“Ni ha i ka liyeha, u i libelele!”HAB. 2:3, NW.

LIPINA: 128, 45

1, 2. Ki mubonelo mañi obanani ona batanga ba Jehova?

BATANGA ba Jehova balibelezi ka pilutelele kutalelezwa kwa bupolofita bobuñata. Ka mutala, Jeremia naalibelela kuli Mababilona nebaka yundisa Juda, mi nekubile cwalo ka silimo sa 607 B.C.E. (Jer. 25:8-11) Isaya naapolofitile kuli Jehova naaka kutiseza Majuda mwa naha yabona kuzwa mwa butanga mi naaize: “Ba ba talimezi ku yena ba fuyauzwi.” (Isa. 30:18) Mika ni yena naalibelela kuli sepiso ya Jehova ikatalelezwa mi naaize: “Ni ka talima ku Muñaa Bupilo.” (Mika 7:7) Mi ka lilimo zeñata, batanga ba Mulimu nebanani buikolwiso bwakuli Mesia kamba Kreste yanaasepisizwe naakataha.Luka 3:15; 1 Pit. 1:10-12. *

2 Niluna kacenu lulibelezi kutalelezwa kwa bupolofita bobuama Mubuso wa Jehova. Jesu ka kuba Mulena wa Mubuso wo, utuha ayangwela batanga ba Mulimu kwa lifasi lelimaswe le. Ukayundisa batu babamaswe ni kufelisa manyando kaufela. (1 Joa. 5:19) Kacwalo, luswanela kuzwelapili kulibelela kuli lizazi la Jehova likataha nako ifi kamba ifi mi luswanela kueza molukonela kaufela kuli luitukiseze lizazi leo.

3. Haiba selulibelezi ka nako yetelele kuli mafelelezo atahe, mwendi lukana lwaipuzañi?

3 Lunyolezwi hahulu kubona tato ya Mulimu haipetiwa fa lifasi. (Mat. 6:10) Kono haiba selulibelezi ka lilimo zeñata kuli mafelelezo atahe, mwendi lukana lwakala kuipuza kuli, ‘Ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kulibelela mafelelezo?’

KI KABAKALAÑI HALUSWANELA KUZWELAPILI KULIBELELA?

4. Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kuli lu “zwelepili ku tona”?

4 Jesu naalaezi balateleli bahae kuli ba “zwelepili ku tona.” Ki lona libaka hakuli kwabutokwa kuli luzwelepili kulibelela mafelelezo atuha ataha. (Mat. 24:42; Luka 21:34-36) Kopano ya Jehova niyona hape izwelapili kuluhupulisa kuli lutokwa ku “libelela ni ku hupula ku ba teñi kwa lizazi la Jehova” ni kubeya mwa munahano lifasi lelinca la sepisize Jehova.Mubale 2 Pitrosi 3:11-13.

5. Ki lifi libaka leliñwi lelitahisa kuli luzwelepili kulibelela lizazi la Jehova?

5 Haiba balateleli ba Jesu ba mwa linako za baa­positola nebatokwa kuzwelapili kulibelela lizazi la Jehova, uzibe luna lutokwa hahulu kulibelela lizazi leo. Libaka? Kakuli lisupo zanaafile Jesu libonisa kuli saabile Mulena wa Mubuso wa Mulimu kuzwa feela ka silimo sa 1914, mi lupila mwa mazazi amafelelezo, kamba “maungulelo a muinelo wa lifasi.” Ka mutala, sina feela mwanaa polofitezi Jesu, miinelo mwa lifasi isweli yatotobela mi taba yende ya Mubuso isweli ya kutazwa mwa lifasi kaufela. (Mat. 24:3, 7-14) Jesu naasika bulela kuli mazazi amaungulelo akanga nako yekuma kai, kacwalo, luswanela kuitukiseza kuli mafelelezo akataha nako ifi kamba ifi.

6. Luziba cwañi kuli miinelo ya lifasi ikatotobela hahulu nikufita halunze lusutelela kwa mafelelezo a lifasi?

6 Bibele ibulela kuli “mwa mazazi a maungulelo,” batu bakaba babamaswe hahulu ni kufita. (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Sin. 12:12) Kacwalo, nihaike kuli lika limaswe hahulu mwa mazazi a, lwaziba kuli likazwelapili kuba zemaswe hahulu ni kufita. Kana “maungulelo a muinelo wa lifasi,” a ama kwa nako ya kwapili lifasi halikaba lelimaswe hahulu ni kufita?

