mwa lifasi lelinca kuba ni pilu-telele nako kaufela Jehova haakalubulelela nto yenca yabata kuli lueze.Liprov. 4:18; Joa. 16:12.

11. Ki kabakalañi haluswenela kuituta kuswalela babañwi ka nako yacwale, mi kueza cwalo kukalutusa cwañi mwa lifasi lelinca?

11 Nzila yeñwi yelukona kuitukiseza ka yona kutopila mwa lifasi lelinca, ki ka kuituta kuswalelanga babañwi. Mwahalaa Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti, kukaanga nako kuli batu kaufela bafite fa kupetahala. (Lik. 24:15) Kana lukalatana ni kuswalelana? Haiba luituta kuswalela babañwi ni kuswalisana ni bona ka nako yacwale, kukalubela bunolo kueza cwalo mwa lifasi lelinca.Mubale Makolose 3:12-14.

12. Ki kabakalañi haluswanela kuitukiseza kupila mwa lifasi lelinca ka nako yacwale?

12 Mwa lifasi lelinca, mwendi haluna kufumanga lika zelubata, kamba mwendi lukatokwa kulibelelanga kuli lufumane lika zeo. Lukatokwa kuba ni buitebuho ni kuba ni buikolwiso haluli mwa muinelo ufi kamba ufi. Mane lukatokwa kubonisa tulemeno totuswana to, twa luluta Jehova ka nako yacwale. Kacwalo, kakuituta kubonisa tulemeno to ka nako yacwale, lubonisa kuli lifasi lelinca lika bateñi luli mi luitukiseza kutopila bupilo bo busafeli. (Maheb. 2:5; 11:1) Hape lukabonisa kuli lwatabela luli kupila mwa lifasi mo batu kaufela baka utwa Jehova.

MUISE PILU KWA KUSEBELEZA JEHOVA

Mukutaze taba yende ka tukufalelo

13. Ki nto mañi yeluka beya mwa sibaka sapili mwa bupilo bwaluna mwa lifasi lelinca?

13 Mwa lifasi lelinca, lukaba ni lika kaufela zelutokwa kuli luikole bupilo. Kono nto yekalufa tabo yetuna ki kuba ni silikani sesinde ni Jehova. (Mat. 5:3) Lukapateha mwa sebelezo yaluna ku Jehova mi lukaikola ku musebeleza. (Samu 37:4) Kacwalo, halubeya Jehova mwa sibaka sapili mwa bupilo bwaluna ka nako yacwale, luitukiseza kutopila mwa lifasi lelinca.Mubale Mateu 6:19-21.

14. Babanca bakona kuitomela likonkwani mañi mwa sebelezo yabona ku Jehova?

14 Lukona kuekeza cwañi kwa tabo yaluna halunze lusebeleza Jehova? Nzila yeñwi yelukona kueza cwalo ka yona ki ka kuitomela likonkwani. Haiba musali babanca, munahane hahulu za kuitusisa bupilo bwa mina kwa kusebeleza Jehova. Mwakona kueza patisiso mwa lihatiso zaluna kuli muzibe mifuta ye­shutana-­shutana ya sebelezo ya nako kaufela. Mwakona kuitomela sikonkwani sakueza omuñwi wa mifuta ya sebelezo yeo. * Muambole ni babañwi base basebelelize Jehova mwa sebelezo ya nako kaufela ka lilimo zeñata. Haiba muitusisa bupilo bwa mina kwa kusebeleza Jehova, mukafumana lituto za butokwa. Lituto zeo lika mitusa kusebeleza Jehova mwa lifasi lelinca.

Muitomele likonkwani mwa sebelezo ya Jehova

15. Ki likonkwani mañi zeñwi zelukona kuitomela mwa sebelezo yaluna ku Jehova?

15 Kunani likonkwani zeñata zelukona kuitomela mwa sebelezo yaluna ku Jehova. Ka mutala, lwakona kuitomela sikonkwani sakuituta mukutalezo omunca mwa bukombwa. Kamba lwakona kuekeza kwa kutwisiso yaluna ya likuka za Bibele ni kuituta molukona kuitusiseza zona mwa bupilo bwaluna. Lwakona kulika kubolosola mubalelo waluna wa fa nyangela kamba molufela lingambolo ni likalabo zaluna kwa mikopano. Niti ki kuli, haluitomela likonkwani mwa sebelezo yaluna ku Jehova, lukaba ni tukufalelo yetuna mi lukaitukiseza kutopila mwa lifasi lelinca.

 NZILA YENDE HAHULU YELUSWANELA KUPILA KA YONA MWA LINAKO ZA CWALE

Mubonise buitebuho kwa lika kaufela za mifa Jehova

16. Ki kabakalañi kusebeleza Jehova haili nzila yende ka kufitisisa ya kupila ka yona?

16 Haluitusisa nako yaluna kwa kuitukiseza kutopila mwa lifasi lelinca, kana kunani lika zeluyawa mwa bupilo bwaluna kacenu? Batili! Kusebeleza Jehova ki yona nzila yende hahulu yeluswanela kupila ka yona. Halumusebelezi ka libaka la kuli kunani mutu yaluhapeleza kueza cwalo, kamba kabakala kuli lubata kupunyuha ñalelwa yetuna. Kono haluba ni silikani sesinde ni Jehova, bupilo bwaluna buba bobunde ni kufita, mi lukaba ni tabo yetuna. Jehova naabata kuli lupile cwalo hanaalubupile. Kulatiwa ki Mulimu ni kuetelelwa ki yena ki kwabutokwa hahulu mwa bupilo bwaluna kufita nto ifi kamba ifi. (Mubale Samu 63:1-3.) Kaufelaa luna lwakona kuba ni tabo yetiswa ki kulapela Jehova ka pilu yaluna kaufela. Babañwi base basebelelize Jehova ka lilimo zeñata bakona kubulela kabuikolwiso kuli kusebeleza Jehova ki yona nzila yende ka kufitisisa ya kupila ka yona.Samu 1:1-3; Isa. 58:13, 14.

Muetelelwe ki likuka za mwa Bibele

17. Kuitabisa kukaba kwa butokwa cwañi mwa Paradaisi?

17 Mwa Paradaisi, lukaitusisanga yeñwi ya nako yaluna kwa kueza lika za kuitabisa ka zona. Jehova ki yena ya lubupile ni takazo ya kubata kuikola lika mi usepisa kuli uka ‘kulisa takazo ya zepila kaufela.’ (Samu 145:16; Muek. 2:24) Lutokwa kuitabisa ni kupumula, kono luikolanga hahulu lika zeo haiba lubeya silikani saluna ni Jehova mwa sibaka sapili. Ikaba nto yeswana ni mwa lifasi lelinca. Kacwalo, ki kwabutokwa kuli lu “zwelepili ku bata pili Mubuso” ni kuisa pilu kwa limbuyoti zelufiwa ki Jehova kabakala ku musebeleza.Mat. 6:33.

18. Lukona kubonisa cwañi kuli lusweli kuitukiseza kutopila kuya kuile mwa Paradaisi?

18 Mwa lifasi lelinca, bupilo bukaba bobunde hahulu kufita molunahanela. Haike lubonise kuli lubata kutofumaneha mwa lifasi leo, ka kuitukiseza “bupilo sakata” ka nako yacwale. Lubonise tulemeno twa luluta Jehova ni kutukufalelwa kukutaza taba yende. Haike luiponele tabo yetiswa ki kubeya za Mulimu mwa sibaka sapili mwa bupilo bwaluna. Lunani buikolwiso bwa kuli mwa lifasi lelinca, Jehova ukaeza kaufela zasepisize. Kacwalo, lupile inge basebakeni kale mwa lifasi leo!

^ par. 14 Mubone buka ya Young People Ask—Answers That Work, Vol. 2, pp. 311-318.