Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Muzwelepili Kusepahala Kwa Mubuso wa Mulimu

Muzwelepili Kusepahala Kwa Mubuso wa Mulimu

“Hasi ba lifasi.”—JOA. 17:16.

LIPINA: 63, 129

1, 2. (a) Ki ifi swalisano yemwahalaa kusepahala ku Jehova ni kusaikenya mwa mifilifili ya lifasi? (Mubone siswaniso sesi fahalimu.) (b) Batu babañata basepahalanga kwañi, mi ki lika mañi zezwanga mwateñi?

BATANGA ba Jehova habaikenyangi mwa litaba za lifasi mi habaabanangi mwa litaba zekauhanya batu, zecwale ka lilato la kulata naha ya habo mutu, saluluti sa mubala, kamba sizo. Kabakalañi? Kakuli lwalata Jehova, lwasepahala kuyena, mi lwamuutwa. (1 Joa. 5:3) Kusina taba ni kolupila kamba kolusimuluha, lupila ka likuka za Mulimu. Kusepahala ku Jehova ni Mubuso wahae ki kwabutokwa hahulu kufita nto ifi kamba ifi. (Mat. 6:33) Ki lona libaka halukona kubulela kuli halu “ba lifasi.”—Mubale Joani 17:11, 15, 16; Isaya 2:4.

2 Batu babañata mwa lifasi kacenu basepahala kwa naha yabona, kwa puo yabona, kamba mane kwa sikwata sabona sa babapali. Ka bumai, nto yeo itahisize kuli batu bakangisane, batoyane, mi ka linako zeñwi nihaiba kubulaya batu babayemela sikwata sebalwanisana ni sona. Nihaike kuli haluikenyi mwa mifilifili yeo, mifilifili yeo yakona kuluama ni kuama lubasi lwaluna, mane fokuñwi lwakona kunyanda ka kueziwa maswe. Haiba  muuso usaezi likatulo zende, kukona kuba bunolo kunyaza muuso bakeñisa kuli Mulimu ulubupile ni buikoneli bwa kuziba kuli lika liezizwe hande kamba kutokwa. (Gen. 1:27; Deut. 32:4) Muikutwanga cwañi haiba kuezahala nto yeñwi yesika luka? Kana mwazwelangapili kusaikenya mwa taba, kamba kana muyemanga kwa lineku leliñwi?

3, 4. (a) Ki kabakalañi halusayemelangi sikwata sesiñwi hakuba ni mifilifili? (b) Lukanyakisisañi mwa taba ye?

3 Batu babañata baikenyanga mwa litaba za naha hakuba ni mifilifili bakeñisa kuli muuso ubakolwisanga kuli muyahi wa naha yomunde uswanela kueza cwalo. Kono luna lulikanyisa Jesu. Kacwalo, haluikenyangi mwa litaba za naha, mi haluyangi kwa ndwa. (Mat. 26:52) Bakreste baniti habanahanangi kuli kalulo yeñwi ya lifasi la Satani ki yende ku fita yeñwi. (2 Makor. 2:11) Halutabeli kueza nto ifi kamba ifi kuli luabane mwa mifilifili ya lifasi.—Mubale Joani 15:18, 19.

4 Bakeñisa kuli halusika petahala, babañwi kuluna mwendi lusanani maikuto amaswe ka za batu belushutana ni bona. (Jer. 17:9; Maef. 4:22-24) Mwa taba ye, lukanyakisisa likuka zekalutusa kulwanisa maikuto acwalo. Hape lukanyakisisa molukona kubela ni busepahali kwa Mubuso wa Mulimu ka kuitwaeza kunahana mwanahanela Jehova ni Jesu.

LIBAKA HALUSA YEMELANGI KALULO IFI KAMBA IFI YA LIFASI

5, 6. Jesu hanaali fa lifasi, naanga cwañi likwata zeshutana-shutana za batu, mi ki kabakalañi?

5 Haiba kumibela taata kusaikenya mwa litaba za lifasi ni kusa yema kwa lineku leliñwi, muipuze kuli, ‘Jesu naakaeza cwañi mwa muinelo wo?’ Jesu hanaali fa lifasi, nekunani mifilifili ni kusalumelelana mwahalaa batu bane bazwa kwa Judea, Galilea, ni Samaria. Halunyakisiseñi mitala yemiñwi. Majuda ni Masamaria nebasa ambolisanangi. (Joa. 4:9) Bafalisi ni Basaduki nebasa lumelelanangi mwa litaba zeñata. (Lik. 23:6-9) Majuda bane baitutile Mulao nebaikutwa kuli ki babutokwa kufita bane basika ituta. (Joa. 7:49) Mi Majuda nebatoile batelisi ni Maroma. (Mat. 9:11) Kono Jesu naasika ikenya mwa mifilifili yeo. Nihaike kuli kamita naayemelanga niti ka za Jehova mi naaziba kuli Maisilaele neeli sicaba sa Mulimu sesiipitezi, naasikaluta balutiwa bahae kuli neli babutokwa kufita babañwi. (Joa. 4:22) Kono naabalutile kulata batu kaufela.—Luka 10:27.

