Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2015

Mupile ka Kulumelelana ni Tapelo Yeli Mutala—Kalulo 1

Mupile ka Kulumelelana ni Tapelo Yeli Mutala—Kalulo 1

“Libizo la hao li keniswe.”—MAT. 6:9.

1. Halukutaza, lukona kuitusisa cwañi manzwi a mwa tapelo ya Jesu ye kwa Mateu 6:9-13?

BATU babañata baziba manzwi a tapelo afumaneha kwa Mateu 6:9-13. Ha lukutaza, luitusisanga manzwi a mwa tapelo yeo kuli lulute batu kuutwisisa kuli Mubuso wa Mulimu ki Mulonga luli okafetula lifasi kuba paradaisi. Hape lwaitusisanga manzwi ali, “libizo la hao li keniswe” ili kubonisa kuli Mulimu unani libizo ni kuli luswanela kulinga kuba lelikenile.—Mat. 6:9.

2. Luziba cwañi kuli Jesu naasabati kuli lukutelange manzwi aswana a mwa tapelo yeli mutala ka nako kaufela halulapela?

2 Kana Jesu naabata kuli lukuta-kutelange manzwi ahae nako kaufela halulapela, sina mobaezeza babañwi? Batili. Jesu naabulezi kuli: “Ha u lapela, u si ke wa kuta-kutela ku bulela manzwi a swana.” (Mat. 6:7) Ka nako yeñwi hape hanaaluta balutiwa bahae mwa kulapelela, naakutezi tapelo yeo kono naasika itusisa luli manzwi aswana. (Luka 11:1-4) Ka  cwalo Jesu naalufa tapelo yeli mutala kuli alulute mufuta wa lika zeluswanela kukupa mwa litapelo zaluna.

3. Ki lipuzo mañi zemukona kuipuza hamunze munyakisisa tapelo yeli mutala?

3 Mwa taba ye, ni yetatama, lukanyakisisa katokomelo tapelo yeli mutala. Halunze lueza cwalo, muipuze kuli, ‘Tapelo ye ikona kunitusa cwañi kuli nilapelange litapelo zende?’ Mi sabutokwa ni kufita kikuli, ‘Kana ni pila ka kulumelelana ni tapelo yeli mutala?’

“NDATAA LUNA YA KWA LIHALIMU”

4. Manzwi a kuli, “Ndataa luna” aluhupulisañi, mi Jehova ki Ndataa luna ka mukwa ufi?

4 Jesu naakalile tapelo yahae ka kubulela kuli, “Ndataa luna,” isiñi kuli “Ndate.” Pulelo yeo, iluhupulisa kuli luswalisana ni ‘kopano ya mizwale baluna’ babalatana habuniti. (1 Pit. 2:17) Batu babaketilwe ki Jehova kuli bayo pila kwa lihalimu, baañuzwi kuba bana bahae, kacwalo, ki Ndataa bona ka nzila yeipitezi. (Maro. 8:15-17) Mi batu babakapila fa lifasi kuyakuile ni bona bakona ku mubiza kuli “Ndate.” Bakeñisa kuli Jehova ulilato, ubafa bupilo, mi ubafa ni zebatokwa. Bakabizwa “bana ba Mulimu” hase babile babapetehile ni haiba bazwelapili kusepahala ku Jehova mwa tiko yamafelelezo.—Maro. 8:21; Sin. 20:7, 8.

5, 6. Ki ifi mpo yende ka kufitisisa yeo bashemi bakona kufa bana babona, mi ki lika mañi zaswanela kueza mwana ni mwana? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 20.)