7. Liñolo la Mateu 24:37-39 lilulutañi ka za miinelo ya lifasi mwa mazazi a mafelelezo?

7 Batu babañwi bakona kunahana kuli “ñalelwa ye tuna” isika kalisa kale, kukaba ni lindwa mwa naha ni naha, nikuli batu babañata bakakenelwa ki matuku mi bakalapa. (Sin. 7:14) Haiba kuba cwalo, mañi ni mañi naaka lemuha kuli bupolofita bwa Bibele bwa talelezwa. Nihaiba batu babasalumeli zeibulela Bibele nebakalemuha nto yeo. Kono Jesu naabulezi kuli mwa mazazi a maungulelo, batu babañata habana ku “lemuha se siñwi.” Nebakapila mobapilelanga kamita mi nebaka komoka lizazi la Jehova hanelikataha. (Mubale Mateu 24:37-39.) Kacwalo, haluswaneli kulibelela kuli miinelo ya lifasi ikaba yemaswe hahulu ni kufita pili “ñalelwa ye tuna” isikataha kale.Luka 17:20; 2 Pit. 3:3, 4.

8. Bakeñisa kuli lwalemuha sisupo sa Jesu, ki buikolwiso mañi bolunani bona?

8 Sisupo sanaafile Jesu nesilelezwi kulemusa balateleli bahae ka za nako yene bakapila kuyona. Balateleli ba Jesu babile babatona. (Mat. 24:27, 42) Kuzwa ka silimo sa 1914, likalulo ze­shutana-­shutana za sisupo sanaafile Jesu lisweli zatalelezwa. Lunani buikolwiso bwakuli ­lupila mwa ­linako za “maungulelo a muinelo wa lifasi.” Jehova utomile kale nako yakayundisa lifasi lelimaswe la Satani.

9. Ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kulibelela mafelezo a atumela?

9 Kacwalo, ki kabakalañi haluswanela kuzwelapili kulibelela mafelelezo a lifasi? Kakuli luutwa Jesu Kreste. Hape lwaiponela hande kuli sisupo sanaafile Jesu ka za mazazi amaungulelo sisweli sa talelezwa. Lwalumela kuli mafelelezo asutelezi isiñi ka libaka lakuli lukolwa lika kaufela zeluutwa, kono ki ka libaka lakuli lunani buikolwiso bwakuli bupolofita bwa mwa Bibele busweli bwa talelezwa. Luswanela kuzwelapili kutona ni kulibelela mafelelezo hanzaa taha.

LUSWANELA KULIBELELA KUISA LILI?

10, 11. (a) Ki kabakalañi Jesu haana bulelezi balutiwa bahae kuli ba “zwelepili ku tona”? (b) Jesu naabulelezi balateleli bahae kuezañi haiba mafelelezo naasatahi ­kapili-­pili sina mone bahupulela? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 14.)

10 Buñata bwaluna lusebelelize Jehova ka busepahali ka lilimo zeñata ni kulibelela ka cisehelo kutaha kwa lizazi lahae. Kusina taba kuli selulibelezi ka nako yekuma kai, luswanela kuzwelapili kulibelela lizazi leo lelitaha. Luswanela kuba babaitukiselize Jesu hakataha kuto yundisa lifasi la Satani. Muhupule za naabulezi Jesu kwa balateleli bahae, hanaa ize: “Mu zwelepili ku libelela, mu zwelepili ku tona, kakuli ha mu zibi kuli nako ye tomilwe i fita lili. Ku swana feela sina mutu ya naa tamile musipili wa ku ya kwa naha ya kwahule, ya naa siile ndu ya hae ni ku fa batanga ba hae maa­ta, a fa yo muñwi ni yo muñwi musebezi, mi a laela mulibeleli wa munyako kuli a zwelepili ku tona. Hakulicwalo, mu zwelepili ku tona, kakuli ha mu zibi nako ya taha Muñaa ndu, kana ki manzibwana kamba ki fahalaa busihu kamba ki masa ha patalala kamba ki ka mapakela, kuli ha taha ka sipundumukela, a si ke a mi fumana mu lobezi. Kono se ni mi bulelela ni si bulelela batu kaufela, ni li: Mu zwelepili ku tona.”Mare. 13:33-37.

