Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Tawala ya Mulibeleli—Hatiso ya Kuituta  |  June 2015

Kreste—Maata A Mulimu

Kreste—Maata A Mulimu

“Kreste ki maata a Mulimu.”—1 MAKOR. 1:24.

1. Ki kabakalañi Paulusi hanaabulezi kuli: “Kreste ki maata a Mulimu”?

JEHOVA naabonisize maata ahae ka Jesu Kreste mwa linzila zemakaza. Jesu hanaali fa lifasi, naaezize limakazo. Lwakona kubala zeñwi za limakazo zeo mwa Bibele, mi kueza cwalo kwakona kutiisa tumelo yaluna. (Mat. 9:35; Luka 9:11) Ka niti, Jehova naafile Jesu maata amatuna kuli mane muapositola Paulusi naabulezi kuli: “Kreste ki maata a Mulimu.” (1 Makor. 1:24) Kono limakazo za Jesu liluama cwañi?

2. Lukona kuitutañi kwa limakazo zanaaezize Jesu?

2 Muapositola Pitrosi naabulezi kuli Jesu naaezize “ze komokisa,” kamba limakazo. (Lik. 2:22) Limakazo zeo lilulutañi? Liluluta lika zakaeza Jesu ka nako ya Puso yahae ya lilimo ze 1,000. Ka nako yeo, ukaeza limakazo zetuna ni kufita ili zekatusa batu kaufela fa lifasi. Limakazo zahae hape lilutusa kuutwisisa hande tulemeno twahae ni twa Ndatahe. Mwa taba ye, lukanyakisisa limakazo zetaalu zanaaezize Jesu, mi lukaituta mo likona kulutuseza ka nako yacwale ni kwapili.

 MAKAZO YELULUTA KUBA NI BUFANI

3. (a) Ki kabakalañi Jesu hanaaezize makazo yahae yapili? (b) Jesu naabonisize cwañi bufani mwa Kana?

3 Jesu naaezize makazo yahae yapilii kwa mukiti wa linyalo one ubezi mwa tolopo ya Kana. Haluzibi libaka Jesu hanaaezize makazo yeo, kono seluziba kikuli waine neisakwani baenyi kaufela bane batile kwa mukiti. Kufela kwa waine kulukela kuba kone kuutwisize maswabi munyali ni munyaliwa kakuli ki bona bane banani buikalabelo bwa kuamuhela baenyi bao. Maria, mahe Jesu naali yomuñwi wa baenyi bao. Kana naakupile Jesu kuli atuse kabakala kuli naaziba kuli Jesu naanani maata akueza cwalo? Mwendi Maria naanahanisisize bupolofita kaufela bone buama ku mwanaa hae mi naaziba kuli Jesu naakabizwa “Mwanaa ya Pahami ka ku Fitisisa.” (Luka 1:30-32; 2:52) Seluziba feela kikuli Maria ni Jesu nebabata kutusa muuna ni musali bane banyalana bao. Kacwalo, ka makazo Jesu afetula mezi anaabato likana malita aeza 380 kuba “waine ye nde.” (Mubale Joani 2:3, 6-11.) Kana Jesu naatamehile kueza makazo yeo? Batili. Naaezize makazo yeo bakeñisa kuli naaiyakatwa batu, mi nalikanyisa Ndatahe yali mufani.

4, 5. (a) Makazo yapili yanaaezize Jesu ilulutañi? (b) Makazo yanaaezize Jesu kwa Kana ilulutañi ka za lika zekaezahala kwapili?

4 Jesu ka makazo naaezize waine yeñata, yenekwanile batu kaufela. Luitutañi kwa makazo yeo? Luituta kuli Jehova ni Jesu habatimani kono banani bufani bobutuna hahulu. Makazo ye, ilukolwisa kuli Jehova ni Jesu baiyakatwa hahulu maikuto a batu. Hape makazo yeo ilukolwisa kuli Jehova ukaitusisa maata ahae kwa kutahisa lico zeñata mwa lifasi lelinca ibe kuli lukapila kai kamba kai mwa lifasi.—Mubale Isaya 25:6.