5 Bashemi bafa bana babona mpo hababatusa kuutwisisa kuli Jehova ki Ndataa bona wa kwa lihalimu, ni hababaluta kulapela kuyena. Muokameli yomuñwi wa mupotoloho yapila mwa South Africa ubulela kuli: “Kuzwa fo bapepelwa bana baluna babasizana, nenilapelanga ni bona busihu ni busihu konji haiba haniyo fa ndu. Bana baluna hañata babulelanga kuli habahupuli zeneni bulelanga mwa litapelo zeo. Kono bahupula moya omunde one ubanga teñi ka nako ya tapelo, maikuto ane lubanga ni ona haluambola ni Ndataa luna Jehova, yena Mulimu yakenile, ni silelezo yene baikutwanga. Hase bazibile mwa kulapelela, neni basusuezanga kulapela ka kutumusa inze ni teeleza habatalusa maikuto abona ku Jehova. Yeo neli kolo yende yenenitusize kuziba maikuto azwelela kwatasaa lipilu zabona. Hamulaho wa fo, neni basusuezanga ka musa kubulela lika zeñwi zefumaneha mwa tapelo yeli mutala ilikuli litapelo zabona libe zenani mutomo.”

6 Bana babona bao, hane banze bahula, nebanze bazwelapili kusutelela ku Jehova. Ka nako yacwale banyezwi, mi basebeleza Jehova hamoho ni baana babona mwa sebelezo ya nako kaufela. Mpo ya butokwa hahulu yeo bashemi bakona kufa bana babona, ki ya kubaluta kuli Jehova uteñi luli mi wakona kuba mulikanaa bona yomutuna. Kono mañi ni mañi wa bona uswanela kuzwelapili kutiisa silikani sahae ni Jehova.—Samu 5:11, 12; 91:14.

“LIBIZO LA HAO LI KENISWE”

7. Ki tohonolo mañi yelunani yona, kono lutokwa kuezañi?

7 Lunani tohonolo ya kuziba libizo la Mulimu ni kuba “batu ba ba . . . bizwa ka libizo la hae.” (Lik. 15:14; Isa. 43:10) Lulapelanga kuli: “Libizo la hao li keniswe,” ili kutalusa kuli libe lelikenile.  Hape lukupanga Jehova kuli alutuse kuambuka kubulela kamba kueza nto ifi kamba ifi yekashwaulisa libizo lahae. Haluswaneli kuba sina batu babañwi ba mwa linako za baapositola bane basasebelisi zene baluta babañwi. Paulusi naabañolezi kuli: “Libizo la Mulimu li sweli la nyefulwa mwahalaa macaba kabakala mina.”—Maro. 2:21-24.

8, 9. Mufe mutala obonisa mo Jehova atuseza batu bababata kuli libizo lahae likeniswe.

8 Lubata kuli libizo la Jehova likeniswe. Kaizeli yomuñwi yapila kwa Norway, ili yanaasiyezi ni mwanaa hae wa mushimani yanani lilimo zepeli hamulaho wa kushwelwa ki muunaa hae, naabulezi cwana: “Yeo neli nako yetaata hahulu mwa bupilo bwaka. Neni lapelanga zazi ni zazi, ibatoba ka hola ni hola, kukupa tuso ilikuli nibe ni mubonelo oswanela za ka muinelo wo, kuli nisike nafa Satani libaka la kunyaza Jehova bakeñisa kueza keto yemaswe kamba kupalelwa kuzwelapili kusepahala ku Jehova. Nenibata kuli libizo la Jehova likeniswe, mi hape nenibata kuli mwanaka ato bonana ni bondatahe mwa paradaisi.”—Liprov. 27:11.

9 Kana Jehova naaalabile litapelo za kaizeli yo? Eni. Kaizeli yo naasusuelizwe ki kubanga ni mizwale ni likaizeli ka nako kaufela. Hamulaho wa lilimo zeketalizoho, kaizeli yo anyalwa ki muuna-muhulu mwa puteho. Mi mwanaa hae yanani lilimo ze 20 ka nako yacwale, ki muzwale yakolobelizwe. Kaizeli yo ubulela kuli: “Nitabile hahulu kuli bakuluna banitusize kubabalela mwanaka yo.”

10. Mulimu ukakenisa cwañi libizo lahae ka kutala?

10 Jehova ukakenisa libizo lahae ka kutala hakazwisa batu kaufela babamushwala ni kuhana Puso yahae. (Mubale Ezekiele 38:22, 23.) Ka nako yeo, batu baka petahala, mi libupiwa kaufela za kwa lihalimu ni za fa lifasi lika kenisa libizo la Jehova. Ka nako yeo, Ndataa luna yalilato uka ba “linto kamukana kwa batu kaufela.”—1 Makor. 15:28.

