Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwahupula?

Kana Mwahupula?

Kana mubalile katokomelo limagazini zacwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Hamubone nji mwakona kualaba lipuzo zetatama:

Kana Bakreste Baswanela Kulapela ku Jesu?

Batili. Jesu yena ka sibili naalulutile kulapelanga ku Jehova, mi naatomile mutala ka kulapelanga ku Ndatahe. (Mat. 6:6-9; Joa. 11:41; 16:23) Ka kuswana, balateleli bahae bapili nebalapelanga ku Mulimu isiñi ku Jesu. (Lik. 4:24, 30; Makolo. 1:3)—1/1, likepe 14.

Ki lika mañi zelukona kueza ka silimo, kuli luitukiseze kupuzo ya lifu la Jesu?

Nzila yeñwi yelukona kuitukiseza kayona kupuzo, ki kakulatelela tomahanyo yakubala Mañolo a kupuzo. Hape ka nako ya kupuzo, lwakona kuekeza kwa nako yelundatanga mwa bukombwa. Ku zwa fo, lwakona kulapela ni kunahanisisa ka za sepo yaluna yalufile Mulimu.—1/15, makepe 14-16.

Ki lika mañi zeneezahezi kwa mapantiti bababeli ba Maegepita bane bataluselize Josefa litolo zabona zekomokisa?

Josefa naataluselize mulwali wa likomoki za Faro kuli naakakutisezwa fa situlo sahae. Kono tolo ya nduna wa baapehi neitalusa kuli Faro naakabulaya nduna yo ni kumupaheka fa kota. Litaluso zepeli zeo kaufela nelitalelelizwe.(Gen. 40:1-22)—2/1, makepe 12-14.

Ki ifi mpo yenebafilwe batu ba mwa Japan ka kusalibelela?

Nebaamuhezi bukanyana yenani litaba za buka ya Mateu zetolokilwe kuzwelela mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi le Linca. Buka yeo, isweli yaabelwa mwa bukombwa, mi batu babañata babasazibi hande Bibele batabela kuamuhela buka yeo.—2/15, likepe 3.

Ki miinelo mañi yenetusize Bakreste ba mwa linako za baapositola kuhasanya taba yende ya Mubuso?

Kozo yeneliteñi mwa Roma neibonisa kuli mwa Roma nekusina hahulu mifilifili. Balutiwa ba kwa makalelo nebakona kuzamaya mwa mikwakwa yeminde. Puo ya Sigerike neibulelwa kai ni kai, ili kutahisa kuli musebezi wa kukutaza upetiwe hande nihaiba kwa Majuda bane bahasanezi mwa libaka kaufela za mubuso wa Roma. Mi balutiwa nebakona kuitusisa mulao wa Roma kuli babukeleze taba yende.—2/15, makepe 20-23.

Ki kabakalañi Bakreste baniti habasaezangi mukiti wa Isita?

Jesu naataluselize balateleli bahae kuli baezange mukiti wa kuhupula lifu lahae isiñi mukiti wa kuhupula zuho yahae. (Luka 22:19, 20)—3/1, likepe 8.

Mwa lilimo zacwanoñu fa, ki kabakalañi lihatiso zaluna halisa bulelangi hahulu kuli lika zeñwi neliswaniseza nto yeñwi, kamba kuli neliswanisezwa ki nto yeñwi?

Bibele ibulela kuli batu babañwi nebayemela nto yeñwi yetuna. Kwa Magalata 4:21-31, lufumana omuñwi wa mitala ya batu bane bayemela nto yeñwi. Kono ka linako zeñwi, ki hande kusa nahana kamba kubulela kuli nto yeñwi iyemela nto yeñwi. Nihakulicwalo, kunani lituto zeñwi zelukona kuituta kwa batu babañwi ni kwa likezahalo zeñwi zebulezwi mwa Bibele. (Maro. 15:4)—3/15, makepe 17-18.

Ki kabakalañi tuemba-emba twa mapampili apangilwe fa kuma tonetu fumanwi fa libunda la manyalala mwa Egepita hatuli twa butokwa hahulu?

Mwa lilimo za ma 1900, totuñwi twa tuemba-emba tone tupumbuzwi to, netunani manzwi a fumaneha mwa buka ya Evangeli ya Joani. Kubonahala kuli tuemba-emba to, netuñozwi lilimo lisikai hamulaho wa kuñolwa kwa buka ya Joani, mi litaba zeñozwi fateñi libonisa kunepahala kwa litaba zeezahala mwa linako zaluna ili kufa bupaki bwa kuli Bibele inepahezi.—4/1, makepe 10-11.

Ki kabakalañi kuzwisa sifosi ya sabaki mwa puteho haili kezo yelilato?

Bibele ibonisa muhato wa butokwa wa kuzwisa sifosi mwa puteho, ili okona kutahisa zende. (1 Makor. 5:11-13) Kueza cwalo kukutekehisa libizo la Mulimu, kusileleza bukeni bwa puteho, mi hape kukona kutahisa kuli sifosi abake.—4/15, makepe 29-30.