6 Ki kabakalañi Jesu hanaasikanga kuli sikwata sesiñwi sa batu ki sabutokwa? Ki ka libaka la mo yena ni Ndatahe baikutwela ka za batu. Jehova naabupile batu ilikuli mwa lifasi kutale batu babashutana-shutana. (Gen. 1:27, 28) Kacwalo, Jehova ni Jesu habanahani kuli batu ba litalo leliñwi, ba mwa naha yeñwi, kamba batu ba puo yeñwi ki babutokwa kufita babañwi. (Lik. 10:34, 35; Sin. 7:9, 13, 14) Luswanela kulikanyisa mutala wa bona omunde.—Mat. 5:43-48.

7, 8. (a) Ki mañi yeluyemela, mi ki kabakalañi? (b) Ki lika mañi zeluswanela kuhupula ka za kufeliswa kwa matata a batu?

7 Ki kabakalañi halusa yemeli mubusi wa butu kamba puso ifi kamba ifi ya butu? Kakuli luyemela Jehova. Ki yena Mubusi waluna. Mwa simu ya Edeni, Satani naabulezi kuli Jehova haki mubusi yomunde wa batu. Satani naabata kuli batu balumele kuli naaeza hande lika kufita Mulimu. Jehova ubata kuli luiketele yelubata kuyemela. Ki mañi yemuyemela? Kana muutwa Jehova bakeñisa kuli mwalumela kuli ueza hande lika kumifita?  Kana muikolwisize kuli ki Mubuso feela wahae oka felisa matata aluna? Kamba kana munahana kuli mutu uswanela kuiketela zende ku zemaswe?—Gen. 3:4, 5.

8 Ka mutala, haiba mutu yomuñwi a mibuza momuikutwela ka za sikwata sesiñwi sa litaba za naha, kamba ka za kopano yeñwi, muka alaba cwañi? Mwendi likwata zeñwi za batu zeo libata luli kutusa batu. Kono lwaziba kuli ki Mubuso wa Jehova feela okona kufelisa matata abatu ni kusaluka kaufela kokuliteñi. Hape, mwa sibaka sa kuli mutu ni mutu aeze zaanahana kuli lilukile, lulatelela ketelelo ya Jehova yelufiwa mwa puteho. Ki lona libaka hakunani swalisano mwa puteho.

9. Ki butata bufi bwanaalemuhile Paulusi kwa Bakreste babañwi ba mwa linako za baapositola, mi nebatokwa kuezañi?

9 Mwa linako za baapositola, Bakreste babañwi ba mwa Korinte nebakananisana ka kubulela kuli, “‘Na ni wa Paulusi,’ ‘Kono na ni wa Apolosi,’ ‘Kono na ni wa Kefasi,’ ‘Kono na ni wa Kreste.’” Paulusi hanautwile taba yeo, naaswabile maswe. Bo neli butata bobutuna luli, kakuli kozo ya puteho neili mwa lubeta. Nekubonahala inge kuli “Kreste [naa] kauhani.” Paulusi naabaelelize kuli: “Na mi kupa mizwale, ka libizo la Mulenaa luna Jesu Kreste kuli kaufelaa mina mu bulele ka ku lumelelana, ni kuli ku si ke kwa ba ni likauhano mwahalaa mina, kono mu swalisane hande hamoho ka munahano u li muñwi ni ka muhupulo u li muñwi.” Ki nto yeswana ni kacenu, hakuswaneli kuba ni likauhano mwa puteho.—1 Makor. 1:10-13; mubale Maroma 16:17, 18.

10. Paulusi naahupulisizeñi Bakreste, mi luitutañi kwa taba yeo?

10 Paulusi naahupulisize Bakreste babatozizwe kuli habaswaneli kuisa pilu kwa lika “ze mwa lifasi,” bakeñisa kuli mupuzo wa bona ki wa kuyo pila kwa lihalimu. (Mafil. 3:17-20) * Bakreste babatozizwe ki lindumeleti zeyemela Mulimu ni Kreste. Haiba ndumeleti upila mwa naha isili, haikenyangi mwa litaba za naha yeo kamba kuabana mwa mifilifili ya mwa naha yeo. Ka nzila yeswana, nekusike kwa ba hande kuli Bakreste babatozizwe baikenye mwa litaba za lifasi ni mwa mifilifili ya lifasi le. (2 Makor. 5:20) Batu kaufela babanani sepo yakupila kuyakuile fa lifasi, ni bona basepahala kwa Mubuso, mi habaabani mwa mifilifili ya lifasi le.

MUITWAEZE KUSEPAHALA KWA MUBUSO WA JEHOVA

11, 12. (a) Ki moya mañi oluswanela kuambuka haiba lubata kuzwelapili kusepahala kwa Mubuso wa Mulimu? (b) Kaizeli yomuñwi naaikutwile cwañi ka za batu babañwi, mi ki nto mañi yenemutusize?

11 Mwa libaka zeñata za lifasi, batu baikutwanga kuba ni swalisano yeipitezi ni batu ba lisimuluho, lizo, ni lipuo zeswana ni zabona. Hañata baikuhumusezanga sibaka sebazwa kusona. Luna haluswaneli kuba ni moya ocwalo. Kono luswenela kucinca munahanelo waluna ni kutweza lizwalo la luna kuli lusike lwaikenya mwa litaba za naha mwa miinelo ifi kamba ifi. Lukona kueza cwañi cwalo?

12 Ka mutala, bo Mirjeta * nebapepezwi mwa naha yenebizwa Yugoslavia. Batu ba mwa sibaka sene bahulezi kusona, nebatoile batu ba kwa Serbia. Hane baitutile ka za Jehova, balemuha kuli Jehova haangi batu ba litalo leliñwi kuba babutokwa kufita babañwi ni kuli Satani ubata kuli batu batoye babañwi. Kacwalo, balika ka taata kucinca  mone baikutwela. Kono hanekubile ni ndwa ya mukowa mwa sibaka sene bapila kusona, bo Mirjeta hape bakala kuba ni maikuto a maswe ka za batu ba kwa Serbia. Mane nebasa tabeli nihaiba kukutaza kwa batu bao. Nebaziba kuli nto yeo neisikaluka, kacwalo, balapela ku Jehova kuli abatuse kuambuka maikuto acwalo. Mi hape sebakupa kuli Jehova abatuse kukalisa bupaina. Bo Mirjeta babulela kuli: “Nilemuhile kuli kuisa hahulu pilu kwa musebezi wa kukutaza, kwa tusa luli. Hanili mwa bukombwa, nilikanga kubonisa kalemeno ka Jehova ka lilato, mi maikuto aka amaswe afelile.”

13. (a) Ki lika mañi zeneezahezi ku kaizeli Zoila, mi naaikutwile cwañi? (b) Lukona kuitutañi kuzeneezahezi ku kaizeli Zoila?

13 Kaizeli yabizwa Zoila yazwa kwa Mexico ututezi kwa Europe. Mwa puteho yali kuyona, kunani mizwale ni likaizeli babazwa mwa kakulo yeñwi ya Latin America. Kaizeli Zoila ubulela kuli babañwi kwa mizwale bao bashendanga naha yazwa kuyona, lizo za kwateñi, ni lipina za kwateñi. Kaizeli yo naanyemile, kacwalo alapela ku Jehova kuli amutuse kuli asike asitataliswa ki lipulelo za mizwale ni likaizeli bao. Kambe ki mina bane bali mwa muinelo wa kaizeli yo, nemukaeza cwañi? Babañwi kuluna lwapalelwanga kuiswala haiba batu babañwi babulela lika zemaswe ka za sibaka seluzwa kusona. Halutabeli kubulela kamba kueza nto ifi kamba ifi yekatahisa kuli sikwata seseñwi sa batu siikutwe kuba sa butokwa kufita sesiñwi. Halulati kutisa likauhano mwahalaa mizwale baluna kamba mwahalaa batu babañwi.—Maro. 14:19; 2 Makor. 6:3

14. Ki nto mañi yeka mitusa kunahana sina mwa nahanela Jehova ka za batu?

14 Kaufelaa luna lwaziba kuli batanga ba Jehova ki batu babaswalisani, kacwalo haluswaneli kuikutwa kuli sibaka señwi kamba naha yeñwi ki yabutokwa kufita yeñwi. Kono lubasi lwamina ni batu bemuhulile nibona bakona kumisusueza kulata hahulu sibaka semuzwa kusona. Kacwalo, mwendi ka linako zeñwi musaikutwanga bumaswe ka za batu ba mwa naha isili, ba lizo lisili, ba mishobo isili, kamba ba matalo asili. Ki lika mañi zekona kumitusa kucinca mubonelo wamina? Munahanisise mo Jehova aikutwela ka za batu babaikuhumuseza naha yabona kamba babaikutwa kuli ki babutokwa kufita babañwi. Mueze hahulu patisiso fa litaba zeo ka nako ya tuto ya kabutu kamba ka nako ya kulapela sina lubasi. Kihona mukakupa Jehova kuli amituse kuikutwa mwaikutwela ka za batu.—Mubale Maroma 12:2.

Kuli lusepahale ku Jehova, luswanela kumuutwa kusina taba ni zebakona kulueza batu babañwi (Mubone maparagilafu 15 ni 16)

15, 16. (a) Batu babañwi bakona kuikutwa cwañi bakeñisa kuli lwashutana nibona? (b) Bashemi bakona kutusa cwañi bana babona kuzwelapili kusepahala ku Jehova?

15 Lubata kusebeleza Jehova inze lunani lizwalo lelinde, kacwalo, ka linako zeñwi lukabonahala kuli lwashutana hahulu ni belubeleka ni bona, belukena nibona sikolo, belupila ni bona, kamba bahaboluna. (1 Pit. 2:19) Jesu naalulemusize kuli batu babañwi mane bakalutoya bakeñisa kuli lwashutana nibona. Muhupule kuli buñata bwa batu baba lulwanisa hakuna zebaziba ka za Mubuso wa Mulimu. Kacwalo, habautwisisi libaka hakuli kwabutokwa kuluna kusepaha kwa Mubuso wa Mulimu kufita kusepahala kwa lipuso za batu.

16 Kuli lusepahale ku Jehova, luswanela kumuutwa kusina taba ni zebakona kueza batu kamba zebakona kubulela ka za luna. (Dan. 3:16-18) Babanca sihulu bakona kufumana taata kushutana ni babañwi. Bashemi, mutuse bana bamina kuba ni  bundume habali kwa sikolo. Bana bamina bakana basaba kuhana kubonisa likute kwa ndembela, kamba kuhana kuabana mwa mikiti ya naha. Ka nako ya kulapela sina lubasi, mwakona kuituta mo Jehova aikutwela ka za lika zeo. Mubalute mo bakona kutaluseza litumelo zabona kakuutwahala ni ka likute. (Maro. 1:16) Hape haiba kwatokwahala, mutuse bana bamina ka kuambola ni baluti babona ni kubataluseza litumelo zaluna.

MUITEBUHE PUPO KAUFELA YA JEHOVA

17. Ki muhupulo mañi oluswanela kuambuka, mi ki kabakalañi?

17 Hañata lwatabelanga lico, puo, ponahalo ya sibaka, ni lizo za mwa sibaka seluhulezi kusona. Kono kana luikutwa kuli kamita zelutabela ki zende kufita zebatabela batu babañwi? Jehova ubata kuli luikole lika zeshutana-shutana zabupile. (Samu 104:24; Sin. 4:11) Kacwalo, haluswaneli kuñañelela kuli muezezo omuñwi wa lika ki omunde kufita omuñwi.

18. Ki kabakalañi hakuli kokunde kunga babañwi mwabangela Jehova?

18 Jehova ubata kuli batu kaufela baitute ka za hae, bamulapele, ni kupila kuyakuile. (Joa. 3:16; 1 Tim. 2:3, 4) Lutabelanga kuteela kwa maikuto a babañwi, mi hañata lwa amuhelanga maikuto ao niha shutana ni maikuto aluna. Haiba lueza cwalo, lukaikola bupilo, mi lukazwelapili kuswalisana ni mizwale ni likaizeli baluna. Bakeñisa kuli lwasepahala ku Jehova ni Mubuso wahae, haluikenyi mwa mifilifili ya lifasi. Lutoile buikuhumuso ni kukangisana mwa lifasi la Satani. Lwaitumela kuli Jehova ululutile kulata kozo ni kuba ni buikokobezo! Luikutwa sina mwanaaikutwezi walisamu yanaabulezi kuli: “A mu bone, ku munati cwañi mi ku kateleha cwañi, batu ni banabahabo bona ha ba pila hamoho, mwa buñwi.”—Samu 133:1.

^ par. 10 Babañwi mwa puteho ya kwa Filipi mwendi neli bayahi ba Roma, mi kabakaleo, nebanani litukelo zeñata kufita za mizwale babona banebasi Maroma.

^ par. 12 Mabizo amañwi acincizwe.