“MUBUSO WA HAO U TAHE”

11, 12. Ka silimo sa 1876, Jehova naatusize batu bahae kutwisisañi?

11 Nakonyana pili Jesu asika kutela kale kwa lihalimu, balutiwa bahae neba mubuzize kuli: “Mulena, kikuli u kutiseza mubuso ku Isilaele ka nako ye?” Jesu naabaalabile kuli nako neisika fita kale ya kuli bazibe fone ukakalela kubusa Mubuso wa Mulimu. Naabulelezi balutiwa bahae kuli baise pilu kwa musebezi wa butokwa wa kukutaza. (Mubale Likezo 1:6-8.) Kono hape naabalutile mwa kulapelela kuli Mubuso wa Mulimu utahe ni kuli banyolelwe nako yeo. Ki lona libaka haluzwelapili kulapela kuli Mubuso wa Mulimu utahe.

12 Nako hane iatumezi yakuli Jesu akalise kubusa kwa lihalimu, Jehova naatusize batu bahae kutwisisa kuli ki ka silimo mañi fo Mubuso neuka kaliseza kubusa. Ka silimo sa 1876, Muzwale Charles Taze Russell naañozi hatiso yeli, The Bible Examiner. Mi mwa magazini yeo, nekunani taba yeli, “Linako za Bamacaba: Li Fela Lili?” Naatalusize kuli ‘myaha ye supile’ yeñozwi mwa bupolofita bwa Daniele, ki yona nako yanaabulezi Jesu hanaapolofitile ka za “linako ze tomilwe za macaba.” Hatiso yeo neitalusize kuli linako zeo nelika  fela mwa silimo sa 1914. *Dan. 4:16; Luka 21:24.

13. Nekuezaheziñi ka silimo sa 1914, mi likezahalo za mwa lifasi kuzwa ka lilimo seo libonisañi?

13 Ka silimo sa 1914, ndwa yakalisa mwa Yulope mi hamulaho wa nakonyana yayamba mwa lifasi kaufela. Nekunani tala yetuna, yene bile teñi bakeñisa ndwa. Mi ka silimo sa 1918, ndwa haseifelile, nekutile butuku butuna bone bubulaile batu babañata hahulu mwa lifasi mane kufita bane bashwezi mwa ndwa. Lika zeo kaufela neli kalulo ya “sisupo” sanaabulezi Jesu. Sisupo seo nesibonisize kuli Jesu naabile Mulena mwa lihalimu ka 1914. (Mat. 24:3-8; Luka 21:10, 11) Ka sona silimo seo, naaile kwa ku “tula ni ku feleleza tulo ya hae.” (Sin. 6:2) Jesu naazwisize Satani ni madimona kwa lihalimu ni kubanepela fa lifasi. Hamulaho wa fo, bupolofita bwa kuli: “Bumai ki bwa lifasi ni liwate, kakuli Diabulosi u shetumukezi ku mina, a halifile maswe, ka ku ziba kuli u siyalezwi ki nako ye nyinyani,” bwakala kutalelezwa.—Sin. 12:7-12.

14. (a) Ki kabakalañi haluzwelapili kulapela kuli Mubuso wa Mulimu utahe? (b) Ki musebezi mañi wabutokwa oluswanela kueza ka nako yacwale?

14 Bupolofita bwa kwa Sinulo  kauhanyo 12 bo, bulutusa kuziba libaka lika zemaswe haneli kalile kuezahala fa lifasi ka nako yanaakalile kubusa Jesu mwa Mubuso wa Mulimu. Nihaike kuli Jesu wabusa mwa lihalimu, Satani ki yena yabusa lifasi. Kono Jesu utuha a “feleleza tulo ya hae” ka kufelisa bumaswe kaufela mwa lifasi. Halunze lulibelezi nako yeo, luzwelepili kulapela kuli Mubuso wa Mulimu utahe, mi luzwelepili kupateha mwa musebezi wa kukutaza za Mubuso. Musebezi waluna utaleleza bupolofita bwa Jesu bwa kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.”—Mat. 24:14.