11 Balateleli ba Jesu hane bautwisisize kuli Jesu naakalile kubusa ka 1914, nebalemuhile kuli mafelelezo naakona kutaha ka nako ifi kamba ifi. Kacwalo, nebaitukiselize kutaha kwahae ka kukutaza hahulu ka za Mubuso. Jesu naabulezi kuli naakona kutaha ‘masa ha patalala kamba ka mapakela.’ Haiba naakataha ka nako yeo, balateleli bahae nebatokwa kuezañi? Jesu naa ize: “Mu zwelepili ku tona.” Kacwalo, nihaike kuli selulibelezi ka nako yetelele, nto yeo haitalusi kuli mafelelezo asali kwahule kamba kuli haana kutaha mwa linako zaluna.

12. Habakuki naakupileñi ku Jehova, mi Mulimu naamualabile cwañi?

12 Mupolofita Habakuki naalibelezi ka pilu-telele inzaa kutaza za kusinyiwa kwa Jerusalema. Bapolofita babañwi bane bapilile kwamulaho pili yena asikaba teñi, nibona neba kutalize za lushango loluswana ka lilimo zeñata. Habakuki naalemuhile kuli bumaswe ni kusaluka neliatile hahulu kufita mone kuinezi kwamulaho. Naakupile tuso ku Jehova ka kubuza kuli: “Mawe Muñaa Bupilo, ni ka biza ku wena hakai?” Nihaike kuli Jehova naasika bulelela Habakuki kuli mafelelezo naakataha lili, naamusepisize kuli mafelelezo haana “ku liyeha.” Jehova hape naabulelezi Habakuki kuli azwelepili kulibelela.Mubale Habakuki 1:1-4; 2:3.

13. Ki lika mañi zanaa kabe anahanile Habakuki, mi ki kabakalañi muhupulo wo hane uka mutahiseza kozi?

13 Munahane kuli kambe Habakuki naakatezi kulibelela ni kubulela kuli: ‘Seni libelezi ka lilimo zeñata kuli Jerusalema isinyiwe. Mafelelezo asali kwahule. Hanitokwi kuzwelapili kukutaza ka za teñi. Babañwi bakona kueza musebezi wo.’ Ki lika mañi zeneka ezahala kambe naanahanile cwalo? Naaka latehelwa ki silikani sahae ni Jehova. Kambe Habakuki naasika itukiseza ka nako yanaataha mafelelezo, naaka timezwa.

14. Ki kabakalañi haluka itumela kuli Jehova naalulemusize kuli luzwelepili kulibelela kufela kwa lifasi?

14 Munahane kuli mu mwa lifasi lelinca, mi likezahalo kaufela zene polofitilwe ka za mazazi a maungulelo liezahezi sina feela mwa naabulelezi Jehova. Musepile hahulu Jehova mi munani buikolwiso bobutuna bwa kuli ukaeza lika zeñwi kaufela za sepisize. (Mubale Joshua 23:14.) Muitumela hahulu ku Jehova kuli naatomile nako yeswanela yakutisa mafelelezo a lifasi ni kuli naalemusize batu bahae kuli bazwelepili kutona.Lik. 1:7; 1 Pit. 4:7.

LUZWELAPILI KUKUTAZA HALUNZE LULIBELELA

Kana mwa kutazanga taba yende ka tukufalelo? (Mubone paragilafu 15)

15, 16. Ki kabakalañi haluswanela kueza molukonela kaufela mwa musebezi wa kukutaza mwa nako ye, ya maungulelo?

