Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Munahanisise Lilato la Jehova Lelisa Feli

Munahanisise Lilato la Jehova Lelisa Feli

“Ni ka hupula misebezi ya hao kaufela.”SAMU 77:12.

LIPINA: 18, 61

1, 2. (a) Ki kabakalañi hamuikolwisa kuli Jehova walata batu bahae? (b) Batu nebabupilwe ni maikuto acwañi?

KI KABAKALAÑI hamuikolwisa kuli Jehova walata batu bahae? Pili musika alaba kale puzo yeo, halunyakisiseñi mitala ye: Ka lilimo zeñatanyana, mizwale ni likaizeli nebasusuelize ka musa kaizeli yabizwa Taylene. Neba mubulelelanga kuli abe ni buitikaneleli mi asike alibelela kuli ukaeza zeñata. Kaizeli yo ubulela kuli: “Kambe Jehova hanilati, naasike atundamena kunifa kelezo yeo.” Bo Brigitte, bane bahulisize bana babona bababeli hamulaho wa kushwelwa ki bakubona, babulela kuli: “Kuhulisa bana mwa lifasi la Satani ki bobuñwi bwa matata amatuna hahulu, sihulu ku mushemi yali likwasha. Kono niikolwisize kuli Jehova wanilata bakeñisa kuli unietelezi mwa miinelo yetaata hahulu yenenili kuyona, mi haana kunituhelela kuli nitalimane ni miinelo yenisakoni kutiyela.” (1 Makor. 10:13) Bo Sandra bakula butuku bobutuna bobusina kalafo. Hanebali kwa mukopano omutuna, kaizeli yomuñwi naabonisize kuli waiyakatwa bona. Bo muunaa bo Sandra babulela kuli: “Nihaike kuli nelusazibani ni kaizeli yo, nelutabisizwe hahulu ki moya wanaabonisize. Mizwale ni likaizeli habanibonisa lilato nihaiba feela hanyinyani, nilemuhanga mwalulatela Jehova.”

 2 Jehova naabupile batu ni maikuto a kulata babañwi ni kulatiwa. Nihakulicwalo, kubunolo kuzwafa bakeñisa makulano, butata bwa za masheleñi, kamba kabakala kuli hakuna zezwa mwa musebezi waluna wa kukutaza. Haiba lukala kuikutwa kuli Jehova haasalulata, luswanela kuhupula kuli lubabutokwa hahulu kuyena mi uinzi niluna, ni kuli ulusweli kwa lizoho la bulyo mi walutusa. Haana kululibala haiba lwasepahala kuyena.—Isa. 41:13; 49:15.

3. Ki lika mañi zekona kulutusa kuba ni buikolwiso bobutuna bwa kuli lilato lanani lona Jehova kuluna halifeli?

3 Mizwale ni likaizeli bababulezwi kwa makalelo a taba ye, nebanani buikolwiso bwakuli Mulimu naainzi nibona hanebali mwa matata. Niluna lwakona kubani buikolwiso bobuswana bwakuli uinzi niluna. (Samu 118:6, 7) Mwa taba ye, lukanyakisisa limpo zeene zebonisa kuli Jehova walulata. Limpo zeo ki, (1) pupo yahae, (2) Bibele, (3) tapelo, ni (4) tiululo. Liñolo la Samu 77:11, 12, (NW) libulela kuli: “Ni ka hupula misebezi ya Jah; Ni ka hupula misebezi ya hao ye makaza ya kwaikale. Mi ni ka nahanisisa misebezi ya hao kaufela Ni ku kengeyela likezo zahao.” Kunahanisisa lika zende zaluezelize Jehova kuka lutusa kuitebuha hahulu lilato lahaeRead Psalm 77:11, 12.