5 Munahane taba ye! Honacwale-cwale fa, Jehova ukalufa lika kaufela zelutokwa. Mañi ni mañi ukaba ni ndu yende ni lico zende. Luba ni tabo yetuna hahulu halunahana lika zende zakalufa Jehova mwa Paradaisi.

Lulikanyisa Jesu haluifana nako yaluna (Mubone paragilafu 6)

6. Jesu naaitusisanga cwañi maata ahae, mi lukona kumulikanyisa cwañi?

6 Jesu naasika itusisa maata ahae ka buitati. Munahane zeneezahazi Diabulosi hanaalikile Jesu kuli afetule macwe kuba linkwa. Jesu naahanile kuitusisa maata ahae kuli aipumanele sico. (Mat. 4:2-4) Kono Jesu naatabela kuitusisa maata ahae kuli atuse babañwi. Lukona kulikanisa cwañi moya wa hae wa kutokwa buitati? Jesu naabulezi kuli lu “no fana.” (Luka 6:38) Lwakona kueza cwalo ka kumemela babañwi kwandu yaluna kuli lutoca nibona sico. Hape lwakona kutanda nako hamulaho wa mikopano kutusa mutu yatokwa  tuso, mwendi cwalo ka kuteeleza kuyena hanzaa itukiseza ngambolo yahae. Kamba mwendi lwakona kutusa babañwi kuziba mwa kukutaleza. Lulikanyisa bufani bwa Jesu ka kuitatela kutusa babañwi molukonela kaufela.

“KAUFELA BA CA, BA KULA”

7. Ki butata mañi bobukazwelapili kubateñi mwa lifasi la Satani?

7 Bubotana haki nto yenca. Jehova naabulelezi Maisilaele kuli “mubotana ha na ku tokwahala mwa naha, ku ya ku ile.” (Deut. 15:11) Hamulaho wa lilimo zeñata, Jesu naabulezi kuli: “Babotana mu inzi ni bona nako kaufela.” (Mat. 26:11) Kana Jesu naatalusa kuli fa lifasi kukaba ni babotana nako kaufela? Batili, sanaatalusa kikuli, bubotana bukazwelapili kubateñi kufitela lifasi la Satani lifela. Kono mwa lifasi lelinca, hakuna kuba cwalo. Ka nako yeo hakuna kuba ni bubotana. Batu kaufela bakaba ni lico zeñata mi hakuna yakashwa tala!

8, 9. (a) Ki kabakalañi Jesu hanaafepile batu babañata-ñata? (b) Muikutwa cwañi ka za makazo yeo?

8 Walisamu naabulezi cwana ka za Jehova: “U fumbutulula sata sa hao, mi ze pila kaufela za kula.” (Samu 145:16) Jesu hanaali fa lifasi, naalikanyisize Ndatahe ka kupetahala mi kamita naaiyakatwa maikuto ababañwi. Jesu naasikaeza cwalo ka mulelo feela wa kubonisa kuli unani maata. Ka niti, Jesu naaiyakatwa batu. Halunyakisiseñi liñolo la Mateu 14:14-21. (Mubale.) Batu babañata nebalatelezi Jesu ka mahutu kuzwa mwa minzi yabona. (Mat. 14:13) Manzibwana balutiwa bakala kubilaela bakeñisa kuli batu nebakatezi mi nebashwile tala. Kacwalo, bakupa Jesu kuli abulelele batu bao kuli bayo itekela lico. Jesu naakaezañi?

9 Jesu naafepile baana bababato eza 5,000 kukopanyeleza cwalo ni basali ni banana ka kuitusisa linkwa ze ketalizoho ni litapi zepeli. Ki kabakalañi Jesu hanaaezize makazo yeo? Kakuli naalata hahulu batu mi naabatokomela. Mi kubonahala kuli Jesu naapangile lico zeñata hahulu bakeñisa kuli batu neba ‘cile kaufelaa bona, mi nebakusi.’ Lico zene bacile nelibafile maata akuzamaya musipili omutelele wa kukutela kwa mandu abona. (Luka 9:10-17) Mi batu kaufela hase bakusi, balutiwa bakubukanya buemba-emba bwa lico zenesiyezi mi bataza lizuma ze 12.

10. Kwapili, kukaezahalañi kwa bubotana?

10 Kacenu, batu babañata-ñata bapila mwa bubotana bakeñisa kuli babusi banani mukwañuli mi habasepahali. Mane nihaiba mizwale baluna babañwi habana lico zelikani. Kono hona cwale-cwale fa, batu babautwa Jehova bakapila mwa lifasi mokusina bubotana ili mokunani batu babasepahala. Jehova ki Mulimu yamaata ote, mi unani maata ni takazo ya kubona teñi kuli batu kaufela bafumana zebatokwa. Usepisa kuli utuha afelisa manyando!—Mubale Samu 72:16.

11. Ki kabakalañi hamuikolwisa kuli Kreste ukaitusisa maata ahae fa lifasi kaufela, mi nto yeo imisusueza kuezañi?

11 Jesu hanaali fa lifasi, naaezize limakazo mwa sibaka sesinyinyani mwahalaa lilimo zetaalu ni licika. (Mat. 15:24) Kono ka kuba Mulena, Jesu ukatusa batu kaufela mwa Puso yahae ya Lilimo ze 1,000. (Samu 72:8) Limakazo za Jesu lilukolwisa kuli ubata kuitusisa maata ahae ka mulelo wa kulutusa. Nihaike kuli haluna maata  akueza limakazo, kunani zelukona kueza. Lwakona kuitusisa nako ni maata aluna kwa kutaluseza babañwi lika zende zesepisizwe mwa Bibele ili zekaezahala kwapili. Bo ki buikalabelo bwaluna Lipaki za Jehova. (Maro. 1:14, 15) Halunahanisisa zaatuha aeza Kreste, lukasusuezwa kutaluseza babañwi ka za teñi.—Samu 45:1; 49:3.

JEHOVA NI JESU BANANI MAATA AKUZAMAISA LIKA ZAKATAHO

12. Ki kabakalañi halunani buikolwiso bwa kuli Jesu wautwisisa hande molibupezwi lifasi?

12 Mulimu hanaabupile lifasi ni lika kaufela zekulona, Jesu naali bukaufi niyena ‘nze a mu sebeleza.’ (Liprov. 8:22, 30, 31; Makolo. 1:15-17) Kacwalo, Jesu wautwisisa hande molibupezwi lifasi. Waziba mwa kuitusiseza ni mwa kuzamaiseza lika kaufela zakataho.

Ki lika mañi zemitabisa ka za mo Jesu naaitusiselize maata ahae kwa kueza limakazo? (Mubone maparagilafu 13 ni 14)

13, 14. Mufe mutala obonisa mo Kreste akona kuzamaiseza lika zakataho.

13 Jesu hanaali fa lifasi naabonisize kuli naanani maata a Mulimu ka kuzamaisa lika zakataho. Ka mutala, munahane mo Jesu naaombaliselize liñungwa. (Mubale Mareka 4:37-39.) Caziba yomuñwi wa litaba za Bibele utalusa kuli linzwi la Sigerike lelitolokilwe kuli “liñungwa” leliitusisizwe mwa buka ya Mareka, litalusa moya omutuna wa liñungwa. Liama kwa liñungwa lelizamaelela ni malu amansu, moya omaata, mishika, ni ñundupula. Liñungwa leo haselifelile lika kaufela lisiyalanga inze lisinyehile. Muapositola Mateu utalusa liñungwa leo kuba “liñungwa le lituna.”—Mat. 8:24.

14 Munahane muinelo wo: Mandinda naasweli kunata kwa mukolo, mi mezi naakena mwa mukolo ka kuswalelela. Kusina taba ni lilata lene litahiswa ki liñungwa leo, mi mukolo neusweli kuzukuzwa ki mandinda, Jesu yena naalobezi bakeñisa kuli naakatezi. Kono balutiwa nebakenezwi ki sabo kiha bazusa Jesu mi bali: “Lwa shwa!” (Mat. 8:25) Jesu naaezizeñi? Azuha mi abulelela moya ni liwate ali: “Kuza! U li tuu!” (Mare. 4:39) Liñungwa lelituna lafela mi “kwa ombala luli.” Wo luli ki mutala omakaza obonisa maata anani ona Jesu akuzamaisa lika zakataho!

