Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2015

Mupile ka Kulumelelana ni Tapelo Yeli Mutala—Kalulo 2

Mupile ka Kulumelelana ni Tapelo Yeli Mutala—Kalulo 2

“Ndataa mina, u ziba ze mu tokwa.”—MAT. 6:8.

1-3. Ki kabakalañi kaizeli yomuñwi hanaaikutwile kuli Jehova naazibile zanaatokwa?

KAIZELI yali paina wakamita, yabizwa Lana, haana kulibala zeneezahezi kuyena hanaayo pota kwa Gemany ka silimo sa 2012. Kaizeli yo uikutwa kuli Jehova naaalabile litapelo zahae zepeli. Hanaali mwa sitima kuliba kwa libala la fulai, naalapezi ku Jehova kukupa kuli afumane mutu wakukutaza kuyena. Hasafitile kwa libala la fulai, naafumani kuli fulai yanaaswanela kukwela, neipalezwi kufunduka zazi leo. Bo Lana balapela ku Jehova kuli abatuse kufumana kwa kulobala busihu bo bakeñisa kuli nesebaitusisize buñata bwa masheleñi abona.

2 Hamulaho feela wa kufeza kulapela, bo Lana bautwa mutu yali: “Mulumele bo Lana, muezañi kwanu?” Yanaa balumelisa neli mucaha yene bakenanga ni yena sikolo. Naali ni bo mahe ni bo kuku wahae babasali bane bamusindeketa kakuli naaya kwa Sauth Africa. Bo Lana hase batalusize muinelo one bali kuona, bo mahe mucaha yo ni bo kuku wahae, bamema bo Lana  kuli bayolobala kwa ndu yabona. Bubeli bwabona sebabuza bo Lana lipuzo zeñata ka za tumelo yabona ni ka za musebezi wabona wa bupaina.

3 Habusa, hamulaho wa sico sakakusasana, bo Lana baalaba buñata bwa lipuzo zene babuzizwe, zeama Bibele. Bo Lana bakupa keyala ni linombolo za lifoni za batu bao kuli kufumanehe mutu yakatozwelapili kualaba lipuzo zabona. Bo Lana nebakutezi habo bona kusina butata mi basazwelapili kueza bupaina. Baikutwa kuli Jehova naaalabile litapelo zabona, naaziba zene batokwa, mi naabatusize.—Samu 65:2.

4. Lukanyakisisañi mwa taba ye?

4 Haluba ni butata bwa ka sipundumukela, kubunolo kulapela ku Jehova kuli alutuse, mi watabela kuutwa litapelo zaluna. (Samu 34:15; Liprov. 15:8) Kono tapelo ya Jesu yeli mutala, iluluta kuli kunani lika zabutokwa hahulu zelutokwa kubulelanga mwa litapelo zaluna. Mwa taba ye, lukanyakisisa likupo zeene zebulezwi mwa tapelo yeli mutala, zekona kulutusa kuba babasepahala ku Jehova.—Mubale Mateu 6:11-13.

“U LU FE KACENU BUHOBE BWA LUNA BWA ZAZI LE”

5, 6. Ki kabakalañi Jesu hanaa lulutile kukupanga “buhobe bwa luna,” niha lunani lico zeñata?

5 Jesu naalulutile kukupanga kuli “buhobe bwa luna,” isiñi kuli “buhobe bwaka.” Muzwale Victor yali muokameli wa mupotoloho mwa Africa, utalusa kuli: “Kamita nilapelanga ku Jehova kuitumela kuyena kakuli na ni bo musalaa ka halukatazehangi kunahana kuli lukafumana kai lico, kamba kubilaela kuli ki mañi yakalutelela ndu. Zazi ni zazi, mizwale baluna balubabalenga ka nzila yelilato. Kono naalapelanga kuli Mulimu atuse mizwale baba lubabalela bao kutiyela matata ebatalimana ni ona, aza masheleñi.”

6 Lukana lwaba ni lico zeñata, kono mizwale baluna babañwi ki babotana kamba bapila mwa libaka mokuezahezi likozi. Lwakona kubabeya mwa litapelo zaluna mi hape lwakona kubafa lituso. Ka mutala, lwakona kubafa kwa lika zelunani zona. Hape lwakona kufanga linubu kwa musebezi wa mwa lifasi kaufela, obaeza batu ba Jehova. Lwaziba kuli linubu zelufa litusa mizwale ni kaizeli baluna babali mwa butokwi.—1 Joa. 3:17.