MUNAHANISISE PUPO YA JEHOVA

4. Luitatañi kwa pupo ya Jehova? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 9.)

4 Halubona pupo ya Jehova, lwalemuha mwa lulatela. (Maro. 1:20) Ka mutala, Jehova naabupile lifasi ka nzila yeeza kuli lwakona kupila mwateñi ni kueza lika zeñwi. Ulufile lika kaufela zelutokwa kuli luikole bupilo. Lutokwa kuca, mi Jehova ulufile lico ze­shutana-­shutana, kuli mane lwaikolanga kuca lico zecwalo! (Muek. 9:7) Kaizeli ya bizwa Catherine uikolanga kubuha pupo ya Jehova sihulu kwa makalelo a maliha mwa Canada. Kaizeli yo ubulela kuli: “Kwa komokisa luli kubona molibonahalelanga hande lika kaufela, inge cwalo lipalisa halikala kumela ni linyunywani halikutela kwa libaka zazona, hamohocwalo ni kubona kasonso hakataha kutoca lico zenibeyanga fande a windo ya ndu yaka. Jehova walulata, ki lona libaka halufile lika zende zelufa tabo.” Ndataa luna walata pupo yahae, mi ubata kuli niluna luilate.Lik. 14:16, 17.

5. Jehova ubonisize cwañi lilato lahae ka mwa bupezi batu?

5 Jehova naalubupile ni buikoneli bwa kueza misebezi yelutusa ili yelufa tabo. (Muek. 2:24) Naafile batu musebezi wa kupepa ni kutaza lifasi, kulilima, ni kubabalela litapi, linyunywani, ni lika zeñwi zepila fa lifasi. (Gen. 1:26-28) Hape naalubupile ni mikwa yeminde ilikuli lumulikanyise!Maef. 5:1.

LINZWI LA MULIMU KI LA BUTOKWA

6. Ki kabakalañi haluswanela kuitebuha hahulu Linzwi la Mulimu?

6 Jehova ulufile Bibele bakeñisa kuli walulata. Bibele ilubulelela zeluswanela kueza kuli lumuzibe ni mwa ikutwela ka za batu. Ka mutala, Bibele ilubulelela mwa naaikutwelanga Jehova ka za Maisilaele hane bapalelwanga ku muutwa. Liñolo la Samu 78:38 lili: “Ka mukekecima naa swalelanga lifoso za bona, mi haa si ka ba yundisa. Hañata naa iswala mwa ku halifa kwa hae, mi a hana ku fa buhali sibaka.” Kunahanisisa litaba ze mwa timana yeo, kwakona kumitusa kubona mwa milatela Jehova ni mwa mibabalelela. Lwakona kuba ni buikolwiso bwa kuli Jehova walubabalela luli.Mubale 1 Pitrosi 5:6, 7.

7. Ki kabakalañi Bibele haiswanela kuba yabutokwa kuluna?

7 Bibele iswanela kuba yatokwa hahulu kuluna. Libaka? Kakuli Jehova uambola ni luna kakuitusisa Linzwi lahae. Mushemi haambolisana ni mwanaa hae ka kulukuluha, bakalatana ni kusepana hahulu. Jehova ki Ndataa luna ya lilato. Nihaike kuli halusika mubona kale kamba kuutwa linzwi lahae, uambolanga ni luna ka kuitusisa Bibele. Luswanela kuzwelapili kuteeleza kuyena. (Isa. 30:20, 21) Haiba lubala Linzwi la Mulimu, lukaziba ni kusepa Jehova, yena yaluetelela ni kulusileleza.Mubale Samu 19:7-11; Liproverbia 1:33.

Nihaike kuli Jehu naafile Josafati kelezo, Jehova naafumani “linto ze nde” ku mulena (Mubone paragilafu 8 ni 9)

8, 9. Jehova ubata kuli luzibeñi? Mufe mutala wa mwa Bibele.