“TATO YA HAO I EZWE FA LIFASI”

15, 16. Kana kulikani kulapela feela kuli tato ya Mulimu ieziwe fa lifasi? Mutaluse.

15 Lilimo zebatoba 6,000 kwamulaho ko, tato ya Mulimu neieziwa fa lifasi. Ki lona libaka Jehova hanaabulezi kuli lika kaufela ‘nelilukile hahulu.’ (Gen. 1:31) Hamulaho Satani akwenuhela Mulimu, mi kuzwa feela ona fo, buñata bwa batu habasika eza tato ya Mulimu. Kono kacenu kunani batu bababatoeza 8 milioni babasebeleza Jehova. Balapelanga kuli tato ya Mulimu iezwe fa lifasi, mi ni bona baeza tato ya Mulimu. Bapila ka nzila yetabisa Mulimu mi batukufalezwi kuluta babañwi ka za Mubuso wa ahae.

Kana mwalutanga bana bamina kueza tato ya Mulimu? (Mubone paragilafu 16)

16 Ka mutala, kaizeli yomuñwi yali mulumiwa mwa Africa, yanani lilimo ze 80 zabuhulu, ili yanaa kolobelizwe ka silimo sa 1948, ubulela kuli: “Kamita ni lapelanga kuli batu kaufela babaswana sina lingu bakutaziwe mi batusiwe kuziba Jehova hakusani nako. Hape, nisika kutaza kale mutu, nalapelanga kuli nibe ni butali bobuka nikonisa kufita mutu yo kwa pilu. Mi nilapelanga ku Jehova kuli afuyaule buikatazo bolueza bwa kubabalela batu babaswana sina lingu base bafumanehile kale.” Kaizeli wa musupali yo utusize batu babañata kuituta za Jehova. Kusina kukakanya, mwendi kunani basupali babañwi baba tukufalezwi kueza tato ya Jehova bemuhupula.—Mubale Mafilipi 2:17.

17. Muikutwa cwañi ka za lika zeo Jehova akaezeza batu kwapili hamohocwalo ni zakaeza fa lifasi?

17 Lukazwelapili kulapela kuli tato ya Jehova ieziwe fa lifasi, kufitela Jehova hakayundisa lila zahae fa lifasi. Ka nako yeo lifasi likaba paradaisi, mi batu babañata-ñata bane bashwile bakazusiwa. Jesu naabulezi kuli “nako ya taha muta bote ba ba li mwa mabita a kupulo ba ka utwa linzwi la hae ni ku zwa mwateñi.” (Joa. 5:28, 29) Munahane feela tabo yelukaba ni yona haluka amuhela balatiwa baluna babaka zusiwa kwa bafu! Mulimu “u ka takula miyoko kaufela kwa meeto” aluna. (Sin. 21:4) Batu babañata “ba ba si ka luka,” ili bane basika ituta za Jehova ni Jesu, bakazusiwa. Lukaikola kubaluta ka za tato ya Mulimu ilikuli bafumane “bupilo bo bu sa feli.”—Lik. 24:15; Joa. 17:3.

18. Ki lika mañi zebatokwa hahulu batu?

18 Mubuso wa Mulimu haukataha, ukakenisa libizo lahae, mi libupiwa za mwa pupo kaufela likaswalisana hamoho kulapela Jehova. Kacwalo, Mulimu ukafa batu lika zebatokwa hahulu, hakaalaba likupo zetaalu zetalusizwe mwa tapelo yeli mutala. Mwa taba yetatama, lukanyakisisa lika zeñwi za butokwa zanaalulutile Jesu kuli lulibulelange mwa litapelo zaluna.

^ par. 12 Kuli muzibe libaka halulumela kuli bupolofita bo nebutalelelizwe ka silimo sa 1914, mubale buka ya Bibele I Lutañi Luli?, makepe 215-218.