15 Kopano ya Jehova ikazwelapili kuluhupulisa kuli luise pilu kwa kusebeleza Jehova. Likupuliso zeo, halilutusi feela kuzwelapili kupateha halunze lusebeleza Mulimu, kono hape liluhupulisa kuli lushango lolukutaza ki lwaka putako. Lunani buikolwiso bwa kuli sisupo sanafile Jesu sisweli satalelezwa mwalinako zaluna ni kuli mafelelezo afakaufi hahulu. Kacwalo, lubeya Jehova mwa sibaka sapili mwa bupilo bwaluna ni ku zwelapili ku kutaza taba yende ya Mubuso.Mat. 6:33; Mare. 13:10.

16 Halukutaza taba yende kwa batu babañwi, lubatusa kuzwa mwa lifasi la Satani lelituha lifela. Yeñwi ya likozi zemaswe hahulu za fa liwate ki yene ezahezi ka silimo sa 1945, sisepe sesi bizwa Wilhelm Gustloff hane sitibile. Batu ba­bañata-­ñata nebashwile. Kaizeli yomuñwi ni muunaa hae nebayangwezwi mwa sisepe seo. Kaizeli yo uhupula kuli, sisepe hanesisweli kutiba, musali yomuñwi naasweli kulila inzaali: “Mawe mukotana waka! Mawe mukotana waka! Mawe lifaha zaka! Likabiso zaka kaufela lisiyezi mwa sisepe. Lika zaka kaufelaa zona liile!” Kono batu babañwi bane bali mwa sisepe seo, nebautwisisize lika zeneli zabutokwa mi nebaezize mone bakonela kaufela kuli bapuluse batu. Kacenu, bupilo bwa batu bu mwa lubeta. Niluna lubata kuba sina batu babasina buitati bane bali mwa sisepe, mi lubata kuisa pilu kwa musebezi wa kukutaza otokwa kueziwa ka putako. Lutokwa kueza molukonela kaufela kuli lutuse batu kupunyuha mafelelezo a lifasi le.

Mueze likatulo zende mi muise pilu kwa musebezi wa kukutaza otokwa kueziwa ka putako (Mubone paragilafu 17)

17. Ki kabakalañi haluswanela kulumela kuli mafelelezo akona kutaha nako ifi kamba ifi?

17 Lwaiponela hande kuli bupolofita bwa Bibele busweli bwa talelezwa ni kuli mafelelezo a lifasi le, a fakaufi. Lulibelela kuli “manaka a lishumi” ni “sibatana” lilwanise bulapeli bwa buhata, yena Babilona yo Mutuna. (Sin. 17:16) Haluswaneli kunahana kuli kutokwahala nako yeñata kuli kezahalo yeo iezahale. Musike mwa libala kuli Mulimu ukabeya “mwa lipilu za bona” kuli balwanise bulapeli bwa buhata ni kuli nto yeo yakona kuezahala ­kapili-­pili ka nako ifi kamba ifi. (Sin. 17:17) Lifasi lelimaswe la Satani lituha lifela. Kacwalo, luswanela kuutwa temuso ya Jesu yeli: “Mu tokomele kuli lipilu za mina li si ke za imezwa ki ku ca maswe, ku nwa maswe, ni lipilaelo za bupilo, mi lizazi leo li mi patise sina sikwela.” (Luka 21:34, 35; Sin. 16:15) Haike luzwelepili kutona ni kupateha mwa sebelezo yaluna ku Jehova, inze lunani buikolwiso bwa kuli wa ‘tusa batu ba ba zwelapili ku mu libelela.’—Isa. 64:4.

18. Ki puzo mañi yekanyakisiswa mwa taba yetatama?

18 Halunze lulibelela kufela kwa lifasi lelimaswe le, luswanela kumamela kelezo ya mulutiwa Juda yeli: “Mu icahe fa mutomo wa tumelo ya mina ye kenile hahulu, mi mu lapele ka moya o kenile kuli mu zwelepili ku ba mwa lilato la Mulimu, ha mu nze mu libelela muhau wa Mulenaa luna Jesu Kreste, kuli mu fumane bupilo bo bu sa feli.” (Juda 20, 21) Kono lukona kubonisa cwañi kuli lwalibelela lifasi lelinca la Mulimu ni kuli lulinyolezwi? Lukanyakisisa puzo yeo mwa taba yetatama.

^ par. 1 Kuli mubone mukoloko wa bupolofita bobuñwi bone buama ku Mesia ni mone butalelelizwe, mubone likepe 200 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli?