Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Musebeze Kuli Muzwisezepili Paradaisi ya kwa Moya

Musebeze Kuli Muzwisezepili Paradaisi ya kwa Moya

“Ni ka bubanisa sibaka sa mautu a ka.”—ISA. 60:13.

LIPINA: 102, 75

1, 2. Pulelo ya kuli “sipula sa fa hatela mautu a hae,” italusañi mwa Mañolo a Siheberu?

JEHOVA MULIMU naabulezi kuli: “Lihalimu ki lona lubona lwa ka, mi lifasi ki sipula sa buhato bwa mautu a ka.” (Isa. 66:1) Mulimu hape naaama kwa “buhato bwa mautu” ahae hanaaize: “Ni ka bubanisa sibaka sa mautu a ka.” (Isa. 60:13) Mulimu ububanisa cwañi sibaka sa mahutu ahae kamba kusikabisa? Mi nto yeo italusañi kubabapila fa lifasi ili sona sibaka sa mahutu ahae?

2 Mwa Mañolo a Siheberu, pulelo ya kuli “sipula sa fa hatela mautu a hae,” hape iitusisizwe kwa kutalusa tempele ya mwa Isilaele wa kwaikale. (1 Makol. 28:2; Samu 132:7) Tempele yeo neli yende hahulu ku Jehova bakeñisa kuli neeli yona sibaka sa bulapeli bwaniti. Neiitusisizwe kwa kukutekehisa Jehova fa lifasi.

3. Sibaka sa bulapeli bwaniti kacenu ki nto mañi, mi nesikalile lili kubateñi?

3 Sibaka sa bulapeli bwaniti kacenu ki nto mañi? Haki muyaho oswana sina tempele. Ki tempele ya kwa moya, mi ikutekehisa Jehova kufita muyaho ufi kamba ufi. Tempele ya  kwa moya ki nto mañi? Ki tukiso ya Mulimu yetusa batu kuba balikani bahae ni ku mulapela. Tukiso yeo ikonahaliswa feela ki tiululo ya Jesu. Tukiso yeo neikalile ka silimo sa 29 C.E. Jesu hanaa kolobelizwe ni kutoziwa kuba Muprisita yo Muhulu wa tempele ya Jehova ya kwa moya.—Maheb. 9:11, 12.

4, 5. (a) Ka kuya ka Samu 99 balapeli ba Jehova baniti baswanela kuezañi? (b) Luswanela kuipuza puzo mañi?

4 Lutabile hahulu bakeñisa tukiso yaezize Mulimu ya kulufa bulapeli bwaniti. Lubonisa buitebuho bwaluna ka kubulelela babañwi ka za libizo la Jehova ni mpo yahae yende hahulu ya tiululo. Lutabile hahulu kuli kunani Bakreste baniti babafitelela 8 milioni babalumbeka Jehova ka zazi ni zazi. Nihaike kuli batu babañata babulapeli banahana ka mafosisa kuli baka lumbeka Mulimu mwa lihalimu hamulaho wa lifu, batu ba Jehova baziba kuli ki kwabutokwa kulumbeka Mulimu ka nako ya cwale inze basa pila.

5 Halulumbeka Jehova, lulikanyisa mutala wa batanga ba Mulimu babasepahala bababulezwi kwa Samu 99:1-3, 5. (Mubale.) Baana babasepahala babacwale ka Mushe, Aruni, ni Samuele nebayemezi kakutala tukiso ya Mulimu ya bulapeli bwaniti mwa linako za kwamulaho. (Samu 99:6, 7) Kacenu, pili babatozizwe babali fa lifasi basika kalisa kale kusebeza sina baprisita kwa lihalimu ni Jesu, basebeleza Jehova ka busepahali mwa tempele ya kwa moya ya fa lifasi. Batu babañata-ñata babali “lingu ze ñwi” batusa kabusepahali babatozizwe. (Joa. 10:16) Likwata zepeli zeo liswalisani mwa kulapela Jehova. Nihakulicwalo, mañi ni mañi uswanela kuipuza kuli, ‘Kana nayemela kakutala tukiso ya Jehova ya bulapeli bwaniti?’

KUZIBA BABASEBELEZA KWA TEMPELE YA KWA MOYA YA MULIMU

6, 7. Ki butata mañi bone bubile teñi mwa puteho ya Bakreste ba kwamakalelo, mi nekuezahaziñi mwa silimo sa 1914 kuisa 1919?

6 Lilimo zebato eza 100 kwamulaho kuzwa fo itomelwa puteho ya Sikreste, nekubile ni bakwenuheli sina mone kupolofitezwi. (Lik. 20:28-30; 2 Mates. 2:3, 4) Hamulaho wa nako yeo, nekuli taata hahulu kuziba balapeli ba Mulimu baniti. Nekufitile lilimo zeñata pili Jehova asika itusisa kale Jesu Kreste kuzibahaza batu babasebeleza Mulimu mwa tempele yahae ya kwa moya.

7 Ka silimo sa 1919, batu babatabisa Jehova ni baba musebeleza mwa tempele yahae ya kwa moya nebazibahalile hande. Neba ezize licinceho ilikuli bakone kulapela Jehova ka nzila yemutabisa. (Isa. 4:2, 3; Mala. 3:1-4) Kacwalo, pono yanaaboni muapositola Paulusi lilimo-limo kwamulaho, neikalile kutalelezwa.

8, 9. “Paradaisi” yanaaboni Paulusi ki nto mañi?

8 Pono ya Paulusi italusizwe kwa 2 Makorinte 12:1-4. (Mubale.) Mwa pono yeo, Jehova naabonisize Paulusi nto yeñwi yeneka ezahala kwapili. “Paradaisi” yanaaboni Paulusi ki nto mañi? Sapili, ikona kuama kwa Paradaisi ya luli yetuha iba teñi fa lifasi. (Luka 23:43) Sabubeli, ikona kuama kwa paradaisi ya kwa moya mwa lifasi lelinca. Mi sabulaalu, ikona kuama kwa miinelo yeminde mwa lihalimu “mwa paradaisi ya Mulimu.”—Sin. 2:7.

9 Kono ki kabakalañi Paulusi hanaabulezi kuli “naa utwile manzwi a sa konwi ku  bulelwa ni a si ka lumelezwa ku bulelwa ki mutu”? Kakuli nako neisika fita kale ya kuli ataluse kabutungi lika zekomokisa zanaaboni mwa pono. Kono kacenu, Jehova ululumelelize kubulelela babañwi ka za limbuyoti zebaswelli kuikola batu bahae ka nako yacwale.

10. Ki kabakalañi manzwi ali “paradaisi ya kwa moya” ni “tempele ya kwa moya” hasaswani?

10 Hañata lubulelanga ka za paradaisi ya kwa moya, kono paradaisi yeo ki nto mañi? Ki muinelo oipitezi wa kozo wo Mulimu afa kwa batu bahae. Kacwalo paradaisi ya kwa moya ni tempele ya kwa moya haliswani. Tempele ya kwa moya ki tukiso ya Mulimu ya bulapeli bwaniti. Paradaisi ya kwa moya izibahaza hande batu babatabisa Mulimu ili baba musebeleza mwa tempele yahae ya kwa moya.—Mala. 3:18.

11. Ki tohonolo mañi yelunani yona kacenu?

11 Kwa tabisa kuziba kuli kuzwa ka 1919, Jehova ulumelelize batu babasika petahala kuli bahulise, kutiisa ni kuyandulula paradaisi ya kwa moya fa lifasi! Kana mwatusa mwa musebezi wabutokwa wo? Kana mwaitebuha tohonolo ya kusebeza hamoho ni Jehova ilikuli mukanyise ‘sipula sa fahatela mahutu ahae’?

JEHOVA UTAHISA KULI KOPANO YAHAE IBE YENDE HAHULU

12. Luziba cwañi kuli Liñolo la Isaya 60:17 litalelelizwe? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 7.)

12 Mupolofita Isaya naapolofitile kuli kukaba ni licinceho zeñata mwa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Mulimu. (Mubale Isaya 60:17.) Bakreste ba mikulwani kamba babasali babanca babalile feela kamba kuutwa ka za licinceho zeo. Kono kunani mizwale ni likaizeli babañata bababile ni tohonolo ya kuiponela licinceho zende zeo! Batanga ba Mulimu babasepahala bao, banani buikolwiso bwa kuli Mulimu uitusisa Mulenaa luna Jesu kuokamela ni kuetelela kopano yahae! Haluteeleza kwa Bakreste kaluna hababulela zebonwi zabona, tumelo ni sepo yaluna ku Jehova zatiiswa.

13. Ka kuya ka Samu 48:12-14, luswanela kuezañi?

13 Bakreste baniti kaufela baswanela kubulelela babañwi ka za kopano ya Jehova. Ki nto ye makaza kuli nihaike kuli lupila mwa lifasi lelimaswe la Satani, lunani kozo mi luswalisani sina mizwale! Ikaba tabo yetuna luli haluka bulelela ‘lusika lo lu sa taha’ ka za Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu ni ka za paradaisi ya kwa moya.—Mubale Samu 48:12-14.

14, 15. Ki licinceho mañi zeneezizwe hamulaho wa silimo sa 1970, mi kopano itusizwe cwañi?

14 Buñata bwa mizwale ni likaizeli babahulile baba mwa liputeho zaluna, baiponezi licinceho zeezizwe kuli kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova ibe yende hahulu. Bahupula ka nako yeo mwa liputeho nekubanga ni mutanga puteho mwa sibaka sa kuba ni sitopa sa baana-bahulu, mwa naha hane kubanga ni mutanga mutai mwa sibaka sa Katengo ka Mutai, kamba prezidenti wa Watch Tower Society hanaa etelela, mwa sibaka sa Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova. Nihaike kuli mizwale bao kaufela nebanani batusi babasepahala, mutu alimuñwi ki yena yanaanani buikalabelo bwa kueza likatulo mwa puteho, fa ofisi ya mutai, ni kwa ofisi yetuna yeetelela musebezi mwa lifasi kaufela. Hamulaho wa silimo sa 1970, nekuezizwe licinceho za kuli  likwata za baana-bahulu libange ni buikalabelo bwakueza likatulo, mwa sibaka sa kuli mutu alimuñwi aezange likatulo.

15 Ki kabakalañi licinceho ze, halitusize kopano? Kakuli nelitomile fa kutwisiso yende ya mwa Mañolo. Mwa sibaka sa kuli mutu alimuñwi aeze likatulo kaufela, kopano itusiwa ki tulemeno totunde twa baana-bahulu kaufela kamba “limpo ze li batu,” zalufile Jehova.—Maef. 4:8; Liprov. 24:6.

Jehova ufa batu kaufela fa lifasi ketelelo yebatokwa mwa bupilo (Mubone maparagilafu 16 ni 17)

16, 17. Ki licinceho lifi zeezizwe cwanoñu fa zemitabisize, mi ki kabakalañi?

16 Munahane ka za licinceho zeñwi zeezizwe cwanoñu fa mwa lihatiso zaluna. Luikolanga kufa lihatiso zenani litaba zetusa, zebonahala hande, ni zetabelwa mwa bukombwa. Hape munahane ka moluitusiseza zwelopili ya bumapanga-panga kwa kukutaza taba yende. Ka mutala, batu babañata bakona kukena fa webusaiti ya jw.org kuli bafumane tuso yebatokwa luli. Licinceho zeo kaufela libonisa kuli Jehova waiyakatwa hahulu batu mi wabalata.

17 Hape lwaitumela bakeñisa cinceho yeezizwe kwa mikopano yaluna ilikuli lukone kuba ni nako ya Kulapela Sina Lubasi ni tuto yakabutu. Mi hape lwaitebuha kwa licinceho zeezizwe kwa litukiso za mikopano yemituna ni yeminyinyani. Litukiso zeo lizwelapili kuba zende silimo ni silimo! Hape lwaitebuha hahulu kwa tuto yelufiwa kwa likolo zaluna zeñata za Bibele. Licinceho ze kaufela, libonisa kuli Jehova waetelela kopano yahae ni kuli ukazwelapili kubisa paradaisi ya kwa moya kuba yende hahulu ni kufita!

 MO LUTUSEZA KULI PARADAISI YA KWA MOYA IBE YENDE HAHULU

18, 19. Lukona kutusa cwañi kuli paradaisi ya kwa moya ibe yende hahulu?

18 Jehova ulufile tohonolo ya kutahisa kuli paradaisi yaluna ya kwa moya ibe yende hahulu. Kono lukona kueza cwalo ka mukwa ufi? Lukona kueza cwalo ka kukutaza taba yende ya Mubuso ka tukufalelo ni kutusa batu babañata kuba balutiwa. Nako kaufela halutusa mutu kuba mutanga Mulimu, lutusa kuli paradaisi ya kwa moya ihule.—Isa. 26:15; 54:2.

19 Hape lutusa kuli paradaisi yaluna ya kwa moya ibe yende haluikataza kuba ni tulemeno totunde twa Sikreste. Kuba ni tulemeno totucwalo, kutusa kuli batu babañwi batabele hahulu paradaisi ya kwa moya. Hañata mizamao yaluna yeminde ki yona yesusuezanga batu kutaha mwa kopano ni kusutelela ku Jehova ni ku Jesu, isiñi zibo yelunani yona ya za Bibele.

Mwakona kutusa mwa kutahisa kuli paradaisi ya kwa moya ihule (Mubone maparagilafu 18 ni 19)

20. Ka kuya ka Liproverbia 14:35, ki ifi yeswanela kuba yona takazo yaluna?

20 Jehova ni Jesu balukela kuba babatabile hahulu hababona paradaisi yaluna yende ya kwa moya kacenu. Tabo yelunani yona cwale halunze lutahisa kuli paradaisi ya kwa moya ibe yende, ibonisa butuna bwa tabo yelukaba ni yona halukabeleka katata mwa kutahisa kuli lifasi libe paradaisi. Nako kaufela luswanela kuhupulanga manzwi a kwa Liproverbia 14:35, ali: “Mulena u keta ndunaa hae ya eza ka butali.” Haike lube ni butali halunze lubeleka katata mwa musebezi wa kutahisa kuli paradaisi ya kwa moya ibe yende!