7. Jesu naalutile cwañi kuli lusike lwa “bilaela za kamuso”?

7 Jesu hasalutile za tapelo yeli mutala, naaluluitile kusa isa hahulu pilu kwa lika za kwa mubili. Naabulezi kuli haiba Jehova ubabalela lipalisa za mwa naheñi, “kana a si ke a mi apesa cwalo ni mina, mane ni ku fita, mina ba tumelo ye nyinyani? Cwalehe mu si ke mwa bilaela ni hanyinyani kuli, . . . ‘Lu ka apalañi?’” Mi saakutela kubulela kuli: “Mu si ke mwa bilaela za kamuso.” (Mat. 6:30-34) Haluswaneli kubilaela ka za lika zeluka tokwa kwapili. Kono luswanela kukolwa ka lika zelunani zona. Ka mutala, lwakona kulapela ka za kufumana sibaka mwa kupila, musebezi okalutusa kubabalela lubasi lwaluna, ni butali bwa kueza likatulo zende zeama likalafo. Kono kunani nto yabutokwa hahulu yeluswanela kulapela ka za yona.

8. Manzwi a Jesu akuli lukupange buhobe bwaluna bwa ka zazi, aluhupulisañi? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 25.)

8 Manzwi a Jesu akuli lukupange buhobe bwaluna bwa ka zazi, aluhupulisa za nto yeñwi hape yanaabulezi hanaaize: “Mutu ha na ku pila buhobe feela, kono u ka pila ni ka linzwi kaufela le li zwa mwa mulomo wa Jehova.” (Mat. 4:4) Kacwalo, luswanela  kulapela kuli Jehova azwelepili kulufa litaelo zezwa ku Jehova ka “nako ye swanela.”

“U LU SWALELE LIFOSO ZA LUNA”

9. Ki kabakalañi libi zaluna halibapanyiwa kwa likoloti?

9 Jesu naabulezi kuli: “U lu swalele lifoso za luna [kamba likoloti, kakuya ka litaluso za kwatasi].” (Mat. 6:12; Luka 11:4) Lifoso kamba libi zaluna liswana sina likoloti. Tawala ya Mulibeleli ya Sikuwa ya 1951, neitalusize kuli halueza sibi, kuswana inge kuli lukolotela Jehova. Luswanela kulata Jehova ni kumuutwa. Kacwalo, halufoseza Jehova, lupalelwa kumufa zeluswanela kumufa. Hanaakalata, Jehova naakafelisa silikani saluna ni yena. Tawala yeo neiekelize kubulela kuli: “Kueza sibi ki kusabonisa lilato ku Jehova.”—1 Joa. 5:3.

10. Ki nto mañi yekonisa Jehova kuluswalela libi zaluna, mi luswanela kuikutwa cwañi ka za teñi?

10 Lutabile hahulu kuli Jehova naalukisize sitabelo sa tiululo sa Jesu kuli libi zaluna liswalelwe! Ka zazi ni zazi lutokwanga kuli Jehova aluswalele libi zaluna. Jesu naalushwezi ibatoba lilimo ze 2,000 kwamulaho, kono sitabelo sahae sisalutusa ni kacenu. Kamita, luswanela kuitumelanga ku Jehova kabakala mpo yabutokwa yeo. Hakuna mutu kuluna yanaakona kulifa tiululo yenetokwahala ilikuli lulukululwe kwa sibi ni lifu. (Mubale Samu 49:7-9; 1 Pitrosi 1:18, 19.) Manzwi a kuli “u lu swalele libi za luna,” a mwa tapelo yeli mutala, aluhupulisa kuli mizwale ni likaizeli baluna batokwa tiululo sina feela mo luitokwela luna. Jehova ubata kuli lunahane ka za bona ni ka za silikani sabona ni yena. Kueza cwalo kukopanyeleza kubaswalela kapili habalufoseza. Hañata libi zeo ibanga feela mafosisa amanyinyani, kono haluswalela mizwale ni likaizeli baluna, lubonisa kuli lwabalata. Hape lubonisa kuli lwaitebuha kuli Jehova waluswalelanga libi zaluna.—Makolo. 3:13.

Haiba mubata kuli Mulimu amiswalele libi zamina, mulukela kuswalela babañwi (Mubone paragilafu 11)

11. Ki kabakalañi hakuli kwabutokwa kuswalela babañwi?

11 Bakeñisa kuli halusika petahala, fokuñwi kukona kuba taata kuswalela baba lufoseza. (Liv. 19:18) Haiba lubulelela batu babañwi ka za bumaswe boluezizwe, batu babañwi mwa puteho bakona  kuluyemela ili nto yekona kutahisa lifapahano mwa puteho. Mi haiba lutuhelela nto yeo kuezahala, lukabonisa kuli haluitebuhi mpo ya Mulimu ya tiululo mi haluna kutusiwa ki yona. Halusaswaleli babañwi, Jehova ni yena hanaa kuluswalela. (Mubale Mateu 6:14, 15; Mateu 18:35) Hape haiba lubata kuli Jehova aluswalele, luswanela kuambuka kueza libi zetuna.—1 Joa. 3:4, 6.—1 Joa. 3:4, 6.

“U LU TUSE KU SA KENA MWA MULIKO”

12, 13. (a) Ki lika mañi zeneezahezi ku Jesu hamulaho feela wa kukolobezwa? (b) Ki kabakalañi halusaswaneli kunyaza batu babañwi haiba lupalelwa kutiyela muliko? (c) Jesu naabonisizeñi ka kuzwelapili kusepahala kuisa lifu?

12 Manzwi akuli: “U lu tuse ku sa kena mwa muliko,” a mwa tapelo yeli mutala, aluhupulisa zeneezahezi ku Jesu hamulaho feela wa kolobezo yahae. Moya wa Mulimu neumuisize mwa lihalaupa kuli a “yo likwa ki Diabulosi.” (Mat. 4:1; 6:13) Ki kabakalañi Jehova hanaatuhelezi nto yeo kuezahala? Adama ni Eva nebahanile puso ya Jehova. Satani naatahisize lipuzo zenetokwa nako kuli lialabiwe. Ka mutala, kana Jehova naasika bupa hande batu? Kana mutu yapetahalile wakona kuzwelapili kusepahala ku Jehova muta alikiwa ki “ya maswe”? Kana batu nebakapila hande hanebakaipusa? (Gen. 3:4, 5) Busepahali bwa Jesu ku Mulimu nebuboniseze kuli Diabulosi ki lihata. Kwapili, lipuzo zeo kaufela halikaalabiwa kakuya ka mwatokwela Jehova, mañi ni mañi kwa lihalimu ni fa lifasi ukaziba kuli puso ya Jehova ki yona yende kakufitisisa.

13 Jehova ki yakenile, kacwalo, halikangi batu ka bumaswe. Satani ki yena “Muliki.” (Mat. 4:3) Satani ululikanga ka linzila zeñata. Kono lunani kolo yakuiketela. Mañi ni mañi waluna wakona kuketa kutiyela muliko kamba kutokwa. (Mubale Jakobo 1:13-15.) Jesu hanaalikilwe ki Satani, naahanile kapili-pili mi naaezize cwalo ka kuitusisa manzwi a mwa Linzwi la Mulimu. Jesu naabonisize busepahali ku Mulimu. Nihakulicwalo, Satani naasika tuhela kulika Jesu. Naalibelezi “ku fitela nako ye ñwi hape.” (Luka 4:13) Kusina taba ni miliko ya Satani, Jesu naazwezipili kusepahala ku Mulimu ili kuyemela bubusi bwa Jehova. Naabonisize kuli mutu yapetehile wakona kusepahala ku Jehova nihaali mwa muinelo otaata hahulu. Nihakulicwalo, Satani usweli kulika balateleli ba Jesu, kukopanyeleza cwalo ni mina, kuli basike bautwa Jehova.