15. Jehova ubonisize cwañi kuli unani maata akuzamaisa lika zakataho?

15 Maata anani ona Kreste azwa ku Jehova, kacwalo lwaziba kuli Mulimu Yamaata Ote wakona kuzamaisa lika zakataho. Ka mutala, pili asika tisa kale muunda, Jehova naabulezi kuli: “Ku sa na ni mazazi a 7, kihona ni ka nelisa pula mwa lifasi ka mazazi a mashumi a mane, ni ka masihu a mashumi a mane.” (Gen. 7:4) Hape kwa Exoda 14:21, lubala kuli: “Muñaa Bupilo a sutisa liwate ka moya o maata, wa kwa Upa.” Mi kwa Jonasi 1:4, lubala kuli: “Muñaa Bupilo a zusa moya o mutuna; liñungwa le lituna la ba teñi mwa liwate; sisepe sa bata ku lobeha.” Kwatabisa kuziba kuli mwa lifasi lelinca, Jehova kamita uka zamaisa lika zakataho.

16. Ki kabakalañi hakuli kokuomba-omba kuziba kuli Jehova ni Jesu banani maata akuzamaisa lika zakataho?

16 Kwaomba-omba kuziba kuli Jehova ni Jesu banani maata akuzamaisa lika zakataho. Mwa lilimo ze 1,000 za Puso ya Kreste, batu kaufela babapila fa lifasi bakaba mwa buiketo. Hakuna mutu ya kaholofazwa kamba kubulaiwa ki likozi zakataho zecwale ka mioya yemituna, miunda yemituna hahulu, sitipwitipwi sa mulilo sesitunya fa malundu, ni lizikinyeho  za lifasi. Haluna kusabiswa ki kozi ifi kamba ifi bakeñisa kuli “tende ya Mulimu” ikaina ni batu! (Sin. 21:3, 4) Lwakona kuikolwisa kuli Jehova uka fa Jesu maata akuzamaisa lika zakataho ka nako ya Puso yahae ya lilimo ze 1,000.

MULIKANYISE MULIMU NI JESU

17. Lukona kulikanyisa Mulimu ni Kreste ka nzila ifi?

17 Niti kikuli luna halukoni kutibela likozi zakataho. Ki Jehova ni Jesu feela babakona kueza cwalo. Kono kunani zelukona kueza. Lwakona kueza zeñozwi kwa Liproverbia 3:27. (Mubale.) Mizwale baluna habali mwa butata, lwakona kubatusa kwa mubili ni kubaomba-omba. (Liprov. 17:17) Ka mutala, lwakona kubatusa hamulaho wa kutahelwa ki kozi yakataho. Mbelwa yomuñwi yanasinyehezwi ki ndu yahae hamulaho wa liñungwa lelituna, naabulezi kuli: “Niitumela hahulu kuba mwa kopano ya Jehova, kabakala lituso zenifumana za kwa mubili ni za kwa moya.” Kaizeli yomuñwi wa likwasha naafelezwi ki sepo ndu yahae haneisinyizwe ki liñungwa. Mizwale hase balukisize ndu yahae, kaizeli yo naabulezi kuli: “Hanizibi zakubulela! Hanizibi monikona kutaluseza tabo yeninani yona.” Uekeza kubulela kuli: “Niitumezi Jehova!” Lwaitumela kuli mizwale ni likaizeli baluna baiyakatwa luli butokwi bwa babañwi. Mi seluitumela hahulu ni kufita kikuli Jehova ni Jesu Kreste baiyakatwa hahulu luna.

18. Ki nto mañi yemitabisa ka za libaka Jesu hanaaezize limakazo?

18 Ka nako ya bukombwa bwahae, Jesu naabonisize kuli kiyena “maata a Mulimu.” Kono naasika itusisa maata ahae kwa kueza lika zakutabisa feela batu kamba zakuitabisa feela yena muñi. Kono Jesu naaitusisize maata ahae kueza limakazo bakeñisa kuli naalata hahulu batu. Lukaituta zeñata ka za taba yeo mwa taba yetatama.