8 Jehova ubata kuli luzibe kuli walulata. Habatisisi mafosisa aluna kakuli utalima zende kuluna. (2 Makol. 16:9) Halunyakisiseñi taba yebonisa zende zanaaboni Jehova ku Mulena Josafati wa Juda. Josafati naaezize katulo yemaswe yakuswalisana ni Mulena Akabe wa Isilaele mwa kulwanisa Masiria kwa Ramoti-Giliadi. Nihaike kuli bapolofita babuhata ba 400 nebabulelezi Akabe ya maswe kuli ukawina mwa ndwa, Mikaya mupolofita wa niti wa Jehova naabulelezi Josafati kuli haiba alwana, haana kuwina. Mi ki zona zeneezahazi luli. Akabe naashwezi mwa ndwa, mi Josafati naapilezi fa linala. Hamulaho wa ndwa, Jehova naaitusisize Jehu kueleza Josafati bakeñisa mafosisa ahae. Nihakulicwalo, Jehu hape naamubulelezi kuli: “Ku fumanwi linto ze nde ku wena.”2 Makol. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Lilimonyana kwamulaho, Josafati naabulelezi manduna, Malivi, ni baprisita kuli baye mwa minzi kaufela ya Juda kuyo luta batu Mulao wa Jehova. Nebapetile hande musebezi wa bona, kuli mane nihaiba batu ba macaba asili nebafitile fa kuziba Jehova. (2 Makol. 17:3-10) Kacwalo, nihaike kuli Josafati naaezize katulo yemaswe hamulaho, Jehova naasika libala lika zende zanaaezize kwamulaho. Mutala wo waluomba-omba hahulu, bakeñisa kuli ka linako zeñwi lwaezanga mafosisa. Kacwalo, haiba lueza molukonela kaufela kumusebeleza, Jehova ukazwelapili kululata mi haana kulibala lika zende luezize.

MUITEBUHE TOHONOLO YELUNANI YONA YA KULAPELA

10, 11. (a) Ki kabakalañi tapelo haili mpo yabutokwa yezwa ku Jehova? (b) Mulimu ukona kualaba cwañi litapelo zaluna?

10 Ndate yalilato ubanga ni nako ya kuteeleza, bana bahae hababata kuambola niyena. Ubatanga kuziba mobaikutwela kakuli uiyakatwa hahulu bona. Ki mona mwaezezanga Ndataa luna ya lilato Jehova. Wateelezanga halulapela kuyena. Ki tohonolo yetuna kuambola ni Ndataa luna!

11 Lwakona kulapela ku Jehova ka nako ifi kamba ifi. Ki Mulikanaa luna, mi kamita uitukiselize kuteeleza kwa litapelo zaluna. Bo Taylene bababulezwi kwa makalelo bali: “Mwakona kubulela nto ifi kamba ifi kuyena.” Halubulelela Mulimu maikuto aluna mwa tapelo, ukalualaba kakuitusisa liñolo, taba yeñwi ya mwa magazini, kamba kakuitusisa mulumeli ka luna. Jehova wautwanga likupo zaluna mi waluutwisisanga nihaike kuli hakuna mutu yomuñwi yakona kueza cwalo. Mwa alabelanga litapelo zaluna kubonisa kuli lilato lahae kuluna halifeli.

12. Ki kabakalañi haluswanela kunyakisisa litapelo zeñozwi mwa Bibele? Mufe mutala.

12 Lwakona kuituta lituto zabutokwa kwa litapelo zefumaneha mwa Bibele. Fokuñwi, ki kwabutokwa kunyakisisa zeñwi za litapelo zeo ka nako ya kulapela sina lubasi. Litapelo zaluna likaba zende hahulu haiba lunahanisisa litapelo za batanga ba Mulimu ba kwamulaho. Ka mutala, munyakisise tapelo ya buikokobezo yanaa lapezi Jonasi hanaali mwa mba ya tapi yetuna. (Jona. 1:17–2:10) Mulundulule tapelo yezwelela kwa pilu yanaalapezi Salumoni ku Jehova ka nako yeneikakulwa tempele. (1 Mal. 8:22-53) Mi munahanisise tapelo ya Jesu yeli mutala. (Mat. 6:9-13) Sabutokwa ni kufita ki kuli kamita “mu zibise Mulimu ze mu kupa ka tapelo.” Mi “kozo ya Mulimu ye fita kutwisiso kaufela i ka sileleza lipilu za mina ni minahano ya mina.” Lukazwelapili kuitebuha hahulu lilato la Jehova lelisa feli.Mafil. 4:6, 7.