14. Ki lika mañi zelutokwa kueza kuli lutule muliko?

14 Lipuzo zenezuhile, zeama bubusi bwa Jehova lisatokwa kualabiwa. Ka nako yacwale, Jehova utuhelezi Satani kululika. Jehova haalutahisezangi ku “kena mwa muliko.” Mane unani buikolwiso bwakuli lwakona kuzwelapili kusepahala kuyena, mi ubata kulutusa. Kono haaluhapelezangi kueza zelukile. Wakuteka tukuluho yelunani yona ya kuiketela zakueza. Kacwalo, walutuhelelanga kuli luiketele kusepahala kuyena kamba kutokwa. Kuli lutule muliko, luswanela kueza lika zepeli ili kuba bukaufi ni Jehova ni kuzwelapili kukupa tuso yahae ka tapelo. Jehova ualabanga cwañi litapelo zaluna zakukupa kuli alutuse kutula muliko?

Muzwelepili kuba bukaufi ni Jehova mi mube ni tukufalelo mwa bukombwa (Mubone paragilafu 15)

15, 16. (a) Ki ifi yemiñwi ya miliko yelutokwa kuhanela? (b) Ki mañi yeluswanela kunyaza haiba lupalelwa kutula muliko?

15 Jehova ulufanga moya wahae omaata kuli ulutuse kulwanisa miliko ya Satani. Hape Jehova ulufile Bibele ni puteho kuli alutuse kulemuha likozi zekona kulutahela. Ka mutala, Jehova ululemusa kusaitusisa  nako yaluna yeñata, masheleñi, ni maata kwa kueza lika zelusa tokwi hahulu. Bo Espen ni bo Janne bapila mwa naha yefumile ya mwa Yulope. Ka lilimo zeñata, nebali mapaina mwa sibaka sesiñwi sa naha yeo ili konekutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso. Hane babile ni mwana, sebatuhela kueza bupaina mi ka nako yacwale, banani bana bababeli. Bo Espen, babulela kuli: “Lulapelanga kamita ku Jehova kuli lusike lwakena mwa muliko kakuli ka nako yacwale halusa kona kutanda nako yeñata mwa sebelezo yaluna ku Jehova sina mone luezazanga sapili. Lukupanga Jehova kuli alutuse kuzwelapili kutiisa silikani saluna niyena ni kuzwelepili kuba ni tukufalelo mwa bukombwa.”

16 Muliko omuñwi olutokwa kuambuka ki kubuha maswaniso amapunu. Haiba lupalelwa kutula muliko wo, haluswaneli kunyaza Satani. Kabakalañi? Kakuli Satani ni lifasi lahae habakoni kuluhapeleza kueza nto yelusalati kueza. Babañwi babuhanga maswaniso amapunu bakeñisa kuli habalati kuhanela mihupulo yemaswe. Kono buñata bwa mizwale ni likaizeli baluna batulile muliko wo, mi ni luna lwakona kueza cwalo.—1 Makor. 10:12, 13.

“U LU LAMULELE KU YA MASWE”

17. (a) Lukona kubonisa cwañi kuli lubata kuli Jehova a “lu lamulele ku ya maswe”? (b) Ki kimuluho mañi yelutuha luba ni yona?

17 Lukona kubonisa cwañi kuli lubata kuli Jehova a “lu lamulele ku ya maswe”? Lukona kueza cwalo ka kusa ba “ba lifasi” ni kuambuka ku “lata lifasi kamba lika ze mwa lifasi.” (Joa. 15:19; 1 Joa. 2:15-17) Lukaimululwa hahulu muta Jehova akazwisa Satani ni kuyundisa lifasi lelimaswe le! Kufitela nako yeo, luswanela kuhupulanga kuli Satani u “halifile maswe, ka ku ziba kuli u siyalezwi ki nako ye nyinyani.” Ukaeza mwakonela kaufela kuli alupalelwise kusebeleza Jehova. Kacwalo, luswanela kuzwelapili kulapela kuli Jehova alusileleze ku Satani.—Sin. 12:12, 17.

18. Kuli lupunyuhe mafelelezo a lifasi la Satani, luswanela kuezañi?

18 Kana mwatabela kupila mwa lifasi mokusina Satani? Haiba ki cwalo, muzwelepili kulapela kuli Mubuso wa Mulimu utahe, libizo la Mulimu likeniswe, ni kuli tato yahae ieziwe fa lifasi. Musepe kuli Jehova ukamibabalela ni kumifa lika kaufela zemutokwa kuli muzwelepili kusepahala kuyena. Haike mueze momukonela kaufela kuli mupile kakulumelelana ni tapelo yeli mutala.