MUBONISE KULI MWAITEBUHA TIULULO

13. Tiululo ilufa kolo ifi?

13 Jehova ulufile tiululo sina mpo ilikuli “lu kone ku fumana bupilo.” (1 Joa. 4:9) Ka kuama kwa tukiso yebonisa lilato la Mulimu, muapositola Paulusi naañozi kuli: “Kreste a shwela baezalibi ka nako ye ne tomilwe. Kakuli ki ka siwela kuli mutu a shwele ya lukile; mane mwendi mutu u kona ku ba ni bundume bwa ku shwela mutu yo munde. Kono Mulimu u bonisa lilato la hae ku luna cwana, kuli ha ne lu sa li baezalibi, Kreste a lu shwela.” (Maro. 5:6-8) Tiululo ki yona mpo yetuna kakufitisisa yebonisa lilato la Mulimu, mi ifa batu kolo yakuba ni silikani sesitiile ni yena.

14, 15. Tiululo iama cwañi (a) Bakreste babatozizwe? (b) batu babanani sepo ya kupila fa lifasi?

14 Bakeñisa tiululo, sikwatanyana sa Bakreste siikutwa ka nzila yeipitezi kuli lilato la Jehova halifeli. (Joa. 1:12, 13; 3:5-7) Mulimu ufile Bakreste babatozizwe bao moya okenile, mi ka libaka leo, babile bana bahae. (Maro. 8:15, 16) Ki kabakalañi Paulusi hanaabulezi kuli Bakreste bao bainzi “hamoho mwa mabaka a lihalimu ka ku swalisana ni Kreste Jesu,” haili fo babañwi basali fa lifasi? (Maef. 2:6) Jehova ubafile sepo ya bupilo bobusafeli kwa lihalimu.Maef. 1:13, 14; Makolo. 1:5.

15 Batu kaufela babasika toziwa ni bona bakona kuba balikani ba Mulimu haiba babonisa tumelo mwa tiululo. Banani kolo ya kuañulwa sina bana ba Mulimu ni kupila kuyakuile mwa paradaisi fa lifasi. Tiululo ibonisa kuli Jehova walata batu kaufela. (Joa. 3:16) Kwatabisa kuziba kuli haiba lusebeleza Mulimu ka busepahali, ukalufa bupilo bobunde mwa lifasi lelinca. Haike lubonise kuli lwaitebuha tiululo, ili sisupo sesituna sesibonisa kuli lilato la Mulimu kuluna halifeli!

MUBONISE KULI MWALATA JEHOVA

16. Lukaezañi hamulaho wa kunyakisisa mwa lulatela Mulimu?

16 Halukoni kubala linzila zeo Jehova abonisa ka zona lilato kuluna. Mulena Davida naaopezi kuli: “Mihupulo ya hao Mulimu, hasi mo i ni fitela! Mwa buñata bwa yona i eza palo ye kuma kai! Ha ni ka lata ku i bala fo i kuma, i fita lishabati kwa buñata.” (Samu 139:17, 18) Kunahanisisa linzila zeñata zabonisa ka zona Jehova kuli wa lulata, kukalususueza ku mulata ni ku musebeleza ka molukonela kaufela.

17, 18. Ki linzila lifi zelukona kubonisa ka zona kuli lwalata Mulimu?

17 Kunani linzila zeñata zelukona kubonisa ka zona kuli lwalata Jehova. Ka mutala, lwakona kubonisa kuli lwalata Jehova, ka kubulelela babañwi ka tukufalelo taba yende ya Mubuso. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Hape lwakona kubonisa kuli lwalata Mulimu ka kutiyela ka busepahala miliko yelika tumelo yaluna. (Mubale Samu 84:11; Jakobo 1:2-5.) Nihaike kuli miliko yelutalimana niyona ki yemituna, lwakona kukolwa kuli Jehova wabona manyando aluna, mi ukalutusa kakuli lubabutokwa kuyena.Samu 56:8.

18 Lilato laluna ku Jehova, li lususueza kunahanisa lika zende kaufela zabupile. Lubonisa kuli lwalata Jehova ni Linzwi lahae ka kuba baituti babande ba Bibele. Lulapelanga ku Jehova kamita bakeñisa kuli lwamutala mi lubata kutiisa silikani saluna niyena. Mi haiba lunahanisisa mpo ya butokwa ya tiululo, lilato laluna kuyena likahula hahulu. (1 Joa. 2:1, 2) Zeo ki zeñwi za linzila zeñata zelubonisa ka zona kuli lwalata Jehova bakeñisa lilato lahae lelisa feli lalubonisa.